palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíj 2011/2012

kormányzati portál pályázatA Magyar Köztársaság Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumának Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága a közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjára 2011/2012. tanévre anyanyelvű és kétnyelvű kisebbségi program szerint működő középfokú iskolák és tanulóik részére meghívásos pályázatot hirdet a közigazgatási és igazságügyi miniszter Nemzetiségi Tanulmányi Ösztöndíjáról szóló 11/2011. (III. 28.) KIM rendelet alapján.


1. A pályázat célja: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos állami feladatok ellátása keretében – felsőfokú oktatási intézményben történő továbbtanulásuk elősegítése érdekében – a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény által felsorolt valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozó, kiemelkedő képességű tanulók támogatása, középiskolájuk ajánlása alapján.

Az ösztöndíj forrása a Magyar Köztársaság éves költségvetéséről szóló törvény Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetében meghatározott kisebbségi célú előirányzat.

2. Együttes pályázatot az alábbi középiskola és tanulója nyújthat be:

035271 Szerb Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Diákotthon és Gimnázium Budapest
035278 Szlovák Tanításí Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Diákotthon Budapest
027939 Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja Baja
200607 Szlovák Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium Békéscsaba
035288 Tamási Áron Általános Iskola és Német Két Tannyelvű Nemzetiségi Gimnázium – Áron Tamási Grundschule, Allgemeines und Zweisprachiges, Ungarndeutsches Nationalitätengymnasium Budapest
035304 Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, Deutsches Nationalitätengymnasium und Schülerwohnheim Budapest
035326 Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Budapest
036381 Tolnai Lajos Német Nemzetiségi és Kéttannyelvű Gimnázium Gyönk
028387 N. Balcescu Román Gimnázium Általános Iskola és Kollégium Gyula
027240 Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Pécs
027397 Leőwey Klára Gimnázium Pécs
200406 Koch Valéria Középiskola, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium – Valeria Koch Gymnasium, Grundschule, Kindergarten und Schülerwohnheim Pécs
200410 Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Pilisvörösvár – Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Werischwar Pilisvörösvár
030693 Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium Sopron
201173 Eötvös József Gimnázium és Kollégium Tata
037169 Lovassy László Gimnázium Lovassy-László-Gymnasium Veszprém

3. Ösztöndíjban részesülhet az a tanuló, aki:

 • a 2. pont szerinti középiskolák valamelyikével együttesen terjeszti elő pályázatát és
 • a pályázat benyújtásakor a középiskola utolsó két évfolyamát megelőző évfolyamot végzi.

4. Az ösztöndíj megállapításának további feltételei: a pályázaton az a magyar állampolgár tanuló vehet részt, aki

 • nyilatkozata szerint valamely nemzeti vagy etnikai kisebbséghez tartozik,
 • tanulmányi eredménye a pályázat benyújtását megelőző tanév végén a 4.00 átlageredményt eléri,
 • más forrásból azonos időszakra nézve tanulmányi ösztöndíjban nem részesül, továbbá
 • aki törvényes képviselőjével egyetemben a pályázat benyújtásával egyidejűleg írásban hozzájárul személyes adatainak e rendelet szerinti kezeléséhez;

ösztöndíjban az a tanuló részesülhet, aki

 • a pályázati felhívásban meghatározott dokumentumokat hiánytalanul és határidőn belül csatolta és
 • az e rendeletben és a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek megfelel.

Az ösztöndíj odaítélésekor előnyben részesül az a tanuló, akinek a taníttatása – a középiskola nyilatkozata alapján – az eltartójára a többi pályázóhoz viszonyítva nagyobb terhet ró.

5. Az ösztöndíj tartalma és mértéke: a 2011/2012. tanévben havi 60.000 Ft összegű ösztöndíj/tanuló folyósítása a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát megelőző 2011/12-es tanévben. Ösztöndíjban középiskolánként, ezen belül évfolyamonként 1 tanuló részesülhet.

6. Az ösztöndíjas keretszám: középiskolánként 1 tanuló

7. A pályázat tartalmi és formai követelményei:

A pályázat egy példányban, papíralapon, számítógéppel kitöltve, a tanuló, a tanuló törvényes képviselője (képviselői) által aláírt, továbbá a középiskola képviselője által aláírt és bélyegzőlenyomattal ellátott formanyomtatványon és a következő mellékletekkel ellátva nyújtandó be:

 • tanuló önéletrajza, melynek része a tanuló részletes (maximum 3 gépelt oldal) továbbtanulási terve;
 • a középiskolával fennálló tanulói jogviszonyról szóló igazolás;
 • a középiskola szándéknyilatkozata arról, hogy szerződésben vállalja az ösztöndíj folyósításában történő együttműködést;
 • a középiskola ajánlása és a
 • korlátozottan cselekvőképes tanuló esetében a pályázat érvényességének feltétele a tanuló törvényes képviselőjének (képviselőinek) írásbeli hozzájárulása a tanulónak az ösztöndíjban való részvételéhez, továbbá nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tanuló más forrásból nem részesül ösztöndíjban.

