palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Ökoiskola pályázat

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet nyílt pályázatot hirdet „Ökoiskola” cím elnyerésére.

A pályázók köre:

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. § (1) bekezdésének b)–g) pontjában meghatározott belföldi székhelyű nevelési-oktatási intézmények, fenntartótól függetlenül.

A pályázat célja:

A fenntarthatóság elveinek, a környezettudatosság és a fenntartható fogyasztás és fejlődés oktatási intézményekben történő minél hatékonyabb megjelenése érdekében az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium közösen létrehozta az Ökoiskola” címet.

A cím azoknak a nevelési-oktatási intézményeknek az elismerését szolgálja, melyek átgondoltan, intézményesítetten, rendszerszerűen foglalkoznak a környezettudatosság, a fenntartható fogyasztás és fejlődés pedagógiájának gyakorlati megvalósításával, a környezeti neveléssel.

Az „Ökoiskola” cím adományozása kapcsolódik az ENSZ „A fenntarthatóságra oktatás” 2005–2014 évtizedének programjához. Az „Ökoiskola” cím pályázati rendszerének kimunkálása az ENSI (Iskolai Környezeti Kezdeményezések) nemzetközi hálózat több évtizedes tapasztalatai alapján történt.

A cím elnyerésének előnyei:

 • A nemzetközi kritériumokkal összhangban kialakított magyar „Ökoiskola” kritériumrendszer az iskola megkülönböztető minőségjelzője, mely vonzóvá teszi az iskolát a szülők számára, és pozitív külső visszajelzést nyújt az iskola munkájáról a fenntartó számára.
 • Az állami kezdeményezésre létrejövő hálózat iskolái nagyobb eséllyel vesznek részt a környezeti nevelési, a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos pályázatokon.

· A cím elnyerője az Ökoiskolák Hálózatának tagja lesz, hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere bővül, a Hálózat programjai segítik szakmai fejlődését.

 • A címet elnyerő iskola tanulói részt vehetnek a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Ökoiskoláknak szervezett környezet- és természetvédelmi tárgyú programjain, rendezvényein, pályázatain.

Pályázati feltételek:

 • Egy intézmény (összevont igazgatású intézmény esetén: tagintézményenként, telephelyenként külön-külön) csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Amennyiben az intézmény tagintézményekkel rendelkezik, csak azon tagintézményeire, telephelyeire nyújthat be külön-külön pályázatot (telephelyekkel), ahol a pályázati feltételek adottak.

Pályázni a jelen felhívás mellékleteként csatolt alábbi formanyomtatványok kitöltésével és 1 (egy) eredeti példányban papír alapon, postán és az önértékelési táblázat és az adatlap további egy elektronikus példányának megküldésével lehet.

 1. Pályázati adatlap
 2. Szándéknyilatkozat
 3. Önértékelési táblázat
 4. Az iskola ökoiskolai tevékenységének bemutatása

Pályázati segédanyagok:

Az Önértékelés módja

Önértékelés dokumentáció javaslatok

A pályázatot a következő címre küldjék:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Budapest

Dorottya u. 8.

1051

A borítékra írják rá: ÖKOISKOLA

E-mail: varga.attila@ofi.hu

A pályázat benyújtásának határideje: (a postabélyegző dátuma): 2010. március 1.

A határidőn túl beérkezett pályázatok érdemi elbírálás nélkül elutasításra kerülnek.

FIGYELEM!

HIÁNYPÓTLÁSRA EGYSZERI ALKALOMMAL, AZ ARRA TÖRTÉNŐ FELSZÓLÍTÁS ÁTVÉTELÉT KÖVETŐEN ÖT MUNKANAPON BELÜL VAN LEHETŐSÉG!

A szándéknyilatkozatban a pályázó kifejezésre juttatja, hogy egyetért a cím célkitűzéseivel és lehetőségeihez képest törekszik azok megvalósítására. A szándéknyilatkozatot az iskola igazgatójának, valamint a diákok és a szülők képviselőjének (Diákönkormányzat, szülői szervezet (közösség stb.) kell aláírnia.

Egyéb feltételek:

A címet elnyert iskoláknak az önértékelés alapján minden tanévben feladattervet kell készíteni, amely az éves iskolai munkaterv szerves részeként kijelöli a tanév ökoiskolai feladatait, felelősökkel, határidőkkel.

Az elnyerhető címek száma nincs maximálva.

A címet elnyerő iskolák kézhez kapják a cím oklevelét, mely igazolja, hogy az iskola jogosan használja az „Ökoiskola” címet és emblémát. A cím elnyerése pénzügyi támogatás elnyerésével nem jár.

A címet a nyertes pályázó a nyertesek listájának közzététele napjától számított három évig használhatja.

A cím újabb pályázat útján ismét megszerezhető.

Az iskola megőrizheti a címet a munkaterv alapján elért eredményeinek dokumentációjával és egy újabb adatlap és munkaterv benyújtásával a három éves periódus vége előtt. Az eredmények bemutatásának minimumkövetelményei a mellékletben találhatók. A fenti dokumentációk benyújtása alapján a cím meghosszabbítható az újabb munkaterv benyújtásától kezdve további három évvel. Az eljárás ezután többször megismételhető három évet nem meghaladó időközönként.

Ha a címet már korábban elnyert iskola három éven belül nem kezdeményezi a cím birtoklásának meghosszabbítását, akkor a három év lejártával a címet automatikusan elveszíti, erről értesítést kap. Amennyiben ismét pályázik, ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a címre először pályázó iskolák.

A címet elnyert iskolák címnek megfelelő tevékenységét az OKM és a KvVM által felkért szakemberek ellenőrizhetik a cím használatának ideje alatt.

A pályázó pályázata benyújtásával tudomásul veszi a jelen felhívásban meghatározott feltételeket.

A pályázatról további információ kérhető az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársaitól telefonon hétfőtől csütörtökig 9-17 óra között, pénteken 9-15 óráig, vagy e-mailen:

Varga Attila tel: 1/2357249 és 30/2357803 e-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Péter tel: 1/2357249 és 70/3680747 e-mail: varga.peter@ofi.hu

A pályázat elbírálása:

A pályázaton előnyt élvez az a pályázó, amely:

 • ökoiskolai munkaterve illeszkedik a település fenntarthatóság-központú településfejlesztési koncepciójához, és a fenntartó írásban nyilatkozik, hogy támogatja az iskolát ökoiskolai céljai elérésben,
 • pályázatát írásbeli nyilatkozatával támogatja a pályázó Közalkalmazotti Tanácsa,
 • munkatervének megvalósítását külső partnerek (civil szervezetek, cégek, magánvállalkozók) is támogatják (és erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatokat tud bemutatni),
 • a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatban arra törekszik, hogy biztosítsa a különböző nevelési fokozatok egymásra épülését (óvoda – iskola – középiskola –felsőoktatás).

A pályázat lebonyolítója által felkért szakértők javaslata alapján az OKM és a KvVM által felállított Értékelő Bizottság a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártát követő 65 napon belül a nyertesekre javaslatot tesz a Közoktatási szakállamtitkár számára. Az OFI a pályázatokról szóló döntés meghozatalát követő 15 napon belül értesíti a nyerteseket, továbbá az OKM, a KvVM és az OFI is a honlapjaikon közzéteszik a nyertesek listáját. A cím oklevelét az oktatásért, valamint a környezetvédelemért felelős tárcák miniszterei közösen írják alá.
(forrás: ofi.hu)