palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

A Föld bajnokai pályázat

Az E.ON Hungária Csoport pályázat útján keresi a fenntarthatóság területén példaértékű programokat, együttműködéseket és ötleteket. Olyan megoldásokat, új és már zajló programokat, közösségi megmozdulásokat szeretnének támogatni és bemutatni, amelyek a gyakorlatban is működnek, a díjjal pedig lehetőség nyílna fenntartásukra vagy továbbfejlesztésükre. A pályázat nyerteseit a program finanszírozásával jutalmazzák, de tudjuk: a valódi tét mindannyiunk jövője. (Fizetett publikáció)

A FÖLD BAJNOKAI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA:
A Föld bajnokai pályázat célja olyan kezdeményezések támogatása 3 kategóriában (óvodások, általános iskolások, középiskolások), melynek során egy óvodai, általános- vagy középiskolai közösség – azaz óvodások/diákok, valamint pedagógusok/tanárok/egyéb munkavállalók/szülők – együtt dolgozik környezeti fenntarthatósági nevelés témájában, így a közös munka és élmény hozzájárul a gyerekek oktatásához és neveléséhez, rajtuk keresztül pedig tágabb környezetük szemléletformálásához.

Környezeti fenntarthatóság alatt az alábbi témákat értjük a teljesség igénye nélkül:

 • megújuló energia;
 • energiahatékonyság;
 • klímavédelem, üvegházhatású gázok;
 • levegőtisztaság;
 • vizek védelme;
 • hulladék, recycling;
 • természeti erőforrások;
 • biodiverzitás.

A pályázat során az E.ON olyan pályázatokat (továbbiakban: ”Projekt(eket)”) támogat, melyek komplexen közelítenek a fenntarthatósághoz, azaz:

 • van csoportszobai/osztálytermi és/vagy azon kívüli részük is;
 • rendszeres tevékenységekből állnak, azaz nem csupán egy fenntarthatósági témahéthez, illetve egy-egy környezetvédelmi akciónaphoz kapcsolódnak;
 • iskolás diákok esetében, azok önálló munkavégzése megjelenik benne;
 • bevonja a szülőket és/vagy pedagógusokat, esetleg a helyi közösséget;
 • a pályázó közösség létszáma minimum 13 fő.

A PÁLYÁZÓ SZERVEZETEK KÖRE:
Az óvodai, iskolai közösségek képviseletében pályázhatnak a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján létrehozott, a közoktatási intézményekhez (óvodák, általános és középiskolák) kötődő egyesületek és alapítványok vagy ezek hiányában maguk a közoktatási intézmények, (óvodák, általános- és középiskolák). A pályázó szervezet csak akkor pályázhat, ha bejegyzett székhelye Magyarországon van. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy egy óvodai, iskolai közösség egy Projektet nyújthat be, de egy közoktatási intézményben több óvodai, iskolai közösség is működhet, így egy közoktatási intézményből több Projekt is érkezhet.
A Pályázat során óvodai, iskolai közösségnek tekintjük, az egy közoktatási intézménynek az óvodásaiból/tanulóiból és pedagógusaiból és/vagy egyéb alkalmazottjaiból és/vagy az óvodások/tanulók szüleiből létrejött csoportot, mely a pályázattal érintett projekt megvalósításáért közösen tesz.

A FÖLD BAJNOKAI PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:

 • A pályázati projektek benyújtására 2023.03.20. – 2023.05.01. között van lehetőség;
 • A pályázati projektek kiválasztása: 2023.05.02. – 2023.06.09. között;
 • A Föld bajnokai pályázat nyertes Pályázóinak a Pályáztató egy ünnepélyes díjátadót szervez 2023 őszén.
 • Az esemény helyszínéről és pontos időpontjáról a nyertes Pályázókat a Pályáztató később értesíti.

A PROJEKTEK BENYÚJTÁSÁNAK MENETE:
A Projekt benyújtásához ki kell tölteni a www.eon.hu/afoldbajnokai (továbbiakban: ”Weboldal”) oldalról letölthető jelentkezési űrlapot és elküldeni az afoldbajnokai@eon.hu e-mail címre excel formátumban a III. pontban jelölt határidőig.

