palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap-Svájci–Magyar Együttműködési Program

swiss_contribution pályázatA Pályázati Alap átfogó célja a svájci és magyar testületek, és szervezetek között meglévő, vagy új együttműködések kölcsönös fejlesztése, és ezáltal Magyarország és a kibővült Európai Unió közötti gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. A támogatások a Magyarország és Svájc közötti együttműködés erősítésére, információ- és tapasztalatcserére, know-how és legjobb gyakorlat (best pratice) átadására irányuló kisprojekteknek ítélhetők meg.

A Pályázati Alapra 3 különböző területen nyújtható be pályázat:

 1. klasszikus testvértelepülési kapcsolatok (town-twinnings) kialakítása svájci és magyar területi egységek és azok társulásai között minden szerveződési szinten (falvak, városok, kistérségek, megyék és régiók), illetve azok nevében eljáró egységek és azoknak alárendelt jogi személyiségek között;
 2. partnerség svájci és magyar non-profit vagy a nyereségtermelést nem elsődleges célként megjelölő szervezetek és intézmények között. (A szervezetek az alaptevékenységük során keletkező veszteségeket bizonyos kiegészítő, nyereségtermelő tevékenységekkel kompenzálhatják, de alapító okiratuk szerint non-profit szervezeteknek kell lenniük);
 3. szociális párbeszéd svájci és magyar országosan elismert és reprezentatív szociális partnerek (szakszervezetek és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek), szakmai kamarák és szervezetek, ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi kamarák, ágazati/iparági szövetségek, vállalkozói szövetségek) között.

A benyújtott projektjavaslatoknak

 • hozzá kell járulniuk a Magyarországon fennálló egyes problémák megoldásához a Keret-megállapodásban rögzített célokkal összhangban;
 • a tapasztalatcsere, a tudás és a legjobb gyakorlatok átadásával meg kell erősíteniük a pályázók működési kapacitásait;
 • tevékenységükkel hozzá kell járulniuk a partnerség megerősítéséhez;
 • hozzáadott értéket kell teremteniük a projektben résztvevő mindkét partner (vagyis a pályázó és svájci partnere) számára.

A Pályázati Alap keretében rendelkezésre álló teljes támogatás összege mintegy 2,8 millió CHF (598,3 millió Ft).

A pályázatok benyújtására vonatkozó felhívás folyamatosan nyitva áll, vagyis pályázatokat a 2013. január 31-ig, illetve a rendelkezésre álló forrás kimerüléséig lehet benyújtani. Mivel a költségek elszámolhatóságának határideje 2013. augusztus 30., ezért az utolsó értékelési ciklusban kiválasztásra kerülő kisprojektek nem lehetnek hosszabbak 5 hónapnál.

Támogatásra jogosult pályázók

A TPPA keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak támogatásra:

 1. bármilyen szintű közigazgatási intézmény (állami, regionális és helyi önkormányzatok);
 2. köz- vagy magán oktatási intézmények;
 3. nem kormányzati és non-profit szervezetek, beleértve az egyházakat;
 4. egyéb, a  köz érdekében tevékenykedő testületek, szervezetek;
 5. szakmai kamarák és szakszervezetek, ágazati egyesületek (pl. kereskedelmi kamarák, ágazati / iparági szövetségek, vállalkozói szövetségek, kis- és középvállalkozói szövetségek, szövetkezetek és nemzeti szinten elismert és reprezentatív szociális partnerek, vagyis munkavállalókat és munkaadókat tömörítő érdekképviseleti szervezetek).

A pályázónak hazai regisztrációval kell rendelkeznie és tevékenységét Magyarországon kell folytatnia.

A partnerszervezetnek Svájcban kell bejegyzéssel rendelkeznie és tevékenységét Svájcban kell folytatnia.

A magyar pályázó és svájci partnere közötti nem kereskedelmi jellegű kapcsolatnak kell lennie.

A pályázónak tevékenységét a pályázat benyújtását megelőzően legalább 1 éve folytatnia kell, és rendelkeznie kell a kisprojekt lebonyolításához megfelelő képességgel és ismeretekkel, továbbá pénzügyi és operatív erőforrásokkal

Támogatható tevékenységek

A Pályázati Alap projektjeiből a következő tevékenységek finanszírozhatóak (indikatív lista):

 • svájci vagy magyar szakértők közreműködése a partnerek közötti tapasztalatátadás- és csere során Magyarországon
 • a projekttel kapcsolatos tevékenységek és események Magyarországon, amennyiben azokat a svájci partnerrel közösen készítették elő
 • a projekttel kapcsolatos tevékenységek és események Svájcban, amennyiben a magyar képviselők részvétele indokolt a svájci partner által szervezett eseményen
 • tanulmányutak: alaposan indokolt esetben magyar projektrésztvevők svájci tartózkodása (a svájci partner által szervezett látogatás esetén), vagy svájci projektrésztvevők magyarországi tartózkodása (a magyar partner által szervezett látogatás esetén),
 • kisösszegű építési munkák, beruházások és beszerzések, melyek a projekt eredményeinek és átfogó céljainak megvalósításához szükségesek.

Megpályázható támogatás aránya és a támogatás összege

A projektekre adott támogatás általában 2 000 000 Ft és 20 000 000 Ft közé esik, a szociális párbeszéd komponens kivételével, ahol a támogatás összege az 50 000 000 Ft-ot is elérheti. A támogatás összege minden pályázat esetén egyedi elbírálás alá esik.

