palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat bányászt ábrázoló köztéri szobor elkészítésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának, valamint  a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságnak nyílt, országos művészeti pályázata bányászt ábrázoló köztéri szobor elkészítésére.

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság  országos, nyílt művészeti pályázatot ír ki a Salgótarján, Rákóczi út 12. és 14. sz. között található, 3755 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú közterület járdaszakaszán felállításra kerülő, bányászt ábrázoló egész alakos köztéri szobor elkészítésére.

A pályázat célja: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése Salgótarján várossá nyilvánításának 100. évfordulója alkalmából a 2022. évet, − 4/2021. (I.27.) határozatával − „Salgótarján 100 éve város” elnevezéssel, emlékévvé nyilvánította. Salgótarján hely- és ipartörténetében meghatározó jelentőségű a bányászati múlt, a bányászat kulturális öröksége. A bányászati kultúra mára közösséget összetartó hagyománnyá, városi identitásunk egyik legnagyobb értékévé vált. Az emlékév alkalmából a Kiírók egy olyan új, bányászt ábrázoló köztéri alkotást (a továbbiakban: Szobor) kívánnak felállítani, amely méltó emléket állít ennek az embert próbáló szakmának és művelőinek.

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be olyan alaptevékenységében művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi személyek, szobrászművészek, akik rendelkeznek köztéri referencia-alkotással és a pályázati felhívás feltételeit magukra nézve kötelezőnek fogadják el.

A Szobor helyszíne: A Salgótarján, Rákóczi út 12. és 14. sz. között található, 3755 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonú közterület járdaszakasza – a pályázati felhívás 1. melléklete szerint.

Az állandó szoborelhelyezéshez Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének döntése szükséges, amelynek beszerzéséről a Kiírók gondoskodnak.

A Szobor mérete: A megjelölt helyszín szerkezetébe, közvetlen környezetébe illő, az épített és természeti környezethez illeszkedő, egész alakos műalkotás. A Szobor méretaránya 1:1-hez léptékű.

Pályázati útmutatás: A bányászt ábrázoló, részletesen megmunkált, életszerű, egész alakos Szobrot talapzat nélkül, az ún. szelfi-szobrokra jellemző módon javasolt megjeleníteni. Fontos szempont, hogy a közönség könnyen interakcióba kerülhessen az alkotással, kreatív és figyelemfelkeltő legyen.

A pályázat kiírója a műalkotás anyagára vonatkozóan a következő megkötéseket teszi: a Szobor anyaga bronzhatású műgyantából, vagy egyéb, az időjárási viszontagságoknak ellenálló, jól rögzíthető, környezetére nézve biztonsági kockázatot nem jelentő anyagból legyen. Megvalósulás esetén az alkotás a mechanikai sérüléseknek ellenálló, külön gondozást nem igénylő, tartós és időtálló legyen. A pályázónak tekintettel kell lennie arra, hogy a mű nem részesül őrzésben, ezért a közönséggel való találkozás hatásaival a tervezés során számolni kell.

A nyertes pályamű elkészítésének teljesítési határideje: 2022. augusztus 15.

A tervezett avatás: 2022-ben, a 72. Bányásznap alkalmából rendezett városi ünnepség.

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • Koncepció – 2000–4000 karakter terjedelemben;
 • Műleírás – pontos méretekkel, az anyag- és technológiahasználat megjelölésével, statikai tervvel, jellemzők megadásával;
 • Látványterv – rajz, számítógépes animáció, fotó vagy makett;
 • A megvalósítás részletes költségtervezete (amely tartalmazza a szerzői díjat, a kivitelezés és az elhelyezés díját az összes járulékkal együtt).
 • A megvalósítás időkerete;
 • Pályázati adatlap*;
 • Szakmai életrajz, a pályázó(k) saját munkásságának bemutatása – a releváns művek és kiállítások feltüntetésével.

*Pályázati adatlap: A pályázati adatlap − a pályázati felhívás 2. melléklete −, a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. honlapjáról (https://salgoremek.hu/) letölthető dokumentum, amely tartalmazza a pályázó személyi adatait és elérhetőségeit. A Kiírók bizalmasan kezelik, harmadik félnek nem adják át.

