palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

TIOP 1.2.2/09/1-Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése pályázat

umft pályázatA konstrukció átfogó célja a múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése és az iskolabarat szemleletű megújulásukhoz szükséges infrastruktúrális háttér megteremtése. A művelet célja olyan infrastruktúrális fejlesztések megvalósítása, amelyek támogatják az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák – mindenekelőtt a kultúralis tudatosság és kifejezőkészség megszerzéséhez szükséges kompetenciák (2006/962/EK ajanlás szerinti nyolcadik kulcskompetencia), valamint a szociális és állampolgári kompetenciák – elsajátítását.

A konstrukció célja, hogy a múzeumok iskolabarát fejlesztése a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként  valósuljon meg. A beavatkozás a múzeumpedagógiai tevékenységeket megalapozó és segítő célzott infrastruktúrális fejlesztéseket támogatja: a konstrukció keretében a múzeumok iskolarendszerű oktatáshoz, nem formális és informális  képzési formákhoz, módokhoz kapcsolodó infrastruktúrális fejlesztése történik meg. Ezek eredményeként korszerűen  berendezett, jól felszerelt gyermekfoglalkoztatók, oktatóterek, az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi  terek jönnek létre. A korszerű múzeumpedagógiai foglalkoztató-oktató terek, tanulmányi raktárak és látványtárak létrehozása, továbbá a virtuális múzeumi informatikai pontok (IKT infrastruktúra) kialakítása révén a múzeumok aktívabban és hatékonyabban kapcsolódhatnak be az oktatás és az egész életen át tartó tanulás folyamatába. A múzeumok iskolabarát fejlesztésének célja, hogy a múzeumok sajátos adottságaikra építve erősítsék közösségi  szerepüket és a nem-formális és informális tanulás helyszíneiként hatékonyabban működjenek, illetve legyenek képesek bekapcsolodni a formális oktatás rendszerébe, a képesség- és kompetenciafejlesztésbe. A fejlesztések szoros összhangban állnak a TAMOP 3.2.8. műveletével, azok infrastrukturális hátterét biztosítva. Ezen pályázat keretében nem valósulhat meg a múzeumok a Regionális Operatív Programok keréteben támogatott látogatóbarát, turisztikai fejlesztése.

Rendelkezésre álló forrás: 890.000.000 forint.

PÁLYÁZÓK KÖRE

Jogi forma
Jelen pályázati kiírás keretében az 1997. évi CXL tv. 39.§ szerinti működési engedéllyel rendelkező muzeális  intézmények pályázhatnak.

Önálló gazdálkodási jogkörrel nem rendelkező muzeális intézmények vonatkozásában

 • muzeális intézmény tagintézményében (fília) megvalósuló fejlesztés esetében a központi muzeális intézmény,
 • egyéb esetben a B1 pontban meghatározott fenntartóik pályázhatnak.

Jelen pályázati kiírás B1) komponense (látványtárak) es B2) komponense (tanulmányi raktárak) esetében az 1997. évi CXL. tv. 48.§. hatálya alá tartozó közérdekű muzeális gyűjtemények és kiállítóhelyek nem támogathatók.

Pályázók köre a KSH gazdálkodási formakódok szerint:
312. Központilag felügyelt költségvetési szerv
321 Helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
322 Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
323 Helyi kisebbségi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv
324 Helyi kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
342 Köztestület által felügyelt költségvetési szerv
352 Országos kisebbségi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv
529 Egyéb egyesület
531 Szakszervezet
532 Egyéb munkavállalói érdekképviselet
549 Egyéb köztestület
551 Egyház
552 önálló egyházi intézmény
553 Egyház önálló szervezete
559 Egyéb egyházi szervezet
569 Egyéb alapítvány
571 Közhasznú társaság
591 Egyesülés
599 Egyéb, jogi személyiségű non-profit szervezet
691 Egyéb, jogi személyiség nélküli non-profit szervezet
951 Gesztor önkormányzat, társulás

