palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat gazdasági vállalkozások kialakítására

Pályázati felhívás gazdasági vállalkozások kialakítására a Felzárkózó Települések programban résztvevő szervezetek, valamint az ő kizárólagos tulajdonukban álló gazdasági társaságok számára.

A Felzárkózó Települések Program (FETE) Magyarország 300, jogszabályban nevesített hátrányos helyzetű településén valósít meg jelenlét szemléletű, szociális munkára és közösségfejlesztésre alapozott felzárkóztató programot évtizedes távlatban. A FETE komplex beavatkozási eszköztárral működik a kríziskezeléstől az egyéni tanácsadáson át közösségi aktivitások szervezéséig, tematikusan pedig magába sűríti a szociális munka, a közösségfejlesztés, az oktatási, egészségügyi és foglalkoztatási beavatkozások lehetőségét, a fogantatástól a foglalkoztatásig figyelve és kísérve a rábízott egyének, családok, közösségek, települések életét. A FETE általános célja e hátrányos helyzetű településeken élők jobb esélyekhez segítése a gyermekvállalás, a családi élet megszervezése, az oktatás, a közszolgáltatásokhoz való hozzáférés, a munkaerőpiaci részvétel, a jövedelmi helyzet javítása terén – e beavatkozások révén alkalmassá kívánja tenni a program a támogatott közösségeket arra, hogy idővel önállóan is képesek legyenek szembenézni a mindennapi élet kihívásaival, szorosabban tudjanak kapcsolódni az őket körülvevő társadalmi-gazdasági rendszerekhez.

A FETE program egyik legfontosabb eddigi tapasztalata az, hogy a kirekesztett körülmények között élő közösségek esélyeit koncentrált, modern, a hagyományos gazdálkodási formákat korszerű keretek közé helyező innovációkkal lehet hatékonyan növelni – olyan beavatkozásokkal, amelyek illeszkednek az adott település hagyományaihoz, emberléptékűek, átlátható a méretük és a komplexitásuk, ily módon befogadhatóak a támogatott közösségek számára. Az ilyen beavatkozások általában kísérleti megoldásokat is tartalmaznak, így van bennük némi kockázat a működtetés, bevezethetőség terén, ugyanakkor nagyfokú rugalmasságot és adaptációs készséget is igényelnek mind a támogatottak, mind a támogatást biztosító karitatív szervezet részéről.

A MOL – Új Európa Alapítvány épp ezt az újszerűséget, a társadalmi innovációt előtérbe helyező beavatkozások különleges értékét ismerte fel, és döntött úgy, hogy támogatási lehetőséget biztosít ilyen tematikájú projektek megvalósítására elsősorban a kertészeti kultúrák meghonosítása, de egyéb kézműipari tevékenységek területén is.

A pályázat célja olyan helyi, közösségi gazdaságfejlesztési beavatkozások támogatása, amelyek a FETE program valamely településén vagy településein valósulnak meg hálózatban, a helyi erőforrások innovatív hasznosítására irányulnak, közvetlen részvételt kínálnak a helyben élő hátrányos helyzetű embereknek, ugyanakkor kifejezetten közösségi célokat szolgálnak. A projektek fokozott figyelemmel vannak a társadalmi, környezeti és gazdasági fenntarthatóságra, követik az európai klímacélokat, fokozzák az érintett közösség önellátó, önfenntartó képességét és külső hatásokkal szembeni ellenálló képességét.

A támogatás formája: vissza nem térítendő, mely támogatást előfinanszírozás formájában nyújtja a MOL – Új Európa Alapítvány.

A pályázaton rendelkezésre álló keretösszeg, mely a beérkezett pályázatok fényében az Alapítvány kuratóriuma döntésének megfelelő mértékben kerül kiosztásra: 150 millió forint.

A pályázat nem köt ki sem minimális, sem maximális pályázati összeget.

