palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázat

nka pályázatokA Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az alábbi témakörökben: I. a) Professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására; 1/b) Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a kortárs képzőművészetet feldolgozó új művek létrehozására; 2. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására közgyűjtemények számára.

A támogatás forrása a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvény 1. melléklete szerint: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A kollégium nem ír elő kötelező saját forrást, sem nevezési díjat.
A finanszírozásmódja: előfinanszírozás.

A Képzőművészeti Szakmai Kollégium pályázatot hirdet az alábbi témakörökben:

I. a) Professzionális képzőművészek részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít, kizárólag új alkotások létrehozására

A feladat megvalósítási határideje 2011. január 1.–2011. december 31.
A kiosztható keret összege: 60 millió Ft
Altéma kódszáma: 1602

Az 1/a pontra nem pályázhat:

 • aki 2009-ben az NKA Képzőművészeti Szakmai Kollégiumától kiemelt alkotói támogatásban részesült
 • aki felsőoktatási hallgatói jogviszonyban áll (kivétel a költségtérítéses DLA-képzésben résztvevők)
 • aki 2010-ben Derkovics Gyula, illetve Pécsi József ösztöndíjban részesült
 • aki az NKA-tól Képzőművészeti Szakmai Kollégiumától korábban kiemelt alkotói támogatásban részesült, az újra kiemelt támogatásra nem adhat be pályázatot.

Pályázni lehet:

 • a) maximum 600 000 forintra/év
 • b) kiemelt támogatás havi 200 000 forintra (2 400 000 Ft/év)

Az utóbbi támogatást (b pont) maximum 5 fő nyerheti el.

Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni. Egyik nem zárja ki a másikat.

Benyújtandó a pályázathoz kötelezően:

 • részletes munkaterv, amely tartalmazza jelen pályázatból megvalósítani kívánt műalkotások műfaját és körülbelüli mennyiségét, valamint lehetőség szerint a munkatervhez kapcsolódó vizuális terveit,
 • külön csatolt szakmai életrajz (nem elegendő a katalógusban található!),
 • a pályázó utóbbi 2 évben készült alkotásainak reprodukcióit vagy katalógusát („a” és „b” pontra is beadott pályázat esetén elegendő az „a” pályázathoz csatolni!),
 • tervezett önálló kiállítás esetén a kiállítóhely befogadó nyilatkozatát.

Az elbírálás szempontjai:

 1. a folyamatos, magas szintű alkotói tevékenység,
 2. a művészeti életben való aktív részvétel,
 3. a vállalt feladat megvalósításának realitása,

A támogatott pályázók a szerződésben megjelölt határidőig kötelesek az elkészült új mű (művek) – papír alapú – dokumentációját, fotóját szakmai beszámolójukhoz mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 1 oldal terjedelmű lehet.

1/b) Művészettörténészek, szakírók részére vissza nem térítendő, alkotói támogatást biztosít a kortárs képzőművészetet feldolgozó új művek létrehozására

A kiosztható keret összege: 8 millió Ft

Az 1/b pontra nem lehet pályázni:

 • PhD és DLA témával,
 • aki 2010-ben Kállai Ernő-ösztöndíjban részesült.

Pályázni lehet:

 • a) maximum 600 000 Ft-ra/év
 • b) kiemelt támogatás havi 200 000 Ft-ra (2 400 000 Ft/év)

Az utóbbi támogatást (b pont) maximum 2 fő nyerheti el.

Egy pályázótól mindkét pontra elfogadunk pályázatot, de ebben az esetben 2 külön pályázatot kell beadni. Egyik nem zárja ki a másikat.

Benyújtandó a pályázathoz kötelezően:

 • részletes munkaterv, amely tartalmazza jelen pályázatból megvalósítani kívánt mű, kutatási téma szinopszisát, fontosságának leírását,
 • szakmai életrajz, publikációs jegyzék,
 • tervezett kötet esetén a kiadó szándéknyilatkozatát.


Az elbírálás szempontjai:

 1. a folyamatos, magas szintű szakírói tevékenység,
 2. alkotók vagy műfajok, törekvések hiánypótló monografikus feldolgozása,
 3. a vállalt feladat megvalósításának realitása,
 4. a kiadói terv megalapozottsága.

A támogatott pályázók kötelesek az elkészült kéziratot papír alapon (mellékletek nélkül „a”pont esetében minimum 60 000, „b” pont esetén minimum 120 000 karakter) és elektronikus formátumban mellékelni. A szöveges szakmai beszámoló maximum 2 oldal terjedelmű lehet.

