Budapest Bank pályázat

A Budapest Bank Budapestért Alapítvány Kuratóriuma pályázatot ír ki olyan közcélú, közérdekű tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek kizárólag a fővároshoz kötődnek, a főváros szellemi, művészeti, kulturális életének színvonalát emelik, felkarolják az épített és természeti értékeinek védelmét, a kulturális örökség megóvását, és hozzájárulnak az esélyegyenlőség, a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzet, az életminőség javításához.

A PÁLYÁZÓK KÖRE:

Pályázatot nyújthatnak be:

Magyarországon ténylegesen működő, bejegyzett nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek.

Önálló jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, illetve magánszemélyek csak abban az esetben pályázhatnak, ha céljuk megvalósításához befogadó szervezettel rendelkeznek.

A pályázaton nem vehetnek részt:

 • nem bejegyzett szervezetek,
 • politikai pártok;
 • hatóságok, önkormányzatok, állami szervezetek és intézményeik;
 • profit-orientált szervezetek, gazdasági társaságok, – kivéve ha a gazdasági társaság tevékenysége, a piac jellegére tekintettel is, támogatást igénylő, értékes közcélú, a főváros épülését elősegítő ügyet szolgál -; azok amelyek ellen bármilyen adósságrendezési eljárás folyik, vagy amelynek a bírósági nyilvántartásból való törlése vagy egyéb törvényességi eljárás folyamatban van;
 • azok a pályázók, akik az Alapítványtól korábban elnyert támogatással nem számoltak el.

A TÁMOGATÁS JELLEGE:

A támogatás formája: vissza nem térítendő, egyszeri támogatás.

Az igényelhető támogatás összege: minimum 100.000,- Ft , maximum 500.000,- Ft (bruttó összeg, mely az elszámolás (számlák) bruttó értékét jelenti.).

A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől vagy a kiírástól eltérő mértékű támogatást nyújtson.

A pályázatok támogatására rendelkezésre álló összeg: 12,5-15 millió Ft, az Alapítvány forrásainak aktuális alakulásától és a Kuratórium döntésétől függően, mely összeg a nyertes pályázók között oszlik meg.

A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges.

A már megvalósított programok utófinanszírozása nem támogatható.

A támogatás folyósítására a Kuratórium döntése alapján– előreláthatólag április második felében – csak akkor kerülhet sor, ha a Pályázó a „Támogatási Szerződés”-t aláírva az Alapítvány rendelkezésére bocsátotta.

A pályázati tevékenység megvalósításának időtartama: 2012. május 1.- 2013. június 30. közötti időszak.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK KÖRE:

www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php

Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, melynek költségei számlával, pénzügyi bizonylatokkal vagy egyéb, a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal lefedhetők, és nem tartoznak a „nem elszámolható költségek” körébe.

Kizárólag magánjellegű, magánigényt kielégítő célokra pályázni nem lehet, kivéve, ha a magánjellegű cél dokumentáltan másokat is szolgáló, alkotó jellegű, értékteremtő fővárosi közösségi ügyet szolgál.

NEM ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

Jelen kiírás keretében az alábbi költségekre nem lehet pályázni, illetve nem számolhatók el:

 • külföldi utazás, kiküldetés, külföldi oktatás és ott tartózkodás (szállás, ellátás, albérlet) költsége;
 • bármilyen képzés-, oktatás-, tanfolyam költsége, ösztöndíj, vizsga-díjak, kollégiumi elhelyezés, étkezés költsége;
 • személygépkocsi-használat, telefon- és rezsiköltség;
 • a Pályázó saját megélhetési költségei, saját honoráriuma, saját szellemi munkájának díjazása;
 • szervezeti és egyéb tagsági díj
 • bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztése.

