palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

LEADER pályázat 2011

A LEADER program célja a helyi igényekhez és sajátosságokhoz igazodó, a LEADER HACS-ok által elkészített Helyi Vidékfejlesztési Stratégiákban (a továbbiakban: HVS) meghatározott LEADER fejlesztések megvalósítása, amely fejlesztések hatékonyan hozzájárulnak a vidéki területeken az ÚMVP IV. intézkedéscsoportja keretében megfogalmazott célok eléréséhez a fenntarthatóság és esélyegyenlőség elveinek figyelembe vételével.

A LEADER pályázat benyújtása

A projekt javaslat benyújtása: A LEADER pályázat benyújtásához előzetesen a projektre vonatkozó elképzelés és a projekt megvalósítási helyének ismerete szükséges.

A projekt tervezett megvalósítási helyének ismeretében a http://www.umvp.eu internetes oldalról elérhető LEADER aloldalon a település kiválasztásával a területileg illetékes LEADER HACS kikereshető.

A pályázati kiírás 2.A.4. és a 2.A.3. pontban említett dokumentumokat alapul véve kell megfogalmazni a projekt javaslatot, amelyet a pályázónak a Felhívás 2. számú mellékletét képező formanyomtatványon előzetesen be kell nyújtania a területileg illetékes LEADER HACS-hoz, melyet a LEADER HACS HBB-je a HVS-nek és a LEADER kritériumoknak való megfelelés szempontjából vizsgál. Döntést hoz arról, hogy a HVS-hez illeszkedőnek tartja-e a projektötletet, vagy sem. Amennyiben az előzetesen kihirdetett szempontrendszer alapján megállapítja az illeszkedést, úgy támogató nyilatkozatot ad ki, amennyiben nem tartja illeszkedőnek, úgy elutasító nyilatkozatot ad a pályázónak. A HBB eljárással kapcsolatos, az ügyfél számára legfontosabb tudnivalókat az 1. számú melléklet tartalmazza.

A HBB támogató nyilatkozata a pályázat benyújtásának és értékelésének alapfeltétele.

A projekt javaslat elkészítésére, a HBB támogató nyilatkozat beszerzésére, a pályázat elkészítésére és az egyéb kötelező mellékletek beszerzésére a Felhívás megjelenésétől számítva 60 nap áll a pályázók rendelkezésére.

A projekt javaslat elkészítése során figyelemmel kell lenni a LEADER HACS célterületével kapcsolatban meghatározott LEADER kritériumokra. A LEADER kritériumok teljesítése alapfeltétele a pályázat későbbi benyújtásának

A projekt javaslat benyújtását – amennyiben az személyesen történt – a HBB adminisztratív szerve, a LEADER HACS munkaszervezete átadás-átvételi adatlap kitöltésével dokumentálja. Az átvétel során a HBB adminisztratív szerve köteles rövid tájékoztatást nyújtani az ügyfél részére a HBB eljárás további lépéseiről, valamint a részletes HBB eljárásrend honlapon valló elérhetőségéről. Postai úton történő benyújtás esetén az ügyfél ajánlott vagy tértivevényes küldeményként nyújtja be a Projekt adatlapot a területileg illetékes LEADER HACS HBB-jéhez.

A LEADER pályázat benyújtása

A pályázatokat 2011. szeptember 30. és október 31. között kizárólag elektronikus úton, az ügyfélkapun keresztül az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon, valamint az illetékes LEADER HACS által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani. A pályázathoz csatolandó dokumentumokat szkennelt formában kell csatolni a pályázathoz.

Kizárólag olyan pályázat fogadható el, amelyhez rendelkezésre áll a HBB támogató nyilatkozata, amelyet benyújtáskor mellékletként be kell csatolnia a pályázónak.

A pályázat benyújtásának másik alapfeltétele az előzetes MVH-s regisztráció, vagyis az, hogy az ügyfél az MVH által kibocsátott regisztrációs számmal rendelkezzen, vagy legkésőbb a pályázat benyújtásával egyidejűleg (vele együtt) az ügyfél G001-es adatlapon igényelje a regisztrációs számot.

A pályázathoz csatolandó kötelező mellékleteket a LEADER jogcímrendelet és a Felhívás mellékletében található vonatkozó célterület adatlap tartalmazza.

Általános pályázati feltételek

Pályázó lehet az a természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, nonprofit szervezet és egyházi jogi személy, települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló törvény által meghatározott önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, valamint a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló törvény alapján létrehozott többcélú kistérségi társulás, amely fejlesztést valósít meg valamely LEADER HACS illetékességi területen, a célterületben meghatározott településen.

A projekt megvalósítási helye kizárólag a pályázó lakóhelye, tartózkodási helye, székhelye, telephelye vagy fióktelepe szerinti LEADER HACS illetékességi területén lehet.

A benyújtható pályázatok száma a 2007-2013 közötti időszakban jogcímenként legfeljebb 3 darab lehet. A pályázat benyújtására nyitva álló időszakban egy pályázó egy célterületre csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázathoz kötelezően benyújtandó a HBB támogató nyilatkozat, amely a pályázat nem hiánypótoltatható részét képezi.

