palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

GINOP Plusz – 1.2.2-22 – Magyar falu vállalkozás-újraindítási program

Magyar Falu Program 2023

Felfüggesztve! A Magyar falu vállalkozás-újraindítási program célja a beruházások ösztönzése. A kormány kiemelt célja a magyar vidék fejlődésének elősegítése, ennek érdekében a legkisebb hazai településeken működő kisvállalkozások 2022. február 17-től újabb 30 milliárd forint vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a program keretén belül. GINOP Plusz-1.2.2-22

 

Magyar Falu Vállalkozásújraindítási Program
Kódszám: GINOP Plusz-1.2.2-22

Letölthető pályázati felhívás

GINOP Plusz-1.2.2-22_felhívás

Adatlap pályázati előminősítéshez

Magyar falu vállalkozás-újraindítási program

Pályázók köre

Mikrovállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
 • amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes (365 napot jelentő) üzleti évben legalább 1 fő volt,
 • amelyek Magyarország területén székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, egyéni vállalkozók vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni, vállalkozók, egyéni cégek,
 • amelyek szabad vállalkozási zónának minősülő területen található (Felhívás 2. számú melléklete szerint) településeken, vagy szabad vállalkozási zónának nem minősülő területen található, 5000 főnél alacsonyabb lakosságszámmal rendelkező (Felhívás 3. számú melléklete szerint) településeken valósítják meg fejlesztéseiket,
 • amelyek nem tartoznak a KATA hatálya alá

Jogi forma szerint

 • a) kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok,
 • b) kettős könyvvitelt vezető egyéni vállalkozók, egyéni cégek,
 • c) egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdálkodási formakód szerint

 • 113 Korlátolt felelősségű társaság
 • 114 Részvénytársaság
 • 116 Közkereseti társaság
 • 117 Betéti társaság
 • 228 Egyéni cég
 • 231 Egyéni vállalkozó

Milyen tevékenységek támogathatóak?

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása
 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Információs technológia-fejlesztés
 • Projekt szakmai megvalósításának közvetett költsége

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

A projekt maximális elszámolható összköltsége
A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

A támogatás mértéke, összege

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint.

A támogatás maximális mértéke:
a) a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken az összes elszámolható költség 70%-a.

Nem nyújtható támogatás azon támogatást igénylő részére:

 1. Az ”ÁÚF 21-27” „Kizáró okok listája” c. részben felsoroltak.
 2. amelynek fejlesztési igénye nem a Felhívás 2. és 3. számú mellékletében felsorolt településeken valósul meg.
 3. amely olyan projektet kíván megvalósítani, amelynek tartalma a Felhívásban megfogalmazott célokkal nincs összhangban,
 4. amely nem felel meg a Felhívás 1.1. pontjában meghatározott feltételeknek,
 5. amelynek a saját tőkéje a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján negatív,
 6. akinek, vagy amelynek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott) lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója alapján a saját tőkéje a törzstőke (alaptőke) jogszabályban előírt legkisebb mértéke alá csökkent,
 7. amely a jelen Felhívásra benyújtott támogatási kérelmében rögzített projektjének az elszámolható összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének kétszeresét, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét;
 8. amellyel szemben a Nemzeti Adó és Vámhivatal (NAV), illetve az elődszervezete az APEH által indított végrehajtási eljárás van folyamatban a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában,
 9. amelynek fejlesztési igénye a TEÁOR’08 01.11-09.90; 10.11-11.07, 12.00, 19.10-20, 24.10 és 30.11-12 kód szerinti tevékenységekkel kapcsolatos beruházásokra irányul,
 10. amely vállalkozás mezőgazdasági termelőnek minősül – azaz olyan természetes vagy jogi személyek részére, amelyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott, lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének legalább 50%a mezőgazdasági  tevékenységből származik2,
 11. amely vállalkozás támogatási kérelmében bemutatott projekt megvalósítása a Felhívás 2.3. l) pontjában foglaltak alapján kiemelkedően jelentős kockázatot hordoz.
 12. amelynek fejlesztési igénye a dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokra irányul.
 13. amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irányul,
 14. amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget
 15. amely vállalkozás jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be, kivéve, ha elutasító döntéssel rendelkezik.
 16. amely vállalkozás a GINOP-1.2.9-20, GINOP Plusz-1.1.2-21, GINOP Plusz-1.2.1-21, GINOP Plusz-1.3.1-21 vagy GINOP Plusz-1.2.3-21 kódszámú felhívásokból támogatásban részesült.
 17. amely vállalkozás jelen Felhívás keretében benyújtott projektjének szakmai tartalma részben vagy egészben megegyezik a partner vagy kapcsolt vállalkozása által jelen Felhívás keretében korábban már benyújtott támogatási kérelemben szereplő szakmai tartalommal, vagyis ugyanazon projektet valósítaná meg,
 18. olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
 19. amely, azt a halászati és akvakultúratermékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott akvakultúratermékek termeléséhez, feldolgozásához és értékesítéséhez használja fel;
 20. amely mezőgazdasági termék feldolgozásában és mezőgazdasági termék forgalmazásában tevékeny vállalkozás, ha
  • a támogatás összege az elsődleges termelőktől beszerzett vagy érintett vállalkozások által forgalmazott ilyen termékek ára vagy mennyisége alapján kerül rögzítésre, vagy
  • a támogatás az elsődleges termelőknek történő teljes vagy részleges továbbítástól függ,
 21. amely azt exporttal kapcsolatos tevékenységhez használná, ha az az exportált mennyiségekhez, értékesítési hálózat kialakításához és működtetéséhez vagy az exporttevékenységgel összefüggésben felmerülő egyéb folyó kiadásokhoz közvetlenül kapcsolódik;
 22. amely annak felhasználását import áru helyett hazai áru használatától teszik függővé.
 23. amelynek fejlesztési igénye elsődleges mezőgazdasági termelésre irányul;
 24. akinek támogatása az európai uniós jog megsértését eredményezi;
 25. amely azt a közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében ellenszolgáltatás fejében teherszállító járművek megvásárlására használja fel.