Jogi forma tekintetében nem pályázhat az a fenntartó, amely gazdasági társaság, kivéve azon átalakult közhasznú társaságokat, melyek non-profit gazdasági társasággá történő átalakulása jogszabályi előírás alapján történt.
Jelen pályázati kiírás keretében konzorciumok nem pályázhatnak. Egy pályázó maximum három pályázatot nyújthat be, egy pályázaton belül a fejlesztés kizárólag egy muzeális intézmény/tagintézmény fejlesztésére irányulhat. Egy pályázó egy intézményére/tagintézményére/telephelyére vonatkozóan csak egy pályázatot nyújthat be.

Méret: Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns.

PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre

A konstrukcióban lehetőség van a komponensek egyedi, illetve az A) és C) komponensek egyidejű megpályázására is.

A) Oktató múzeum
A múzeumpedagógiai szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése érdekében az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő múzeumi oktatási célú közösségi terek (pl. oktatóterek, -termek, ehhez kapcsolódó pihenősarkok, gyermekfoglalkoztatók) kialakíitása, fejlesztése, több korosztály részére alkalmassá tétele.
Konkrétan:

 • múzeumi épület belső terének vagy a múzeum részét képező egyéb tér átalakítása, funkcióváltása,
 • meglevő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti ki- vagy átalakítása,
 • múzeumpedagógiai programok lebonyolításához szükséges berendezés- és eszközbeszerzések:
  • bútorzat,
  • audiovizuális eszközök,
  • módszertani segédeszközök,
  • múzeumpedagógiai szemléltető eszközök beszerzése.

B) Látványtár és tanulmányi raktár

B1) Látványtár: a gyűjtemény tárolására szolgaló olyan múzeumi raktár, amelyet a látogató belülről is megtekinthet. A tárgyak elrendezése nem kiállítási szintű, bizonyos műtárgy-csoportok kiemelésére ad lehetőséget. A látványtár tartalmazhat elektronikus katalógusként működő IKT modult is.
B2) Tanulmányi raktár: a látványtár funkciókon túl az oktatási tevékenységhez szükséges többlet infrastruktúrával rendelkezik (struktúrált gyűjtemény, háttér információkat tartalmazó blokkok, A) komponens szerinti oktatási helyiség, C) komponens szerinti virtuális pont).
Konkrétan:

 • múzeumi épület belső terének vagy a múzeum részét képező egyéb térátalakítása, funkcióváltása, korszerűsítés, indokolt esetben épületbővítés,
 • meglévő helyiség korszerűsítése, belsőépítészeti ki- vagy átalakítása,
 • tároló rendszerek kialakítása, beszerzése,
 • műtárgy- és őrzésvédelmi berendezések beszerzése, kialakítása, felújítása, korszerűsítése,
 • B1) komponens esetében elektronikus katalógus megjelenítésére alkalmas IKT modul (pl. számitógép, érintőképernyő vagy monitor, konzol, nyomtató),
 • B2) komponens esetében az A) és a C) komponensnél felsorolt tevékenységek is. A látványtár vagy tanulmányi raktár eltérő állományvédelmi igenyű tárgytípusok egyidejű bemutatása érdekében több helyiségből álló együttesként is megvalósitható, amennyiben azok egymáshoz kapcsolódnak és az atjárás biztosítható.

C) Virtuális pontok az oktató múzeumhoz

A múzeumpedagógiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó – a klaviatúra-monitor pároson túlmutató -, a korszerű informatikai technikán alapuló, az informális oktatást és kompetenciafejlesztést elősegítő informatikai pont(ok) vagy önálló részlegek (több informatikai pont) kialakítása.
Konkrétan:

 • IKT eszközök beszerzése:
  • szerver, képernyő, nyomtató, szoftver, számítógép,
  • projektor,
  • interaktív térkép,
  • érintőképernyős konzol,
  • LCD-panelek,
  • indokolt esetben az informatikai pont(ok)hoz vagy részlegekhez szorosan kapcsolódó egyéb IKT-eszközök (az indoklást kérjük a pályázatban részletesen kifejteni).
 • az IKT-eszközök használatát segíti járulékos berendezések, bútorok.
  • A táamogatható tevékenységeket részletesen a Pályázati útmutató C1.1, C1.2 es C1.3 pontjai ismertetik.

