palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Lakhatási támogatás

Az álláskeresők munkaerő-piaci helyzetének javulása, elhelyezkedési esélyeik növelése érdekében, az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró fővárosi vagy megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala lakhatási támogatást nyújthat az álláskeresőnek meghirdetett munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint.

A támogatás mértéke, időtartama

Álláskeresőnek lakhatási támogatás fix hat hónap időtartamra, lakásbérleti díj tekintetében, 162.400 Ft/hó összegben nyújtható.

Amennyiben a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott bérleti szerződésben megállapított havi lakásbérleti díj összege kevesebb, mint a havonta nyújtható lakhatási támogatás összege, akkor maximum a bérleti szerződésben szereplő bérleti díj összegéig ítélhető meg a lakhatási támogatás havi összege.

Amennyiben ugyanazon ingatlanba több bérlő költözik és közös bérleti szerződés kerül aláírásra, úgy a bérleti szerződésben szereplő, egy összegben megállapított bérleti díj arányosításra kerül a bérlők között. Ennek megfelelően az egy összegben megállapított bérleti díj összege egyenlő arányban oszlik meg a bérleti szerződésben szereplő bérlők között. Nincs relevanciája annak, hogy a bérlők közül hány fő igényli/jogosult igényelni a támogatást.

Támogatás kizárólag belföldön való munkavégzés érdekében, és csak belföldi ingatlanra igényelhető. A támogatás időtartama alatt, a támogatott részére egymást követően, több ingatlanra kötött bérleti szerződés esetében is folyósítható a támogatás.

Lakhatási támogatás annak az álláskeresőnek nyújtható,

 • aki a foglalkoztatási és bérleti jogviszony létesítésének napjáig benyújtja a kérelmet;
  Jogviszony létesítésének napján a munkaszerződés aláírásának a napját kell érteni.
  A bérleti szerződésben a bérlemény címe, nem egyezhet meg az igénylés napján a foglalkoztatott lakcímkártyáján szereplő tartózkodási hely címével, vagyis nem kaphat lakhatási támogatást az az álláskereső, aki a kérelem benyújtásáig fennálló tartózkodási helyére szóló bérleti szerződést nyújt be.
 • akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak;
 • aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít;
 • aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t;
 • akinek a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyból származó rendszeres havi – munkaszerződés szerinti – bruttó munkabér nem haladja meg az 600.000 forint összeget.

A program 2023. március 1. napjától 2023. december 31. napjáig tart.
Ezen időszakon kívül erre a programra támogatási kérelem nem nyújtható be.

Támogatási kérelem benyújtásának helye, módja, elbírálásának menete

A honlapon közzétett támogatási kérelmet az álláskereső a jogviszony létesítésének napjáig, munkavégzési helye szerinti járási hivatalhoz nyújthatja be.

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony, valamint a bérleti jogviszony kezdete nem lehet korábbi a kérelem benyújtásának időpontjánál. Amennyiben a munkaszerződés a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem kerül benyújtásra, úgy azt az álláskereső a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésétől számított 10 napon belül benyújthatja.

A támogatás közigazgatási hatósági eljárás keretében, az álláskereső részére, kérelem alapján nyújtható. A járási hivatal a kérelemre indult közigazgatási hatósági eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szerint jár el.

Az eljárás során – a cselekvőképtelen vagy a munkaviszonnyal összefüggő ügycsoportban, cselekvőképességében részlegesen korlátozott személyt kivéve – a törvényes képviselő eljárása kizárt, az álláskeresőnek személyesen kell eljárnia.

A járási hivatal a – jogszabályban illetve munkaerőpiaci programban meghatározott -feltételek fennállása esetén kezdeményezi az álláskeresővel a hatósági szerződés megkötését a támogatás folyósítása érdekében.

