palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Civil társadalmi együttműködés az ifjúságpolitika terén – szakpolitikai reformok pályázat

A pályázati felhívás célja strukturális támogatást, azaz működési támogatást nyújtani az ifjúságpolitika terén tevékenykedő és az alábbi általános célok megvalósítására törekvő európai nem kormányzati szervezeteknek (ENGO) és európai hálózatoknak.

Az ifjúságpolitika területén a civil társadalmi szervezetekkel folytatott együttműködés alapvető fontosságú a fiatalok demokratikus életben való részvételére vonatkozóan az Európai Unió működéséről szóló szerződés 165. cikkében és az EU ifjúsági stratégiájában megállapított elvek megvalósításában.
Az ilyen együttműködés hozzájárul a tágabb értelemben vett, a fiatalokat érintő uniós fellépésekkel és szakpolitikákkal kapcsolatos felelősségvállalás kialakításához, valamint az ifjúsági civil társadalommal kapcsolatos elképzelések és aggodalmak figyelembevételéhez minden szinten.
Alapvető fontosságú az ifjúsági civil társadalmi érdekelt felek aktív részvételének biztosítása, az Erasmus + programban, az Európai Szolidaritási Testületben és más európai programokban való részvételük előmozdítása, valamint a fiatalok és az ifjúsági érdekelt felek körében a szakpolitikák, a programok eredményeinek és a bevált gyakorlatoknak a hálózataikon és azon túl történő terjesztése szempontjából.

CÉLOK ÉS CÉLKITŰZÉSEK

A pályázati felhívás célja strukturális támogatást, azaz működési támogatást nyújtani az ifjúságpolitika terén tevékenykedő és az alábbi általános célok megvalósítására törekvő európai nem kormányzati szervezeteknek (ENGO) és európai hálózatoknak:

 • figyelemfelhívás az EU 2019–2027 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiájára3, azon belül az európai ifjúsági célokra,
 • a fiatalok bevonását, összekapcsolását és felelősségvállalásának ösztönzését célzó intézkedések kidolgozása, előmozdítása és támogatása az EU ifjúsági stratégiájának szellemében,
 • a fiatalokat célzó uniós fellépésekkel – többek között az Erasmus+ programmal, az Európai Szolidaritási Testülettel és a Discover EU kezdeményezéssel – kapcsolatos tudatosság fokozása és a fiatalok ezen fellépésekben vállalt részvételének növelése,
 • az ifjúsági civil társadalmi szereplők elkötelezettségének és az állami hatóságokkal folytatott együttműködésésének fokozása a fiatalok számára fontos területekre vonatkozó szakpolitikák végrehajtása érdekében,
 • az ifjúsági érdekelt felek részvételének fokozása, többek között a digitális kommunikációban rejlő lehetőségekre építve, a részvétel egyéb formái mellett,
 • a fiatalok civil társadalmi részvételének ösztönzése a szakpolitikák és a programtevékenységek, beleértve az eredményeket és a bevált gyakorlatokat, terjesztésében tagjaik és mások között is.
  A pályázó szervezeteknek e célokat egyértelműen kell szerepeltetni munkaterveikben, tevékenységeikben és elért eredményeikben.

Az e pályázati felhívás keretében támogatott, az ifjúságpolitika területén működő szervezeteknek ezenkívül olyan tevékenységeket kell végezniük, amelyek célja:

 1. Az Erasmus+ program végrehajtására vonatkozó 2020-as éves munkaprogram – HL C(2019) 5823
 2. Az Európai Unió Tanácsának és a tagállamok kormányainak a Tanács ülésén elfogadott állásfoglalása az ifjúságpolitika terén folytatott európai együttműködés keretéről: Az Európai Unió 2019–2027 közötti időszakra szóló ifjúsági stratégiája (HL 2018/C 456/01): https://ec.europa.eu/youth/policy/youth-strategy_en
 3. az EU ifjúsági stratégiájához kapcsolódó európai ifjúsági célok megvalósításához való hozzájárulás, az EU ifjúsági stratégiájában foglalt vezérelvek követése, és e tekintetben a következők támogatása:
  • egyenlőség és megkülönböztetés-mentesség, a megkülönböztetés valamennyi formája elleni küzdelem, a fiatalok számára a lehetőségekhez való méltányos és egyenlő hozzáférést elősegítő intézkedések előmozdítása, valamint a felnőttkorba való átmenetnek a civil életben, az iskolában, illetve a munkában való megkönnyítése révén,
  • befogadás, a fiatalok, és különösen azok különböző igényeinek kielégítése, akik kevesebb lehetőséggel rendelkeznek, vagy akiket kevésbé hallgatnak meg,
  • valamennyi fiatal részvétele az európai demokratikus és civil életben, a fiataloknak és az ifjúsági szervezeteknek a szakpolitikai kérdések kialakításába, végrehajtásába és utánkövetésébe való európai, nemzeti, regionális vagy helyi szintű bevonására irányuló érdemi fellépések, a társadalomban a fiatalok hangjának felerősítése érdekében folytatott viták és fellépések előmozdítása, valamint a fiatalok szavazásra való ösztönzése révén,
  • globális, európai, nemzeti, regionális és helyi dimenzió, annak biztosítása, hogy az európai tevékenységek helyi szinten elérjenek a fiatalokhoz és kihassanak rájuk, valamint a fiatalok számára fontos globális kérdésekhez kapcsolódjanak, a kompetenciák és készségek fejlesztésének ösztönzése nem formális és informális tanulás, ifjúsági szervezetek és ifjúsági munka révén; a digitális jártasság, az interkulturális tanulás, a kritikus gondolkodás, a sokféleség tiszteletben tartásának, valamint a szolidaritás, az esélyegyenlőség és az emberi jogok értékeinek előmozdítása az európai fiatalok körében, az ifjúságpolitikán túlmutató, a fiatalokat az állampolgárság, az oktatás, a kultúra, a sport, a foglalkoztatás és a társadalmi befogadás területén érintő, releváns uniós politikai kezdeményezésekhez való hozzájárulás,

Az összes fent említett tevékenységnek hozzá kell járulnia a fiatalok szélesebb körű bevonásához, hogy biztosítsák a vélemények sokszínűségét, és sokféle hagyományos és digitális csatornát felhasználva az ifjúsági szervezeteken belül és azon túl is elérjék a fiatalokat és a kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokat.

Támogatható pályázók
E pályázati felhívásban két kategóriába sorolható szervezetek vehetnek részt: az ifjúságpolitika területén működő európai nem kormányzati szervezetek (ENGO) és az ifjúságpolitika területén működő európai hálózatok (informális hálózatok).

Az ifjúságpolitika terén megvalósuló civil társadalmi együttműködés keretében az alábbi definíciók alkalmazandóak:

1. kategória: Egy európai nem kormányzati szervezet (ENGO) kötelező jelleggel:

 • hivatalosan elismert struktúrával működik, amelynek része a) egy európai szervezet/titkárság (a pályázó), amely a támogatható országok valamelyikében a pályázat benyújtásának időpontjában legalább egy éve hivatalosan be van jegyezve; és b) az európai szervezettel/titkársággal hivatalos kapcsolatban álló nemzeti szervezetek/fiókok legalább tizenkét támogatható országban;
 • az ifjúságpolitika területén működik, valamint olyan tevékenységeket folytat, amelyek támogatják az EU ifjúsági stratégiája legfontosabb területeinek végrehajtását;
 • bevonja a fiatalokat a szervezet vezetésébe és irányításába.

2. kategória: Egy európai hálózat (informális hálózat) kötelező jelleggel:

 • olyan jogilag önálló nonprofit szervezetekből áll, amelyek az ifjúságpolitika területén működnek, és az EU ifjúsági stratégiája legfontosabb területeinek végrehajtását támogató tevékenységeket folytatnak;
 • informális irányítási struktúrával működik, amelynek része a) egy szervezet, amely a támogatható országok valamelyikében a pályázat benyújtásának napján legalább egy éve hivatalosan be van jegyezve, és a hálózat európai szintű koordinációját és támogatását végzi (a pályázó), és b) legalább tizenkét támogatható országban működő egyéb, hivatalosan bejegyzett szervezetek;
 • bevonja a fiatalokat a hálózat vezetésébe és irányításába.

Támogatható országok

Az alábbi országok valamelyikében székhellyel rendelkező jogi személyek által benyújtott pályázatok támogathatók:

 • az Európai Unió tagállamai: Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Dánia, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia;
 • A brit pályázók számára: Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a támogathatóság feltételeinek a támogatás teljes időtartama alatt meg kell felelni. Ha az Egyesült Királyság a támogatási időszak alatt úgy lép ki az EU-ból, hogy nem köt vele olyan megállapodást, amely biztosítaná, hogy a brit pályázók továbbra is támogathatók maradjanak, Ön a továbbiakban nem kap uniós forrásokat (miközben adott esetben továbbra is részt vehet a programban), vagy Önnek előírják, hogy lépjen ki a projektből a támogatási megállapodás általános feltételeinek II.16.2.1 cikke a) pontja értelmében.
 • az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) azon országai, amelyek egyben az Európai Gazdasági Térség (EGT) részét is képezik: Izland, Liechtenstein és Norvégia;
  • az előcsatlakozási stratégiában részesülő tagjelölt országok, az uniós programokban való részvételükre vonatkozó keretmegállapodásokban meghatározott általános elveknek, valamint általános feltételeknek és rendelkezéseknek megfelelően: Észak-Macedónia, Szerb Köztársaság és Törökország.

