palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lakhatási támogatás – Nemzeti Foglalkoztatási Alap

Az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javulása, elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében, a Nemzeti Foglalkoztatási Alapból 2012. október 1-jétől lakhatási támogatás nyújtható. Az álláskeresők így olyan munkalehetőséget is elfogadhatnak, amely adott esetben az állandó lakóhelyüktől távol (100 km-en túl, vagy 5 órát meghaladó utazással jár) található. A Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének decentralizált keretéből nyújtható lakhatási támogatásról.

Vissza nem térítendő támogatás nyújtható azoknak a személyeknek, akik

 • legalább három hónapja álláskeresőként nyilvántartottak, vagy
 • pályakezdő álláskeresőként nyilvántartottak, vagy
 • csoportos létszámleépítésben érintett álláskeresőként nyilvántartottak (csoportos létszámleépítéssel érintettnek azt kell tekinteni, akivel a munkaadó a csoportos létszámleépítés keretében a felmondást írásban közölte), vagy
 • közfoglalkoztatást követően álláskeresőként nyilvántartottak, és akik a munkaerő-piaci helyzetük javítása érdekében vállalják, hogy a lakóhelyüktől távoli munkalehetőséget is elfogadnak, vagy
 • –        legfeljebb 30 napja munkaviszony keretében foglalkoztatottak, és az előző 4 kategória valamelyikébe tartoztak a foglalkoztatás megkezdése előtt
 • –    aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt (a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszony, kormányzati szolgálatai jogviszony, közszolgálati jogviszony, közalkalmazotti jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony, a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény szerinti szolgálati viszony, valamint pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról szóló 2004. évi CXXIII. törvény szerinti ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyt) létesít, amely esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 100 km-re van egymástól, vagy a munkavégzés helye és az állandó lakóhelye között naponta – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és visszautazás ideje az 5 órát meghaladja, és
 • aki nem rendelkezik saját tulajdonában vagy a vele együtt élő házastárssal közös tulajdonban lévő lakás céljára szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és
 • akinek az utolsó munkahelye (ide nem értve az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történt munkavégzést) nem annál a foglalkoztatónál volt, amellyel a fent meghatározott munkaviszonyt létesít (e körülményt pályakezdő álláskeresők tekintetében nem kell vizsgálni), és
 • lakhatását bérleti jogviszony létesítésével kívánja megoldani a munkavégzés helyén, vagy olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát, és
 • aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.

A támogatás további feltétele, hogy a támogatásban részesülő

 • a lakhatási támogatás segítségével létrejövő fent részletezett munkaviszonya által olyan rendszeres jövedelmet szerezzen, amely havi bruttó rendszeres jövedelme nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér 300 százalékát, és
 • a munka törvénykönyve szerinti érvényes munkaszerződéssel, vagy kinevezéssel, vagy ösztöndíjas foglalkozatásról szóló szerződéssel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, amely tartalmazza a munkavégzés helyét is, és
 • bérleti szerződéssel igazolja a munkavégzés helyén, vagy a megfelelő településen (olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 100 km-t, vagy amelytől a munkavégzési helyéig, tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje nem éri el az öt órát) lévő lakóingatlanra bérlőként legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonya fennállását,
 • rendelkezzen banki lakossági folyószámlával, amelyről teljesíti a bérleti szerződésben foglalt bérleti díj bérbeadó részére történő átutalását.

Támogatás kizárólag belföldön történő munkavégzés érdekében adható, és csak belföldi ingatlanra, az alábbi időbeli és összegbeli határokig:

1.)     A támogatás folyósításának időtartama legalább 6, legfeljebb tizennyolc hónap.

2.)      A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan, 1 fő esetében – a (3) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel – a támogatás folyósítási időtartamának

a) az első harmadában a havi 100 ezer Ft-ot,

b) a második harmadában a havi 60 ezer Ft-ot,

c) a harmadik harmadában a havi 40 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg. Két fő nem közeli hozzátartozó együttköltözése esetén is ezen összeget szükséges figyelembe venni.

