palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Települési Értékvédelmi Támogatás 2011 pályázat

A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

Budapest Főváros Önkormányzata a Fővárosi Közgyűlés 54/1993. (1994.II.1.) sz., a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló rendeletének 14-17. §-ai értelmében a rendelet hatálya alá tartozó épületek, épületegyüttesek, azok szűkebb környezete, illetve tartozékaik felújítása, rekonstrukciója érdekében végzett munkák segítésére ”települési értékvédelmi támogatás”-t hozott létre.

A támogatás célja olyan munkák elvégzésének a segítése, amelyek az épületnek olyan részeit, tartozékait, díszítéseit, általában olyan értékeit újítják fel, állítják vissza, amelyek a fővárosi védettség alá helyezést indokolttá tették.

A Fővárosi Közgyűlés 10/2011. (III.10.) számú rendelete által jóváhagyott 80 millió forint keretösszeg legalább 50%-át kamatmentes kölcsönként kell felhasználni. A fennmaradó összeg vissza nem térítendő támogatásként hasznosítható.

A támogatás célja hangsúlyozottan az eredeti részek felújítása, restaurálása, visszaállítása:

Kívülről látható, arculat-, utcakép-, településkép-meghatározó részek, mint

 • kerítés
 • kapuzat
 • előkertben lévő kertépítészeti elemek (szobor, csobogó, kerti pavilon)
 • előtető
 • homlokzatok helyreállítása, színezése, falfirkák eltávolítása, falfirkamentesítése
 • külső nyílászárók
 • különleges építészeti értéket képviselő tető
 • terasz
 • valamint ezek tartozékai, díszítései.

Belsőépítészeti, iparművészeti, képzőművészeti értékek, mint

 • kapualj
 • lépcsőház
 • udvar
 • belső közös terek
 • valamint ezek díszítései és tartozékai.

Különösen indokolt esetben, helyiségen belüli építészeti, iparművészeti, képzőművészeti tartozékok, berendezések.

A rendelet hatálya alá eső épületek tulajdonosai, használói pályázhatnak, mint építtetők.

A pályázat elbírálása során előnyt élvez az a pályázó:

 • aki a tervezett munkák elvégzéséhez önerővel rendelkezik,
 • aki kamatmentes kölcsön felvételét is kéri.

Az elnyert támogatás kizárólag építészeti érték felújítását, rekonstrukcióját hivatott támogatni. Az épületek megfelelő műszaki állapotban tartásához elengedhetetlenül fontos munkák elvégzését más források (önerő, egyéb pályázatok, stb.) bevonásával lehet megvalósítani. A támogatás a tervezés, tervezői művezetés, felelős műszaki vezetés és műszaki ellenőri tevékenység költségeire nem használható.

 A beküldött pályázatnak mellékletként tartalmaznia kell:

 I. Általános feltételek:

 1. a pályázó (közös képviselő) nevét, címét, telefonszámát, e-mail címét;
 2. a pályázat tárgyát képező épület címét, helyrajzi számát, funkcióját;
 3. az elvégezni kívánt munka leírását;
 4. a kért vissza nem térítendő támogatás összegét;
 5. a kért kamatmentes kölcsön összegét;
 6. a.)  építési engedélyhez kötött munka esetén: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyezési határozatot vagy annak hiányában igazolást az építési engedélyezési eljárás megindításáról. Építési engedély hiányában szerződéskötésre nem kerülhet sor. b.) amennyiben nem engedélyköteles a tervezett tevékenység: megfelelő jogosultsággal rendelkező építész tervező vagy szakrestaurátor által készített műszaki leírást;
 7. fotódokumentáció a felújítani kívánt épület, épületrész bemutatására 3-10 fényképpel a jelenlegi állapotról;
 8. a megvalósítást szolgáló részletezett, tételes költségvetést;
 9. 9. amennyiben civil szervezet pályázik, annak szervezeti formája, közhasznúsági minősítése, bírósági nyilvántartási száma, adószáma, hatóköre, főbb tevékenységei, bankszámlaszáma;
 10. a mellékelt pályázati űrlapot 2 példányban kitöltve.

