palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban pályázat

oka pályázatAz Oktatásért Közalapítvány  Tehetséggondozói Alkuratóriumának  Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban pályázat NTP-OKA-XVII. kódszámú  „Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban” című pályázatához.

A pályázat előzménye: Az 1120/2009. Kormányhatározat V.2. és V.6. pontjai, melyekben foglaltaknak megfelelően a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009/2010 évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében nevelkedő 6-24 éves korú gyermekek, fiatalok tehetségsegítése, tehetséggondozásának elősegítésére, az ellátásban részesülők számára a tehetségsegítést koordináló, biztosító állami és civil fenntartású intézményekkel közös, kidolgozott programok kidolgozására és megvalósítására.

A kétéves kormányzati cselekvési program kiemelt fejlesztési területeiként jelöli meg:

 • A tehetségsegítő hagyományok őrzését és gazdagítását,
 • A tehetségsegítő programok integrált rendszerének létrehozását,
 • Egyenlő hozzáférés biztosítását a tehetségsegítés területén,
 • A tehetséges fiatalok társadalmi felelősségének növelését,
 • A tehetségsegítő személyek és szervezetek munkájának megbecsülését,
 • A tehetség fejlesztését és hasznosulását segítő környezet kialakítását.

Pályázat célja: Jelen pályázat hozzá kíván járulni a 2010/2011.tanévben (2011. augusztus31.-ig)az átmeneti- és tartós nevelt gyermekek számára, a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben (gyermekotthon, lakásotthon, különleges gyermekotthon, különleges lakásotthon, utógondozó otthon, gyermekvédelmi központ, nevelőszülői hálózat, területi gyermekvédelmi szakszolgálat, javítóintézetek) a tanév folyamán újonnan induló, illetve már működő tehetséggondozó műhelyek és nyári tehetséggondozó táborok sikeres megszervezéséhez és működtetéséhez, továbbá személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez

Pénzügyi segítséget nyújtani:

 • a 2010/2011-es tanévben a gyermekvédelmi szakellátás intézményeiben egy tehetségsegítő szervezettel (tehetségponttal, amennyiben az adott intézményben regisztrált tehetségpont nem működik) való együttműködésben létrejövő vagy már meglévő tehetségműhely kialakításának, működtetésének személyi és tárgyi feltételeinek biztosításához, illetve a program folytatásaként nyári tehetséggondozó tábor szervezéséhez.
 • Tehetséggondozási témában felkészült szakemberek (fejlesztő pedagógus, szociálpedagógus, pszichopedagógus, romológus, stb.) megbízásával hozzájárulni a tehetségazonosító és gondozó munka szakmai színvonalának továbbfejlesztéséhez.
 • A tehetség műhely kereteiben megvalósítandó komplex fejlesztési program biztosítása a tehetség számára.

Támogatni:

 • Tehetségműhelyek kialakítását.
 • A gyermekvédelmi szakellátás intézményei és a tehetségsegítő szervezetek által, együttműködésben megvalósuló programokat, ahol a tehetségsegítő tevékenység az átmeneti és tartós nevelt gyermekeket/fiatalokat célozza meg.
 • A 2010/2011 tanévben (ideértve a 2011. nyáron) megvalósítandó nyári tehetséggondozó szaktáborok megszervezését és megvalósítását.

A pályázat az integráció és az esélyek javításának érvényesítésével hivatott megvalósulni. Az integráció fogalma jelen pályázat vonatkozásában a társadalmi kirekesztettséggel fenyegetett gyerekek/fiatalok későbbi társadalmi integrációját segítő programját jelenti. Az esélyjavítás ebben az esetben azt jelenti, hogy a szocio-kulturális és egyéb hátrányok miatt elfedett tehetségterületek feltárásával és fejlesztésével új lehetőségeket nyitunk meg a célcsoport tagjai számára.

Rendelkezésre álló forrás
Jelen pályázat meghirdetésekor a tervezett pályázati keret összesen 35.000.000,- Ft NTP-OKA-XVII. pályázati témakör kiadásaira, mely magába foglalja a nyári tehetséggondozó tábor megvalósításának költségeit is.

A pályázók köre
Hazai jogi személyiséggel rendelkező II. pontban részletezett intézmények, gyermekvédelmi civil szervezetek.

A pályázónak tehetségsegítő szervezetekkel (tehetségpontokkal*) történő szakmai együttműködésben kell a pályázatot benyújtania.

