palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Szólj be(le)! pályázat

Szólj be(le)! Párbeszéd helyben. Pályázati Program. A Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA), 13 éve működő közhasznú non-profit szervezet pályázatot hirdet vitakultúra-fejlesztő közösségi kezdeményezések támogatására.

Mi a Pályázati Program célja? Olyan közösségfejlesztő kezdeményezések pénzügyi és szakmai támogatása amelyekben központi szerepet kap a fiatalok és döntéshozók párbeszéde valamint a vitakultúra-fejlesztés módszertana, a disputa. A Program célkitűzése, a fiatalok vita- és érdekérvényesítő készségének, kritikus gondolkodásának fejlesztése, közösségi részvételük erősítése, és a formális vita népszerűsítése a helyi/települési/iskolai közösségekben.

Mekkora az elnyerhető támogatás összege? A pályázaton elnyerhető támogatás maximális összege: 180 000 forint. A pályázat előfinanszírozott. A pályázaton biztosítandó önrész a program bruttó összköltségének minimum 30%-a (mely rendelkezésre állhat készpénzben és tárgyi, ill. személyi erőforrásokban). A Pályázati Program keretében kiosztható összeg mindösszesen: 5 400 000 forint.

Milyen projektekkel lehet pályázni?

Pályázni olyan közösségi, fiataloknak (14-25 év) szóló vitaprojektekkel lehet, amelyek a vitakultúra-fejlesztés módszertanára épülnek, és céljaikat tekintve összhangban állnak a Pályázati Program célkitűzéseivel és a demokratikus párbeszéd alapértékeivel.

Vitaprojektnek minősülhet:

 • disputa csapatok közti ifjúsági csere, találkozó
 • tematikus iskolai vitanap
 • nyilvános vitabemutató
 • települési/iskolai vitafórum
 • vitafesztivál
 • vitaverseny (regionális, helyi vagy iskolai szintű)
 • iskolai/települési vitaklub alapítása, stb.

Kik pályázhatnak?

A pályázaton részt vehet minden olyan iskolai vagy iskolán kívüli közösség, amely megfelelő szakmai háttérrel rendelkezik egy vitaprojekt lebonyolításához (a vitakultúra-fejlesztéssel kapcsolatban rendelkezik már előzetes tapasztalatokkal). A Pályázati Program lehetővé teszi több közösség együttes pályázását is.

Mik a pályázatok elbírálásának szempontjai?

A beérkezett pályázatokat egy szakértő bizottság értékeli. A pályázatokkal szemben támasztott értékelési szempontok a következők:

 • a pályázati projekt mennyire kidolgozott, célkitűzései mennyire reálisak, szakmaisága mennyire megalapozott?
 • a projektben a fiatalok mellett szerepet kapnak-e a döntéshozók? A projekt folyamán megvalósul-e a fiatalok és döntéshozók közti találkozás, párbeszéd?
 • adott-e a projekt megvalósításához szükséges szakmai háttér?
 • a projekt mennyire kreatív, tartalmaz-e újszerű elemeket?
 • a projekt lebonyolításába bekapcsolódnak-e fiatalok?
 • a projekt tartalmaz-e érdemi együttműködéseket más disputa klubokkal/intézményekkel?
 • mekkora a projektben közvetlen és közvetett érintettjeinek száma?
 • a projekt közvetlen érintettként bevon-e hátrányos helyzetű fiatalokat?
 • a projekt nyilvánossága: rendelkezik-e a projekt átgondolt stratégiával a sajtó és a helyi közösség bevonására?

Mire lehet támogatást igényelni?

A Pályázati Program keretében a projekt lebonyolításához indokolt költségek támogathatók az alábbiak szerint:

 • utazási költségek: a résztvevők közlekedésének költségei (melyek megfelelő dokumentációval – számlák, jegyek, átvételi elismervények – alátámasztandók)
 • anyagok és eszköz-beszerzések: kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek megléte indokolt a program lebonyolításához
 • koordinátori díj: a projekt koordinátorának megbízási díja (számlára történő kifizetés), melynek összege nem haladhatja meg a támogatási összeg 30%-át
 • tiszteletdíjak: szakértők, trénerek bevonásának költségei (számlára történő kifizetések)
 • étkezés és szállás költségei: a projektben résztvevők ellátásával és szállásával kapcsolatos kiadások
 • terembér: a lebonyolításhoz szükséges termek számlára kifizetett bérleti díja
 • adminisztrációs és kommunikációs költségek: a projekt nyilvánosságával kapcsolatos kiadások (plakát, szórólapok, kiadványok, online felületek költségei)
 • egyéb, a projekt lebonyolításához szükséges dologi kifizetések (pl. irodaszer, díjak, könyvek, stb.)

