palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A területi tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítása és a működő térségi hálózatok támogatása

oka pályázatNTP-OKA- XVIII. A területi tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítása és a működő térségi hálózatok támogatása.

A pályázat szakmai indoklása
A tehetségsegítésben részt vevő szakmai szervezetek együttműködése, hálózatba szerveződése nagymértékben bővíti a szakmai-, és emberi erőforrásokat, segíti a különféle tehetségterületeken a tehetségígéretek felkutatását, gazdagítja a fejlesztésüket szolgáló program kínálatokat. A szakmai, társadalmi és gazdasági partnerek bevonása a tehetségbarát társadalom kialakítása mellet hozzájárul a fenntarthatóságot biztosító erőforrások megteremtéséhez. A már kialakult jó gyakorlatok példaként szolgálhatnak újabb térségi együttműködési formák megszervezéséhez, valamint a Tehetségsegítő Tanácsok megalakításához.
Az Oktatásért Közalapítvány jelen pályázati kiírással segíteni kívánja a Nemzeti Tehetség Program megvalósítását szolgáló hálózatok bővülését, az egyenlő hozzáférés esélyeinek javítását. A tehetségsegítésbe bevonható partnerek számának növekedését, a tehetségbarát társadalom fokozatos kialakulását.

A pályázat célja

Támogatni:

 1. A hazai Tehetségpontok térségi együttműködését a tehetségazonosítás, tehetségfejlesztés és tanácsadás szakmai feltételeinek javítása érdekében.
 2. A szakmailag megalapozott tehetségsegítő programokhoz való hozzáférés lehetőségeinek bővítését.
 3. A tehetségek fejlesztését, követését szolgáló módszerek és az egyes programok közötti átjárhatóság feltételeinek kialakítását.
 4. Az egyes tehetségsegítő formák egymásra épülését, a fenntarthatóság feltételeit javító szervezeti és működési formák kialakítását.
 5. A tehetséggondozás térségi adatbázisának létrehozását /térségi tehetségtérkép/, és a felhasználóbarát hozzáférés lehetőségének biztosítását.
 6. A tehetségsegítés partneri hálózatának bővítését szolgáló módszerek kidolgozását, a Tehetségsegítő Tanácsok megalakulását.
 7. Térségi Tehetségnap megszervezését.


Pénzügyi segítséget nyújtani:

 • A szakmai szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélyeinek javításához.
 • Hozzájárulni a tehetséggondozási témában felkészült szakemberek megbízásához, ezzel segíteni a tehetségazonosító, gondozó és tanácsadó szolgáltatásokhoz való hozzáférést az eddig ellátatlan területeken, településeken.
 • A tehetségsegítés új térségi szervezeti kereteinek kialakításához.
 • A térségi tehetséggondozó szakmai munkaközösségek megalakításához és működtetéséhez.
 • Térségi Tehetségnap megszervezéséhez.
 • Térségi adatbázis/tehetségtérkép/ kidolgozásához, honlap kialakításához és működtetéséhez.


A pályázók köre

 1. Hazai Tehetségpontok társulásai.
 2. Legalább kistérségi, vagy ennél nagyobb hatáskörrel működő Tehetségpontok, Tehetségsegítő Tanácsok.
 3. Önkormányzati társulások Tehetségpontokkal együtt.
 4. Civil szervezetek, alapítványok Tehetségpontokkal együtt.

A különböző társulásoknak meg kell nevezni azt az intézményt, amely összefogja a társulást, nyújtja be a pályázatot, köti meg a szerződést, kezeli a támogatást.
A pályázat benyújtója kizárólag önálló jogi személy lehet!

Amennyiben a pályázó szervezet Tehetségpont, nem szükséges, hogy minden együttműködő szervezete Tehetségpont legyen!


A pályázat kritériumai

 • Pályázni legalább kistérségi-, vagy megyei szinten szerveződő programokkal lehet, míg a főváros esetében egy-vagy több kerület területén megvalósuló program nyújtható be.
 • A pályázatból egyértelműen ki kell derülnie, hogy a tervezett program hol, és milyen területeken eredményezi a szolgáltatásokhoz való hozzáférés feltételeinek bővülését.
 • A pályázónak vállalnia kell a térségi szintű Tehetségsegítő Szakmai Munkaközösség és Tehetségsegítő Tanács megalakítását, illetve ha már van, annak működtetését, vagy a már megalakult Tehetség Tanácshoz való csatlakozását.
 • A pályázónak együttműködési megállapodással kell dokumentálnia a partneri hálózat kiépítését, illetve működését. A megállapodásból egyértelműen ki kell derülnie az együttműködés konkrét céljának és tartalmának.
 • A pályázónak ki kell dolgoznia és működtetnie kell egy internetes közegben elérhető adatbázist, és tájékoztató rendszert. /Pl.: Hol, milyen programok működnek? A szolgáltatások hogyan érhetőek el? Tehetségek és mestereik, mentorok, partnerek bemutatása./
 • Megyénként legfeljebb két pályázat kaphat támogatást: egy megyei-, és egy kistérségi szintű tehetségsegítő szolgáltatásra irányuló. Ha megyei szintű pályázat nincs, két kistérségi pályázat is támogatható egy megyében. A főváros esetében egy több kerületet érintő, ha ilyen nincs egy kerületi hatókörű program támogatható.

