palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Klebelsberg Kunó ösztöndíj

A Külgazdasági és Külügyminisztérium pályázatot hirdet a 2018. évre szóló Klebersberg Kuno ösztöndíjra.

Az ösztöndíj névadójának szellemiségét követendő, elsősorban a Collegium Hungaricumokban és külföldi magyar intézetekben, valamint egyéb helyszíneken:

 • a magyar nyelv és irodalom, történelem és kultúra külföldi írott és tárgyi emlékeinek tanulmányozása;
 • a feltárásukat, megóvásukat, és forráskiadásukat szolgáló könyvtári, kézirat-, illetve levéltári,
  múzeumi, valamint „oral history” tárgykörébe tartozó kutatások, illetve kulturális és tudományos célú külföldi szakmai tanulmányutak,
 • gyűjteményi alapú hungarika-anyagok szisztematikus feltárása, azokról tételes jegyzék és – lehetőség szerint – másolat készítése, a vonatkozó forrásanyagok számbavétele,
 • a külföldi magyar intézetekben folyó kulturális diplomáciai és szakmai munka sikeres megvalósítása,
 • a nemzeti közművelődési intézetek, közgyűjtemények és egyéb művészeti intézetek munkatársai esetében az EU-normákkal összhangban, a kultúra- és művészetfinanszírozással, a közművelődési és közgyűjteményi tevékenység modernizálásával összefüggő kérdések (különös tekintettel az állományvédelmi rendszerek és módszerek) tanulmányozása, és
 • a tematikus éveket és nemzeti évfordulókat előkészítő forrásfeltáró kutatások elősegítése és támogatása.

Az ösztöndíj kiemelt témái:
Pályázni lehet a magyar kultúra szempontjából fontos külföldi helyszínekre irányuló, a pályázati célokban meghatározott bölcsészettudományi, társadalomtudományi és kulturális célú kutatásokra, illetve kulturális diplomáciai tevékenység fejlesztését szolgáló és a kulturális igazgatás korszerűsítésére irányuló tanulmányokra, elsősorban a Collegium Hungaricumokkal és külföldi magyar intézetekkel rendelkező országokban, valamint egyéb helyszíneken történő levél-, kézirat- és könyvtári illetve múzeumi hungarikafeltárás, hungarológiai kutatások céljából.
A pályázati célok között kiemelten szerepelnek az olyan, ún. intézményi–gyűjteményi alapú hungarikafeltárások, amelyek során a kutatók egy meghatározott gyűjtemény (levéltár, könyvtár, múzeum) vagy gyűjteményrész magyar vonatkozású forrásanyagának teljes körű számbavételére vállalkoznak és az áttekintett dokumentumokról tételes jegyzéket készítenek. E jegyzékek a Magyar Nemzeti Levéltár, az Országos Széchényi Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum kutatószolgálatainál, a kutatási segédletek között kerülnek elhelyezésre, nyilvánosan hozzáférhetők, segítik a kutatók jövőbeli felkészülését, a kutatóutak további tervezését.

Collegium Hungaricumok találhatók Bécsben, Belgrádban, Berlinben, Moszkvában, Párizsban és Rómában.
Külföldi magyar intézetek találhatók Brüsszel, Bukarest, Delhi, Helsinki, Isztambul, Kairó, Ljubjana, London, New York, Peking, Pozsony, Prága, Sepsiszentgyörgy, Stuttgart, Szófia, Tallinn, Varsó és Zágráb városokban.

Pályázatot lehet továbbá benyújtani az alábbi kutatási helyszíneken és témákban:

Ausztria:

 • az Osztrák-Magyar Monarchia és a történelmi Magyarország felbomlása (az I. világháborús
  vereség, az ezt követő forradalmak, ellenforradalom és a trianoni békediktátum), a Tanácsköztársaság ausztriai kapcsolatai és az Ausztriába emigrált baloldali értelmiségiek későbbi tevékenysége, valamint:
 • 2019-es évfordulók:
  • Festetics György gróf (a keszthelyi Georgikon alapítója, kinek neve a bécsi felvilágosodással is összefonódik) halálának 100. évfordulója,
  • az idős Széchényi Ferencre is nagy hatással bíró Hofbauer Szent Kelemen bécsi római katolikus hitszónok munkásságának magyar vonatkozásai,
  • Péchy Mihály (a debreceni Nagytemplom építője, aki részben Bécsben végezte tanulmányait) halálának 200. évfordulója és
  • Kármán József, az első magyar regény, a „Fanni hagyományai” szerzője születésének 250.
   évfordulója.