Amennyiben a pályázó intézmény vagy szervezet maga is tehetségpont, úgy együttműködésre nincs szükség. ( lásd: www.tehetsegpont.hu )

A pályázat kritériumai

 • A pályázatot kizárólag a II. pontban részletezett intézményekben nevelkedő gyermekek/fiatalok számára kidolgozott programmal lehet benyújtani.
 • A pályázatot tehetségsegítő tevékenység programjára (ideértve a tábort is) és ehhez kapcsolódó kiadásokra lehet beadni.
 • 2010/2011-es tanévre az összeállított tehetségsegítő tevékenységi köröknek/műhelyeknek legalább 30 órás programmal kell rendelkeznie.
 • A 2010/2011 tanévben (ideértve 2011-ben nyáron) megvalósítandó legalább 5 napos tehetséggondozó tábor költségére is lehet pályázni, azonban a táborra önállóan nem, csak abban az esetben, ha a tábor az évközi műhelymunka szerves része, folytatása.
 • A tehetségműhelybe bevonni kívánt gyermekek és fiatalok száma minimum 10 fő, maximum 15 fő lehet.
 • Egy pályázat keretében egy tehetségműhely programjára (és a hozzá kapcsolódó egy táborra) lehet a pályázatot benyújtani.
 • Egy pályázó (szervezet) legfeljebb két pályázatot nyújthat be. A közalapítvány fenntartja annak a jogát, hogy jelentős túlpályázás esetén egy szervezet egy pályázatát támogassa az esetben is, ha mindkettő kellően színvonalas.

Pályázat tartalmi követelményei

 • A pályázó és (amennyiben a pályázó nem tehetségpont) az együttműködő tehetségsegítő szervezet rövid bemutatása, különös tekintettel eddigi tehetséggondozó munkájukra
 • A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkájának, a célzott tehetségígéretek körének, a beválogatás módszereinek, az egyéni fejlesztési tervek, módszertan bemutatása.
 • A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt gyermekek, 6-24 éves korú-, gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő átmeneti- és tartós neveltek összefogó jellemzése (életkoruk, milyen területen/területeken tartják tehetségígéretnek).
 • Tehetségműhely 30 órás programjának és időkeret felosztásának, valamint a megvalósítás helyszínének, körülményeinek részletes bemutatása az alábbiakat is figyelembe véve:

A programok célja legyen a tehetséges gyerekek egész személyiségének  komplex fejlesztése (tehát nem kizárólag az ismeretek növelése, vagy a versenyeztetés, a versenyekre való felkészítés), a képességek, a kreativitás, a motiváció, a szociális –együttműködési képességek fejlesztése.

 • A tehetséges gyerek erős oldalának fejlesztése.
 • A tehetséges gyerek gyenge oldalának fejlesztése (Csaknem minden tehetséges gyereknél van ilyen, s ez akadályozhatja az erős oldal kibontakozását, például alacsony önértékelés, biztonságérzet hiánya, stb.).
 • Megfelelő „légkör” megteremtése (kiegyensúlyozott társas kapcsolatok pedagógusokkal, fejlesztő szakemberekkel és a társakkal).
 • Tehetségműhely munkaterve (havi lebontású ütemterv). A pályázó és a tehetségsegítő szervezet (tehetségpont) együttműködésének leírása, mindkét fél által aláírtan.
 • Amennyiben van, a tábor programjának, a tematikus tehetséggondozó foglalkozások tartalmának, a tábor helyszínének, körülményeinek bemutatása.
 • A tehetséggondozást végző, abba bevonni kívánt szakemberek bemutatása.
 • Az elvárható eredmények, azok mérésének leírása.
 • A tehetségműhely munkájának, eredményeinek kommunikálása, annak publikálása.
 • A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek.

A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre:

 • Személyi kiadások: (beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, esetmegbeszélések, a foglalkozások tematikájának kidolgozása/összeállítása, műhelyvezetők, táborvezetők, táboroztató nevelők, programvezetők, szabadidő-szervezők honorálására).
 • Szolgáltatások költsége (pl. tanulók, szakemberek utazása, táborba történő utaztatás, szakemberek/előadók díjazása, nyári táborok esetében a tehetséggondozó műhely programjához kapcsolódó szabadidős tevékenységek megvalósítása, múzeumbelépők, strandbelépők, bérleti díjak, stb.)
 • A pályázó által igénybevett szolgáltatás (pl. egyéni tanácsadás, tanulók pszichológiai vizsgálata/mérése a program befejezését követően, terembérleti díjhoz hozzájárulás, stb.)
 • Dologi kiadások, amelyek a foglalkozások megtartását, a tábori program megvalósítását garantálják:
  • A foglalkozásokhoz, szabadidős tevékenységekhez szükséges anyagok vásárlása
  • A foglalkozások, szabadidős tevékenységekhez megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg ÁFA-val együtt a 100 ezer forintot.
  • Fejlesztő játékok, eszközök vásárlása.
  • A tervezett program megvalósításához szükséges anyagköltségek.
 • Tábor esetén étkezés és szállásköltségekhez való hozzájárulás.

Személyi kiadásoknál figyelembe kell venni a 292/2009 (XII.19)-es Kormány rendelet 97.§ (6) bekezdését: „A költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás munkakörébe tartozó, munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. (…)” Eszerint amennyiben a pályázó szerv költségvetési szerv, a nála alkalmazásban álló személy részére ezt figyelembe véve lehet megbízási díjat tervezni.

A Pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.

