palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Megváltozott munkaképességű munkavállalók nyílt munkapiaci foglalkoztatását elősegítő tranzit-foglalkoztatási modellek támogatása program OFA-ÚJ-TRANZIT-8832

ofa pályázatokA program célja, hogy a célcsoport megváltozott munkaképességéből fakadó hátrányai oldásával segítse elő aktív és sikeresebb részvételüket a munkaerőpiacon. A program elsősorban a foglalkoztathatóság fejlesztésével kívánja támogatni e folyamatot, megfelelően kiegészülve a képzési-, mentálhigiénés-, és megmaradt képességek fejlesztését valamint érvényre juttatását segítő szolgáltatásokkal.

A program ennek megfelelően munkafolyamatba épített képzést valósít meg, melynek vár várt eredménye, hogy a bevont célcsoport elhelyezkedési, szakmai előmeneteli esélyei, a pályázó által biztosított elméleti és gyakorlati képzés által a köztes-, vagy elsődleges munkaerőpiacon növekedjenek

A program célcsoportjai:

Azon személyek, akik:

  • munkaviszonyban nem állnak;
  • munkaképessége a 176/2005. (IX.2.) kormányrendelet 2. § ha)-hj) alpontok szerint megváltozottnak tekinthető.

Támogatható, választható tevékenységek

A projektekben megvalósításra tervezett tevékenységek az igényfelmérésben (6. pont 4.bekezdés, 1. alpont) meghatározott beavatkozási célokkal összefüggésben kell lennie, azok elérését kell szolgálnia. A pályázó ennek megfelelően szabadon választhatja ki az alábbi listából azon tevékenységeket, amelyeket a projektben megvalósítani kíván. A megvalósítás kiterjedhet saját szervezet által végzett tevékenységekre, illetve külső, a pályázóval a megvalósítás során szakmai kapcsolatban lévő partnerektől vásárolt szolgáltatásokra. A megvalósítás összefüggésben lévő költségekre az alább kifejtett módon kérhet támogatást.

TEVÉKENYSÉG

Akadálymentesítés: az pályázatban megjelölt foglalkoztatónál történő, akadálymentesített munkavégzéshez szükséges eszközök fejlesztése illetve új eszközök beszerzése.

100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tételekre, a költségek 85%-ig.

Tárgyi eszköz beszerzés: a 8.1.1. pont alá nem tartozó, a pályázatban megjelölt foglalkoztatónál történő munkavégzéshez szükséges tárgyi- és munkaeszköz, munkaruha költségeire.

100.000,- Ft egyedi beszerzési érték alatti tételekre, a költségek 85%-ig.

Tréning: havonta legalább 2 alkalommal álláskeresési kompetenciák (önismeret, állásinterjú-modellezés, önéletrajz-írás, stb.) fejlesztésére, ismeret-felújításra vagy betanításra szolgáló tréning.

A megvalósítással összefüggésben felmerülő költségek 100%-ig.

Képzés: a projektben területi munkáltatói igényfelmérés alapján megjelölt, legfeljebb 1 év időtartamú OKJ-ben szereplő képzések.

A megvalósítással összefüggésben felmerülő költségek 100%-ig.

Munkagyakorlat-szerzés: a pályázatban megjelölt munkáltatóknál legfeljebb 12 hónapon keresztül.

– A foglalkoztatottak bér-és járulékköltségeinek 100%-ára, ha a pályázó legalább a támogatott időszak hosszával megegyező időszakra támogatás nélküli továbbfoglalkoztatást biztosít.

– Ha továbbfoglalkoztatást nem vállal, az ugyanezen célú bér- és járuléktámogatás mértéke legfeljebb 50% mértékű lehet.

Utógondozás és állásmegtartás: a foglalkoztatási időszak leteltével a munkahely megtartása, illetve ennek sikertelensége esetén újbóli elhelyezkedés elősegítése.

A megvalósítással összefüggésben felmerülő költségek 100%-ig.