Horvátország:

 • a magyar-horvát államközösség forrásainak kutatása: egyház, társadalom, politika 1102-től 1918-ig, azon belül elsősorban a magyar-horvát kiegyezés társadalmi és gazdasági hatásainak vizsgálata (2018-ban van a magyar-horvát kiegyezés 150. évfordulója),
 • az első világháború magyar-horvát vonatkozásainak kutatása, az Osztrák-Magyar Monarchia és
  egyben a magyar-horvát államközösség felbomlása körülményeinek (közvélemény, sajtó, társadalmi, gazdasági következmények) kutatása, különös tekintettel az esemény, illetve az első
  világháború befejezésének 100. évfordulójára,

  • a horvátországi magyar kisebbség második világháborús helyzetének, sorsának kutatása,
  • a horvátországi magyarok története a titói Jugoszláviában.

Lengyelország:

 • a középkor óta élénk lengyel-magyar kapcsolatok (kutatás varsói és krakkói vagy más városi levéltárakban, továbbá szisztematikus forrásfeltárások kézirattárakban és levéltárakban).

Németország:

 • a Bauhaus alapításának 2019-ben esedékes, 100. évfordulójával kapcsolatos tematikus kutatás, nemzetközi tudományos vagy művészeti együttműködés illetve program előkészítése, ezzel kapcsolatos könyvtári, kézirat- és levéltári, múzeumi, ill. az „oral history” témakörébe tartozó kutatások.

Olaszország:

 • Magyarország a középkortól kezdődően különböző szintű és intenzitású kapcsolatokat ápolt az itáliai városállamokkal, amelynek forrásai rendkívül szétszórtak és csak szórványosan feltártak. Támogatandók a bármelyik korszakban, kompakt levéltári egységek szisztematikus feltárására irányuló pályázatok.

Oroszország:

 • A Szovjetunióban és Oroszországban hosszú ideje folyik az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leverésében alapvető szerepet játszó cári seregek tevékenységének vizsgálata német és orosz nyelvű dokumentumok alapján. Fontos lenne azonban feltárni a magyar forradalom leverésében részt vett cári csapatok vezetőinek francia nyelvű jelentéseit és emlékiratait is az Orosz Birodalom Külpolitikai Levéltárában.
 • Az 1. világháborút követően nagyszámú magyar hadifogoly rekedt Oroszország, SzovjetOroszország és a későbbi Szovjetunió területén, akik közül sokan a Szovjetunióban maradtak. Támogatandó téma e hadifoglyok sorsának kutatása.

Románia:

 • az I. világháború, az 1918–1919-es forradalmak, valamint a háborút követő impériumváltás társadalmi, gazdasági, politikai következményei Erdélyben, az ottani magyarság mindennapi életére gyakorolt hatásai, a témára vonatkozó levéltári források feltárása és feldolgozása,
 • a 20. századi erdélyi impériumváltások (1918/1920, 1940, 1944/1945) lokális, azaz települések
  és kisrégiók szintjén történő vizsgálata levéltári források alapján,
 • a két világháború közötti erdélyi magyarság sorsának vizsgálata személyes források – naplók,
  levelezések, visszaemlékezések – alapján.
 • Továbbá:
  • magyar diaszpóra-kutatás,
  • Ukrajnába, Romániába, Szlovákiába irányuló hungarika-kutatások,
  • 2018-ban emlékévi tematikát feldolgozó kutatások:
  • I. világháborús emlékév (1918), 1848-as emlékév
 • 2019-es évfordulók:
  • Reguly Antal, az elismert finnugrisztika-kutató születésének 200. évfordulója,
  • Bod Péter, a „Magyar Athenas” c. munka (az első magyar lexikon) szerzője halálának 250. évfordulója,
  • Ady Endre, Csáth Géza, Csontváry Kosztka Tivadar és Eötvös Loránd halálának 100. évfordulója.