Azok a műhelyek, amelyek az NTP-OKA II., III., II-1, XI-1 pályázatokban kaptak támogatást, ugyanazzal a projekttel (tanulók körével) nem pályázhatnak.

Pénzügyi feltételek

Támogatandó modul

Pályázható minimum

Pályázható maximum

Tehetségsegítő programok (nyári tábor nélkül)

30 órás programmal 300.000.-Ft

30 órás programmal 400.000.- Ft

Amennyiben a pályázó maga is tehetségpont

500. 000.-Ft

Legalább 5 napos Tehetségtábor plusz költségére

300.000 Ft

500.000 Ft

Amennyiben a pályázó maga is tehetségpont

600.000.-Ft

 • A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelyet előfinanszírozással, tételes utólagos elszámolás mellett nyújt a közalapítvány.
 • A támogatás összege a pályázat elszámolható összes költségének 100%-a, önrész nem szükséges.
 • A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el!
 • A támogatás bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza.

Pályázat formai követelményei

 • Hiánytalanul kitöltött, vezető, képviselő által aláírt, lepecsételt pályázati adatlap (megadott formátum).
 • A költségvetési táblázat hiánytalan, részletes kitöltése értelmezhető szöveges magyarázattal (megadott formátum).
 • Pályázati Program a VI. pontban leírtak szerint az alábbi címekkel:
  • Pályázó szervezet tehetséggondozó munkájának bemutatása
  • A tehetséggondozó műhely tehetségazonosító munkája, módszertana
  • A tehetséggondozó munkába bevonni kívánt tanulók összefogó jellemzése
  • A tehetséggondozó műhely 30 órás programja
  • A tehetséggondozó nyári tábor programja, a tábor helyszínének, körülményeinek bemutatása (amennyiben pályáznak rá)
  • A tehetséggondozást végző szakemberek bemutatása
  • A várható eredmények, azok mérésének leírása
  • A tehetségműhely munkájának, eredményeinek kommunikálására, annak publikálására készített terv.
  • A fenntarthatóságra, a műhelyben résztvevők további követésére, segítésére vonatkozó tervek
  • A tehetségműhely munkaterve
   • A pályázó és a tehetségsegítő szervezet (tehetségpont) együttműködésének leírása, mindkét fél által aláírtan
   • A tehetséggondozást végző szakemberek önéletrajza
   • A pályázó szervezet alapító okiratának fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
   • A pályázó szervezet aláírási címpéldányának fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
   • Nem költségvetési szerv esetén a pályázó szervezet bírósági bejegyzésének fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
   • Amennyiben van) az együttműködő szervezet alapító okiratának fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
   • (Amennyiben van) az együttműködő szervezet aláírási címpéldányának fénymásolata, a vezetők aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
   • Pályázati díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. november 8.

(postai bélyegző végső dátuma)
A pályázatok bírálatának tervezett határideje: 2010. december 10.
A pályázatok megvalósításának ideje: 2011. január 1. – 2011. augusztus 31.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • A pályázati program a tartalmi követelményeknek mennyiben felel meg, annak szakszerűsége, kidolgozottsága.
 • A tehetséggondozással megcélzott gyermekvédelmi ellátásban részesülő gyermekek/fiatalok rászorultsága.
 • Költségvetés mennyiben reális, érthető, alátámasztott.
 • A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.
 • A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.

Előnyt élveznek:
Azok a programok, amelyek során az érintett gyermekek/fiatalok tehetséggondozó tevékenységének eredményei a többségi társadalom tagjai számára is bemutatásra, demonstrálása kerülnek (kiállítás, koncert, sajtó stb.).

Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül:

 • Nem felel meg a pályázati kiírásnak.
 • A pályázat során hamis adatot közölnek.
 • Határidő után kerül benyújtásra.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • Mellékletek hiányoznak.
 • A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
 • A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

Pályázati díj

A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 8000 Ft.

Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-XVII.).

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

Pályázat benyújtásának módja, helye:

A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:

Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Kérjük, a borítékon tüntessék fel: NTP-OKA-XVII „Tehetségsegítés és tehetséggondozás a gyermekvédelmi szakellátásban”

1. sz. melléklet

2. sz. melléklet

A jó pályázat kritériumai

 1. A pályázati kiírásnak megfelelő céllal készült;
 2. Jó, érdekes alapötletre épül;
 3. Kellően átgondolt, szakmai alapvetése hibátlan;
 4. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazását tükrözi;
 5. Megfelelően kidolgozott, érthető, logikusan felépített;
 6. Figyelembe veszi a kiválasztott tehetségígéretek ismérveit, korát, érdeklődési körét;
 7. Komplex módon fejleszti a kiválasztott tehetségígéretek személyiségét;
 8. A várható eredmények és a program célkitűzései összhangban vannak;
 9. A költségvetés a program céljainak megvalósítását tükrözi.

Letölthető dokumentumok
NTP-OKA_XVII_palyazati_kiiras.doc
NTP-OKA_XVII_palyazati_adatlap.doc
NTP-OKA-XVII_koltsegvetes.xls

Forrás: http://www.oktatasert.hu