8. A pályázat benyújtásának (a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága Nemzetiségi Kapcsolatok Főosztálya levelezési címére: 1357 Budapest Pf. 2. történő beérkezésének) határideje 2010. május hó 15. napja.

9. A benyújtott pályázati anyag a benyújtási határidőt követő nyolc naptári napon belül kiegészíthető, módosítható. A hiánypótlásra nyitva álló határidő jogvesztő.

10. A benyújtott pályázatok alapján a miniszter dönt az ösztöndíj odaítéléséről, a pályázatot elnyert ösztöndíjasok névsorát a Kormány honlapján közzéteszi. Az ösztöndíjassal a közigazgatási és igazságügyi támogatási szerződést köt. Az ösztöndíj folyósítás megkezdésére a szerződéskötést követően kerülhet sor.

11. A szerződéskötés határideje: a döntéshozatalt követő 30 napon belül.

12. Az ösztöndíj folyósításának módja: a megállapítását követő szeptember 1. napját követő két tanítási évben kerül folyósításra, havonta, utólag.

13. Az ösztöndíjas és a középiskola az ösztöndíj megállapítását követő első tanév végén, valamint az ösztöndíj támogatással érintett második tanév befejezésével egyidejűleg részletes – minden, az ösztöndíjas jogviszonnyal összefüggő eseményről, körülményről – közös (időarányos) beszámolót készít és nyújt be a közigazgatási és igazságügyi miniszternek a részletes továbbtanulási tervben foglaltak teljesítéséről. A beszámoló része a teljesítés dokumentálása (igazolása).

14. Az ösztöndíjast a jogosulatlanul felvett összeget illetően az államháztartás működési rendjére vonatkozó szabályok szerint visszafizetési kötelezettség terheli.

15. Az ösztöndíjas jogviszony megszűnik, amennyiben az ösztöndíjas

 • a pályázat benyújtásakor szükséges és fennálló feltételeknek már nem felel meg, illetve ezek a feltételek már nem állnak fenn,
 • nem teljesíti a szerződésben vállalt bármely kötelezettségét, vagy
 • az ösztöndíjról lemond, továbbá
 • abban az esetben is, ha az ösztöndíjas tanulmányi átlaga a tanulói jogviszony alatt tett rendes érettségi vizsgát közvetlenül megelőző 2 évfolyam bármelyikének végén a 4.00 átlagot nem éri el, illetőleg az ösztöndíjjal érintett időszak féléves átlageredménye a 3,5 átlag alá csökken, vagy olyan magatartást tanúsított, amely az ösztöndíjas jogviszonyhoz méltatlan.

Letölthető dokumentum

osztondij_palyazat_javitott_04_15

FIGYELEM:

 • Az ösztöndíjra vonatkozó pályázati felhívást a miniszter – minden év április 15. napjáig – közzéteszi a Kormány www.kormany.hu) honlapján. A honlapról pályázati felhívás és a pályázati adatlap letölthető
 • A pályázattal kapcsolatos információt nyújt a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Helyettes Államtitkári Titkársága

Nemzetiségi Kapcsolatok Főosztálya osztályvezetője, Tircsi Richárd

(Telefon: (06 1) 795 6484; Fax: (06 1) 795 0582; E-mail: richard.tircsi@kim.gov.hu

 • A pályázó tanulóról nyilvántartott adatok tekintetében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. számú mellékletének „A közoktatási intézményekben nyilvántartott és kezelt személyes és különleges adatok” cím, „A gyermek tanuló adatai” alcím 1-3. pontjában foglaltakat kell alkalmazni.
 • A pályázatban szereplő személyes adatokat a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium az ösztöndíj támogatás megállapítása, a támogatási szerződés megkötése, a felhasználás ellenőrzése során, az ezzel összefüggő elszámolás elfogadásától, vagy a szerződéses jogviszony egyéb módon történő megszűnésétől számított 3 évig kezeli.
 • Az e rendelet szerinti adatok statisztikai célra felhasználhatók, és statisztikai felhasználás céljára személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Forrás: www.kormany.hu