A támogatható tevékenységek

a) Közösségi mintakertek kialakításának és üzemeltetésének eszközigényei, szaporítóanyag szükséglet biztosítása, a gazdasági, társadalmi és környezeti fenntarthatóság felé mutató megoldások beépítése, kipróbálása;

b) Közösségi konyhák, időszakosan üzemelő mezőgazdasági feldolgozók, kertészethez kapcsolódó egyéb közösségi foglalkoztató műhelyek, kisállattartási programok (pl. méhészet) létrehozásának, felújításának, eszköz- és humánerőforrás igényének biztosítása.

c) Közösségi gazdasági keretek között működő, hátrányos helyzetű emberek foglalkoztatását célzó egyéb (könnyűipari, kézműipari, szolgáltatói) tevékenységek, beleértve kiemelten a hulladékgazdálkodáshoz (pl. textil újrahasznosítás) kapcsolódó tevékenységeket, és megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatásának elősegítését.

Nem nyújtható be pályázat olyan tevékenységre, amelynek elsődleges célja a pályázó szervezet anyagi, üzleti haszonszerzésének elősegítése. Ugyanakkor piaci árbevételt a program fenntarthatósága érdekében szükséges tervezni a közösségi célokkal összefüggésben, illetve a hátrányos helyzetű résztvevők jövedelmi helyzetének erősítése érdekében. A Támogató olyan pályázatokat vár, amelyek a helyi, közösségi gazdaságfejlesztés keretei között a szociális (közösségi) gazdaság eszközrendszerével kívánnak megvalósítani önállóan is működőképes, fenntartható tevékenységeket.

A pályázat benyújtására jogosultak köre

A Felzárkózó Települések Program települési szintű megvalósítói, valamint a velük együttműködési megállapodás keretei között a FETE céljait támogató, a FETE megvalósítók körétől nem független jogi személyek. Amennyiben a FETE program megvalósító kizárólagos tulajdonában álló jogi személy nem nonprofit, akkor a pályázónak figyelemmel kell lennie arra, hogy pályázat nem nyújtható be olyan tevékenységre, amelynek elsődleges célja a pályázó szervezet anyagi, üzleti haszonszerzésének elősegítése.

A pályázó újonnan alapított jogi személy is lehet.

GFO kód szerint különösen:

 1. ) Egyéb egyesület (GFO 529)
 2. ) Egyéb alapítvány (GFO 569)
 3. ) Elsődlegesen közfeladatot ellátó belső egyházi jogi személy (GFO 552)
 4. ) Elsődlegesen vallási tevékenységet végző belső egyházi jogi személy (GFO 555)
 5. ) Szociális szövetkezet (GFO 121)
 6. ) Egyéb szövetkezet (GFO 129)
 7. ) Vallási egyesület (GFO 525)
 8. ) Közalapítvány (GFO 561)
 9. ) Egyéb, jogi személyiségű nonprofit szervezet (GFO 599)
 10. ) Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (GFO 572)
 11. ) Nonprofit részvénytársaság (GFO 573)
 12. ) Nonprofit közkereseti társaság (GFO 575)
 13. ) Nonprofit betéti társaság (GFO 576)

Támogatás igénybevételére az a szervezet jogosult, amely nyilatkozik, hogy a támogatás igénylésekor:

 1. ) a pályázatban foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek, valamint nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy az adott tárgyban további támogatási igényt benyújtott korábban, illetve támogatásban részesült;
 2. ) hitelt érdemlően a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Alapítvány által kiállított okirattal igazolja, hogy a FETE programban résztvevő szervezet vagy annak kizárólagos tulajdonában álló jogi személy;
 3. ) nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban;
 4. ) engedélyköteles tevékenység esetén vállalja, hogy a támogatott tevékenység megvalósításához esetleges szükséges hatósági engedélyeket a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóval egyidejűleg megküldi a Támogató részére;
 5. ) vállalja, hogy a támogatói okirat hatályba lépésekor nem rendelkezik adók módjára behajtandó köztartozással, illetve lejárt esedékességű adótartozással – kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett és azt a vonatkozó döntés hitelesített másolatával igazolja
 6. ) a támogatás tárgyának, a támogatás összegének, a fejlesztés megvalósítási helyének és időpontjának nyilvánosságra hozatalához hozzájárul;
 7. ) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján a pályázatában, valamint a támogatói okiratban feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához hozzájárul;
 8. ) az elkészült létesítményt saját maga vagy más üzemelteti, és milyen üzemeltetési költségek várhatók a fenntartási időszak alatt, és azoknak mi a forrása.