A támogatás csak akkor állapítható meg, ha a foglalkoztatás megfelel a jogszabályokban és munkaerőpiaci programban meghatározott feltételeknek, és nem áll fenn kizáró körülmény. A támogatásra vonatkozó bármely jogszabályi feltétel hiányában vagy kizáró körülmény esetén a kérelem elutasításáról határozattal kell rendelkezni.

A közhiteles hatósági nyilvántartás szerinti lakcímadatot, a nyilvántartást vezető járási (fővárosi kerületi) hivatalnak küldött megkeresés útján ellenőrzi a járási hivatal.

Az ügyintézés történhet elektronikusan vagy papíralapon.

Elektronikus ügyintézés

Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett, azt önként vállaló álláskereső az elektronikus ügyintézés folyamán a dokumentumokat az
általános célú kérelem-űrlap (ePapír) szolgáltatás igénybevételével, elektronikusan hitelesítve (elektronikus aláírás és időbélyegző) küldje a járási hivatalnak.

Ügyfélkapu azonosítást követően, az ePapír szolgáltatásba belépve a dokumentumok beküldéséhez az alábbi adatokat kell megadni:

 • Témacsoport: Kormányhivatali ügyek
 • Ügytípus: Foglalkoztatási támogatások, közfoglalkoztatás és egyéb állami foglalkoztatási feladatok
 • Címzett: munkavégzés helye szerint illetékes fővárosi kerületi/járási hivatal foglalkoztatási osztálya
 • Levél tárgya: Álláskereső lakhatási támogatása (szabad kézzel kitöltendő)

Az elektronikus ügyintézés részletes szabályait a „Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére” című dokumentum tartalmazza.

Nem elektronikus ügyintézés során az álláskereső a dokumentumokat személyesen illetve postai úton is benyújthatja a járási hivatalhoz.

Letölthető dokumentumok

Hirdetmeny_Lakhatasi_tamogatas_2023
Lakhatasi_tamogatas_Donteshozok_elokeszitok_osszeferhetetlensegi_nyilatkozathoz_20230404 NYILATKOZAT_osszeferhetetlensegrol
Kerelem_lakhatasi_tamogata_2023

Támogatást igénylő magánszemély nyilatkozatai

1. Kijelentem, hogy a kérelemben és mellékleteiben szereplő adatok, információk, és dokumentumok teljes körűek, hitelesek és a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlésével a támogatásból kizárom
magam.


2. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a 100/2021. (II. 27.) Korm. rendelet jogszabályi feltételeinek vagy a Hirdetményben foglaltaknak nem felelek meg, a támogatás nem állapítható meg.

3. Kijelentem, hogy a munkaerőpiaci programban meghatározottak szerint legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább harminchat óra munkaidejű munkaviszonyt létesítek.

4. Kijelentem, hogy lakhatásom biztosítását bérleti jogviszony létesítésével kívánom megoldani.


5. Kijelentem, hogy állandó lakhelyemtől legalább 60 kmre lévő településen található a munkavégzésem helye.


6. Kijelentem, hogy saját tulajdonomban vagy a velem együtt élő házastársammal közös tulajdonban lévő, lakás céljára szolgáló, beköltözésre alkalmas ingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés helyétől való távolsága nem éri el a 60 kmt nem rendelkezem.


7. Tudomásul veszem, hogy a támogatás folyósítási időtartamának kimerítését követően újabb támogatás, a támogatás lejártát követő 12 hónap elteltével állapítható meg.


8. Tudomásul veszem, hogy a távolság kalkulációjához a
www.utvonalterv.hu alapján számított legrövidebb távolságú útvonalat kell alapul venni.

9. Tudomásul veszem, hogy támogatásban akkor részesülhetek, ha a járási hivatal által végleges határozattal visszakövetelt, támogatással összefüggő fizetési kötelezettségem nem áll fenn.


10. Tudomásul veszem, hogy jogalap nélküli kifizetés esetén vagy amennyiben a támogatás megítélése hamis vagy valótlan adattartalmú nyilatkozaton alapul, a támogatás visszakövetelésére kerül sor.