3.)       A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás folyósítási időtartamának

a) az első harmadában a havi 150 ezer Ft-ot,

b) a második harmadában a havi 90 ezer Ft-ot,

c) a harmadik harmadában a havi 60 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg, ha az ingatlant igénybe vevő közeli hozzátartozók közül legalább ketten megfelelnek a lakhatási támogatás feltételeinek (azaz a támogatást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

4.)      A támogatás mértéke ugyanazon lakóingatlanra vonatkozóan a támogatás folyósítási időtartamának

a) az első harmadában a havi 200 ezer Ft-ot,

b) a második harmadában a havi 120 ezer Ft-ot,

c) a harmadik harmadában a havi 80 ezer Ft-ot

nem haladhatja meg, ha az ingatlant 3 vagy több olyan személy veszi igénybe, aki a támogatás feltételeinek megfelel (azaz a támogatást egy időben igénylik és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöznek).

A kirendeltségnek a támogatás megítélésében és összegének meghatározásában mérlegelési lehetősége van.

Az ügyfél kérelmére a költségek megelőlegezése céljából a munkaügyi kirendeltség egy alkalommal a bérleti szerződésben megállapított óvadék (kaució) összegéig, de legfeljebb 2 havi támogatási összeg mértékéig előleget nyújt.

A 3.) és 4.) bekezdésben meghatározott esetben a támogatás feltételeinek megfelelő, valamint a támogatást egy időben igénylő és a bérelt ingatlanba együtt, egy időben költöző személyek között egyenlő arányban oszlik meg.

A támogatás a bérleti díjjal (benne a közüzemi díjakkal) kapcsolatos kiadásokra használható fel. Közüzemi díjként a bérleményhez kapcsolódó víz- és csatornadíj, a villamos energia, a távfűtés, a gáz, a hulladékszállítás díja, valamint társasházi lakás bérbeadása esetén a társasház takarításával és állagmegóvással, a bankszámlavezetéssel, postaköltséggel, biztosítással összefüggő költségek vehetők figyelembe. (Gázpalack, gáztartály, valamint szén, fa és egyéb energiahordozók költsége nem vehető figyelembe.) A Bérbeadó, a bérleti díjba beépített rezsiköltséggel csökkentheti a bérbeadásból származó jövedelmét.

A támogatási időszak lehetséges legkorábbi kezdő napja a foglalkoztatás azon napja, amikor a lakóingatlan bérlése megkezdődik, vagy a lakóingatlan bérlésének az a napja, amikor a foglalkoztatás megkezdődik, tehát amikor a foglalkoztatás és a lakóingatlan-bérlés először együttesen fennáll. Ettől későbbi kezdő időpont is megválasztható (az elszámolások megkönnyítése érdekében), például egy hónap kezdő napja. A támogatás kezdete nem lehet korábbi, mint a kérelem benyújtásának a napja.

A kérelmező kérelmezhet előleget a bérleti szerződésében megállapított óvadék (kaució) összegéig, amely legfeljebb (az első harmadidőszakra érvényes) kéthavi támogatási összegig terjedhet, s folyósítása a támogatás kezdetekor, a teljes támogatási összegből történik (nem azon felüli támogatási összeg). Az előleget az első harmadidőszak hónapjainak támogatási összegeiből le kell vonni, tehát azok kifizetését csökkenteni fogja. Az előleg felhasználása utólagos elszámolású, azt a minden hónapban szokásos havi bérleti dj elszámolások fogják majd lefedni (tehát külön, illetve eltérő elszámolási előírás az előleghez nem kapcsolódik).

