palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A határon túli magyar hivatásos színházi intézmények költségvetési támogatása pályázat

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a határon túli magyar hivatásos színházak (kőszínházak), ifjúsági-, gyermek- és bábszínházak, alapítványi fenntartású hivatásos társulatok és színművészeti egyetemek számára.  Pályázatot csak azon határon túli magyar hivatásos színházak (kőszínházak), ifjúsági-, gyermek- és bábszínházak, alapítványi fenntartású hivatásos társulatok és színművészeti egyetemeknyújthatnak be, amelyek a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek)ben biztosított, lejárt határidejűtámogatással elszámoltak és jogi személyiséggel rendelkeznek.
Nem nyújthatnak be pályázatot amatőr színjátszó csoportok és egyesületek, illetve természetes személyek.
Nem részesülhet támogatásban az az intézmény/szervezet, amely a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el.

A pályázat célja a határon túli magyar hivatásos színházak tevékenységének támogatása. A támogatások elsődleges célkitűzése a magyar anyanyelvű kultúra értékeinek megőrzése és ápolása, valamint új alkotások megvalósításával a nemzeti kulturális örökség gyarapítása.

Pályázni olyan színházi produkciók megvalósításának a támogatására lehet, amelyek bemutatójára várhatóan a 2009. szeptember 1. – 2010. május 15. közötti időszakban kerül sor. Pályázónként egy új színházi produkcióra vonatkozó pályázatot lehet benyújtani. A színházi produkcióval kapcsolatos pályázatnak tartalmaznia kell az előadás ismertetését, megvalósításának időszakát, a megvalósításban részt vevő alkotó művészek névsorát, a teljes és részletes költségvetési tervet, a meglévő saját forrásokat, a más forrásból elnyert vagy megpályázott támogatásokat, valamint a megvalósításhoz igényelt támogatás összegét.

Az elnyert támogatásokat a színházi produkció létrehozásában résztvevő, a pályázó intézménnyel állandó munkaviszonyban nem álló művészek honoráriumára, az előadás díszlet- és jelmezgyártásának a költségeire, az előadás plakátjának és műsorfüzetének a nyomdaköltségeire, illetve egyéb, az előadással kapcsolatos dologi kiadásokra lehet felhasználni.

A pályázat pénzügyi forrása: XX. fejezet, 11/7/18 Határon túli oktatási és kulturális feladatok támogatása jogcímcsoport Határon túli kulturális feladatok támogatása c. részfeladat, nem feladatfinanszírozásikörbe tartozó pénzügyi előirányzatból erre a célra elkülönített 16.800.000 Ft.

Egy színházi produkcióra legalább 200.000 Ft és legfeljebb 1.000.000 Ft támogatás igényelhető és nyerhető el.

A minisztérium az elnyert támogatást előfinanszírozással, egyszeri, nem visszatérítendő támogatásként nyújtja a pályázónak.

A beérkező pályázatokat a pályázat kiírója által kijelölt szakértőkből álló Értékelő Bizottság véleményezi és bírálja el. Az elbírálás során előnyt élveznek azok programok, amelyek a pályázat célját kiemelt módon szolgálják.

Az Értékelő Bizottság tagjai:

 • a Magyar Színházi Társaság képviseletében Vajda Márta ügyvezető titkár,
 • a Magyar Játékszíni Társaság képviseletében Kulcsár Edit titkár,
 • a Színházi Kritikusok Céhe képviseletében Szűcs Katalin Ágnes elnök,
 • az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet képviseletében Szabó István igazgatóhelyettes és Szebeni Zsuzsa szakmai előadó.

A döntés előkészítésében az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közművelődési Főosztályának a munkatársai vesznek részt.

A pályázatokról az Értékelő Bizottság által előterjesztett javaslat figyelembe vételével, a pályázatok benyújtási határidejét követő 65 napon belül a pályázat kiírója dönt.

A döntést követő 15 napon belül a pályázat eredményeiről a minisztérium írásban értesíti a nyertes pályázókat. Ezzel egyidejűleg a kedvezményezettek listáját, a megítélt támogatási összegeket és a támogatás célját a pályázat kiírója a www.okm.gov.hu honlapon is közzéteszi.

