palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Utazási támogatás álláskeresők részére

A munkaerő jobb eloszlása és a foglalkoztatási szerkezetátalakítás elősegítése érdekében, az országon belüli munkaerőpiaci mobilitás támogatás keretében az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala utazási támogatást nyújthat az álláskeresőnek meghirdetett munkaerőpiaci programban.

Álláskeresőnek utazási támogatás havonta, három hónap időtartamra, a lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a kötelező legkisebb munkabér 5 %-ának megfelelő összegben adható. A program keretében teljes hónapok számolhatók el. Törthónap elszámolására nincs lehetőség. (Példa: Amennyiben a foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdete 2021. július 15. napja, úgy a támogatás 2021. augusztus 1. napjától ítélhető meg.) Az elszámolás beküldési határideje a tárgyhónapot követő hónap 12. napja.

Lakóhely és a munkavégzés helye közötti távolság 10-19 km 20-29 km 30-39 km 40-49 km 50-59 km
Minimálbér* 5%-a, 11.600 forint 11.600
forint/hó
23.200
forint/hó
34.800
forint/hó
46.400
forint/hó
58.000
forint/hó
*573/2022. (XII.23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés szerint

A támogatás igénybevételének feltételei

Utazási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható

  • aki a foglalkoztatási jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet;

Jogviszony létesítésének napján a munkaszerződés aláírásának a napját kell érteni.

  • akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de a lakhelyétől eltérő településen található a munkavégzés helye;
  • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak.

A támogatási kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete
A honlapon közzétett támogatási kérelmet az álláskereső a jogviszony létesítésének napjáig, munkavégzés helye szerinti járási hivatalhoz nyújthatja be.

A program 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig tart.

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony kezdete nem lehet korábbi a kérelem benyújtásának időpontjánál. Amennyiben a munkaszerződés a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem kerül benyújtásra, úgy azt az álláskereső a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésétől számított 10 napon belül benyújthatja.

A támogatás közigazgatási hatósági eljárás keretében, az álláskereső részére, kérelem alapján nyújtható. A járási hivatal a kérelemre indult közigazgatási hatósági eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerint jár el.

A járási hivatal – a jogszabályban illetve munkaerőpiaci programban meghatározott – feltételek fennállása esetén kezdeményezi az álláskeresővel a hatósági szerződés megkötését a támogatás folyósítása érdekében.

A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban és munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

A közhiteles hatósági nyilvántartás szerinti lakcímadatot, a nyilvántartást vezető járási (fővárosi kerületi) hivatalnak küldött megkeresés útján ellenőrzi a járási hivatal.

Az ügyintézés történhet elektronikusan vagy papíralapon.

Elektronikus ügyintézés
Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, azt önként vállaló álláskereső az elektronikus ügyintézés folyamán a dokumentumokat az általános célú kéreleműrlap (e-Papír) szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan hitelesítve (elektronikus aláírás és időbélyegző) küldje a járási hivatalnak.

Ügyfélkapu azonosítást követően, az e-Papír szolgáltatásba belépve a dokumentumok beküldéséhez az alábbi adatokat kell megadni:  

Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
Címzett: munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi kerületi/járási hivatal foglalkoztatási osztálya
Levél tárgya: Álláskereső utazási támogatása (szabad kézzel kitöltendő)

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a „Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére” című dokumentum tartalmazza.

Nem elektronikus ügyintézés során az álláskereső a dokumentumokat személyesen illetve postai úton is benyújthatja a járási hivatalhoz.

Letölthető dokumentumok

Hirdetmeny_Utazasi_tamogatas_2023
Kérelem_Utazasi_támogatás
NYILATKOZAT_osszeferhetetlensegrol
Utazasi_tamogatas_Donteshozok_elokeszitok_osszeferhetetlensegi_nyilatkozathoz_20230404

Támogatást igénylő magánszemély nyilatkozatai

1. Kijelentem, hogy a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlésével a támogatásból kizárom
magam.

2. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet jogszabályi feltételeinek vagy a Hirdetményben foglaltaknak nem felelek meg, a támogatás nem állapítható meg.

3. Kijelentem, hogy lakhelyemtől 60 km-nél közelebbi, de a lakhelyemtől eltérő településen található a munkavégzésem helye.

4. Tudomásul veszem, hogy a támogatás folyósítási időtartamának kimerítését követően újabb támogatás, a támogatás lejártát követő 12 hónap elteltével állapítható meg.

5. Tudomásul veszem, hogy a távolság kalkulációjához a www.utvonalterv.hu alapján számított legrövidebb távolságú útvonalat kell alapul venni.

6. Tudomásul veszem, hogy támogatásban akkor részesülhetek, ha a járási hivatal által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettségem nem áll fenn.

7. Tudomásul veszem, hogy jogalap nélküli kifizetés esetén vagy amennyiben a támogatás megítélése hamis vagy valótlan adattartalmú nyilatkozaton alapul, a támogatás visszakövetelésére kerül sor.

8. Tudomásul veszem, hogy a támogatást akkor is köteles vagyok visszafizetni, ha az részemre – jogszabályban vagy a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételek hiányában – nem lett volna megállapítható.

9. Tudomásul veszem, hogy ha a támogatásra irányadó jogszabályokban foglaltakat, a munkaerőpiaci programban vállaltakat, vagy a hatósági szerződésben foglaltakat megszegem, a járási hivatal a támogatás további folyósítását megszünteti (ha a folyósítás még folyamatban van), és a támogatást részben vagy egészben visszaköveteli.

