palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NKA Kulturális Fesztiválok Kollégium Pályázat

A pályázat célja: kulturális fesztiválok, rendezvénysorozatok támogatása és ezen keresztül a magyar kultúra pozíciójának, rangjának és színvonalának megőrzése és erősítése. A kollégium elsődlegesen a kiemelkedő kulturális értékeket létrehozó és bemutató fesztiválokat, rendezvénysorozatokat támogatja.

Pályázati feltételek: a pályázaton olyan kiemelkedő értékekkel bíró kulturális események rendező szervezetei vehetnek részt, amely események

 • költségvetésének kiadásai meghaladják az 5 millió Ft-ot, de nem haladják meg a 20 M Ft-ot (pályázati adatlap 4.1.5. pont B oszlopban feltüntetett összeg),
 • költségvetési forrásaik között szerepel bevétel,
 • az eseményről tételes és részletes költségvetést nyújtanak be, amely tartalmazza valamennyi költségvetési sor részletes leírását és indoklását (betétlap 6/b. pont).

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás forrása a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény LXVII. Nemzeti Kulturális Alap fejezet.
A rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 80 millió forint.
Igényelhető támogatás: maximum 5 000 000 Ft/pályázat
Altéma kódszáma: 3707

A pályázók köre:

 • jogi személyek,
 • jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok,
 • egyéni vállalkozók.

A pályázati cél megvalósításának időtartama: pályázni a 2012. április 1. és 2013. január 31. között megvalósuló fesztiválokra, rendezvénysorozatokra lehet.

A finanszírozás módja: előfinanszírozás.

Nevezési díj összege/mértéke: A pályázó nevezési díj címen az igényelt támogatás 1%-át + 27% áfát – a nevezési díj összege 1 millió Ft-nál kisebb összegű igény esetén sem lehet kevesebb 10 000 Ft + 27% áfa összegnél – köteles befizetni a pályázat benyújtásával egyidejűleg a “Nevezési díj megfizetésének rendje” pontban leírt feltételeknek megfelelően.
A nevezési díj befizetésének elmulasztása, illetve az előírtnál alacsonyabb mértékű teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után!  A nevezési díj a döntés eredményétől függetlenül nem kerül visszafizetésre!

A pályázó részére előírt kötelező saját forrás az összköltségvetés minimum 20%-a. Saját forrás a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 72. § (3) bekezdése aa), ab), ac) pontjai alapján kerülhet meghatározásra. A megítélt támogatásról és az előírt önrészről (meglévő saját forrás) együttesen kell elszámolni. A saját forrást a pályázati adatlap költségvetésének 4.2.1. pontjában fel kell tüntetni.

Támogatás az alábbi kiadási jogcímekre kérhető (kivéve filmszakmai tárgyú rendezvények):

 • tiszteletdíj, honorárium, megbízási díj (művészek, együttesek, közreműködők);
 • műsorvásárlás (produkciók);
 • szervezők díjazása;
 • szerzői jogdíj;
 • utazási költség;
 • szállásköltség;
 • szállítási költség;
 • biztosítási költség (őrzés-védelem kivételével);
 • bérleti díj (terem, helyszín, sátor, pavilon);
 • kölcsönzési díj;
 • technikai költség (hang-, fény-, vetítéstechnikai szolgáltatás);
 • színpad építési és bontási költsége;
 • installációs költség;
 • nagyítás, paszpartu, keretezés;
 • díszlet, jelmez, kellék;
 • nyomdai előkészítés;
 • nyomdaköltség;
 • reklám- és propagandaköltség;
 • az esemény audiovizuális rögzítésének és utómunkálatainak költsége.

Amennyiben a pályázó a felsorolt költségektől eltérő költségjogcímet is megjelöl, azt röviden indokolnia kell. Az eltérő jogcím támogathatóságáról az indokok figyelembevételével a kollégium dönt.

Filmszakmai tárgyú rendezvények esetében az oktatási és kulturális miniszter 25/2008 (VIII.8.) OKM rendelete Mellékletében foglaltak szerint támogatás kizárólag az alábbi kiadásokra igényelhető:

 • utazási költség;
 • szállásköltség;
 • a meghívott művészek és a zsűri tiszteletdíja;
 • (terem)bérleti díjak;
 • reklám- és propagandaköltség;
 • kiadványok nyomdaköltségei.

A kollégium az üzemeltetési és fenntartási kiadásokat (rezsiköltséget) nem támogatja.

A pályázati adatlaphoz csatolni kell:

 1. betétlapot;
 2.  a fesztivál/rendezvénysorozat részletes programját (max. 30 oldal terjedelemben);
 3. a saját forrás rendelkezésre állásáról szóló igazolást;
 4. a pályázott program megrendezésébe bevont közreműködőket tartalmazó listát az általuk megvalósítandó tevékenységi kör(ök) megjelölésével (amennyiben nincs közreműködő, úgy arról kell nyilatkozni) /max. 10 oldal terjedelemben/;
 5. a nevezési díj befizetését igazoló bizonylat másolatát.

A pályázatot egy nyomtatott példányban és egy elektronikus példányban (cd vagy dvd vagy pendrive) “pdf” fájl formátumban kell beküldeni.

Az elektronikus példánynak az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • pályázati adatlap,
 • a “pályázati adatlaphoz csatolni kell” pontban felsorolt 1-5. mellékletek.

Letölthető dokumentum

pályázati kiírás

A pályázatok 1 példányban 2012. április 23-ig (feladási határidőig) nyújthatók be kizárólag postai úton az NKA Igazgatóságának levelezési címére.
(H – 1388 Budapest, Pf. 82).

Pályázattal kapcsolatban felvilágosítást telefonon a (36 1) 327-4444-es számon kaphatnak.

Forrás: http://www2.nka.hu/