Projekt területi korlátozása
Jelen pályázatban támogatandó tevékenységek Magyarország hat konvergencia régiójának területén valósíthatók meg. Nem támogathatók a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztések. A Közép-magyarországi Régióban székhellyel rendelkező pályázó csak a konvergencia régiókban működő intézménye vonatkozásában nyújthat be pályázatot.

PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK

Támogatás formája: A pályázó működési támogatásnak nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.
Jelen pályázati kiírás alapján a 27/2007. (X. 10.) OTM rendelet 19/B. § (1) bekezdés a-e) pontjai szerint kultúrális támogatás adható az európai Bizottság előzetes jóváhagyása alapján (N293/2008. számú bejelentés).

Támogatás mértéke: A projekt elszámolható összes költségének 100 %-a.

Támogatás összege: A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 5.000.000 Ft, de legfeljebb 100.000.000 Ft lehet.
A) KOMPONENS: 5.000.000 Ft – 30.000.000 Ft
B1) KOMPONENS: 20.000.000 Ft – 70.000.000 Ft
B2) KOMPONENS: 30.000.000 Ft – 100.000.000 Ft
C) KOMPONENS: 5.000.000 Ft – 20.000.000 Ft
Az A es C komponens együttes megpályázása esetén: 10.000.000 Ft – 50.000.000 Ft

KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK: A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai es pénzügyi szempontok alapján történik.

ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje: A projektjavaslatot a csatolandó mellékletekkel együtt 3 példányban (1 eredeti és 2 másolat), valamint további 2 elektronikus példányban (az összes benyújtandó dokumentumot elektronikus formában tartalmazó CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy csomagként a következő címre kell eljuttatni:

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program
Kódszám: TIOP-1.2.2/09/1
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
H-1055 Budapest, Bihari János u. 5.
Kerjuk, hogy a CD/DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát (TIOP-1.2.2/09/1), a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikeressegéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott es elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, es a mellékletek megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni.
A projektjavaslat benyujtása 2009. november 30-tól 2010. január 15-ig lehetséges kizárólag postai úton, legkésőbb 2010. januar 15-i postabélyegzővel. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjuk.
A pályázati kiírással kapcsolatos további dokumentumok a http://www.nfu.hu/ honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás a 06 40 638 638 számon, illetve írásban az nfu@nfu.gov.hu e-mail címen kapható.

Letölthető dokumentumok:

 • Pályázati felhívás (pdf, 88 kB)
 • Pályázati útmutató (pdf, 370 kB)
 • Pályázati adatlap (doc, 927 kB)
 • Költségvetési specifikáció (pdf, 188 kB)
 • Költségvetési tábla (xls, 536 kB)
 • Költségvetés szöveges indoklása (doc, 942 kB)
 • Múzeumpedagógiai terv (pdf, 58 kB)
 • A látványtárak és tanulmányi raktárak kialakításának koncepcionális tervezési dokumentumai és fontosabb tervezési szempontjai (pdf, 100 kB)
 • Támogatási szerződés minta (pdf, 144 kB)
 • TIOP esélyegyenlőségi útmutató (pdf, 192 kB)
 • Útmutató a fenntartható fejlődés érvényesítéséhez (pdf, 262 kB)
 • UMFT arculati kézikönyv (pdf, 3 451 kB)
 • Önéletrajz minta (doc, 140 kB)
 • Együttműködési megállapodás sablon (doc, 79 kB)
 • Elszámolható költségek ERFA (pdf, 249 kB)
 • Értéket a pénzért (pdf, 33 kB)
 • Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei (pdf, 773 kB)

Forrás: NFÜ