A nyertes pályázókkal a minisztérium háttérintézménye, a Hungarofest Kht. köt támogatási szerződést.

Az űrlap nélküli, a határidő után benyújtott, továbbá a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázatokat az Értékelő Bizottság nem értékeli. A hiányos vagy pontatlanul kitöltött pályázatok hiánypótlására a beadási határidőt követő 20 napon belül a minisztérium Közművelődési Főosztálya által megjelölt feltételek szerint van lehetőség.

A pályázók a pályázattal és a hiánypótlással kapcsolatban felvilágosítást a minisztérium Közművelődési Főosztálya munkatársánál, Elekes Botond szakmai tanácsadónál (tel.: +36-1-473-7590) kaphatnak.

A pályázati dokumentáció elkészítése során kötelező használatra előírt pályázati űrlap (pályázati felhívás 1. sz. melléklete) valamint a jelen pályázati felhívás kötelezően csatolandó mellékletek 10. pont szerinti nyilatkozat (pályázati felhívás 2. sz. melléklete) mintái jelen pályázati felhívás mellékleteit képezik.

A pályázatokat írásos formában 2 db példányban 2009. szeptember 7-ig beérkezően, postai úton vagy személyesenlehet benyújtani az Oktatási és Kulturális Minisztérium, Közművelődési Főosztályarészére1884 Budapest, Pf. 1. címre „Határon túli színházak támogatása – 2009. évi produkciók” megnevezéssel.

A pályázathoz kötelezően csatolandó mellékletek (1-1 példányban) :

 1. A színházi intézmény 2008/2009-es évadja szakmai tevékenységének ismertetője (max. 3 oldal), kapcsolódó iratok (műsorfüzetek, plakátok, szórólapok egyéb aprónyomtatványok, színikritikák, a színházi sajtó, éves programok, színházi rendezvények műsorai, jubileumi kiadványok, stb.).
 2. A színházi intézmény 2009/2010-es évadjának műsorterve.
 3. A pályázó hatályos létesítő okiratának (különösen alapító okirat, alapszabály) egyszerű másolata.
 4. A pályázó létezését igazoló, eredeti vagy hitelesített, 30 napnál nem régebbi okirat (különösen cégkivonat, vagy a pályázó bírósági nyilvántartásba vételéről szóló, 30 napnál nem régebbi, a bíróság által hitelesített igazolás). Amennyiben a pályázó nyilatkozik arról, hogy a létezést igazoló okiratot rajta kívül álló okból nem képes csatolni, indokolt esetben a pályázó létezését igazoló más dokumentum is elfogadható.
 5. A pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya.
 6. A létezést igazoló okiratban meghatározott képviselőtől eltérő képviselet esetén a pályázó képviselőjének aláírási jogosultságát igazoló – közokiratnak vagy teljes bizonyító erejű magánokiratnak minősülő – 30 napnál nem régebbi eredeti vagy hitelesített okirat.
 7. A pályázó bankszámláját vezető hitelintézet/ek 30 napnál nem régebbi igazolása – a pontos számlaszám megjelölésével – a pályázó bankszámlavezetéséről.
 8. Ha a pályázó az általa elnyert támogatással kapcsolatos adminisztratív feladatokat a pályázó színház mellett működő, annak tevékenységét segítő szakmai alapítvánnyal (közvetítő szervezeten keresztül) kívánja lebonyolíttatni (támogatási szerződés megkötése, elszámolás stb.), erről külön nyilatkoznia kell. Ebben az esetben csatolandók a szakmai alapítványra vonatkozó, a 3-5., 7. pontokban felsorolt dokumentumok és a pályázati felhívás 2. számú mellékletét képező – a közvetítő szervezetre kitöltött – nyilatkozat.
 9. A 3., 4., 5., 6., 7. és 8. pontokban felsorolt dokumentumok magyar nyelvű fordításai (nem szükséges hivatalos fordítás).
 10. Nyilatkozat a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet 28.§ (1) bekezdés e) pontja alapján (2. sz. melléklet).

Forrás: OKM