palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

NTP-OKA-III.-A közoktatásban tanulók természettudományos és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó projektek támogatása

okaA Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2009-2010. évi cselekvési programjának megvalósítása érdekében az Oktatásért Közalapítvány pályázatot ír ki a közoktatás területére  a természettudományos és műszaki kompetenciáinak elmélyítését segítő tehetséggondozó projektek támogatására.  Jelen pályázati rendszer hozzá akar járulni a tehetségműhelyek munkájának folyamatos fenntartásához.

Pályázat alapvető célja

1.1 Cél a tehetséges diákok korai természettudományos és műszaki pályaorientációjának erősítése olyan, az adott korcsoport életkorának és a csoporttagok egyéni adottságainak megfelelő módszertanú interaktív tevékenységek segítségével, amelyek fejlesztik a természettudományos és műszaki gondolkodásmódot, mint a 21. században a társadalom számára hatékony és az egyén számára piacképes problémamegoldó eszközt.
A pályázat tehát olyan konkrét tehetséggondozó projekteket támogat, amelyek segítik a természettudományos és műszaki kompetenciák elmélyítését, elsődlegesen a műszaki-természettudományos logikájú, gyakorlati tapasztalatokra építő gondolkodás és problémamegoldás fejlesztése révén.

1.2. A jelenlegi pályázati kiírás célcsoportját elsődlegesen a hat és négyosztályos középiskolák, valamint az általános iskolák 7-8. évfolyamának tanulói és tanárai alkotják.

Rendelkezésre álló forrás: 50 millió Ft

Várhatóan támogatandó pályázatok száma: 60

Pályázhatnak: Hazai közoktatási, közművelődési intézményben, kollégiumokban működő tehetséggondozó műhelyek[1] Befogadó intézménnyel együtt.

Befogadó intézmény lehet:

 • A Közoktatási Törvényben megnevezett intézményformák (figyelembe véve az 1.2. pontot).
 • Állami, önkormányzati, egyházi, alapítványi szervezetek és egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek, amelyek a pályázat témakörében igazolt tehetséggondozási tapasztalattal rendelkeznek. Egy tehetségműhely egy pályázatot nyújthat be. Amennyiben egy Befogadó intézmény több tehetségműhelye pályázik, abban az esetben külön-külön pályázatot kell benyújtaniuk.

Pályázat tartalma:

Általános elvárások
A projekt 60 órára tervezett tehetséggondozó program, melyben az időfelhasználás mind egyenletesen, a teljes pályázati futamidőre elosztva, mind intenzív szakaszolással megoldható, de a programnak le kell zárulnia 2010. december 15-ig.
A kiíró olyan, a műszaki és természettudományok által megkövetelt sajátságos világlátást, eszközrendszert, logikát, eljárás- és szabályrendszert alkalmazó tevékenységközpontú projekteket támogat, mely a tehetséggondozásban résztvevő tanulók adottságaiból kiindulva, azokra építve, a fejlesztendő egyénekre vagy csoportra szabott programot valósít meg.
Általános elvárás, hogy a pályázat tartalmazza a projekt előkészítés fázisait, a projekt végrehajtásának tervét, valamint bemutatásnak, ismertetésének tervezett körülményeit, akár a szűkebb közösség (pl. helyi projektbemutató), akár a nagyobb nyilvánosság (pl. újságcikk) számára. Nem elvárás, hogy a pályázat tartalma az iskolai tananyaghoz illeszkedjék, viszont feltétlen szükséges, hogy megfigyelést, mérést és/vagy valamilyen manuális tevékenységet (pl. tárgy, eszköz készítése) tartalmazzon. Fontos követelmény, hogy a program végrehajtása során a tudományos megismerés szabályrendszere érvényesüljön.

Támogatható tevékenységek köre

 • Személyi kiadások (beválogató/azonosító munka segítése/végzése, foglalkozások vezetése, monitoring vizsgálatok, versenyekre való felkészítés, esetmegbeszélések, a foglakozások tematikájának kidolgozása/összeállítása, műhelyvezetők, programvezetők honorálása)
 • Szolgáltatások költsége (pl.). kistelepülésről gyerekek szállítása vagy szakemberek, gyerekek útiköltsége, múzeumbelépő, stb.
 • A pályázó által igénybe vett szolgáltatás (pl egyéni tanácsadás, gyerekek pszichológiai vizsgálata mérése a program befejezését követően, Internet-hozzáférés).
 • Dologi kiadások, amelyek a foglakozások megtartását garantálják:
  • a fogalakozásokhoz szükséges anyagok vásárlása,
  • a foglakozások megtartásához szükséges kis értékű tárgyi eszközök beszerzése,
  • fejlesztő játékok, eszközök vásárlása,
  • anyagköltség (pl: nyomtatófesték, fénymásolópapír, toner).

A pályázat kiírója támogatja továbbá az olyan kiadásokat is, amelyek hitelt érdemlően szorosan a pályázati programhoz kapcsolódik.

A Személyi kiadásoknak az igényelt összeg és a teljes költségvetés min. 60%-ának kell lennie!

Pénzügyi feltételek:

 • A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás.
 • A támogatás mértéke minimum 600.000,-  Ft maximum 800.000,- Ft.

