palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Képzőművészeti Kollégium pályázata

nka_palyazatA Képzőművészeti Kollégium nyílt pályázatot hirdet a 2010. május 1.–2011. április 30. közötti időszakra a kortárs magyar képzőművészet alábbi témakörökben benyújtott pályázatai vissza nem térítendő támogatására. (1.) Nemzetközi kortárs képzőművészeti rendezvények, kiállítások megvalósítására és dokumentálására; (2.) Hazai csoportos és egyéni kortárs képzőművészeti kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó katalógus, leporelló, meghívó stb. megjelentetésére; és (3. ) Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására. LEJÁRT PÁLYÁZAT!!!

A pályázati adatlapon a program(ok) pontos kezdő és befejező időpontját fel kell tüntetni.

A kollégium egy pályázati pontnál sem kíván önrészt és nevezési díjat előírni. A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. sz. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet. A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

Egy pályázó altémánként maximum 3 pályázatot adhat be!

1. Nemzetközi kortárs képzőművészeti rendezvények, kiállítások megvalósítására és dokumentálására-Altéma kódszáma: 1603

A rendelkezésre álló keret: 18 millió Ft

Pályázatot nyújthat be
az alkotóművész, illetve a szervezőintézmény.

A pályázathoz mellékelni kell (az alábbi sorrendben):

 • a hazai vagy külföldi rendezvény részletes programleírását a résztvevő művészek, az időpontok és helyszínek pontos megjelölésével,
 • egyéni kiállítás esetén szakmai életrajzot és képmellékletet (maximum 3 lap terjedelem A4-es méret)
 • a részletes költségvetést (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • külföldi rendezvény esetén az érvényes befogadó nyilatkozatot.

Támogatás kérhető a következő jogcímek költségeire:

 • tiszteletdíj,
 • szakmai anyagok,
 • szállás,
 • utazás,
 • szállítás,
 • biztosítás,
 • részvételi díj,
 • standköltség,
 • valamint kiadvány költségeire.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

Bírálati szempontok:

 • a megrendezésre kerülő program várható jelentősége,
 • a fogadó intézmény betöltött szerepe az adott országban.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).

2. Hazai csoportos és egyéni kortárs képzőművészeti kiállítások megvalósítására, valamint a kapcsolódó katalógus, leporelló, meghívó stb. megjelentetésére-Altéma kódszáma 1606

A rendelkezésre álló keret: 50 millió Ft

Az altémára hivatásos kiállítási intézmény, illetve képzőművészeti szakmai szervezet nyújthatja be pályázatát. Egyéni kiállítás esetén (1 fő) vagy a művész, vagy az intézmény pályázhat.

A pályázathoz csatolni kell (az alábbi sorrendben):

 • a kiállítás koncepcióját (maximum 1 oldal terjedelemben),
 • egyéni kiállítás esetén szakmai életrajzot és képmellékletet (maximum 3 lap terjedelem A4-es méret)
 • művész által beadott pályázat esetén a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • intézmény esetében az utóbbi 3 év kiállítási tevékenységének tényszerű felsorolását,
 • képzőművészeti szakmai szervezetek pályázatai esetében a befogadó intézmény nyilatkozatát,
 • a kiállítás teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével),
 • a kapcsolódó kiadvány 2 nyomdai árajánlatát.

Támogatás kérhető:

 • tiszteletdíjra,
 • szállításra,
 • installációra,
 • reklám- és propagandaköltségre,
 • szakmai anyagköltségre,
 • biztosításra,
 • nyomdai előkészítésre,
 • nyomdaköltségre.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

Bírálati szempontok:

 • a program várható jelentősége,
 • a programot befogadó intézmény professzionális jellege.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).

3. Képzőművészeti alkotótelepek, alkotóműhelyek és szimpóziumok szakmai programjainak megvalósítására, valamint dokumentálására-Altéma kódszáma: 1616

A rendelkezésre álló keretösszeg: 18 millió Ft

Pályázatot a program szervezője és/vagy a rendezője, mint jogi személy nyújthat be.

A pályázathoz csatolni kell (az alábbi sorrendben):

 • a pályázó utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységének rövid írásos összefoglalását maximum 1 oldal terjedelemben,
 • a programban résztvevő művészek és előadók megnevezését,
 • a program pontos időtartamát, helyszínét,
 • a program teljes költségvetésének részletezését (= az adatlap 4. pontjának külön lapon történő, további részletezésével).

Támogatás kérhető:

 • a programhoz kapcsolódó szakmai anyagok költségeire,
 • a közreműködők tiszteletdíjára,
 • utazási,
 • szállítási,
 • szállásköltségre,
 • valamint a dokumentálás költségeire.

A pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok figyelembevételével történik.

Bírálati szempontok:

 • a program várható szakmai jelentősége,
 • a programban résztvevő alkotók köre.

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek pénzügyi és szakmai elszámolást készíteni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet, továbbá csatolni kell az eseményt tényszerűen dokumentáló fotókat és esetleges nyomtatványokat (pl.: meghívót, katalógust, sajtót).

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, lefűzést, spirálozást, ragasztást!

Pályázati adatlapot kitölteni csak az NKA portálján lehet!
Pályázati adatlapot elkészíteni a www.nka.hu portál („pályáztatás” cím alatt található) „pályázati adatlap kitöltése” címszónál lehet. (“minta” pályázati adatlap a portálon a „pályáztatás” cím alatt található az „aktuális pályázati felhívások” címszónál. Ez az adatlap pályáztatás céljára nem használható.)

A pályázattal kapcsolatos hiánypótlás lehetőségét és feltételeit az NKA Ügyrendje szabályozza, amely megtalálható az NKA portál jogszabályok menüpont alatt.
Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 133. § (1) bekezdés e) pontja alapján a benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:
– a költségvetésből nyújtott támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes ismertetését, azok tervezett szakmai hatásait, összefüggéseit a pályázati felhívásban megjelölt céllal, valamint az ehhez kapcsolódó részletes költségtervet.

Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 132. § (2) bekezdés o) pontja alapján felhívjuk a pályázók figyelmét az esetleges közbeszerzési eljárás lefolytatásra irányuló kötelezettségükre.

A pályázatok 1 példányban 2010. február 22-ig beérkezően nyújthatók be, kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának címére. (H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást az NKA Ügyfélszolgálatán személyesen, ügyfélfogadási időben, vagy telefonon a  327-4445 számon kaphatnak.

A pályázatok elbírálása legkésőbb a beérkezési határidőt követő 60 napon belül történik. A döntésről a pályázók a döntést követő legkésőbb 20 napon belül postai úton értesítést kapnak.
A döntés az NKA portálján is közzétételre kerül.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

A kollégium által támogatott pályázatok megvalósítására az NKA Igazgatósága a támogatottakkal támogatási szerződést köt. A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a támogatott a támogatási szerződés megkötéséhez előírt jogszabályi feltételeknek megfeleljen. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott jogcímekre használhatja fel. Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 119. §-a alapján a támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, az attól történő elállás esetén a támogatás visszafizetésének biztosítéka a támogatási szerződés mellékletét képező felhatalmazás banki beszedési megbízás teljesítésére

Forrás: NKA