2. Magyar kortárs képzőművészeti alkotások megvásárlására közgyűjtemények számára

A feladat megvalósítási határideje 2010. szeptember 25.–2011. június 30.
A kiosztható keret összege: 35 millió Ft
Altéma kódszáma: 1609

A pályázaton hazai, kortárs, országos gyűjtőkörű képzőművészeti közgyűjteménnyel rendelkező költségvetési szervek, múzeumok vehetnek részt.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell a kiválasztott műtárgyak:

 • listáját,
 • a mű fotóját digitálisan, JPG-formátumban, maximum képenként 2 MB méretben, CD-n
 • és javasolt árát.

Támogatás kérhető a következő jogcímre: műtárgyvásárlás

Rezsiköltség nem igényelhető és nem számolható el!

Az elbírálás szempontjai:

 1. a megvásárlásra javasolt műtárgy művészi színvonala,
 2. a pályázó intézmény gyűjtési koncepciójának minősége,
 3. a minél magasabb önrészt vállalása.

Az elszámoláshoz mellékelni kell a vásárlás írásos dokumentumainak másolatait (számla, illetve adásvételi szerződés másolata, a kifizetés bizonylatának másolata, valamint az állományba vételt igazoló dokumentum másolata).

III) Kortárs képzőművészeti egyedi – első kiadású – könyv, monográfia (tehát nem katalógus) nyomdai vagy interneten történő megjelentetésére (minimum 500 példány, illetve egyéves hozzáférés)

A feladat megvalósítási határideje 2010. szeptember 25 – 2011. szeptember 30.
A kiosztható keret összege: 25 millió Ft
Altéma kódszáma: 1612

Pályázatot kiadó vagy a szerző nyújthat be vissza nem térítendő támogatásra.

A pályázathoz kötelezően csatolni kell:

 • a mű szinopszisát vagy kéziratát,
 • a művészeti szakma egy tekintélyes képviselőjének ajánlását vagy kiadói lektori véleményt,
 • hagyományos kiadvány megjelentetése esetén a betétlapot,
 • nyomdai árajánlatot,
 • illetve internetes megjelentetés esetén részletes költségvetést (részletes költségvetés =adatlap 4. pontjának külön lapon történő további részletezése).

A kollégium az alábbi költségjogcímeket támogatja:

Hagyományos megjelentetés esetén:
Hagyományos kiadvány megjelentetése esetén a pályázati adatlap csak a kitöltött betétlappal együtt érvényes!

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, képzőművészeti fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium
 • nyomdai előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szövegbevitel (írás)
  • kiadványszerkesztés (szedés, tördelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás, szkennelés)
  • korrektúra
 • nyomdaköltség (levilágítás, papírköltség, montírozás, nyomás, hajtogatás, körbevágás, kötés, csomagolás)

Internetes megjelentetés esetében:

 • szerzői honorárium (írói, illusztrátori, fotó)
 • szerzői jogdíjak
 • fordítói, lektorálási honorárium
 • szerkesztői, olvasószerkesztői, tervezőszerkesztői, képszerkesztői honorárium
 • előkészítési munkák az alábbi jogcímekre
  • szöveg-, és képbevitel (írás, szkennelés)
  • képfeldolgozás (szerkesztés, optimalizálás)
  • korrektúra
 • kódolás (HTML nyelvre) (adatfeltöltés)
 • publikáció megjelentetés (szolgáltatás)
 • frissítés

A pályázat bírálati szempontjai:

 1. a kiadvány hiánypótló jellege,
 2. a rendelkezésre álló egyéb forrás megléte,
 3. a megjelent kiadvány terjesztési lehetősége.

A szakmai beszámolóhoz mellékelni kell hagyományos megjelentetés esetén a megjelent kiadvány 1 példányát, a támogatott nyilatkozatát a példányszámról és a terjesztési módról, továbbá kötelező feltüntetni a kötetben és az elszámolásban az OSZK nyilvántartási számot (ISSN vagy ISBN), internetes megjelentetés esetén pedig a kiadvány elérhetőségét.

Amennyiben a pályázó a kiírás pontjaiban felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl azt röviden indokolnia kell, amelyről a kollégium dönt!

Kérjük, hogy a feldolgozás, iratkezelés könnyebbsége érdekében a pályázati anyag összeállításánál mellőzzék (a portfolió és a kézirat kivételével) a különleges minőségű papírt, bármilyen kötést, spirálozást, ragasztást!

A pályázatok 1 példányban 2010. október 20-ig beérkezően nyújthatók be kizárólag postai úton  az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).
A határidőn túl érkező pályázatok érvénytelenek.

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444 számon kaphatnak.

Forrás: http://www.nka.hu/