Az ösztöndíj 1-3 hónap kutatási időszakra pályázható. A kinntartózkodás időtartamának megbontására nincs lehetőség.

Az ösztöndíj tartalma:

 • Személyi juttatás, mely vissza nem térítendő, adómentes pénzbeli hozzájárulás, mértéke 225.000 Ft/hó; dologi juttatás, mely a) szállásköltségre és b) „egyéb” dologi kiadásokra fordítható, és mellyel utólag el kell számolni:
 • a Collegium Hungaricumokban igény esetén ingyenes szállás biztosított, Collegium Hungaricummal nem rendelkező városokban szállásköltség-hozzájárulás adható,
 • az „egyéb” dologi költségtérítés mértéke havi 75.000 Ft.
 • Egyszeri útiköltség-térítés jár a legrövidebb közvetlen útra a magyarországi lakcím és a megpályázott város között, egy alkalommal, oda-vissza, kizárólag személygépkocsival, vonattal és/vagy repülőgéppel.
 • Utas- (baleset- és poggyász) biztosítás

Az ösztöndíjra az pályázhat, aki:

 • mesterképzésben vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 112. § (7) bekezdése alapján azzal egyenértékű egyetemi képzésben szerzett oklevéllel rendelkezik;
 • korábban elnyert és felhasznált Klebelsberg Kuno ösztöndíjával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének határidőre eleget tett. Az ösztöndíj akkor nyerhető el újra, ha az ösztöndíjas
  megelőző ösztöndíjról szóló beszámolóját a bíráló bizottság
  kiválóan megfeleltre értékelte. Tehát amennyiben a pályázó a 2017-es évben Klebelsberg Kuno ösztöndíjban részesült, beszámolóját soron kívül, 2017. december 31-ig postán és emailen is be kell nyújtania,
 • vállalja, hogy kinntartózkodása alatt – amennyiben a pályázó olyan országban részesül ösztöndíjban, amelyben Collegium Hungaricum vagy külföldi magyar intézet működik – az intézet igazgatójának felkérésére az intézetben konzultációt folytat, részt vesz az intézet tudományos munkájában, előadást tart.

A Klebelsberg Kuno ösztöndíj támogatást nyújt a külföldi kutatómunka ideje alatt, de nem feltétlenül fedezi az ösztöndíjas kinntartózkodáskor felmerülő összes kiadását. Ezért szükség van egyéni kiegészítő forrásokra is.
Ennek értelmében a
pályázók jelentkezésük benyújtásával vállalják a saját hozzájárulást, tehát azt, hogy megfelelő anyagi fedezettel rendelkeznek ahhoz, hogy a fogadó országban felmerülő költségeiket fedezni tudják.

Letölthető dokumentum

Klebelsberg sztndj 2018
Klebelsberg sztndj adatlap 2018

A pályázat benyújtása:
A pályázati anyagot kizárólag postai úton lehet benyújtani a Külgazdasági és Külügyminisztérium, Külföldi Magyar Intézetekért és Nemzetközi Oktatási Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkárság (korábban Balassi Intézet) címére (1016 Budapest, Somlói út 51). A borítékra kérjük, írják rá: Klebelsberg Kuno ösztöndíj-pályázat.

A pályázatok benyújtási határideje (postai bélyegző dátuma): 2017. december 22.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást kaphatnak az alábbi elérhetőségeken:
2017. október 27-ig, hétfőtől-csütörtökig,10.00-13.00 óra között:

Praznóczy Orsolya, nemzetközi referens
Telefon: +36 1 666 7913
E-mail: orsolya.praznoczy@mfa.gov.hu
2017. november 2-től:

Balás Rita nemzetközi referens
Telefon: +36 1 666 7913
E-mail: rita.balas@mfa.gov.hu

Központi elérhetőség:
Külföldi Magyar Intézetek Főosztály
Telefon: 06-1-666-7900
E-mail: kmif@mfa.gov.hu