11. Tudomásul veszem, hogy a támogatást akkor is köteles vagyok visszafizetni, ha az részemre jogszabályban vagy a munkaerőpiaci programban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható.


12. Tudomásul veszem, ha a támogatásra irányadó jogszabályokban foglaltakat, a munkaerőpiaci programban vállaltakat, vagy a hatósági szerződésben foglaltakat megszegem, a járási hivatal a támogatás további folyósítását megszünteti (ha a folyósítás még folyamatban van), és a támogatást részben vagy egészben visszaköveteli.

13. Tudomásul veszem, hogy a járási hivatal a már kifizetett támogatás egészét visszaköveteli különösen, ha

a) a támogatás jogszabályban meghatározott feltételek hiányában nem lett volna megállapítható,
b) megállapítást nyer, hogy a támogatási kérelemben, illetve annak mellékleteiben, továbbá a támogatás elszámolása vonatkozásában valótlan adatot szolgáltattam (vagy valós tényeket elhallgattam), és a valós adatszolgáltatás esetén a támogatás nem lett volna nyújtható, illetve ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis, vagy megtévesztő adatot szolgáltattam, vagy ilyen nyilatkozatot tettem,

c) a hatósági szerződésben vagy hirdetményben foglaltak ellenőrzését lehetetlenné teszi, vagy nagymértékben akadályozza,

d) ha egyéb okból jogalap nélküli kifizetés történt, és a támogatás felvétele teljes egészében jogalap nélküli volt.

14. Tudomásul veszem, ha a támogatást vissza kell követelni, a támogatást a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatala napjáig számított ügyleti kamattal növelt összegben kell visszafizetni. Az ügyleti kamat mértékére a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott mértékű ügyleti kamatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

15. Vállalom, hogy amennyiben a visszafizetési kötelezettségnek a visszakövetelő határozatban megállapított határidőig nem teszek eleget, e határidő elmulasztásának napjától a járási hivatal a teljesítés napjáig késedelmi kamatot is felszámít, kivéve a késedelem azon időszakát, amikortól a végrehajtásra az állami adó és vámhatóság megkeresése megtörtént. A késedelmi kamat mértékére szintén a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatások esetén fizetendő, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott mértékű késedelmi kamatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


16. Tudomásul veszem, hogy önkéntes teljesítés hiányában az állami adó és vámhatóság végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresését követően a követelés összege után az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló törvény szerint felszámított késedelmi pótlékot is köteles vagyok megfizetni. A késedelmesen megfizetett ügyleti kamat után nem számítható fel késedelmi kamat vagy késedelmi pótlék.

17. A támogatásban való részvétel kapcsán vállalom, hogy a járási hivatal kérésére járási hivatal által ehhez a jövőben biztosított iratsablon megfelelő kitöltésével és visszaküldésével adatot szolgáltatok a támogatás lejártát követő 28 napos (a járási hivatal által napokkal pontosan megjelölt) időszakban, illetve a 180. (járási hivatal által megjelölt) napon jellemző munkaerőpiaci állapotomról, illetve hozzájárulok ahhoz, hogy ezekről a járási hivatal adatot kérjen a Nemzeti Adó és Vámhivataltól.

18. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a támogatást a járási hivatal érdekkörében felmerült okból jogalap nélkül vettem fel, akkor azt a felróhatóság, illetve kötelezettségszegés vizsgálata nélkül, az erre irányuló felszólítást követően az abban megjelölt határidőben köteles vagyok a Gazdaságvédelmi Foglalkoztatási Alap számlájára visszafizetni.


19. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a hatósági szerződésben megjelölt határidőig az háromhavi támogatás elszámolásához az elszámoló lapot nem adom le, azt legkésőbb az eredetileg esedékes elszámolási határidő leteltét követő 30 napon belül még megtehetem. (A pótlás határidejéről a járási hivatal írásban értesít.) Ha az elszámoló lapot és mellékleteit 30 napot követően sem adom le vagy hiányosan adom le, a támogatás visszafizetésére vagyok köteles.
(Ez alól kivétel, ha a mulasztásáról való tudomásszerzéstől, illetve az akadály megszűnését követő nyolc naptári napon belül hitelt érdemlően igazolom (igazolási kérelemmel), hogy késedelmem menthető okokra vezethető vissza,
valamint ugyanezen határidőn belül az elmulasztott elszámoló lapot benyújtom.)


20. Nyilatkozom, hogy a támogatást megalapozó körülmények, vagy a hatósági szerződésben foglalt adatok megváltozásáról a járási hivatalt haladéktalanul, de legfeljebb a tudomására jutástól számított nyolc napon belül írásban tájékoztatom.


21. Nyilatkozom, hogy az alábbi dokumentum támogatási kérelem beadásának napján hatályos tartalmát az állami foglalkoztatási szerv honlapján megismertem:

Tájékoztató az elektronikus ügyintézésről a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat ügyfelei részére
.

22. Tudomásul veszem, hogy a támogatási kérelmet és a támogatási elszámolást jelen Hirdetményben és a hatósági szerződésben foglaltak szerint vagyok köteles benyújtani.

23. Nyilatkozom, hogy a támogatási kérelemhez az alábbi mellékleteket csatolom:

 • a munkaszerződésem másolatát (amely tartalmazza a munkavégzés helyét is.
  Amennyiben a munkaszerződés a kérelem benyújtásával egyidejűleg nem kerül benyújtásra, úgy azt az álláskereső a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítésétől számított 10 napon belül is benyújthatja);

  a lakóingatlan bérleti szerződés másolatát;

  a lakcímkártyám másolatát;

  a nyilatkozatot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 48/B. § (1) bekezdése szerint az összeférhetetlenség fennállásáról (csak abban az esetben szükséges csatolni, ha az összeférhetetlenség fenn áll);

24. Nyilatkozom, hogy a támogatás elszámolásához az alábbi mellékleteket csatolom:

 • a bérjegyzéke(i)m másolatát vagy elektronikusan kiállított, általam letöltött bérjegyzéke(i)met;
 • a lakóingatlan bérleti díjáról, nevemre szóló számla, számviteli bizonylat(ok) másolatát, amit az adószámmal rendelkező bérbeadó állít ki (adóazonosító jel nem elégséges a számlaadáshoz, a számlaképesség miatt a bérbeadónak adószámmal kell rendelkeznie);
 • a bérleti díj kifizetéséről szóló banki átutalási bizonylato(ka)t (bankkivonat), amely tanúsítja a bérbeadó számlájára történő kifizetést (a bérleti díj készpénzes kifizetése átvételi elismervénnyel nem járható út, mert arra a támogatás nem fizethető ki).

25. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a tárgyhóban új szerződés(eke)t kötök: az új munkaszerződést (másolatát), új lakóingatlan bérleti szerződést (másolatát) a támogatási kérelemhez mellékletként csatolom.

26. Tudomásul veszem, hogy a hatósági szerződésben foglaltaknak megfelelően benyújtom a szükséges elszámolást a járási hivatalhoz, így az alábbi esetekben is:

Amennyiben az előleg összegét az elszámolás nem fedi le egészében, az az előleg fennmaradó részének visszafizetését vonja maga után.
Ha fennáll a foglalkoztatásra irányuló jogviszony, de elszámolható bérleti díj nincsen (mert az adott hónapban esetleg nincsen megfelelő lakóingatlan bérlet). Ekkor a foglalkoztatásra irányuló jogviszony igazolása mellett az adott hónapban 0 Ft az igényelt támogatási összeg.

Ha az adott hónapban foglalkoztatásra irányuló jogviszony megszűnés történt (30 napon belül mely időszakra folyósítható lakhatási támogatás újabb foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítése szükséges, annak elmaradása esetén a lakhatási támogatás arányos visszatérítésére vagyok köteles).