A pályázathoz a területileg illetékes LEADER HACS honlapján megtalálható az adott célterülethez kapcsolódó formanyomtatványok kitöltése, valamint a pályázathoz való csatolása és beküldése is kötelező.

Egy pályázat keretében a megítélt támogatás összege nem haladhatja meg a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott maximális támogatási összeget. Nem támogatható az a pályázat, amely esetén az igényelt támogatási összeg nem éri el a LEADER HACS célterület katalógusában meghatározott minimális támogatási összeget.

A pályázat a LEADER rendelet alapján az alábbi jogcímekre nyújtható be:

 • közösségi célú fejlesztés,
 • vállalkozási alapú fejlesztés,
 • rendezvény,
 • képzés,
 • tanulmányok,
 • térségen belüli együttműködés.

A pályázatban szereplő projekt megvalósítása a pályázat MVH általi befogadása után a pályázó saját felelősségére kezdhető meg.

A jogkövetkezményeket tekintve, amennyiben a LEADER HACS célterületében jogkövetkezmény nincs meghatározva, a LEADER HACS által meghatározott pontozási szempontok tekintetében vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén, amennyiben a nem teljesítés pontszámvesztést eredményezne, az ügyfél az adott értékelési szempont vonatkozásában pontonként a jóváhagyott támogatási összeg 2 %-ának megfelelő összeget köteles visszafizetni.

A pályázat kötelező részei

 • Pályázati adatlap
 • HBB támogató nyilatkozata
 • egyéb, a LEADER jogcímrendeletben meghatározott kötelező mellékletek, formanyomtatványok
 • a célterülethez kapcsolódóan előírt, formanyomtatványok, nyilatkozatok, dokumentumok.

LEADER jogcímek

 • LEADER közösségi célú fejlesztés (LEADER rendelet 10. §)
 • LEADER vállalkozási alapú fejlesztés (LEADER rendelet 11. §)
 • LEADER rendezvény (LEADER rendelet 12. §)
 • LEADER képzés (LEADER rendelet 14. §)
 • LEADER tanulmányok (LEADER rendelet 16. §)
 • LEADER térségen belüli együttműködés (LEADER rendelet 17. §)

LEADER jogcímekben elérhető maximális támogatási intenzitások százalékban meghatározva

  Közösségi célú fejlesztés Vállalkozási alapú fejlesztés Rendezvény Képzés Tanulmányok Térségen belüli együttműködések

Nem hátrányos helyzetű terület

Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás

100

60

100

100

80

100

Nonprofit szervezet

100

60

100

100

80

100

Egyházi jogi személy

100

60

100

100

80

100

Működő mikro-kis- és középvállalkozás

60

60

60

60

Induló mikro-kis- és középvállalkozás

60

60

60

60

Gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személy

60

60

60

60

Mezőgazdasági őstermelő

60

Hátrányos helyzetű terület

Települési önkormányzat, települési kisebbségi önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás, többcélú kistérségi társulás

100

65

100

100

85

100

Nonprofit szervezet

100

65

100

100

85

100

Egyházi jogi személy

100

65

100

100

85

100

Működő mikro-kis- és középvállalkozás

65

65

65

65

Induló mikro-kis- és középvállalkozás

65

65

65

65

Gazdasági szereplőként be nem jegyzett természetes személy

65

65

65

65

Mezőgazdasági őstermelő

65

Letölthető dokumentumok

LEADER rendelet (pdf)

IH közlemény (pdf)

I. számú melléklet pályázati felhívás

II. számú melléklet HBB eljárásrend

A benyújtás

A projekt javaslat az IH által rendszeresített „Projekt adatlap” elnevezésű formanyomtatványon nyújtható be a LEADER HACS munkaszervezetéhez.

A formanyomtatvány használata kötelező, a nem a formanyomtatványon benyújtott projekt javaslatokat a HBB vizsgálat nélkül elutasítja.
A hiányosan, vagy hibásan benyújtott Projekt adatlap javítására, illetve kiegészítésére a LEADER HACS szólítja fel az ügyfelet postai vagy elektronikus úton a benyújtást követően három munkanapon belül. Az ügyfélnek postai kézbesítés esetén az értesítés átvételét, vagy elektronikus értesítés esetén a kiküldés napját követően 5 munkanap áll rendelkezésre a javításra, kiegészítésre.
A Projekt adatlapot az ügyfél postai úton ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, vagy személyesen, átadás-átvételi formanyomtatvány együttes aláírásával nyújtja be a területileg illetékes LEADER HACS munkaszervezetéhez a vonatkozó jogcímrendelet hatálybalépésének napjától kezdődően.
Az ügyfelek, amennyiben kisértékű projektre kívánnak pályázatot benyújtani, a Projekt adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző 25. napig nyújthatják be.
Amennyiben az ügyfél nem kisértékű projektre tervez pályázatot benyújtani, a Projekt adatlapot legkésőbb a pályázat benyújtási időszak első napját megelőző napon nyújthatják be.

Az időpontról az ügyfeleket a LEADER HACS a honlapján történő tájékoztatással értesíti.

Forrás: http://umvp.eu/