Pályázat tartalmi követelményei:
A pályázati programnak részletesen kidolgozottnak kell lennie, amelynek az alábbi témákat kell tartalmaznia:
A pályázat mutassa be:

 • a projekt pedagógiai célját, s a projekt tervezett eredményét
 • a projektcélt (projektterméket), annak meghatározásának mikéntjét
 • a programba bevont tanulót vagy tanulócsoportot (ide értve a tanulók életkorát), a programba való jelentkezés és bekerülés rendjét, az ehhez kapcsolódó eljárásokat, méréseket
 • a program végrehajtásának szakmai feltételeit, a lehetséges külső és belső mentorokat, előadókat
 • a program integrálódását a programgazda intézmény pedagógiai rendszerébe
 • a program előzményét, tervezett folytatását
 • a program tervezett hatását a programgazda intézmény közösségére, a program esetleges társadalmi relevanciáját
 • a projekt menetrendjét, tervezett legfontosabb lépéseit, helyszíneit
 • a projekt eredményeinek bemutatására vonatkozó tervet
 • az eredményesség kritériumait, annak mérését

Pályázat formai követelményei:

 • Hiánytalanul kitöltött adatlap (megadott melléklet).
 • Hiánytalanul kitöltött költségvetési összefoglaló táblázat (megadott melléklet).
 • Részletes költségvetés és az ahhoz kapcsolódó szöveges magyarázat.
 • A kiírás 5. pontjában leírtaknak megfelelő részletes pályázati program.
 • A projekt teljes időtartamára szóló részletes munkaterv.
 • Bármely egyéb dokumentum, melléklet, mely a pályázat további alátámasztásául szolgál, az elbírálás szempontjából fontos lehet (nem kötelezően).
 • Kötelező mellékletek csatolása.
 • Pályázati díj befizetését igazoló átutalási bizonylat másolata.

Pályázat benyújtásának határideje:
A pályázat kiírója a legkésőbb 2010. január 25-én feladott (aznapi postai bélyegzővel ellátott) pályázatokat fogadja el.

Bírálat tervezett határideje: 2010. február 15.

Pályázat megvalósításának ideje:
A pályázati program megvalósításának időtartama : 2010. február 15. – 2010. december 15.
A szakmai és pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje tételes elszámolással: 2011. január 15.

Beszámoló tartalmi követelményei: A beszámolóban szükséges kitérni a tervezett feladatok végrehajtásának helyzetére, arra, hogy hány főre terjedt ki a program. A program tartalma, jellege. Eredmények, tapasztalatok, nehézségek, lemorzsolódás, a folytatás/változtatás tervei. (Ha a gyerek rendszeresen jár, a foglalkozásokon aktív, a programot folytatná, vagy újabbat próbálna ki, a program már sikeresnek tekinthető).

Pályázati bírálat szempontjai:

 • A tehetséggondozó műhely eddigi tevékenységének szakszerű bemutatása.
 • A tehetségazonosítás módszereinek, a tehetségfejlesztés elveinek bemutatása.
 • A program megvalósításában, sikerében közreműködő szakemberek szakmai felkészültsége.
 • A kiírásban leírtaknak megfelelően kidolgozott és megvalósítható tehetséggondozó program (Színvonalasan kellően kidolgozott program Óvoda 30 órás általános iskola és középiskola 60 órás).
 • Azoknak az eszközöknek és módszereknek a kidolgozottsága, bemutatása, amelyekkel értékelni kívánják a program sikerét az elért eredményeket.
 • A tehetséggondozó műhely munkaterve (a program megvalósítására készített havi ütemterv) működési rendje.
 • A pályázati program kellően a pályázat célját szolgálja.

Pályázat érvénytelen, illetve formai hiba miatt elutasítható, amennyiben:

 • Határidő után kerül benyújtásra.
 • Az adatlap kitöltése hiányos.
 • Mellékletek hiányoznak.
 • A pályázónak lejárt határidejű köztartozása van.
 • A pályázó már lejárt határidejű korábbi pályázati elszámolási kötelezettségét nem teljesítette.

A pályázat benyújtásának módja, helye:
A pályázatot kizárólag postai úton határidőig,
magyar nyelven, 1 eredeti és 2 másolati példányban, példányonként összefűzve, egy csomagban vagy borítékban kell benyújtani.
Kérjük ráírni: NTP-OKA-III. Pályázat!

A pályázat benyújtásának címe:
Oktatásért Közalapítvány
1054 Budapest, Báthory utca 10., 604. szoba

Pályázati díj
A pályázónak pályázati díjat kell fizetnie az Oktatásért Közalapítvány Magyar Államkincstárnál vezetett számlaszámra történő befizetéssel, száma: 10032000-00288602-00000024. A pályázati díj 5000 Ft.
A pályázati díj 2010. január 2. – 2010. január 25. között utalható.
Kérjük, az átutalás megjegyzés rovatában tüntessék fel a pályázat kódszámát (NTP-OKA-III).

A pályázati díj teljesítését igazoló bankszámlakivonat másolatát csatolni kell a pályázati adatlaphoz. A pályázati díj befizetéséről a közalapítvány utólag számlát küld az adatlapon megadott névre, címre.

[1] A jelen pályázat vonatkozásában tehetséggondozó műhely: Olyan, szervezett keretekben működő, a pályázat céljában megjelölt területeken tehetséggondozás témában felkészült, igazolt eredményekkel rendelkező csoport, amely legalább egy kiemelt részterületen foglalkozik az általa meghatározott eljárás keretében tehetségesnek vélt fiatalok szakmai és személyiségi fejlesztésével, és képes részükre képességeiknek, tehetségüknek, szociális helyzetüknek megfelelő tehetséggondozó programot kidolgozni, vagy a meglévők közül a megfelelőt kiválasztani, megvalósítani. Ideértve a Nemzeti Tehetségtanácsnál regisztrált „Tehetségpontokat”.

Letölthető dokumentumok

termtud_felhivas_v2.doc
termtud_adatlap_v.doc

Bővebb információ: http://www.oktatasert.hu/

Forrás: OKA