A támogatás általános feltételei, szabályai

 1. ) Pályázatot csak a pályázati felhívás 1. pontjában meghatározott célok megvalósítására irányuló, a 3. pontban felsorolt, valamint ezekhez közvetlenül kapcsolódó tevékenységekre lehet benyújtani.
 2. ) Egy pályázó egy pályázati kiírási szakaszban egy támogatható tevékenységre pályázhat.
 3. ) Településenként adott tevékenységre egy szervezet nyújthat be pályázatot. Konzorcium nem nyújthat be támogatási igényt.
 4. ) A pályázónak pályázati díjat nem kell fizetnie.
 5. ) A támogatás formája egyösszegű, előleg-finanszírozás formájában történik, vissza nem térítendő támogatás, 100%-os támogatási intenzitású, utólagos elszámolási kötelezettség mellett.

A támogatás tekintetében elszámolható (támogatásra jogosult) költségek

A pályázatban az alábbi költségkategóriák számolhatók el (pénzügyi útmutató): 

 1. ) Belterületi ingatlan (ideértve a kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanokat is) vásárlása
 2. ) Ingatlan felújítása
 3. ) Üzemeltetési költségek
 4. ) Tárgyi eszközök (nagy értékű eszközök, gépek, berendezések, gépjárművek, kis értékű eszközök)
 5. ) Haszonállatok, ezen belül is kizárólag méhek, baromfik, nyulak
 6. ) Személyi jellegű kifizetések, bérköltség;
 7. ) A támogatás tárgyában indított projekthez kapcsolódó szolgáltatások költségei.

A megítélhető támogatás

A támogatás mértéke a 3. pontban szereplő támogatott tevékenységek esetében az összes jogosult (elszámolható) költség – a támogatási keret lekötésének mértékétől, vagy a pályázó által vállalt saját forrás mértékétől függetlenül – legfeljebb 100%-a, beleértve az általános forgalmi adót is. A fejlesztés megvalósításához a pályázónak a pályázat tárgyát képező beruházás, fejlesztés teljes költségéhez saját forrást nem kell biztosítania, azonban az elbírálás során előnyt jelenthet saját forrás igazolása.

A támogatási igény benyújtása során a Pályázónak projektszintű mérföldköveket kell meghatároznia, amelyet a projekt megvalósítása szempontjából jelentős időpontban, jelentős esemény megtörténtekor vagy a projekt megvalósítása révén elért szakmai vagy műszaki eredmény felmerülésekor érhet el (minimum öt mérföldkő meghatározása szükséges)

A kedvezményezett tervezett ütemezés szerinti mérföldkövek elérését követő 30 napon belül köteles beszámolni a projekt pénzügyi előrehaladásáról, a projekt eredményességéről, valamint hatékonyságáról.

A projektek maximális időtartama: 2023. október 1 – 2025. december 31. 

A pályázattal szemben támasztott tartalmi és formai követelmények

A pályázati adatlap kitöltése kizárólag elektronikus úton, a jelen pályázati felhívás 14. pontjában meghatározott mellékletek hiánytalan kitöltésével és benyújtásával, e-mailben történhet a vallalkozas@molujeuropaalapitvany.hu e-mail-címen. A kitöltött pályázati dokumentumokat a véglegesítést követően ki kell nyomtatni és postai úton elsőbbségi ajánlott küldeményként is meg kell küldeni a MOL-Új Európa Alapítvány részére.

Figyelem! A leadott pályázati dokumentációk tekintetében hiánypótlásra nincs lehetőség, kérjük ennek megfelelően, kellő körültekintéssel adják le a pályázati anyagokat.

Pályázni szeretnék

A teljes pályázati kiírás

A pályázat benyújtására 2023. április 20. – július 31. 23:59 perc között van lehetőség.

További információ az alábbi elérhetőségen kérhető: vallalkozas@molujeuropaalapitvany.hu