A projektekre adható támogatás nem haladhatja meg a projekt teljes elszámolható költségeinek 90%-át. Ennek megfelelően a pályázónak saját erőként kell legalább a projekt teljes költségvetésének 10%-át biztosítani.

A svájci partnerre vonatkozó költségek nem léphetik túl a projekt teljes költségvetésének 40%-át. A projektvégrehajtó és partnere nem szerezhet jövedelmet a projekt végrehajtásával kapcsolatosan.

A projektek finanszírozása: a végrehajtási megállapodás aláírását követően a projekt végrehajtó a megítélt támogatási összeg 50%-ára jogosult előleg formájában. Ezt követően a negyedéves jelentésekben elszámolt, ténylegesen felmerült költségek utólagos megtérítése történik.

A projektek időtartama: A projektmegvalósítás időtartama nem lehet kevesebb, mint 3 hónap és nem haladhatja meg a 15 hónapot. A projektek végső befejezési határideje 2013. augusztus 30.

A pályázatok benyújtási határideje
A pályázat a meghirdetéstől kezdve folyamatosan nyitva áll 2013. január 31-ig. A benyújtott pályázatok értékelésére a Támogatásközvetítő Szervezet által meghatározott időpontokban kerül sor (előreláthatólag 5 alkalommal), általában 6 hónapos intervallumban, kivéve a 2013 január 31-én – a felhívás lezárását követően – kezdődő értékelési kört.

Kivétel fentiek alól a szociális párbeszéd komponens, ahol három értékelésre kerül sor a Támogatásközvetítő Szervezet által meghatározott időpontokban.

 

 

A pályázatok benyújtása

Támogatás odaítélése

1

2011. április 1 – 2011. szeptember 30

2011. november 30.

2

2011. október 1 – 2012. március 31.

2010. május 30.

3

2012. április 1- 2012 szeptember 30.

2012. November 30.

4

2012. október 1 – 2013. január 30.

2013. április 1.

Az első körben értékelésre kerülő pályázatok benyújtási határideje: 2011. szeptember 30.

Benyújtásnak az a nap minősül, amikor a pályázati anyag a Támogatásközvetítő Szervezethez beérkezik.

A pályázatokat Támogatásközvetítő Szervezet részére kérjük benyújtani:

VÁTI Non-profit Kft.,

Címzett: Módi Annamária, Norvég/EEA és Svájci Programok Igazgatósága.

1016 Budapest, Gellérthegy u. 30-32.

A pályázatot a mellékletekkel együtt 1 eredeti és 2 másolati példányban kell benyújtani. Az egyik másolati példányt elektronikus formátumban (CD-ROM-on) kell beadni. Az elektronikus másolati példánynak a benyújtott dokumentumokat a pdf formátum mellett szerkeszthető formában (Word, Excel, stb.) is tartalmaznia kell.

Az elektronikus másolati példányt a Svájci Hozzájárulás Program Iroda e-mail címére (budapest@sdc.net) is meg kell küldeni tájékoztatási célból.

A pályázatokat magyar és angol nyelven kell benyújtani.

A pályázatokat a magyar partnernek kell benyújtania.

A kézzel írott pályázatok elutasításra kerülnek.

Letölthető dokumentumok

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Pályázati útmutató

Twinning and Partnership Block Grant Call

Twinning and Partnership Block Grant Application Guide

Pályázati formanyomtatvány / Application form

Mellékletek / Annexes

A pályázati dokumentáció

A pályázati dokumentáció (beleértve a pályázati formanyomtatványt és mellékleteit, a pályázati útmutatót) elérhető a következő internetes címeken: www.vati.hu, www.nfu.hu és a http://www.swiss-contribution.admin.ch/hungary/en/Home/Swiss_contribution_to_Hungary magyar és angol nyelven.

További információ:

A pályázati alap lebonyolításával kapcsolatos dokumentumok letölthetők a www.vati.hu, a www.nfu.hu és a http://www.swiss-contribution.admin.ch/hungary/en/Home/Swiss_contribution_to_Hungary honlapról, magyar, illetve angol nyelven.

Felmerülő kérdéseiket a twinningblockgrant@vati.hu e-mail címre szíveskedjenek megküldeni.

Elérhetőségek:

VÁTI Nonprofit Kft.
Fejlesztési Programok Üzletág
Norvég/EGT és Svájci Programok Igazgatósága
Budapest, Gellérthegy u. 30-32.
Telefon: +36 1/457-5530, vagy 224-3100/4301
Fax: +36 1/457-5539
e-mail: twinningblockgrant@vati.hu

Svájci Hozzájárulás Hivatala
A Svájci Államszövetség Magyarországi Nagykövetsége
1143 Budapest
Stefánia út 107
+36 1 460 70 64
budapest@sdc.net
;
www.swiss-contribution.admin.ch/hungary

Svájci Fejlesztési és Együttműködési Ügynökség (SDC)
Új EU Tagállamok Osztály (Section New EU Member States)

Freiburgstrasse 130
CH- 3003 Berne
Switzerland
+41 31 322 68 46
martin.lippuner@deza.admin.ch

Forrás: http://www.vati.hu/