II. Nyilatkozatok, meghatalmazások:

 1. előzetes kötelezettségvállalás arra vonatkozóan, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel és a támogatás elnyerése esetén a pályázat szerinti felújítást legkésőbb 2012. december 30-ig elvégezteti;
 2. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tervezett felújítási munka építési engedélyhez kötött tevékenység-e és építési engedélyhez kötött tevékenység esetén a felújítási munkára vonatkozó építési engedéllyel rendelkeznek;
 3. nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben építési engedély köteles munkára igényelnek támogatást, és építési engedéllyel még nem rendelkeznek, vállalják, hogy az építési engedélyezési tervdokumentációra szakértői véleményt kérnek a Városépítési Főosztály Települési Értékvédelmi Osztálytól és a szerződéskötésig építési engedélyt is szereznek;
 4. nyilatkozat a kivitelezéshez szükséges, az igényelt támogatás és a tételes költségvetés összegének különbségeként meghatározható összeg, mint saját erő meglétéről;
 5. a szerződéskötésre vonatkozó meghatalmazást; amennyiben a képviseletet cég látja el, akkor a meghatalmazáson túl a megbízási szerződés és az aláírási címpéldány is szükséges;
 6. kamatmentes kölcsön pályázata esetén előzetes hozzájáruló nyilatkozatot arra vonatkozólag, hogy az elnyert kamatmentes kölcsönösszeg visszafizetésének biztosítására az érintett ingatlanra a kölcsön teljes összegének erejéig a kölcsönadó jelzálogjogot jegyeztessen be az ingatlan-nyilvántartásba, a kölcsön visszafizetésének időtartamára;

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a szerinti nyilatkozatokat (a társasházak nem tartoznak az említett törvény hatálya alá, így a társasházak esetében ezen nyilatkozatok csatolása nem szükséges.) A nevezett törvény által előírt nyilatkozatok mintáit jelen pályázati kiírás 1-3. mellékletei tartalmazzák. A Települési Értékvédelmi Támogatás 2011. pályázat döntés- előkészítő és döntéshozó személyeinek névsora a pályázati kiírás 4. számú mellékletében található.

III. Társasházak és közös tulajdonú ingatlanok esetében az általános feltételeken túl, az alábbi mellékletek is szükségesek:

 1. lakóközösségi közgyűlési határozat arról, hogy a pályázaton elnyert támogatást, illetve kölcsönt igénybe kívánják venni;
 2. társasházaknál kamatmentes kölcsönre történő pályázat esetén annak pontos megjelölése, hogy az egyes tulajdonosok ingatlanát milyen összeg erejéig terhelje jelzálog (tulajdoni hányad alapján vagy más szempont szerinti felosztás);
 3. a szerződéskötésre vonatkozó, a tulajdonostársak képviseletére jogosító meghatalmazás – amennyiben a képviseletet cég látja el, akkor a megbízási szerződés és az aláírási címpéldány is szükséges;
 4. kamatmentes kölcsönre való pályázat esetén az ingatlan tulajdoni törzslapjának 30 napnál nem régebbi hiteles másolatát. Nyertes pályázat esetén a szerződéskötés időpontjában albetétenkénti tulajdoni lapok becsatolása szükséges. Az albetétenkénti tulajdoni lapok hiánya esetén a szerződéskötés meghiúsul.
 5. kamatmentes kölcsön pályázata esetén, amennyiben bármely tulajdoni hányad jelzálogjoggal illetve elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt, úgy a jogosult (a tulajdoni lapra bejegyeztető) nyilatkozata arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat első ranghelyen történő jelzálogjogának bejegyeztetéséhez hozzájárul;

Amennyiben a fenti mellékletek hiányoznak, a pályázat érvénytelen! Hiánypótlásra kizárólag az építési engedélyezési határozat esetében van lehetőség a szerződéskötésig.

IV. A kivitelezés megvalósulását követő elszámoláshoz szükséges dokumentumok:

 1. a számlát kiállító céggel kötött vállalkozási szerződés másolata vagy támogatott írásbeli nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a vállalkozó szóbeli megállapodás alapján végezte a munkát és vállalkozói szerződés megkötésére nem került sor;
 2. amennyiben a pályázati anyagban szereplő árajánlat/költségvetés után új árajánlat/költségvetés készült, annak csatolása;
 3. műszaki átadás-átvételi jegyzőkönyv;
 4. eredeti számla vagy számlamásolat esetén a számlán szerepeljenek az alábbiak:
 1. „A számlamásolat az eredetivel mindenben megegyező”
 2. aláírás, pecsét (amennyiben rendelkezésre áll)

A számla kizárólag építési anyagról és a kivitelezéshez kapcsolódó munkadíjról szólhat!