A pályázati adatlaphoz az alábbi mellékleteket kérjük csatolni:

 • amennyiben a közösség nevében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján létrehozott egyesület vagy alapítvány pályázik, akkor ez esetben az egyesület vagy alapítvány(továbbiakban: ”Civil szervezet”) szándéknyilatkozatát, melyben a Civil szervezet vállalja, hogy a projekt nyertessége esetén szerződést köt, bankszámláján fogadja a támogatást, és gondoskodik annak szabályszerű nyilvántartásáról és elszámolásáról. Az elszámolás során becsatolt számláknak a Civil szervezet nevére kell szólnia;
  • A fent hivatkozott dokumentum letölthető a Weboldalról a civil szervezeti szándéknyilatkozat elnevezés alatt.
 • amennyiben a közösség nevében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt.) szerinti óvoda pályázik, akkor ez esetben az óvoda (továbbiakban: ”Óvoda”) szándéknyilatkozatát, melyben az Óvoda vállalja, hogy a projekt nyertessége esetén szerződést köt, bankszámláján fogadja a támogatást, és gondoskodik annak szabályszerű nyilvántartásáról és elszámolásáról. Az elszámolás során becsatolt számláknak az Óvoda nevére kell szólnia;
  • A fent hivatkozott dokumentum letölthető a Weboldalról az óvodai szándéknyilatkozat elnevezés alatt.
 • amennyiben a közösség nevében maga az általános iskola vagy középiskola) pályázik, akkor az általános iskola vagy középiskola fenntartónak (továbbiakban: ”Fenntartó”) szándéknyilatkozatát, melyben a fenntartó vállalja, hogy a projekt nyertessége esetén – az általános iskola vagy középiskola pályázatban nyertes közössége javára – szerződést köt, bankszámláján fogadja a támogatást, és gondoskodik annak szabályszerű nyilvántartásáról és elszámolásáról. Az elszámolás során becsatolt számláknak az Intézmény vagy a Fenntartó nevére kell szólniuk;
  • A fent hivatkozott dokumentum letölthető a Weboldalról a fenntartói szándéknyilatkozat elnevezés alatt.
 • a projektben résztvevők névsorát és megnevezését, hogy óvodás, diák, pedagógus, szülő vagy egyéb iskolai, óvodai alkalmazott stb. a névsorban szereplő személy, illetve annak a felnőtt(ek)nek a megnevezését, aki a támogatás elnyerése esetén menedzseli a projekt végrehajtását és pénzügyeit.

Továbbá, ha a Projekt ingatlan vagy terület fejlesztését, felújítását érinti, kérjük, csatolják az alábbi dokumentumokat is:

 • az ingatlan 30 napnál nem régebbi, nem hiteles tulajdoni lapját;
 • egyéb jogviszony esetén – a helyiség használatát engedélyező határozatlan idejű, vagy legalább a Projekt végét követő három éven túl lejáró bérleti szerződés másolatát;
 • az ingatlan tulajdonosának írásbeli hozzájárulását;
 • 3 db, a projekt megkezdése előtti állapotot tükröző fényképet.

További dokumentumokat a Projekt támogatása esetén a szerződéskötéskor kell benyújtani.
Kérjük, fordítsanak gondot a pályázati adatlap kérdéseinek értelmezésére, válaszaikban pedig fogalmazzanak tömören és egyértelműen! Kerüljék az általános megfogalmazásokat, legyenek lényegre törőek, segítsék mondanivalójuk megértését!
Minden pályázót biztatunk arra, hogy bizonytalanság esetén kérdéseikkel, problémáikkal vegyék igénybe az e-mailes konzultáció lehetőségét! Ugyanakkor sem a Pályáztató, sem a Lebonyolító munkatársainak nem áll módjában kész pályázati anyagok benyújtás előtti, előzetes elolvasására és véleményezésére. Konzultációért kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az alábbi elérhetőségen: afoldbajnokai@eon.hu.
A Projekt tartalmáért a Pályázó vállalja a felelősséget, az ebből eredő esetleges jogi vagy anyagi következményeket is kizárólag a Pályázó viseli. Amennyiben személyiségi vagy szerzői jogok vonatkozásában harmadik személynek a Projekttel kapcsolatban bármilyen kifogása merülne fel, az ezzel kapcsolatos felelősség kizárólagosan a Pályázót terheli, és az ilyen jellegű igényekből eredő követeléseket a Pályáztató jogosult a Pályázóra áthárítani. Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a fenti alapelveket megsértő Pályázó Projektjét és a Pályázót a Versenyből kizárja.

A PROJEKTEK NAGYSÁGA ÉS HOSSZA ÉS KÖLTSÉGEI:

A rendelkezésre álló támogatási keret: 25.000.000 Ft.
A Projektek értékelése során a zsűri dönti el, hogy a 3 kategóriában (óvodások, általános iskolások, középiskolások) hány óvodai, iskolai közösség és milyen összegben részesül támogatásban.

Egy Projekt támogatásának felső határa 2.500.000 Ft.

A Projekt megvalósítása nyitva álló időszak: 2023.08.01. – 2024.07.31.

A Pályázatban az alábbi költségek támogathatóak:

 • anyagok és eszközök költsége – a projekt megvalósításához szükséges, a tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó anyagok és eszközök költségei;
 • utazási, szállítási költség – utazási költségek, az anyagok szállítási költsége;
 • szolgáltatások díja – nyomdai költségek (plakátok, szórólapok, meghívók stb.), bérleti díj (a projekthez szükséges helyszín bérleti díjai), irodai felszerelések, postai díjak, futárszolgálat díja, infokommunikációs fejlesztés költsége stb.);
 • szakértői díjak – harmadik fél (tanácsadók, előadók, szakértők) szakmai munkájának ellentételezése.

