palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Támogatás háziorvosi rendelő felszerelésére

Támogatás háziorvosi rendelő felszerelésére. A pályázat célja, hogy segítse a fiatal háziorvosokat, házi gyermekorvosokat a háziorvosi rendelő eszközkészletének a fejlesztésében, illetve a kulturált betegfogadási körülmények kialakításában.

Rendelkezésre álló forrás: A feladat megvalósításához rendelkezésre álló összeg 50.000.000.- Forint.

Pályázók köre: A kiírás keretében azon, a pályázat benyújtásakor területi ellátási kötelezettségű körzetben, praxisjog jogosultjaként háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenységet végző orvosok nyújthatnak be pályázatot, akik az orvosi diplomájukat 2002. január 1-jét követően szerezték, és 2010. január 1-jét követően:

  • Háziorvostani szakvizsgát, vagy
  • Csecsemő és gyermekgyógyászatból szakvizsgát , vagy
  • Háziorvostani licencvizsgát tettek.

Támogatható tevékenységek köre: Támogatható minden olyan eszköz beszerzése, melynek használata a háziorvosi, házi gyermekorvosi praxisban a háziorvosi hatásköri lista alapján indokolt, és nem szerepel a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti listán. Támogatható továbbá a kulturált betegfogadást biztosító bútorzat beszerzése.

Támogatás formája: A pályázaton elnyerhető támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.

Támogatás mértéke: A beszerezni kívánt tárgyi eszközök vételárának legfeljebb 100%-a.

A támogatás összege: Jelen pályázat keretében igényelhető összeg legfeljebb 1.000.000.- Forint.

Benyújtandó dokumentumok:

  • Pályázati adatlap (1. melléklet);
  • Szakmai önéletrajz;
  • Szakmai program;
  • Beszerezni kívánt eszközök listája;
  • 3. pont szerinti bizonyítvány hiteles másolata;
  • A kistérségi népegészségügyi intézet igazolása, hogy a pályázó területi ellátási kötelezettséggel, praxisjoggal háziorvosi/házi gyermekorvosi tevékenységet végez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 15.

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatokat 3 (három) példányban (1 eredeti és 2 másolat) postai úton kell benyújtani az

Országos Alapellátási Intézet
Budapest
Pf: 155
1426
postacímre. A borítékon kérjük feltüntetni: „Praxis váltás program, eszközbeszerzés

A pályázat elbírálásának határideje: A pályázatokat a bíráló bizottság 2012. február 29-ig bírálja el, és a döntésről valamennyi pályázót írásban értesíti.

Kiválasztási kritériumok: Amennyiben a pályázatot benyújtó nem felel meg a 3. pontban meghatározott feltételek valamelyikének, és nem csatolta hiánytalanul a benyújtandó dokumentumokat, a pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül.

Szerződéskötés a nyertes pályázókkal: A nyertes pályázókkal a kiíró támogatási szerződést köt.

A körzet üzemeltetésére vonatkozó kötelezettségek: A támogatási szerződésben a támogatott vállalja, hogy a támogatás folyósítását követően legalább 1 évig  fogja a praxist működtetni.

Amennyiben a támogatott a fenti határidő előtt értékesíti a praxisjogot, az elnyert támogatás teljes –mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresével növelt – összegét köteles visszafizetni a pályázat kiírójának.

Letölthető dokumentum

adatlap és pályázati kiírás

A pályázattal kapcsolatosan felvilágosítást ad:

Grósz András
Országos Alapellátási Intézet
grosza@oali.hu