palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat németországi nyelvtanfolyamra

Kovacs Kinga palyazatPályázat kiírása németországi nyelvtanfolyam támogatására. A Kovács Kinga Emlékalapítvány két fordulós pályázatot hirdet azon fiatalok és fiatal felnőttek részére, akik német nyelvtudásuk és interkulturális ismereteik és kapcsolatiak elmélyítése érdekében Németországban kívánnak nyelvtanfolyamot elvégezni.

Választható módon:

  • A kuratórium a bonni Institut für Sprachvermittlung und internationalen Kulturaustausch (IFS Bonn, Fritz-Erler-Str. 32-34.,53113 Bonn, Tel: 00-49-228-35-35-10, web: www.ifs-bonn-berlin.de) nyelvi intézetnél szervezett Intenzív II, 3 hetes német nyelvi kurzus költségének 100%-át támogatja. Ennek előfeltétele, hogy a pályázó legalább alap és középszint közötti nyelvtudással rendelkezzen.
  • A kuratórium a bonni Institut für Sprachvermittlung und internationalen Kulturaustausch (IFS Bonn, Fritz-Erler-Str. 32-34.,53113 Bonn, Tel: 00-49-228-35-35-10, web: www.ifs-bonn-berlin.de) nyelvi intézetnél Intenzív II, vagy Intenzív TestDaft 4 hetes német nyelvi kurzus 100%-át támogatja. Ennek előfeltétele Intenzív II, esetében hogy a pályázó legalább alap és középszint közötti nyelvtudással rendelkezzen az Intenzív TestDaft, esetében középfokú nyelvvizsgával és felsőfokú nyelvtudással rendelkezzen.

Támogatásban részesíthető személyek száma:

Háromhetes nyelvkurzus esetén egy fő.

Az Alapítvány vállalja, hogy németországi kontaktszemélyén keresztül szállást, étkezést biztosít a pályázónak egy bonni német családnál a tanfolyam teljes időtartamára. A pályázó, sikeres pályázata esetén, köteles a német családdal mindenben együttműködni. A támogatás kizárólag a tanfolyam díjára és a szállás, étkezés biztosítására terjed ki, a pályázónak a kiutazás költségét, utasbiztosítást, költőpénzt és egyéb kiadásait saját önerőből kell fedeznie. Az egy pályázó által elnyerhetı támogatás összege az IFS által megadott nyelvtanfolyam díja, melynek kifizetése közvetlenül az Intézet felé történik.

Négyhetes nyelvkurzus esetén kettő fő.

A támogatás kizárólag a tanfolyam díjára terjed ki. A pályázónak a kiutazás, a kint tartózkodás (szállás, étkezés) költségét, utasbiztosítást, költőpénzt és egyéb kiadásait saját önerőből kell fedeznie.Az egy pályázó által elnyerhető támogatás összege az IFS által megadott nyelvtanfolyam díja, melynek kifizetése közvetlenül az Intézet felé történik.A nyertes pályázó ebben az esetben is köteles a németországi kontaktszeméllyel mindenben együttműködni.
A pályázat beadásának határidejét követő 1 hónapon belül a kuratórium döntést hoz, és a kuratórium kötelezi magát, hogy a pályázóval és az IFS nyelviskolával elızetesen egyeztetett időpontban a bonni tanfolyamot a pályázó megkezdhesse.

Pályázatot azok nyújthatnak be, akik a következő feltételek mindegyikének megfelel:

  • magyar állampolgárságú fiatalok és fiatal felnőttek;

A pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok

  • hiánytalanul kitöltött pályázati adatlap,
  • a már megszerzett nyelvvizsga bizonyítványok másolata,
  • 18 éven aluliak esetében mindkét szülő, illetve szülői jogokat gyakorló személy nyilatkozata, amelyben hozzájárulnak, hogy gyermekük jelen pályázaton részt vegyen, valamint Németországba kiutazzon a tanfolyam idejére,
  • további nyilatkozatok.

A pályázat második fordulója egy személyes elbeszélgetés, melyre Ágasegyházán kerül sor egy előre megadott időpontban a pályázat beadási határidejétől számított 20 napon belül. Az elbeszélgetés idıpontjáról az Alapítvány írásban, postai úton értesíti a pályázót. A személyes elbeszélgetés célja, hogy a pályázat elbírálásához személyesen is meggyőződhessen az Alapítvány a pályázó alkalmasságáról.

A pályázat beadásával, kihirdetésével kapcsolatos tudnivalók:
A pályázatot magyar nyelven (német nyelvű összefoglalással) két példányban, az erre a célra készült pályázati adatlap hiánytalan kitöltésével, a szükséges mellékletekkel kell benyújtani.
A pályázati anyag elérhetı a www.kingaalapitvanya.hu internetes honlapon.
A pályázat csak a pályázati adatlappal és a szükséges mellékletekkel érvényes. A formailag nem megfelelő és hiányos pályázatok érdemi elbírálás nélkül a pályázati eljárásból kizárásra kerülnek.

A pályázatokat postai úton ajánlott, zárt küldeményként a következő címre kell eljuttatni:

Kovács Kinga Emlékalapítvány 6076 Ágasegyháza, Felszabadulás u. 62.

A pályázat postára adásának utolsó határideje: 2010. január 15. Az alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályázatokat 2010.február 15-ig elbírálja, a döntésrıl a pályázókat, a döntést követő 15 napon belül postai úton értesíti. A nyertes pályázók listáját az Alapítvány a www.kingaalapitvanya.hu internetes honlapon is közzéteszi.
Az Alapítvány a pályázati feltételeknek nem megfelelő, vagy elutasított pályázatok egy példányát külön kérésre a megadott címre elpostázza, a továbbiakban ezeket a pályázatokat nem őrzi meg. Az erre irányuló kérelmet telefonon, elektronikus úton vagy postán a kuratóriumi döntést követő 30 napon belül lehet előterjeszteni.

A pályázati döntéssel kapcsolatban jogorvoslatnak nincs helye.
A nyertes pályázókkal a Kuratórium Támogatási Szerződést köt. Amennyiben a támogatási szerződés a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül – a nyertes pályázónak felróható okból – nem jön létre, a döntés hatályát veszti.
A pályázati feltételek nem, vagy csak részben történő teljesítése a pályázati összeg jegybanki alapkamattal növelt összegének visszafizetését eredményezi.
A pályázó akkor teljesíti sikeresen és eredményesen a pályázati feltételeket, ha a nyelvkurzus ideje alatt folyamatosan tarja a kapcsolatot az alapítvánnyal, a németországi kontaktszeméllyel, valamint a németországi nyelvtanfolyam elvégzése után záró beszámolót készít tapasztalatairól, és annak elfogadásáról a Kuratórium írásban értesítette.

A pályázatról további információval: info@kingaalapitvanya.hu elektronikus címen szolgálunk.

Forrás: Kovács Kinga Emlékalapítvány Kuratóriuma