palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Miniszteri ösztöndíj egyéni teljes szemeszteres részképzésre és részképzős tanulmányútra ukrajnai magyarok számára

A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma a Balassi Intézettel közösen pályázatot hirdet  miniszteri ösztöndíjas egyéni teljes szemeszteres részképzésre, valamint részképzős tanulmányútra a magyarországi felsőoktatási intézmények nappali tagozatán a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében.

Pályázhat minden olyan ukrán állampolgárságú a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alatt álló magyar nemzetiségű személy, aki a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterében teljes szemeszteres részképzésben, vagy részképzős tanulmányúton vesz részt valamely magyarországi felsőoktatási intézményben.

Pályázati kategóriák és további pályázati feltételek:

1.     Teljes szemeszteres részképzés

Azon személyek pályázhatnak, akik:

  • szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán baccalaureus (bakalavr, bachelor) vagy magiszteri/specialista képzésben vesznek részt, és
  • aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói státusszal rendelkeznek, és
  • a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján teljes szemeszteres részképzésben kívánnak tanulmányokat folytatni.

A teljes szemeszteres részképzésre pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt félévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában, és legutolsó két lezárt félévük tanulmányi átlaga nem lehet kisebb, mint 4,01 (új típusú, ún. modul-kredit értékelési rendszer szerint pontátlaga nem lehet kisebb, mint 80,01) – a magiszteri/specialista képzési ciklusban résztvevők esetében a 2 lezárt félévnek megfeleltethető a baccalaureus (bakalavr, bachelor) képzésük utolsó 2 lezárt féléve, melynek eredményét kell figyelembe venni.

 Az ösztöndíj célja, hogy a magyarországi tanulmányok a lehető legnagyobb mértékben elismertethetők legyenek a szülőföldön, ezért az elbírálásnál előnyben részesülnek azok a pályázók, akik az elismerésről a szülőföldi felsőoktatási intézmény részéről igazolással rendelkeznek. Az elbírálásnál előnyben részesülnek továbbá azon hallgatók, akik még nem vettek részt részképzős tanulmányúton vagy teljes szemeszteres részképzésen, illetve kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.

Az ösztöndíjat elnyert pályázó vállalja, hogy a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiumában történő elhelyezés esetén egy szabadon választott szakkollégiumi kurzust elvégez a 2011/2012. tanév tavaszi szemeszterében.

 Az ösztöndíj időtartama a 2011/2012-es tanév teljes tavaszi teljes szemesztere (5 hónap). Az ösztöndíjat elnyert hallgató a 2011/2012-es tanév tavaszi szemeszterének a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztás szerinti kezdőnapján (erről az adott magyarországi felsőoktatási intézmény ad tájékoztatást) köteles megkezdeni a részképzését. A hallgatónak a részképzése megkezdésének és befejezésének – az adott magyarországi felsőoktatási intézmény által meghatározott tanévbeosztásnak megfelelő – pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon.

 2.    Részképzős tanulmányút

Azon személyek pályázhatnak, akik:

  • szülőföldi felsőoktatási intézmény nappali tagozatán baccalaureus (bakalavr, bachelor) vagy magiszteri/specialista képzésben vesznek részt, és
  • aktív, vagy az ösztöndíj céljából megszakított hallgatói státusszal rendelkeznek, és
  • a megpályázott képzési idő alatt egy magyarországi felsőoktatási intézmény államilag támogatott, nappali tagozatos alap-, egységes (osztatlan) vagy mesterképzéses szakján egy szemeszternél rövidebb idejű tanulmányokban, és/vagy a szakdolgozat elkészítése céljából vagy egyéb célból tudományos kutatómunkában kívánnak részt venni.

A részképzős tanulmányútra pályázó hallgatóknak legalább 2 lezárt félévvel kell rendelkezniük a részképzés megkezdésének időpontjában – a magiszteri/specialista képzési ciklusban résztvevők esetében a 2 lezárt félévnek megfeleltethető a baccalaureus (bakalavr, bachelor) képzésük utolsó 2 lezárt féléve, melynek eredményét kell figyelembe venni.

Az elbírálásnál előnyben részesülnek továbbá azon hallgatók, akik még nem vettek részt részképzős tanulmányúton vagy teljes szemeszteres részképzésen, illetve kiemelten támogathatók az intézményi együttműködés keretében megvalósuló közös képzésekben részt vevő hallgatók.

Az ösztöndíj időtartama: min. 1 hónap – max. 2 hónap. Az elnyert ösztöndíj 2012. február 15. és 2012. június 15. között használható fel.

A hallgatónak a részképzős tanulmányútja megkezdésének és befejezésének pontos időpontját meg kell adnia a pályázati adatlapon. Amennyiben egyes pályázók esetében a megítélt ösztöndíj időtartama kevesebb, mint a kérelmezett időtartam, akkor a részképzős tanulmányút pontos dátumát az adott időszakra jelentkező igények egyenletes eloszlását szem előtt tartva a Balassi Intézet határozza meg, figyelembe véve az eredetileg igényelt időszakot.

 Mindkét (1. és 2.) pályázati kategóriára vonatkozó további pályázati feltételek:

A pályázati adatlaphoz kötelezően csatolandó befogadó nyilatkozat akkor tekinthető érvényesnek, ha a fogadó tanár aláírása mellett azt a fogadó felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya vagy rektori/dékáni hivatala aláírással és pecséttel hitelesíti. A befogadó nyilatkozatot a www.martonaron.hu illetve a www.balassi-intezet.hu honlapokról letölthető formában kell kitölteni.

