palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések támogatására KAB-RE-09-A.B.C

szmm pályázatokA pályázat célja a józan szenvedélybetegek reszocializációját, reintegrációját elősegítő fejlesztések, programok megvalósítása (relapszus prevenció).

Pályázati kategóriák:

„A” kategória: Areszocializációt, reintegrációt végző intézményekinfrastrukturális fejlesztése. Józan szenvedélybetegek utógondozását biztosító intézményrendszer (szenvedélybetegek lakóotthonai, félutas házak, védett szállások) fejlesztése.

„B” kategória: Józan szenvedélybetegek relapszus prevencióját szolgáló, valamint önsegítő jellegű tevékenységek, programok támogatása.

„C” kategória: Józan szenvedélybetegek komplex képzési programjainak támogatása.

A rendelkezésre álló keretösszeg

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 000 Ft, azaz ötven millió forint a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvény XXVI. SZMM fejezet 16/40. „A kábítószer-fogyasztás megelőzésével kapcsolatos feladatok” alcím (ÁHT: 228653) terhére. A három kategória közötti forrásarányok meghatározása a beérkezett pályázatok mennyisége és minősége alapján történik.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája

Az „A” kategória esetén legalább 100 000 Ft, azaz százezer forint és legfeljebb 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint.

A „B” kategória esetén legalább 100 000 Ft, azaz százezer forint és legfeljebb 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint

A „C” kategória esetén legalább 100 000 Ft, azaz százezer forint és legfeljebb 5 000 000 Ft, azaz ötmillió forint.

A támogatás mértéke

A pályázott támogatás mértéke maximum a projekt elszámolható összes költségének 90%-a lehet. A pályázó által biztosítandó önrész minimum a bekerülési költségek 10%-a. Az önrész legalább 50%-ának, vagy az összköltségvetés 5%-ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a fennmaradó részt fedezhetik önkéntes társadalmi munka, dologi feltételek, szolgáltatások biztosításának forintosított értékével.

Önrésznek kizárólag a pályázó által biztosított pénzbeli és nem pénzbeli saját erő minősül, abba más forrás nem értendő bele. Gazdasági társaság kivételével az önrészen felüli támogatás az államháztartás állami költségvetésen kívüli alrendszereiből is igénybe vehető.

A támogatás folyósítása

Előleg finanszírozás formájában történik a pályázati útmutató 10. pontja szerint.  Amennyiben az elnyert támogatás nem haladja meg az 1 millió forintot, a támogatás folyósítása egy összegben előfinanszírozás formájában történik a pályázati útmutató fent jelzett pontja szerint.

A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó pénzügyi bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.

Támogatási időszak

A pályázó által a pályázatban megjelölt, 2009. június 1. és 2010. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma

Jelen pályázati felhívásra kategóriánként egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Pályázatkezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a pályázati felhívásban és útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden pályázónak a www.esf.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a pályázati útmutató 5.2. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje

Az internetes pályázatok beadási határideje 2009. május 20.    24:00 óra.

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került.

11.   Pályázatkezelő

ESZA Kht. Hazai Programigazgatósága

1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület

www.esf.hu

12.   A pályázat érvényességének vizsgálata

A benyújtott (véglegesített) pályázatokat a Pályázatkezelő internetes pályázatkezelő rendszere automatikusan iktatja és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázatok érvényességi ellenőrzésére kerül sor a Pályázati Útmutató 7. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint

Amennyiben a Pályázatkezelő a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, útmutatóban és az internetes adatlapban foglalt feltételeknek, a pályázót egy alkalommal, elektronikus értesítésben hiánypótlásra hívja fel legfeljebb 10 munkanapos hiánypótlási határidő megjelölésével a beadási határidőtől számított 10 munkanapon belül.

Az alábbi esetekben hiánypótlásnak nincs helye, a pályázat érvénytelen:

a)       nem a 8. pontban meghatározott pályázó nyújtotta be a pályázatot;

b)      teljesen üres csatolt dokumentum(ok) esetében

Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a Pályázatkezelő megállapítja a pályázat érvénytelenségét és az érvénytelenség okának megjelölésével elektronikus értesítést küld a pályázónak. Az érvénytelenné nyilvánítás ellen a pályázó a kiértesítéstől számított 8 munkanapon belül panasszal élhet a pályázatkezelőnél megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva. Az elmulasztott hiánypótlás teljesítésére már nincs lehetőség.

13.   A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje

A pályázatok értékelését a Bírálati Bizottság a Pályázati Útmutató 8. pontjában meghatározott szempontrendszer szerint végzi

A Bírálati Bizottság döntési javaslatát a pályázatok beadási határidejétől (hiánypótlás esetén a hiánypótlásra megállapított határidő lejártának napjától) számított 45 napon belül teszi meg. A támogatásokról a szociális és munkaügyi miniszter dönt a Bírálati Bizottság javaslatának megérkezését követő 15 napon belül. A támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.

14.   A pályázók döntést követő kiértesítése

A szociális és munkaügyi miniszter döntését követően a Pályázatkezelő 8 munkanapon belül elektronikus úton értesítést küld a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi. Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás részletes indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a www.szmm.gov.hu és a www.esf.hu honlapokon kerülnek közzétételre.

A döntés ellen a pályázó részéről jogorvoslati kérelem benyújtásának helye nincs.

A támogatási döntésről szóló értesítések tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját.

15.   Szerződéskötés

A kedvezményezettel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén a támogatási szerződést a pályázatkezelő köti meg.

Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben megjelölt határidőn belül a pályázó mulasztásából, vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.

16.   A támogatás elszámolása és ellenőrzése

1 millió Ft-ot meghaladó támogatási összeg esetén:

Az első részösszegről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: legkésőbb 2009. október 31.

A második részletről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: 2010. január 31.

A harmadik részletről (a támogatás 25%-a) szóló pénzügyi elszámolás beküldési határideje: 2010. április 30.

A végbeszámoló, – melynek tartalma a támogatás utolsó 25%-áról szóló pénzügyi elszámolás, valamint a megvalósult projekt egészéről szóló szakmai beszámoló – benyújtásának végső határideje: legkésőbb 2010. július 30.

1 millió Ft alatti támogatási összeg esetén:

A beszámoló benyújtásának végső határideje a pályázati projekt befejezését követő 30. nap.

A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint az éves és évközi pénzügyi részelszámolások és szakmai beszámoló benyújtásának határidejét és a pénzügyi részelszámolások, valamint a szakmai beszámoló elkészítésének szempontjait a fejezeti kezelésű előirányzatokra vonatkozó miniszteri rendelet, a támogatási szerződés és a Pályázati Útmutató 12. pontja tartalmazza.

17.   További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A pályázati felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető a www.esf.hu, a www.szmm.gov.hu honlapokról, vagy beszerezhető a Pályázatkezelő 1134 Budapest, Váci út 45. „C” épület címén.

A pályázattal kapcsolatban további információkat a pályázatkezelő ügyfélszolgálatától kaphatnak az (1) 273-42-50-es telefonszámon, valamint a hazaitamogatas@esf.hu e-mail címen.

A forrás web címe:

http://eper.esf.hu/eperportal/pages/template1.aspx?page=searchcategory&catid=511