A bérleti díj utólagos havi elszámolásai havonta egy alkalommal, a rendelkezésre bocsátott Elszámoló lapnak és azzal kötelezően benyújtandó mellékleteknek a tárgyhót követő hónap utolsó munkanapjáig a kirendeltségre való eljuttatásával történnek. Az Elszámoló lappal kötelezően benyújtandó mellékletek:

 • a bérjegyzéknek a munkaadó cégszerű aláírásával hitelesített másolata;
 • a lakóingatlan bérleti díjáról szóló eredeti számla, amit az adószámmal rendelkező bérbeadó állít ki (adóazonosító jel nem elégséges a számlaadáshoz, a számlaképesség miatt a bérbeadónak adószámmal kell bírnia a NAV-tól);
 • bérleti díj teljes kifizetéséről szóló hiteles banki átutalási bizonylat, amely tanúsítja a bérbevevő nevén lévő számláról a bérbeadó számlájára történő kifizetést (a bérleti díj készpénzes kifizetése átvételi elismervénnyel nem járható út, mert arra a támogatás nem fizethető ki).

A támogatás időtartama alatt a támogatott részére egymást követően több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is folyósítható a támogatás, azonban a költségek emelkedése a támogatás összegét nem befolyásolja.

A támogatás folyósítási időtartamának kimerítését követően újabb támogatás a támogatás lejártát követő 36 hónap elteltével állapítható meg.

A kérelem benyújtásának módja, elbírálásának menete:

Amennyiben a támogatás célcsoportjába tartozó álláskereső elhelyezkedése helyi munkaerőigény kielégítésével nem oldható meg, és esetében szükségesnek mutatkozik lakhatási támogatással elősegíteni elhelyezkedését, akkor azt a kirendeltségi ügyintézőjével közösen egyeztetik. Azt követően, az álláskeresőnek kell benyújtania a lakhatási támogatás iránti kérelmét a kirendeltségre, a rendelkezésre bocsátott kérelem-nyomtatványon.

E kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően, vagy ha a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítésére a kérelem benyújtását megelőzően sor került, legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül kell benyújtania.

Amennyiben a kérelmet a foglalkoztatás megkezdését megelőzően adja be a kérelmező, abban az esetben, legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül csatolnia kell az alábbi dokumentumokat:

 • érvényes munkaszerződést, mellyel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, ennek tartalmaznia kell a munkavégzés helyét is, illetve
 • a bérleti szerződést, mellyel igazolja, hogy nem rendelkezik a munkavégzés helyén, illetve a 39/1998. (III.4.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés c) pont szerinti ingatlannal, valamint a meghatározott feltételeknek megfelelő településen lévő ingatlanba bérlőként, legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonyt és csatolja a bérlet fennállását igazoló dokumentumot.

Amennyiben a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítésére a kérelem benyújtását megelőzően sor került, és az legkésőbb a jogviszony létesítését követő 30 napon belül benyújtásra került, abban az esetben a kérelmezőnek

 • a kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell az érvényes munkaszerződést, mellyel igazolja a foglalkoztatás létrejöttét, ennek tartalmaznia kell a munkavégzés helyét is,
 • valamint, legkésőbb a kérelem benyújtását követő 30 napon belül csatolni kell a bérleti szerződést, mellyel igazolja, hogy nem rendelkezik a munkavégzés helyén, illetve a 39/1998. (III.4.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés c) pont szerinti ingatlannal, valamint a meghatározott feltételeknek megfelelő településen lévő ingatlanba bérlőként, legalább a támogatás időtartamának felére létesített bérleti jogviszonyt és csatolja a bérlet fennállását igazoló dokumentumot, továbbá a támogatás feltételeire vonatkozó nyilatkozatait.

A kirendeltség a támogatásról – a támogatást nyújtó a munkaügyi központ nevében – a kérelem beérkezését követő 45 napon belül dönt. A támogatással összefüggő feladatok és eljárások tekintetében a közigazgatási hatósági eljárásról szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai szerint kell eljárni.

A támogatás részletes feltételeiről a támogatást kérő és a kirendeltség hatósági szerződés(eke)t köt, mely szerződés(ek)ben részletesen rögzítésre kerülnek a támogatással kapcsolatos jogok és kötelezettségek, a támogatás elszámolására vonatkozó szabályok.

A lakhatási támogatás Általános szerződési feltételei (ÁSZF), a kérelem, a nyilatkozat és a minta bérleti szerződés jelen dokumentumhoz csatoltan találhatóak.

Letölthető dokumentumok

Forrás: Tájékoztató a lakhatási támogatásról