Az intézményközi együttműködés keretében részképzésen (teljes szemeszteres részképzésen vagy részképzős tanulmányúton) résztvevő hallgatóknak is személyenként – a többi pályázóhoz hasonlóan – be kell nyújtaniuk hiánytalanul (ld. szükséges mellékletek, igazolások) és határidőig a pályázatukat.

Intézményközi együttműködés keretében a tárgyidőszakban megvalósuló magyarországi részképzés akkor ismerhető el, ha a szülőföldi küldő és a fogadó magyarországi felsőoktatási intézmény a részképzés(ek) céljáról, pontos helyéről (kar, szak), időtartamáról és elismertethetőségéről írásban  megállapodást (szerződést) kötött, melyet az intézmények képviseletére jogosult vezetők aláírásukkal elláttak és az intézmények pecsétjével hitelesítették.

Az intézményközi együttműködés keretében a 2011/2012-es tanév tavaszi félévében megvalósuló részképzések esetében az intézményközi együttműködés igazolásához

  • a küldő (szülőföldi) és a fogadó (magyarországi) felsőoktatási intézmény vezetőinek (rektorainak/dékánjainak) aláírásával és pecséttel hitelesített, az együttműködés alapján az adott tanulmányi időszakban részképzésben résztvevő, jelen pályázati felhívásban érintett valamennyi hallgató adatait (név, anyja neve, születési hely és idő, állampolgárság, szülőföldi felsőoktatási intézmény, szak megnevezése) tartalmazó közös nyilatkozatát, és
  • az érvényes együttműködési megállapodás 1 db, a fogadó felsőoktatási intézmény által hitelesített másolatát

a fogadó egyetemnek/főiskolának a pályázatok beérkezési határidejéig be kell küldenie a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.) részére. (Amennyiben a 2011. év során egy korábbi félévben a fogadó felsőoktatási intézmény már benyújtotta a jelen pályázat benyújtásakor még érvényben lévő együttműködési megállapodást, akkor ezt jelen pályázat keretében nem kell ismét megtennie.) A beérkezett dokumentációt Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztálya továbbítja a Beregszászi Agora Információs Központ részére. Ezen igazolások hiányában a pályázó részére az elbírálási pontrendszerben az intézményközi együttműködésre vonatkozó többletpontok nem ítélhetők meg.

Letölthető dokumentum

pályázati felhívás

A pályázatokat 2011. december 10-től lehet benyújtani.

Kérjük, hogy amennyiben lehetősége van rá, a pályázati adatlap kitöltése előtt 2011. december 31-ig regisztráljon a http://sao.bbi.hu/login/registration ügyfélkapu oldalon! A regisztráció a pályázati folyamat, valamint sikeres pályázat esetén a későbbi beiratkozási folyamat (kollégiumi beköltözés, ösztöndíjszerződés megkötése) megkönnyítését segíti. A regisztráció eredményeként a pályázó 2 napon belül „NEPTUN” kódot kap, melyet kérjük, szíveskedjen feltüntetni a pályázati adatlapon! A regisztráció nem kötelező. Azon pályázók, akik korábban részt vettek a Balassi Intézet/Márton Áron Szakkollégium lebonyolításával miniszteri ösztöndíjas képzésen, már rendelkeznek Neptun kóddal; ezt az Ügyfélkapu oldal „Neptun kód és jelszó segítség” menüpontjában ellenőrizhetik.

A pályázatok beadásának és postai beérkezésének határideje: 2012. január 10. helyi idő szerint 16.00 óra (közép-európai idő /CET/ szerint 15.00 óra)

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy hiánypótlásra nincs lehetőség!

A Kárpátaljai Magyar Ösztöndíj Tanács a határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás pontatlanul vagy olvashatatlanul benyújtott és a hiányos pályázatokat nem veszi figyelembe, azok érdemi elbírálás nélkül kizárásra kerülnek!

A pályázatokat személyesen vagy postai úton, ajánlott küldeményként kérjük eljuttatni az alábbi címre:

 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

 Pályázni a Beregszászi Agora Információs Központ irodájában 2011. december 10-től beszerezhető, és az Internetről (www.martonaron.hu illetve a www.balassi-intezet.hu) is letölthető pályázati adatlapon lehet. Amennyiben valamely pályázó két pályázati kategóriában is benyújt pályázatot, ez esetben a pályázónak mindkét – az egyes pályázati kategóriákra vonatkozó – adatlapot be kell nyújtania!

Az érdeklődők az alábbi címen és telefonszámon kaphatnak további részletes felvilágosítást az ösztöndíjpályázatról, a pályázati adatlapról:

 „GENIUS” Jótékonysági Alapítvány,

Agora Információs Központ

Cím: Beregszász, Kossuth tér 6., Pf. 33.

ügyfélfogadási idő:
hétfőtől-péntekig 8.00 -17.00 között
,

szombatonként 8.00 – 12.00

2011. december 24. és 2012. január 8. között az  iroda zárva tart.

Tel.: 00 380-31-41-243-43/ 153 mellék

Fax: 00 380-31-41-234-62

E-mail: agora@kmf.uz.ua

 A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követő 7 munkanapon belül postai feladásra kerül.