Mi a pályázat menete?

 1. A pályázat benyújtása: pályázni a pályázati űrlap kitöltésével és beküldésével lehet. A pályázatok benyújtása folyamatosan történik amíg a támogatási keret rendelkezésre áll. A pályázat beérkezéséről minden pályázót e-mailben értesítünk. A Pályázati Program 2012. november 1-jén indul, a pályázást 2013. január 31-én, vagy a támogatási keret megszűnésekor zárjuk le.
 2. A pályázatok elbírálásának határideje: A pályázatok elbírálása folyamatos. A pályázati eredményeket közzétesszük a http://3d.i-dia.org oldalon, a pályázókat a bírálat eredményéről írásban értesítjük. Az elutasított pályázatokkal kapcsolatban írásos indoklást küldünk, a bírálati döntés ellen fellebbezni nem lehet. Az elutasított pályázat javítására és újbóli beadására azonban van lehetőség.
 3. Szerződéskötés, a támogatási összeg átutalása: minden nyertes pályázóval támogatási szerződést kötünk, s ennek megfelelően átutalással fizetjük ki az elnyert támogatás összegét az aláírt szerződés beérkezését követő 8 munkanapon belül.
 4. A projektek megvalósulása: 2012. december 1. és 2013. április 30. között.
 5. Módosítási kérelem, kapcsolattartás a Támogatóval: a projekt megvalósítója vállalja, hogy a program lebonyolítása során tartja a kapcsolatot a DIA képviselőjével, aki tájékoztatást kérhet a projekt előrehaladásával kapcsolatban. A pályázónak lehetősége van módosításokkal élni a projekttel kapcsolatban (költségvetési változások, időpont-módosulások, megvalósítás során felmerülő elháríthatatlan nehézségek esetén). E módosításokat azonban előre és írásban kell jelezni a DIA kapcsolattartójának.
 6. Szakmai támogatás: a pályázati események sikeres megvalósulása érdekében a DIA mentorokat biztosít a pályázók számára. A mentorok feladata a projekt szakmai támogatása a kezdetektől a megvalósulási folyamatokon át egészen a projekt értékeléséig. A mentor bevonása ill. a mentorral való folyamatos kapcsolattartás fontos elvárás minden sikeres pályázóval szemben.
 7. Beszámolás: a projektek lezárása után a pályázó tartalmi és pénzügyi beszámolót köteles megküldeni a DIA-nak elektronikusan ill. postai úton. A beszámolók beküldésének és postára adásának határideje a projekt lezárását követő 30. nap.
 8. A beszámoló elfogadása, a projekt lezárása: a pályázati beszámoló beérkezését követő 3 héten belül a DIA írásban értesíti a pályázót a beszámoló elfogadásáról és a projekt lezárásáról. Hiányos vagy hibás beszámoló és pénzügyi elszámolás esetén a DIA hiánypótlásra szólíthatja fel a pályázót, melyről írásban küld értesítést.

A pályázati feltételek összefoglaló táblázata

 

Formai feltételek

Tartalmi feltételek

1. Hiánytalanul kitöltött és aláírt pályázati adatlap beküldése elektronikusan és postai úton. A pályázati projekt tartalmazza a formális vita (disputa) és vitakultúra-fejlesztés módszerét.
2. Egy pályázó egyszerre csak egy pályázatot nyújthat be, és a Pályázati Program során egy pályázó csak egy projektjének támogatására van lehetőségünk. A projekt közvetlenül érintett célcsoportját a 14-25 év közötti fiatalok jelentik, továbbá a projektben a fiatalok mellett szerepet kap a döntéshozókkal való párbeszéd is.
3. A pályázó 30% önrészt biztosít a projekt lebonyolításához. A pályázó vállalja, hogy projektjének nyilvánosságot és láthatóságot biztosít (a helyi sajtóban)
4. A pályázónak nincs elszámolatlan projektje a DIA korábbi pályázati programjában. A pályázó vállalja, hogy nyertes pályázat esetén folyamatos kapcsolatot tart fenn a mentorral.
5.   A projektnek hosszú távú hatása van az érintett közösségre, és összhangban áll a demokratikus párbeszéd és vita alapértékeivel.

 

A Vitázz a Demokráciáért Pályázati Program támogatója:

A projekt az Európai Bizottság valamint a Nyílt Társadalom Intézetért Alapítvány OSIYOUTH Program támogatásával valósult meg.  A projekt tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság vagy a MOBILITÁS véleményét, mely intézmények felelőssége a projektre nem terjed ki.

Letölthető dokumentumok

pályázati kírás
pályázati űrlap
pénzügyi adatlap

Kapcsolat

Mikó Gábor
miko.gabor@i-dia.org
+36305008373

Forrás: http://3d.i-dia.org