Humánszolgáltatások: munkatanácsadás, pályatanácsadás, álláskeresési tanácsadás, rehabilitációs tanácsadás, helyi foglalkoztatási tanácsadás, munkaerőpiaci információ nyújtása, pszichológiai tanácsadás, életvezetési tanácsadás, jogsegélyszolgálat, családgondozás, szociális ügyintézés (14/2005 FMM rendelet valamint 30/2000. GM rendelet alapján).

A megvalósítással összefüggésben felmerülő költségek 100%-ig.

Szociális munka: a célcsoport számára folyamatosan elérhető szupportív háttér biztosítása.

A megvalósítással összefüggésben felmerülő költségek 100%-ig.

Átmeneti támogatás: az első munkahónap elején bérlet és étkezési jegy juttatása az első fizetésig terjedő időszak költségeinek áthidalására.

A megvalósítással összefüggésben felmerülő költségek 100%-ig.

Nyílt foglalkoztatás: munkagyakorlat-szerzési időszakon kívül (5. tevékenység), a pályázatban megjelölt munkáltatónál történő foglalkoztatás legalább 1 hónapon keresztül.

Támogatás nem kérhető, elbírálásnál előnyt jelent.

Álláskeresés: a bevont személy által végzett munkalehetőség-keresés a megszerzett kompetenciák segítségével, az esetmenedzser közreműködése mellett.

A megvalósítással összefüggésben felmerülő költségek 100%-ig.

Menedzsment: a program megvalósításával, működtetésével kapcsolatos tevékenységek (szolgáltatás-vásárlás, foglalkoztatás, anyagköltség, eszközbeszerzés).

A megvalósítással összefüggésben felmerülő költségek 100%-ig. A menedzsment tevékenységgel összefüggésben támogatott költségek összege a teljes igényelt támogatás legfeljebb 15%-át tehetik ki.

Kötelezően megvalósítandó tevékenységek

  1. Előkészítés: Toborzás, projektben résztvevők kiválasztása, 50%-os tartalékráta képzése, esetmenedzser hozzárendelése, nyilatkozattétel célcsoportba tartozásról, munkaerőpiaci anamnézis felvétele, nulladik beszélgetés, egyéni fejlesztési terv összeállítása, a fejlesztési tervet szolgáló tevékenységek biztosítását magába foglaló szolgáltatási szerződés megkötése.
  2. Lezárás: a célcsoport rehabilitációjának eredményességéről és tapasztalatiról  a célcsoport tagjaival együttesen  értékelő jelentést elkészítése és megküldése az OFA részére, a résztvevőkkel Total Quality Management (TQM) alapú szolgáltatásértékelő kérdőív kitöltése, valamint a tartalékcsoportba tartozók és résztvevők közt egyaránt kimeneti eredmények mérése.

A pályázatok benyújtási határideje (Postabélyegző dátuma): 2009. május 15.

A határidő után benyújtott pályázatok elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

A pályázatot 2 (1 eredeti, 1 másolat) példányban kell elkészíteni. Ezek közül egy példányt véleményezésre a projekt megvalósítása szerint illetékes munkaügyi kirendeltségnek kell benyújtani. A munkaügyi kirendeltség átvételi igazolását az OFA-hoz benyújtott pályázatához mellékelni kell. Az OFA-hoz a lefűzött pályázatot valamint 4 db. a kitöltött formanyomtatványt és mellékleteit tartalmazó CD-t, zárt borítékban, ajánlott postai küldeményként (levél vagy csomag) kell eljuttatni.

Kinek szól:

  • Egyéb / Egyéb
  • Egyéb / Szövetség
  • Egyéb / Társulás
  • Vállalkozás / Középvállalkozás
  • Vállalkozás / Mikro- és kisvállalkozás
  • Vállalkozás / Nagyvállalatok

Forrás jellege: nem beruházás jellegű
A forrás érvényességének vége: 2009.05.15. péntek 23:59

A forrás típusa: Vissza nem térítendő támogatás

Fejlesztési cél: Foglalkoztatás

Cél Régió: Minden régió

A forrás web címe:

http://www.ofa.hu/index.php?WG_NODE=WebPalyazatok&WG_OID=PALf213d2caedbcb2a2b