palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Tárolóval kiegészített lakossági háztartási méretű kiserőművek telepítésének támogatása pályázat (Napenergia Plusz Program)

napelem

Napenergia Plusz Program – A tárolóval kiegészített lakossági háztartási méretű kiserőművek telepítésének támogatása pályázat ehetőséget nyújt a saját tulajdonú lakóingatlannal rendelkező magánszemélyek, valamint a haszonélvezeti joggal1, illetve a lízingszerződéssel rendelkező magánszemélyek számára, hogy vissza nem térítendő támogatással lakóépületeiket megújuló energiaforrással lássák el.

Előregisztráció: 2024. január 15.-től

A felhívás célja, hogy a napelemes bruttó elszámolás 2024. januári bevezetése után is folytatódjon a lakossági háztartási méretű kiserőművek (a továbbiakban: HMKE) telepítése. A pályázat célja a bruttó elszámolás logikája mentén az, hogy a háztartások saját célú termelését és felhasználását, valamint energetikai szempontú öngondoskodását ösztönözze, tehát cél a háztartások önellátás felé elmozdulásának fokozatos elősegítése. A Felhívás kedvezményezettjeinek lehetőséget biztosít megismerni és használni a modern villamosenergia-tárolókat.
A Felhívás összhangban áll a hálózatfejlesztési tervekkel is, hiszen a helyben megtermelt energia termelése, tárolása, valamint elfogyasztása egy kiegyensúlyozottabb hálózatot eredményez, amellyel hosszú távon is biztosítható a rendszer ellátásbiztonsága.

A Napenergia Plusz Program keretén belül a beruházás megvalósítását követően lakott, a pályázó magánszemély:

 • (rész)tulajdonában vagy haszonélvezetében álló, vagy által lízingelt;
 • állandó lakóhelyéül szolgáló; és
 • állandó lakhatási céllal épült
  • családi házán;
  • használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóházán (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és
   energetikai szempontból önálló egységet képező épületén/épületrészén;
  • legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészen/lakásán végrehajtott beruházás kivitelezésére nyújtható be támogatási kérelem.

A támogatás célja: A bruttó elszámolásba kerülő HMKE rendszerek támogatása, napelem-, tároló és egyéb kapcsolódó eszközök (pl. inverter, galván kapcsoló stb.) telepítéssel, csatlakoztatással, üzembe helyezéssel.

Támogatás formája: Vissza nem térítendő támogatás.

Igényelhető támogatás maximális összege: 5 000 000 Ft

Támogatás intenzitása és mértéke: Az elszámolható költségek maximum 66%-a, a megítélhető támogatás maximum 5 000 000 Ft.

A támogatás folyósítása

I. Előlegfolyósítás:

 • A verzió: a vállalkozói előleg a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 34%-a, amelyet a kedvezményezett teljes egészében önerőből fizet a kivitelező részére, a kedvezményezett nevére és a beruházás címére kiállított díjbekérő alapján. A Támogató ebben az esetben nem folyósít támogatási előleget.
 • B verzió: a vállalkozói előleg a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 40%-a, amelynek teljes (bruttó) összegét, de maximum 3 500 000 Ft-ot a Támogató folyósít bankgarancia ellenében engedményezéssel a kivitelező részére, a kedvezményezett nevére és a beruházás címére kiállított és benyújtott díjbekérő alapján.

II. Időközi kifizetés:

 • A verzió: készre jelentéskor a kivitelező a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 80%-áról állítja ki a  kedvezményezett nevére és a beruházás címére a részszámláját, amelynek a kedvezményezett által kifizetett előleggel csökkentett (bruttó) összegét, de maximum 4 000 000 Ft-ot a Támogató folyósítja engedményezéssel a Kivitelező részére.
 • B verzió: a készre jelentéskor a kivitelező a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 80%-áról állítja ki kedvezményezett nevére és a beruházás címére a részszámláját. A Támogató a számla összegéből az előleg támogatástartalmával csökkentett támogatási összeget folyósítja engedményezéssel a kivitelező részére.
  Amennyiben a vállalkozási szerződésben rögzített vállalási ár támogatástartalma eléri vagy meghaladja az 5 000 000 Ft-ot, akkor ez az összeg maximum 500 000 Ft.
  Példával illusztrált, részletes leírást a Felhívás 12.4. pontja tartalmaz.