A projekt területi korlátozása
A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet. A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 60. napnál korábban kell a támogatást igénylő székhelyeként, telephelyeként vagy fióktelepeként bejegyzésre kerülnie, továbbá a támogatási kérelem benyújtásától alkalmasnak kell lennie a projekt megvalósítására.

A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen és a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra.
A megvalósítási helyszín azon részének, amely jelen Felhívás keretében támogatandó infrastrukturális és ingatlan beruházást tartalmaz (értve ez alatt a Felhívás 7.3.A.b. II) pontjában meghatározott építést és bővítést, átalakítási munkákat), ezen beruházás megvalósítását követően kell alkalmassá válnia a projekt megvalósítására és a projekt tárgyát képező tevékenység végzésére. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani. A fényképeknek a 6.2. c) pontban meghatározott műszaki követelményeknek való megfelelést kell bemutatnia.

A támogatást igénylő kizárólag egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a tevékenység végzéséhez szükséges hatósági engedéllyel/engedélyekkel a záró kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.

A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek közül legalább kettő rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:

 • iparűzési adó fizetésigazolás vagy önkormányzat igazolása az iparűzési adó mentességről, vagy az adókötelezettség bevezetésének hiányáról
 • engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte.
 • közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő), vagy bérelt ingatlan esetén bérleti szerződés.

A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában bármikor ellenőrizhető.
Új épület építését tartalmazó projektek esetében, a fentebb említett dokumentumoknak legkésőbb a projekt fizikai befejezésekor kell rendelkezésre állnia.

Az üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele kapcsán szükséges munkaszerződésnek és/vagy munkaköri leírásnak a munkavégzés helyét minden esetben tartalmaznia kell.

Üzleti felhőszolgáltatás igénybevétele esetén szükségesek továbbá a munkavállalók tényleges, a projekthelyszínen történő foglalkoztatásnak igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása a munkajogi iratokkal együtt igazolja a foglalkoztatást:

 • a projektben foglalkoztatott munkavállalók a projekttel azonos vagy szomszédos megyében lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása,
  VAGY

 • a projektben foglalkoztatott munkavállalók megvalósítás helyszínéhez képest napi munkába járással elérhető, vagyis 100 km-t meg nem haladó távolságban lévő állandó/ideiglenes lakcímének igazolása.

A felsorolt dokumentumok a támogatási kérelem jogosultsági ellenőrzése, tartalmi értékelése során, valamint a megvalósítás és a fenntartás időszakában bármikor bekérhetőek. A dokumentumok rendelkezésre állása a projekt megvalósítási és fenntartási időszakában bármikor ellenőrizhető.
A támogatást igénylő szerződéses kötelezettsége, hogy a projektet, a Támogatói Okiratban megjelölt megvalósítási helyszínen megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt, ugyanezen a helyen fenntartja, illetve üzemelteti.

Olyan esetekben, amikor a projekt keretében nem helyhez kötött eszköz kerül beszerzésre (berendezések, infokommunikációs technológia (IKT) eszközök) kivéve a helyhez kötött informatikai eszközök, pl. rack szekrény, nagy teljesítményű nyomtató/szkenner stb. a kedvezményezett abban az esetben is eleget tesz szerződéses kötelezettségének, ha a nem helyhez kötött eszközt, a projektre vonatkozó régióban található, cégkivonatban bejegyzett székhelyére/telephelyére/fióktelepére aktiválja16, függetlenül attól, hogy az eszközzel ideiglenesen más országrészben folytat tevékenységet.

Az elszámolható költségek köre

 1. Beruházási költsége
  1. Eszközbeszerzés költségei
  2. Építéshez kapcsolódó költségek
  3. Immateriális javak beszerzésének költsége
 2. Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei

Nem támogatható az a projekt, amelynek fejlesztési igénye szálláshely és/vagy fürdőfejlesztésre irány.

Letölthető dokumentumok

GINOP Plusz-1.2.2-22_felhívás

 

Pályázni szeretne?! Pályázzon velünk!
Pályázatírás

A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja

A támogatási kérelmek benyújtása: 2022.február 24. – 2023. március 31.

 

Adatlap pályázati előminősítéshez

Magyar falu vállalkozás-újraindítási program

Csatlakozzon facebook csoportunkhoz!