Letölthető dokumentum (Teljes pályázati kiírás)

A_Fold_bajnokai_palyazati_felhivas

A PÁLYÁZATI PROJEKTEK KIVÁLASZTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE:

1. A benyújtott pályázati anyagok formai és jogi adminisztratív előszűrésen mennek át, amit a Lebonyolító munkatársai végeznek el, a Projekt beadásától számított 15 munkanapon belül.

Az előszűrés során a közreműködő az alábbi szempontokat vizsgálja:

 • a pályázati anyag a megadott határidőn belül érkezett be;
 • az óvodai/iskolai közösség nevében pályázó szervezet megfelel a feltételeknek;
 • az óvodai/iskolai közösség csak egy Projektet nyújtott be;
 • a Projekt ütemterve a megadott keretek között marad;
 • a pályázó csatolta a pályázathoz benyújtandó szükséges mellékleteket;
 • a Projekt megfelel a pályázati program általános célkitűzéseinek.

Szükség esetén a közreműködő munkatársai e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehetnek fel és/vagy hiánypótlást kérhetnek, melyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a hiánypótlást a megadott határidőig, akkor a Pályázat elutasításra kerül.
Azok a pályázó szervezetek, illetve projektek, amelyek a fent részletezett formai és jogi adminisztratív szempontoknak nem felelnek meg, kizárásra kerülnek, melyről a közreműködő munkatársai a pályázati anyag beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.

2. Ezt követően az értékelési szakaszban a pályázati bizottság (a Lebonyolító szakértői köre) rangsorolja a Projekteket. A kiválasztáskor a következő szempontokat vizsgálja:

 • komplexitás – a projekt hosszabb távon valósul meg, valamint több projektelemből áll, nem szorítkozik a csoportszoba/osztályterem és egy-egy témahét vagy akciónap keretei közé;
 • bevonás – a projekt az óvodások/tanulók, és lehetőség szerint az adott óvoda/iskola pedagógusai és/vagy egyéb dolgozói és/vagy szülők és/vagy a helyi közösség bevonásával valósul meg;
 • edukáció – a projekt során a bevont óvodások/tanulók szemléletformálása kiemelkedően megvalósul;
 • költségvetés – a projekt költségvetése hatékonyan, a tervezett tevékenységeknek megfelelően került megtervezésre, a költségvetés minden tétele elszámolható;
 • megvalósíthatóság – a projekt a leírt tervekre figyelemmel megvalósítható.

A Projekteket pályázati bizottság önállóan pontozza a fenti szempontok mentén 0-3 pontig terjedő skálán. Az értékelők pontszámaikhoz írásos indoklást adnak, valamint javaslatot tesznek az E.ON részére a Projekt támogatására vagy elutasítására, továbbá a Projektek rangsorára. A tartalmi elbírálás során az értékelők további információkat kérhetnek a projektre vonatkozóan. A kérdéseket a Lebonyolító munkatársa küldi el e-mailben a pályázónak. Az e-mailben megjelölik a válaszadás határidejét is – ez alapesetben a kiküldéstől számított 5 munkanap. A válaszadás elmulasztása esetén a Projektet a rendelkezésre álló információk alapján fogják értékelni.

3. Az értékelők által adott pontszámok alapján felállított pályázati rangsort az E.ON által felállított zsűri 2023.06.09-ig tekinti át és hozza meg döntését a nyertesekről, illetve a közönségszavazásra jelölt projektekről.
Zsűri tagjainak listája a Weboldalon érhető el. A Pályáztató fenntartja a jogot, hogy a Zsűri összetételét, tagjait a Pályázat időtartama alatt módosítsa, erről a Pályázókat a weboldalon tájékoztatja.
A Pályázókat a Pályáztató és/vagy a Lebonyolító 2023.07.31-ig értesíti a Projektjük eredményéről.
A pályázók tudomásul veszik, hogy amennyiben Projektjük támogatást nyer, úgy az E.ON a Projekttel összefüggésben nyomtatott és online belső és külső kommunikációja során 5 évig felhasználhatja a pályázó szervezet nevét, a benyújtott Projekt bemutatását, valamint a pályázó külön hozzájárulása esetén a Projekt megvalósítása során készített fénykép- és videófelvételeket.

KÖZÖNSÉGSZAVAZÁS
A közönségszavazásra 2023. június 12. és július 30. közötti időszakban kerül sor, amiről a Pályáztató és/vagy a Lebonyolító értesíti az érintett pályázókat, illetve a Pályáztató közzéteszi a közönségszavazáson való részvételre vonatkozó szabályzatot a Weboldalon.
A közönségszavazás nyertese biztosan támogatást kap a Projektjéhez, amennyiben megfelel a pályázati felhívásban megjelölt feltételeknek.