palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A gyermekvédelmi szakellátás területén egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok támogatása pályázat

A pályázat célja a gyermekvédelmi szakellátás területén, a családjából hatósági intézkedéssel kiemelt, nevelőszülőknél, gyermekotthonban elhelyezett gyermekek, utógondozói ellátott fiatal felnőttek, valamint nevelőszüleik, és a nevelőszülői hálózatban, gyermekotthonban személyes gondoskodást nyújtó munkakörökben foglalkoztatottak számára egészségfejlesztési-drogmegelőzési programok támogatása, illeszkedve a nemzeti és nemzetközi kábítószerügyi stratégiai dokumentumok céljaihoz.

A pályázat keretében a gyermekek, fiatal felnőttek szerhasználatának megelőzését, a nevelőszülők szülői készségeinek, a személyes gondoskodást nyújtó munkakörökben foglalkoztatottak célirányos szakmai kompetencia fejlesztését elősegítő programok támogatására van lehetőség, különös tekintettel a szemléletformáló, a társas és életvezetési készségek fejlesztését célzó, a szerhasználattal szemben pozitív alternatívát nyújtó programokra.

A pályázat kódja: KAB-GY-12 

Rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 10.000.000 Ft, azaz tízmillió forint a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet 20/14/00/00 címrendi besorolású „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” megnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 228653) terhére.

Pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 100.000 Ft, illetve legfeljebb 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A támogatás előfinanszírozott.

Támogatás mértéke: A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó saját forrás minimum a bekerülési költségek 10%-a. A saját forrás legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (önkéntes közérdekű) munka, dologi feltételek vagy szolgáltatás biztosításának forintosított értékével. Az államháztartásból származó bevétel nem minősül saját forrásnak.

Támogatás folyósítása: A támogatás folyósítása egy összegben, előfinanszírozás formájában történik.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt 2013. február 1. és 2013. június 15. közötti időszak

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be, több jogerős, hatályos működési engedéllyel rendelkező, gyermekotthon és /vagy nevelőszülői hálózat együttműködésével.

Pályázati díj: Jelen pályázati kategóriában a pályázati díj 2 200 Ft. A pályázati díjat a pályázat beadásának napjáig szükséges megfizetni a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet 10032000-00283841-00000000 számú számlájára, kizárólag átutalással. A pályázati díj befizetéséről szóló igazolást a pályázathoz csatolni kell. Kérjük, hogy befizetésekor az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben (PR) megadott e-mail címet, a szervezet pontos megnevezését, továbbá a pályázat megkezdésekor kapott pályázati azonosítóját (KAB-GY-12-….) szíveskedjen feltüntetni. A pályázati díj befizetését csak abban az esetben áll módunkban elfogadni, ha a befizető adatai megegyeznek az Internetes Pályázatkezelő Rendszerben regisztrált pályázó szervezet adataival és a befizetésről szóló igazolás csatolásra került a pályázatban

Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

  1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú jogállású civil szervezetek (egyesületek és alapítványok, kivéve civil társaságok, pártok, pártokhoz kötődő ifjúsági szervezetek, szakszervezetek, közalapítványok),
  2. egyházak
  3. egyház önálló szervezete, amennyiben jogi személyiséggel rendelkezik

A pályázat feltétele együttműködési megállapodás nevelőszülői hálózattal és/vagy gyermekotthonnal.

Pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Lebonyolító által működtetett Pályázatkezelő Rendszer szoftveren keresztül. Az internetes pályázati űrlapot a Pályázati Felhívásban és Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.ncsszi-pr.hu honlapon regisztrálnia kell magát a Pályázatkezelő Rendszerben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás

Pályázati útmutató

Pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2013. január 31. 23.59 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az Pályázatkezelő Rendszerben véglegesítésre került. A határidőben történő benyújtásra vonatkozó részletes szabályokat a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.

Lebonyolító

NEMZETI CSALÁDÉS SZOCIÁLPOLITIKAI INTÉZET

1134 Budapest, Tüzér u. 33-35.
Telefon: (06-1) 237-67-82
Fax: (06-1) 237-67-82
email: palyazat@ncsszi.hu

További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított Pályázati Felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati űrlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma és a www.ncsszi.hu honlapokról.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a Lebonyolító ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 237 6782-es telefonszámon, valamint a palyazat@ncsszi.hu e-mail címen.

Forrás: www.ncsszi-pr.hu