TEVÉKENYSÉGEK
A pályázó szervezeteknek be kell nyújtaniuk egy következetesen kidolgozott munkatervet, amely olyan, fiatalok vezette nonprofit tevékenységeket foglal magában, amelyek alkalmasak a pályázati felhívás célkitűzéseinek elérésére.

Ezek lehetnek:

 • fiataloknak és fiatal munkavállalóknak szóló nem formális és informális tanulási és tevékenységi programok;
 • a minőség, az innováció és a fiatalok által végzett munka elismerésének fokozására irányuló tevékenységek;
 • az ifjúságpolitika terén a jóváhagyást, az elismerést és az átláthatóságot szolgáló eszközök fejlesztésére és népszerűsítésére irányuló tevékenységek;
 • az ifjúságpolitikáról és/vagy európai kérdésekről szóló szemináriumok, találkozók, műhelymunkák, egyeztetések, viták fiatalok részvételével;
 • fiatalokkal folytatott, az uniós ifjúsági párbeszédet támogató egyeztetések4;
 • a fiatalok demokratikus életben való aktív részvételének előmozdítását célzó tevékenységek, mint például a döntéshozatalba való bevonás, a fiatalok képviselete, az új és alternatív részvételi formák támogatása, illetve az állampolgári kompetenciák fejlesztése,
 • a szolidaritási tevékenységek európai fiatalok körében történő előmozdítására irányuló tevékenységek,
 • Európán belül a szolidaritást, a toleranciát, valamint az interkulturális tanulást és megértést ösztönző tevékenységek,
 • média- és kommunikációs tevékenységek, az ifjúságpolitikával és az európai kérdésekkel kapcsolatos eszközök.
  Transzverzális elvként a pályázó szervezeteknek olyan stratégiákat kell folytatniuk, amelyek helyi szinten érnek el a legkülönbözőbb hátterű fiatalokhoz annak biztosítása érdekében, hogy helyi szinten egyre több fiatalt szólítsanak meg.

E pályázati felhívás keretében nem támogathatóak sem az Erasmus+ nemzeti ügynökségei, sem a túlnyomórészt (2/3 vagy annál nagyobb arányban) az Erasmus+ nemzeti ügynökségeiből álló szervezetek.

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ KÖLTSÉGVETÉS
E pályázati felhívás keretében éves működési támogatásra lehet pályázni.
Az éves működési támogatások a rövid távú, európai szintű együttműködésre irányulnak. A pályázatoknak tartalmazniuk kell egy részletes, 12 hónapos munkaprogramot (éves munkaprogram) a 2020. évre vonatkozóan, a támogatás kiszámításához szükséges információval együtt.

ELBÍRÁLÁSI SZEMPONTOK

A támogatható pályázatok minőségének értékelése a következő szempontok alapján történik:

 • relevancia (maximum 30 pont);
 • a munkaterv kialakításának és végrehajtásának minősége (maximum 20 pont);
 • a tevékenységekben szereplő résztvevők és országok profilja, száma és hátterének sokszínűsége (maximum 30 pont);
 • hatás, terjesztés és fenntarthatóság (maximum 20 pont).

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSA
A pályázatokat kötelezően egy online pályázati űrlap (e-Form) segítségével kell benyújtani.
Az elektronikus űrlap (e-Form) angol, francia és német nyelven az alábbi internetes címen érhető el:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en és az EU hivatalos nyelveinek egyikén kell megfelelően kitölteni.
A megfelelően kitöltött elektronikus űrlapot 2019.11.19-én 17 óráig (brüsszeli idő szerint) kell online, a megfelelő mellékletekkel együtt benyújtani:
A kötelezően benyújtandó kiegészítő mellékleteket7 e-mailben a fent említett határidőig kell megküldeni az  Ügynökségnek.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
A pályázatokat az EACEA/45/2019. sz. pályázati felhívásnak az alábbi internetes címen elérhető pályázati útmutatójában feltüntetett követelményeknek megfelelően kell benyújtani: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en

A pályázati útmutatóban előírt bármely más adminisztratív dokumentumot e-mailben kell benyújtani az Oktatási, Audiovizuális és Kulturális Végrehajtó Ügynökséghez legkésőbb 2019.11.19-ig, az alábbi e-mail-címre: EACEA-YOUTH@ec.europa.eu.
A benyújtandó mellékletekről bővebb felvilágosításért lásd a pályázati útmutató 14. pontját.