A beérkezett pályázatokat a főjegyző javaslatára a Közgyűlés bírálja el. Az elbírálásra a főjegyző előterjesztés formájában javaslatot tesz.

A pályázat alapján vissza nem térítendő támogatás, illetve kamatmentes kölcsön nyerhető el. A kölcsön futamideje 2-5 év, az elnyert, visszatérítendő kölcsön összegétől függően. (A visszafizetésre a kölcsönadó 2012. október 1-ig fizetési moratóriumot enged.)

A kiíró Közgyűlés határozza meg, hogy az egyes pályázók a vissza nem térítendő támogatást, a kamatmentes kölcsönt vagy a két támogatási formát milyen arányban kapják. A Közgyűlés által e támogatásra jóváhagyott éves keret legalább 50%-át kamatmentes kölcsönként kell felhasználni.

A nyertes pályázókkal a főjegyző megállapodást, ill. kölcsönszerződést köt. A megállapodásnak (kölcsönszerződésnek) tartalmaznia kell a megítélt pénzösszeg felhasználásának módját, határidejét, feltételeit, az ellenőrzés szabályait, törlesztési határidejét, feltételeit.

Kölcsönszerződés a nyertes pályázóval csak akkor köthető, ha a szerződést kötő fél képviseletében eljáró személy rendelkezik a szerződéskötésre jogosító, ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazással, továbbá – társasház esetén – a társasház-tulajdonosok ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott okiratban nyilatkoznak arról, hogy ingatlanukra milyen összeg erejéig jegyezhető be jelzálogjog.

A kamatmentes kölcsön összegének erejéig – a hatályos jogszabályok keretei között – az ingatlanra jelzálogot kell bejegyeztetni.

Az esedékes törlesztőrészlet teljesítési határidejének elmulasztása esetén a Főpolgármesteri Hivatal írásos fizetési felszólítást küld a nyertes pályázó részére. Amennyiben a felszólításban foglalt határidőn belül a teljesítés nem történik meg, a kölcsön hátralevő összegét és annak mindenkori jegybanki kamatait a pályázó egy összegben, haladéktalanul köteles a Fővárosi Önkormányzatnak visszafizetni.

A főjegyző a pályázat alapján elnyert pénzösszeg felhasználását a Főpolgármesteri Hivatal közreműködésével ellenőrzi.

Az elkészült munka teljesítésének igazolásához az építési engedélyezési terveket készítő építész nyilatkozata is szükséges arról, hogy a támogatott felújítás a jogerős építési engedélyezési terveknek megfelelően, első osztályú minőségben valósult meg.

A pályázatokat 2011. augusztus 31.-ig kell postán beküldeni vagy személyesen benyújtani a Fővárosi Önkormányzat Ügyfélszolgálati Irodájába (1052 Budapest V. kerület, Bárczy István utca 1-3.sz. ), hétfőtől csütörtökig 8.00-16.30, pénteken 8.00-14.00 óráig.

A pályázatokat ZÁRT BORÍTÉKBAN kell benyújtani – akár postai úton küldik, akár személyesen adják be-, a borítékra kérjük ráírni:

„Települési Értékvédelmi Támogatás 2011.”

A beküldött pályázatokat a kiírók 2011. november 30-ig elbírálják. A döntésről ezt követően 20 munkanapon belül a pályázók értesítést kapnak.

A pályázó tudomásul veszi, hogy a beadott pályázati anyag eredeti példánya az elbírálást követően a kiírótól nem igényelhető vissza.

A határidőn túl érkező, valamint tartalmilag és formailag meg nem felelő pályázatok elbírálására nem kerül sor, azok érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázatok benyújtásához, a kivitelezés során felmerülő problémák megoldásához, illetve az elszámolás zavartalanabbá tétele céljából a Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály Települési Értékvédelmi Osztálya konzultációs lehetőséget biztosít. A konzultáció telefonon vagy előzetes egyeztetés alapján, a Települési Értékvédelmi Osztályon történik (1052 Budapest, Városház utca 9-11. földszint 1., telefon: 327-1450)

Letölthető dokumentumok

Pályázati űrlap

Leggyakoribb kérdések

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 14. §-a alapján

Nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 007. évi CLXXXI. törvény  szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség ennállásáról, vagy hiányáról

Közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény  8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről

Forrás: www.budapest.hu