palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat határon túli magyar tankönyvek és egyéb szakiratok, valamint működés finanszírozására a kárpát-medencei és nyugati szórvány területén

okm pályázatokA Magyar Köztársaság Oktatási és Kulturális Minisztériumának Határon Túli Magyarok Titkársága a Balassi Intézettel együttműködésben meghívásos pályázatot hirdet a Határon Túli Magyar Tankönyvtanács javaslata alapján a Kárpát-medencében és a nyugati szórványban a helyi igények szerint megírt tankönyvek, kiegészítő kiadványok, szakfolyóiratok, tantervek előkészítésére, megírására, fejlesztésére és kiadására; a több helyen immár egy évtizede működő tankönyves műhelyek működtetésére, fejlesztésére; a nélkülözhetetlen magyarországi tankönyvek, segédanyagok és taneszközök beszerzésére és eljuttatására; tankönyves szakemberek képzésére irányuló támogatásra 2009-ben.

Pályázatot az alábbi szervezetek nyújthatnak be:

 1. Taneszközbemutatók Információs Egyesülete
 2. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség
 3. Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 4. Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége
 5. Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete
 6. Horvátországi Magyar Pedagógus Szövetség
 7. Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzeti Közösség.
 8. Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége
 9. Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége.

1. A pályázat célja: a szomszédos államokban, valamint a nyugati szórványban határon túli magyarként élők tankönyves műhelyeinek támogatása, a határon túli magyar tankönyv-és taneszköz írás, ellátás fejlesztése.
2. Általános tudnivalók:

 • A pályázat a 20/2009. (IV.3.), a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól című OKM-rendeletben foglaltak alapján került kiírásra.
 • A pályázó a pályázat benyújtásával elfogadja, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a értelmében a benyújtott pályázatokról, az azt kérelmezőkről, az igényelt támogatások fajtájáról, valamint az odaítélt támogatások összegéről szóló adatokat az OKM, illetve háttérintézménye megküldi a központi nyilvántartást vezető Szülőföld Alap Iroda részére.
 • A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény alapján a XX. fejezet, 11/7/18/1 Határon túli oktatási feladatok támogatása fejezeti kezelésű előirányzat.
 • A jelen pályázaton felhasználható pénzügyi keretösszeg 13 millió forint, az elnyerhető támogatás alsó határa 500 ezer forint, felső határa 10 millió forint vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatásból elszámolható költségek köre: a közoktatásra vonatkozó tankönyvek, oktatási segédanyagok sokszorosítása, elkészítése, lektorálása, kiadása, szállítása; közoktatásra vonatkozó tankönyvek, oktatási segédanyagok, szakfolyóiratok beszerzése, tankönyves műhelyek működtetésének valamennyi költsége, tárolás, csomagolás költségei, utazási költségek, telefonköltségek, szerzői jogdíjak, munkadíjak és járulékai.
 • A pályázatokról az OKM államtitkára, Arató Gergely dönt 2009. június 15-ig a Balassi Intézet képviselője és az OKM Határon Túli Magyarok Titkársága tagjaiból álló Értékelő Bizottság (Szantner Viktor, Lauter Éva, Varga Attila, Király Annamária) javaslatának figyelembe vételével.
 • A pályázóknak nem kötelező saját forrás biztosítása.
 • A nyertes pályázókkal a Balassi Intézet 2009. július 15-ig köt szerződést, és az abban foglalt feltételeknek megfelelően gondoskodik a kifizetésről előfinanszírozás és vissza nem térítendő támogatás formájában.
 • A szerződés megkötése előtt a pályáztató kérheti a felhasználási terv módosítását.
 • A programot úgy kell megtervezni, hogy a várható szakmai hasznosulás a tervezettnél kisebb mértékben nyújtott támogatás esetén se sérüljön.
 • A támogatás folyósítására a szerződésben megjelölt ütemezés szerint, a szerződés mindkét fél által történt aláírását követően kerül sor.
 • A szerződésben foglalt támogatási összeg felhasználásának kezdő időpontja 2009. február 1-je, véghatárideje legkésőbb 2010. május 15.
 • A támogatás felhasználásáról a kedvezményezett a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles záró szakmai és pénzügyi beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtani.
 • A pályázati adatlap beküldésével a pályázó tudomásul veszi a pályázati feltételeket.
 • További felvilágosítás az OKM HTMT telefonszámán: 00361/473-7397 kapható.

4. A pályázatok benyújtása, határidő

 • A pályázatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Határon Túli Magyarok Titkársága adatlapján lehet benyújtani;
 • A kitöltött pályázati adatlapokat 3 példányban – az előírt mellékletek csatolásával a Balassi Intézetbe: 1016 Budapest, Somlói út 51. Budai Gabriellának címezve kell eljuttatni, továbbá egy példányt elektronikusan e-mailben az OKM Határon Túli Magyarok Titkárságára, Király Annamáriának címezve (annamaria.kiraly@okm.gov.hu) kell postázni
  2009. június 1-ig (a postai bélyegző kelte).
 • A pályázathoz szükséges nyilatkozatokat az adatlap tartalmazza.
 • A pályázat benyújtásakor csatolni kell a Kedvezményezett képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldányát, a szervezet alapító okiratának másolatát, a szerződés aláírásakor pedig a nyertes pályázó köteles csatolni a szervezet létezését igazoló, 90 napnál nem régebbi eredeti okiratot vagy annak hitelesített másolatát 1 példányban.
 • Amennyiben a szervezet 2009-ben már nyertes pályázata alapján az OKM / Balassi Intézettől kap támogatást és nyilatkozik arról, hogy adataiban az előző pályázathoz benyújtott dokumentumokhoz képest változás nem történt – az előbbi dokumentumokat nem kell csatolni.

5. A pályázatok elbírálásának mérlegelési szempontjai:

 • a leadott program minősége, megvalósíthatósága,
 • a költségvetés megalapozottsága (pl. önrész, más támogatók, egyéb források, stb.),
 • az eddigi elszámolási és szervezési tapasztalat,
 • várható szakmai hasznosulás.

Nem jogosultak a támogatásra:

 • azok a szervezetek, amelyek a tárgyévet megelőző két évben nem teljesítették az Oktatási és Kulturális Minisztériummal vagy a Balassi Intézettel kötött szerződésben foglaltakat.

Érvénytelen a pályázat, ha

 • nem a pályázati adatlapon nyújtotta be a jelölt a pályázatot;
 • nem eredeti példányban nyújtotta be az adatlapokat;
 • a pályázati adatlap a meghirdetett beérkezési határidőn túl érkezett be.

Nem megfelelő dokumentációval mellékelt pályázat esetén hiánypótlásra nincs lehetőség, az érvénytelen pályázat érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerül. A pályázat elbírálásáról a benyújtott adatlapon megadott e-mail címre 2009. június 30-ig küldünk értesítést. A nyertes pályázók listáját az Oktatási és Kulturális Minisztérium (www.okm.gov.hu), és a Balassi Intézet honlapján (www.bbi.hu) tesszük közzé.