A Közalapítvány fenntartja annak a jogát, hogy jelentős túlpályázás esetén egy térség, egy megye egy pályázatát támogassa abban az esetben is, ha mindkét benyújtott pályázat kellően színvonalas.

A pályázat tartalmi követelményei

 • A pályázó rövid bemutatása, különös tekintettel eddigi tehetséggondozó tevékenységére, a partnerekkel való együttműködésére.
 • Helyzetkép készítése, a pályázatban érintett térség bemutatása, különös tekintettel a meglévő értékekre, a hiányzó szakmai és szervezeti keretekre.
 • A térségi hálózati program részletes bemutatása, mely magába foglalja a Térségi Tehetségnap szervezését. A hálózati program bemutatásából továbbá egyértelműen ki kell derülnie, hogy
  • mely területeken, milyen szolgáltatásokkal bővül a tehetségsegítés feltételrendszere,
  • milyen célcsoportokat érintően javul a szolgáltatásokhoz való hozzáférés esélye,
  • hogyan szélesedik a partneri kör és ez milyen többleterőforrásokat jelent a hálózat számára.
 • A térségi hálózat megszervezésében és működtetésében meghatározó szakemberek bemutatása.
 • Az elvárható eredmények, azok mérésének leírása.
 • A hálózat működését bemutató kommunikáció terve.
 • A program fenntarthatóságának bemutatása.

Rendelkezésre álló forrás
Jelen pályázat meghirdetésekor tervezett pályázati keret összesen 25.000.000,- Ft

A támogatás területei, támogatandó tevékenységek köre:

 • Személyi kiadások.1 (Tervezhető költségek a hálózati program kidolgozásába, valamint a szolgáltatások biztosításába, illetve bővítésébe bevont szakemberek megbízási díja, pl.: programvezető, szakmai munkaközösség vezető, monitoring vizsgálatot végző díjazása.)
 • Szolgáltatások költsége. (A pályázó által igénybevett (vásárolt) szolgáltatások, pl.: szolgáltatás bővítésébe bevont szakemberek díjazása, szakemberek/előadók díjazása, szervezési tevékenységek, informatikai adatfeldolgozás, stb..)
 • Dologi kiadások, amelyek a hálózati program megvalósítását garantálják:
  • A tervezett program megvalósításához szükséges anyagköltségek.
  • A működéshez szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése, melyek értéke egyenként nem haladhatja meg ÁFA-val együtt a 100.000,-Ft-ot.
  • Reprezentációs költség a Tehetségnapon.
  • Utazási költségek /hálózatszervezés, munkaközösség/.

A pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódnak.

Pénzügyi feltételek

Pályázható minimum: 3 000 000 Ft, maximum 5.000.000 Ft

 • A támogatás vissza nem térítendő pénzbeli támogatás, amelyet előfinanszírozással, tételes utólagos elszámolás mellett nyújt a Közalapítvány.
 • A támogatás összege a pályázat elszámolható összes költségének 100%-a, önrész nem szükséges.
 • A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák számolhatók el!
 • A támogatás bruttó összeg, az ÁFA-t tartalmazza.