III. Záró kifizetés

 • A verzió: az elosztóhálózat üzemeltető (a továbbiakban: DSO) általi átvétel és üzembe helyezés igazolását követően a kivitelező a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 20%-áról állítja ki a végszámláját, amelynek teljes (bruttó) összegét, de maximum 1 000 000 Ft-ot a Támogató folyósít engedményezéssel a kivitelező részére.
  A pályázó által fizetett egyéb költségekről (pl. csatlakozási díj) szóló számlák támogatástartalma közvetlenül a pályázó részére kerül folyósításra.
 • B verzió: a DSO általi átvétel és üzembe helyezés igazolását követően a Kivitelező a vállalkozási szerződésben rögzített bruttó vállalási ár 20%-áról állíthatja ki a végszámláját, amelynek 66%-os támogatástartalmát, de maximum 1 000 000 Ft-ot a Támogató folyósít engedményezéssel a Kivitelező részére. A Pályázó által fizetett egyéb költségekről (pl. csatlakozási díj) szóló számlák támogatástartalma közvetlenül a Pályázó részére kerül folyósításra.

Figyelem! Támogató által nyújtott előlegigénylés esetén a kivitelező biztosítékot nyújt, amely a Támogató nevére szóló bankgarancia. Biztosítékként kizárólag az előleg teljes összegével megegyező összegű bankgarancia fogadható el. Az előleg lehívása nem kötelező. Az utófinanszírozás miatt a pályázó részéről biztosíték nyújtása nem szükséges.
Az elszámolhatóság feltétele a szolgáltatóval az új szerződés aláírása, valamint a szolgáltató általi mérőcsere, a mérő paraméterezésének elvégzése, vagyis a HMKE üzembe helyezésének igazolása.

Forrás elosztása: Nincs régiónkénti elosztás, a támogatási kérelmek beküldésük idősorrendjében kerülnek elbírálásra.

Támogatásban részesíthetők köre: Nagykorú természetes személy (magánszemély).

Támogatásban részesíthetők körének legfontosabb kritériuma:

 • Jelen Felhívásra kizárólag azon nagykorú, cselekvőképes, vagy gondnoki nyilatkozattal cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett természetes személy (magánszemély) nyújthat be támogatási kérelmet, aki
  • magyar adóazonosító jellel rendelkezik;
  • a beruházás helyszínével megegyező magyarországi állandó lakóhellyel (kivéve: települési szintű lakcím) rendelkezik; és
  • a beruházással érintett lakóingatlanban legalább résztulajdonnal vagy haszonélvezeti joggal rendelkezik, vagy nem egy európai uniós jogi értelemben vett vállalkozással megkötött hatályban lévő lakáscélú lízingszerződéssel rendelkezik.
 • Egy magánszemély csak egy pályázatot nyújthat be.
 • Ugyanazon lakóingatlan esetén csak egy támogatási kérelem nyújtható be.
 • A pályázónak vagy meghatalmazottjának ügyfélkapus regisztrációval kell rendelkeznie (KAÜ beléptetés).

Kizáró okok:

 • nem jogosult támogatási kérelmet benyújtani, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtható köztartozása áll fenn, kivéve, ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett, illetve akinek az Európai
  Unió tradicionális saját forrásai címen tartozása van;
 • amennyiben a lakóingatlan vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) székhelye, telephelye, fióktelepe;
 • amennyiben a lakóingatlan tulajdonosai között vállalkozás (egyéni vállalkozás, egyéni cég, közkereseti társaság, betéti társaság, kft., zrt. stb.) is van.