Letölthető dokumentumok

SMJVÖ_bányász_köztéri_szoborpályázat_2021

SMJVÖ_bányász_köztéri_szoborpályázat_2021_MELLÉKLETEK_2

SMJVÖ_bányász_köztéri_szoborpályázat_2_2021

A pályázat beadása és elbírálása:

 • A pályázat digitálisan (PDF-formátumban) nyújtható be 2021. november 30. 24:00 óráig a következő e-mail címre: 100@salgotarjan.hu. A kiírás alapján elkészített dokumentumokat 2 darab PDF-ben a fenti e-mail címre kérjük elküldeni, külön a pályázati anyagot és külön a személyes munkásságot ismertető összeállítást. A pályázati anyagokat tartalmazó e-mail melléklete maximum 10 MB lehet, a tárgy tartalmazza a „Pályázat bányászt ábrázoló köztéri szobor elkészítésére” kifejezést.
 • A pályázatban kikötött tartalmakra vonatkozóan hiánypótlására nincs lehetőség. A beküldött pályaműveket a kiíró nem juttatja vissza a pályázóknak.
 • A pályázat elbírálása egy fordulóban történik.
 • A beérkező pályamunkákat a Kiíró által felkért társadalmi és szakmai bizottság bírálja el.
 • A Kiírók legkésőbb 2022. január 31. napjáig hirdetik ki a bizottság döntést. A Kiírók ezt követően értesítik a helyezetteket.
 • A benyújtott pályaművek közül, a bizottság legfeljebb 3 pályaművet javasolt díjazásra.
 • A döntések ellen jogorvoslati lehetőség nincs.
 • A Kiírók a díjazottak listáját Salgótarján Megyei Jogú Város (www.salgotarjan.hu) a REMEK Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. (www.salgoremek.hu) honlapján teszik közzé.
 • A Kiírók fenntartják a jogot, hogy amennyiben nem találja megfelelőnek a beérkezett művek színvonalát, a pályázatot eredménytelenné nyilvánítsa. A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A bizottság bírálatának szempontrendszere:

 • a tervezett pályamű művészi színvonala, eredetisége;
 • a kiírás tárgyának és céljának a művészet klasszikus értékeinek a mai kor nyelvén és eszköztárával történő egyedi, magas művészi színvonalú megjelenítése;
 • a pályaműnek a helyszínhez való illeszkedése, harmóniája környezetével;
 • az alkotás és a kiírás tárgyának összhangja, művészi kifejező ereje;
 • az árajánlat – vagyis a kivitelezés és tiszteletdíj – mértéke, a költségvetés realitása.

A pályázatból kizárásra kerül:

 • A határidő után benyújtott pályamű,
 • az a pályamű, amely a dokumentációban meghatározott tartalmi követelményeknek nem tesz eleget,
 • a formai követelményeket nem teljesítő, illetve hiányos pályamű.

Díjazás:

A bizottság által megfelelő minőségűnek ítélt pályaművek közül legfeljebb hármat díjaz 100 000 Ft összértékben.

 • I. díj: 50 000 Ft és a szobor elkészítésének joga
 • II. díj: 30 000 Ft
 • III. díj: 20 000 Ft

Szerzői és felhasználói jogok:

 • A pályázó vállalja, hogy a pályamunkák elkészítésénél más, jogvédelem alatt álló alkotásokat nem használ fel.
 • A pályázó felelősséget vállal azért, hogy a pályázati anyaga saját műve, amellyel semmilyen szerzői és egyéb jogokat nem sért, továbbá kijelenti, hogy bármilyen, esetleges jogsértésből adódó kárért felel. E feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelen, eredményhirdetés után kiderülő jogsértés esetén a díjat a pályázó köteles visszaadni.
 • A pályázat benyújtója hozzájárul, hogy a Kiírók a pályázat nyilvánosságát biztosítandó és a későbbi pályázatok népszerűsítésével kapcsolatban a pályázati anyagot, valamint a pályaművekről és a megvalósult munkákról készült dokumentációt nyomtatott, illetve elektronikus formában korlátlan ideig felhasználják a pályázó nevének feltüntetése mellett.
 • A Kiírók a díjazott pályázatok felhasználására teljes és kizárólagos jogot szereznek, azt szabadon felhasználhatják, illetve a pályázat anyagát és pályázó nevét nyilvánosságra hozhatják.

Pályázati tájékoztatás: A pályázattal kapcsolatban bővebb felvilágosítás kérhető e-mailben a 100@salgotarjan.hu címen. Az e-mailen történő kapcsolattartás a pályázat során hivatalosnak minősül.

(X)