Pályázat formai követelményei

 • Hiánytalanul kitöltött, vezető, képviselő által aláírt, lepecsételt pályázati adatlap (megadott formátum).
 • A költségvetési táblázat hiánytalan, részletes kitöltése értelmezhető szöveges magyarázattal (megadott formátum).
 • A „Térségi hálózat részletes programterve” az V. pontban leírtak szerint az alábbi címekkel:
 1. A pályázó tehetséggondozó tevékenységének, a partnerekkel való együttműködésének bemutatása
 2. Helyzetkép, az érintett térség bemutatása.
 3. A hálózati program bemutatása (mely magába foglalja a Térségi Tehetségnap szervezését.)
 4. A térségi hálózat megszervezésében és működtetésében meghatározó szakemberek bemutatása.
 5. Az elvárható eredmények, azok mérésének bemutatása.
 6. A hálózat működését bemutató kommunikáció terve.
 7. A program fenntarthatóságának bemutatása.
 • A hálózati program megvalósításában meghatározó szakemberek szakmai önéletrajza.
 • Nyilatkozat, miszerint a pályázó vállalja a térségi szintű Tehetségsegítő Szakmai Munkaközösség és Tehetségsegítő Tanács megalakítását, illetve ha már van, annak működtetését, vagy a már megalakult Tehetség Tanácshoz való csatlakozását. /Adatlap tartalmazza/
 • Nyilatkozat, miszerint a pályázó vállalja a tehetséggondozás térségi adatbázisának létrehozását /térségi tehetségtérkép/, és a felhasználóbarát hozzáférés lehetőségének biztosítását. (honlap kialakítása és működtetése). /Adatlap tartalmazza/
 • A partneri hálózat kiépítését igazoló együttműködési megállapodások, melyek tartalmazzák az együttműködés konkrét célját és lépéseit.
 • A pályázó alapító okiratának fénymásolata, a vezető aláírásával és pecsétjével hitelesítve.
 • A pályázó aláírási címpéldányának fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
 • Nem költségvetési szerv esetén a pályázó bírósági bejegyzésének fénymásolata, a vezető aláírásával, pecsétjével hitelesítve.
 • A Tehetségpontok és működő Tehetségsegítő Tanácsok esetén a Tehetségsegítő Szervezetek Országos Szövetsége által kiállított igazolás a nyilvántartásba vételről az igazolásvezetők aláírásával és pecsétjével hitelesítve.
 • Pályázati díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2010. december. 15. (postabélyegző dátuma)

A pályázatok bírálatának tervezett ideje: 2011. január 31.

A pályázatok megvalósításának ideje: a pályázati döntés napjától – 2011. december 31.

A pályázatok elbírálásának szempontjai:

 • A pályázati program a tartalmi követelményeknek mennyiben felel meg (V. pont szempontjai), annak szakszerűsége, kidolgozottsága.
 • Költségvetés mennyiben reális, érthető, alátámasztott.
 • A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.
 • A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.

Pályázat érvénytelen, elutasítható, illetve formai hibásnak minősül:

 • Nem felel meg a pályázati kiírásnak.
 • A pályázat során hamis adatot közölnek.
 • Határidő után kerül benyújtásra.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • Mellékletek hiányoznak.
 • A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
 • A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

Pályázati díj

A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024.
A pályázati díj 8.000,- Ft.
Kérjük, hogy az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-XVIII).

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a Közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

XVI. A pályázatírást segítő szakmai anyagok:

A www.geniuszportal.hu oldalon a Tehetségkönyvtár menüpont alatt „Fogalomtár a Tehetségpontok számára”.
A Tehetségsegítő Tanácsok menüpontban „Módszertani segédlet a Tehetségsegítő Tanácsok megalakításához és működtetéséhez”.

XVII. Pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot kizárólag postai úton, magyar nyelven 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve kell egy borítékban benyújtani az alábbi címre:

Oktatásért Közalapítvány
Budapest
Rumbach Sebestyén utca 19-21.
1075

Személyes benyújtásra nincs lehetőség!

Kérjük, a borítékon tüntessék fel:

NTP-OKA-XVIII. „Az eredményesen működő területi tehetségsegítő szolgáltatások térségi hálózatának kialakítása és a már jelenleg is eredményesen működő térségi hálózatok támogatása” című pályázat.

A pályázattal kapcsolatos további információ a 061-269-4480-as számon Nagy-Brozsek Andreától kérhető, illetve a andrea.brozsek@oktatasert.hu címen kapható.

1.sz. melléklet

Fogalomtár

Tehetségsegítő Szakmai Munkaközösség

A tehetségsegítés térségi munkaközössége az ezen a szakterületen dolgozó szakemberekből szerveződő közösség. A tagok lehetnek Tehetségpontokban dolgozók, vagy más szervezeti keretekben tevékenykedők is. Feladata a szakmai konzultáció,és tapasztalatcsere lehetőségének biztosítása, a jó gyakorlatok,módszerek megismerése, a szakmai innovációban való együttműködés.

Tehetségsegítő Tanács

„A Tehetségsegítő Tanács olyan helyi vagy térségi kezdeményezésre létrejött szerveződés, amely a lehető legszélesebb szakmai és társadalmi összefogással segíti a tehetségek felkutatását, fejlesztését, a tehetségesek produktumainak hasznosulását és a szükséges erőforrások bővítésének lehetőségeit. Tevékenységével hozzájárul a tehetségbarát társadalom kialakításához.” (www.geniuszportal.hu)

Tehetségsegítő Tanácsok alakításához az alábbi linken találnak módszertani segédletet:
http://geniuszportal.hu/content/tehetsegsegito-tanacsok-alakitasa-modsze…

Letölthető dokumentumok
Méret
NTP-OKA-XVIII_palyazati_felhivas.doc 112 KB
NTP-OKA_XVIII_palyazati_adatlap.doc 120 KB
NTP-OKA-XVIII_koltsegvetes.xls

Forrás: http://www.oktatasert.hu/