A PÁLYÁZAT TARTALMI és FORMAI KÖVETELMÉNYEI

Letölthető dokumentumok

lásd itt:www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php

 • Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be, a pályázati anyagokat egy eredeti példányban kérjük – kivéve: Pályázati adatlap!
 • Nem fogadható el a kiírás-, illetve a tartalmi és formai követelményeknek nem megfelelő, hiányos pályázat.
 • Benyújtandó pályázati dokumentumok (lásd: részletesen e fenti linken):
 • PÁLYÁZATI ADATLAPformanyomtatvány; kettő eredeti példányban dátummal, cégszerű aláírással ellátva
 • PÁLYÁZAT szöveges, tartalmi része (a pályázat érdemi része; a megpályázott cél, tevékenység részletes leírása) –dátummal, aláírással, illetve szervezetek esetén cégszerű aláírással ellátva;
 • Költségvetés ; Részletes költségvetés benyújtása, kidolgozása elengedhetetlen a pályázat elkészítéséhez (formanyomtatvány nincs) – dátummal, aláírással, szervezetek esetén cégszerű aláírással ellátva;
 • Bejegyzést, illetve közhasznúságot igazoló bírósági végzés másolata;
 • Jogalanyiságot igazoló alapdokumentum másolata;
 • Befogadói nyilatkozat (másolatban is megfelelő) jogi személyiséggel nem rendelkezők, illetve magánszemélyek esetén szükséges;
 • esetleges kiegészítő mellékletek;
 • megcímzett, felbélyegezett közepes vagy nagy méretű (A/4) válaszboríték.

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA, ELSZÁMOLÁSA

itt: www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.phpPályázati támogatás elszámolásának szabályai”

Az Alapítvány a Pályázó által letöltött és kitöltött „Támogatási Szerződés” átadása után – legkésőbb 30 napon belül -, a Pályázó bankszámlájára utalja a támogatás összegét.

A Pályázó a támogatás összegét köteles a pályázatban megjelölt célra fordítani, és a megvalósítást követően, de legkésőbb 2013. JÚNIUS 30-áig, illetve újabb pályázata benyújtása előtt az összeg felhasználásáról elszámolni, a fenti – honlapunkon található – szabályok szerint.

Csak olyan számla (pénzügyi bizonylat, pénzügyi dokumentum) fogadható be, amelyről kideríthető, hogy a pályázati cél megvalósításához közvetlenül kapcsolódik.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2012. FEBRUÁR 20. (HÉTFŐ) (a postára adás utolsó napja)

 • Kizárólag postai úton, 2012. február 20-án éjfélig feladott pályázatot fogadunk el.
 • Az Alapítvány postai címe: „Budapest Bank Budapestért” Alapítvány, 1138. Budapest, Váci út 193.
 • A borítékra kérjük ráírni: „PÁLYÁZAT”.

PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA

A pályázatok elbírálásáról a Kuratórium dönt, a pályázatok számának függvényében, előreláthatólag 2012. március 31-éig. A Kuratórium ellenőrzi, hogy a Pályázó minden előírásnak – tartalmilag, formailag – megfelelt-e. A Kuratórium alapvető kritériumként értékeli – a kiírásban megjelölt célokkal összhangban – a fővárosi közérdekű, közösségi célok és értékteremtés megvalósításához kötődő tevékenység fontosságát, jelentőségét, indokoltságát. Értékeli a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és vizsgálja, hogy annak megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, az megalapozott, indokolt és reális célkitűzéseket tartalmaz-e.

A Kuratórium a döntését nem indokolja és az ellen fellebbezésnek nincs helye. A Kuratórium döntéséről április 30-áig- minden pályázó írásban értesítést kap.

A támogatást elnyert pályázókat E-mailen értesítjük a teendőikről, az eredményhirdetés időpontjáról, továbbá pályázati anyagukat archiváljuk.

A támogatást el nem nyert pályázati anyagokat abban az esetben küldjük vissza, ha a Pályázó megfelelő méretű borítékot mellékelt a pályázati anyagban.

További információk: Nagy Mária irodavezető, tel.: 450-6115; E-mail: maria1.nagy@ge.com; www.budapestbank.hu/info/alapitvanyok/alap-budapest.php

 

További pályázatok