10. Tudomásul veszem, hogy a járási hivatal a már kifizetett támogatást arányosan, vagy az adott időszakra vonatkozóan visszaköveteli különösen, ha:
a) jogalap nélküli kifizetés (felvétel) történt (pl. a munkavégzésének helye a lakóhelyén lévő településen van), de a támogatás (kifizetése) felvétele nem teljes egészében jogalap nélküli,
b) ha olyan időtartamra igényeltem és kaptam támogatást, amelyre támogatás nem lett volna igényelhető, vagy az engedélyezett mértéket meghaladóan történt a támogatás kifizetése, utalása.

11. Tudomásul veszem, hogy a járási hivatal a már kifizetett támogatás egészét visszaköveteli különösen, ha
a) a támogatás – jogszabályban meghatározott feltételek hiányában – nem lett volna megállapítható,
b) megállapítást nyer, hogy a támogatási kérelemben, illetve annak mellékleteiben, továbbá a támogatás elszámolása vonatkozásában valótlan adatot szolgáltattam (vagy valós tényeket elhallgattam), és a valós adatszolgáltatás esetén a támogatás nem lett volna nyújtható, illetve ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltattam, vagy ilyen nyilatkozatot tettem,
c) a hatósági szerződésben vagy hirdetményben foglaltak ellenőrzését lehetetlenné teszem, vagy nagymértékben akadályozom,
d) ha egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele teljes egészében jogalap nélküli volt.

12. Tudomásul veszem, hogy ha a támogatást vissza kell követelni, a támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatala napjáig számított ügyleti kamattal növelt összegben kell visszafizetni. Az ügyleti kamat mértékére a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott mértékű ügyleti kamatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

13. Vállalom, hogy amennyiben a visszafizetési kötelezettségnek a visszakövetelő határozatban megállapított határidőig nem teszek eleget, e határidő elmulasztásának napjától a járási hivatal a teljesítés napjáig késedelmi kamatot is felszámít, kivéve a késedelem azon időszakát, amikortól a végrehajtásra az állami adó- és vámhatóság megkeresése megtörtént. A késedelmi kamat mértékére szintén a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott mértékű késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

14. Tudomásul veszem, hogy – önkéntes teljesítés hiányában – az állami adó- és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően a követelés összege után az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerint felszámított késedelmi pótlékot is köteles vagyok megfizetni. A késedelmesen megfizetett ügyleti kamat után nem számítható fel késedelmi kamat vagy késedelmi pótlék.

15. A támogatásban való részvétel kapcsán vállalom, hogy a járási hivatal kérésére – járási hivatal által ehhez a jövőben biztosított iratsablon megfelelő kitöltésével és visszaküldésével – adatot szolgáltat a támogatás lejártát követő 28 napos (a járási hivatal által napokkal pontosan megjelölt) időszakban, illetve a 180. (járási hivatal által megjelölt) napon jellemző munkaerőpiaci állapotomról, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy ezekről a járási hivatal adatot kérjen a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól.

16. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást a járási hivatal érdekkörében felmerült okból jogalap nélkül vettem fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre irányuló felszólítást követően – az abban megjelölt határidőben – köteles vagyok a Gazdaság-újraindítási Foglalkoztatási Alap számlájára visszafizetni.

17. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hatósági szerződésben megjelölt határidőig az esedékes havi támogatási igényhez az elszámoló lapot nem adom le, azt legkésőbb az eredetileg esedékes elszámolási határidő leteltét követő 30 napon belül még megtehetem. (A támogatás felfüggesztésre kerül az elmulasztott elszámolás pótlásáig, erről – illetve a pótlás határidejéről – a járási hivatal írásban értesít.) Ha a támogatás kifizetéséhez az elszámoló lapot és mellékleteit 30 napot követően sem adom le vagy hiányosan adom le, a támogatás kifizetése megtagadásra kerül. (Ez alól kivétel, ha a mulasztásáról való tudomásszerzéstől, illetve az akadály megszűnését követő nyolc naptári napon belül hitelt érdemlően igazolom (igazolási kérelemmel), hogy késedelmem menthető okokra vezethető vissza, valamint ugyanezen határidőn belül az elmulasztott elszámoló lapot benyújtom.)

18. Nyilatkozom, hogy a támogatást megalapozó körülmények, vagy a hatósági szerződésben foglalt adatok megváltozásáról a járási hivatalt haladéktalanul, de legfeljebb a tudomásomra jutástól számított nyolc napon belül írásban tájékoztatom.

19. Nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentum támogatási kérelem beadásának napján hatályos tartalmát az állami foglalkoztatási szerv honlapján megismertem:
− Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére.

20. Tudomásul veszem, hogy a támogatási kérelmet és a támogatási elszámolást jelen Hirdetményben és a hatósági szerződésben foglaltak szerint vagyok köteles benyújtani.

21. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom:
− a munkaszerződésem másolatát (amely tartalmazza a munkavégzés helyét is. Amennyiben a munkaszerződés a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem kerül benyújtásra, úgy azt az álláskereső a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésétől számított 10 napon belül is benyújthatja),
− a lakcímkártyám másolatát;
− a nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról (csak abban az esetben szükséges csatolni, ha az összeférhetetlenség fenn áll).

− Nyilatkozom, hogy a támogatási elszámoláshoz az alábbi mellékletet csatolom a bérjegyzékem másolatát vagy elektronikusan kiállított, általam letöltött bérjegyzéket.