Elszámolható költségek köre

 1. előkészítés, pályázati adminisztráció, tervezés, engedélyezés költsége maximum a teljes projekt költségének 20%-a
  • áramszolgáltatói ügyintézés;
  • villamostervek, csatlakozási tervek (CST) elkészítése;
  • mérési tervek elkészítése;
  • IT kommunikáció kialakítása a szabályzóközponttal, CEP szerinti új szereplőkkel
  • mérőhely szabványosítása;
  • pályázati adminisztráció.
 2. eszköz- és anyagköltség: maximum a projekt teljes költségének 70%-a
  • napelem – inverter – tároló;
  • segédanyagok;
  • szerelési eszközök;
  • tűzvédelem;
  • tartók, védelmek;
  • informatikai segédeszközök;
  • projekttábla.
 3. munkadíj: maximum a teljes projekt költségének 30%-a
  • telepítés

Támogatható tevékenységek

 • HMKE telepítése minimum 4, maximum 5 kW teljesítményű inverterrel, minimum 7,5, maximum 10 kWh kapacitású tárolóval. A napelem panelek teljesítménye az inverter teljesítményének maximum 120%-a lehet.

Egyéb feltételek:

 • kizárólag új beruházás támogatható, meglévő rendszer bővítése és/vagy átalakítása és/vagy cseréje nem támogatható;
 • a sikeres előregisztrációt követően a beruházást a pályázó saját felelősségére kezdheti meg. Az előregisztrációs kérelem jóváhagyása előtt megkezdett beruházás nem támogatható;
 • saját kivitelezés nem támogatható.

Állami támogatásokra vonatkozó rendelkezések: Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikkének (1) bekezdésében említett állami támogatás fogalmáról szóló 2016/C 262/01 bizottsági közlemény 2. fejezetének 6. szakasza rögzíti, hogy az állami támogatási szabályokat csak akkor kell alkalmazni, ha egy intézkedés kedvezményezettje vállalkozás. Jelen felhívás keretében vállalkozásnak nem minősülő, gazdasági tevékenységet nem végző természetes személyek nyújthatnak be pályázatot, ezért az uniós állami támogatási szabályokat nem kell alkalmazni.

Kötelező vállalások:

 • a beruházás önerejének biztosítása;
 • a rendszer üzembe helyezése (igénybejelentés megtétele, csatlakozási engedély megszerzése, szolgáltatóval új szerződés aláírása).

Támogatás elnyerésének módja:  Egyszerűsített kiválasztási eljárásrend (a Programhoz kapcsolódó kivitelezői regisztrációval és a
tárolókra vonatkozó termékregisztrációval).

Támogatható projektek száma:  Maximum 15 160 db.

Projekt megvalósítására rendelkezésre álló időtartam: A támogatói okirat hatálybalépését követő 24 hónap. Az elszámolhatóság feltétele a szolgáltatóval az új szerződés aláírása, valamint a szolgáltató általi mérőcsere, a mérő paraméterezésének elvégzése.

Fenntartási időszak: A fenntartási időszak 3 év, amely a záró elszámolás elfogadását követő naptári napon indul.

Az előregisztrációra és a támogatási kérelem benyújtására rendelkezésre álló időszak: Az előregisztrációs kérelem benyújtásának kezdő dátuma: 2024. január 15., Sikeres előregisztrációt követően folyamatosan a keret kimerüléséig.

Pályázói előregisztrációs kérelem benyújtásának módja és határideje

A pályázói előregisztrációs kérelem benyújtása a Támogató által erre a célra létrehozott pályázati felületen [https://napenergiaplusz.nffku.hu] keresztül történik, a támogatási keret kimerüléséig.

Az előregisztrációs kérelem benyújtásához csatolandó mellékletek listája:

 • hiteles teljes tulajdoni lap másolata;
 • amennyiben a pályázó tulajdonjoggal rendelkezik:
  • amennyiben a Pályázó nem 1/1 arányú tulajdonosa a lakóingatlannak, valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata;
  • amennyiben a lakóingatlan haszonélvezeti joggal terhelt, a haszonélvezeti joggal bíró személy(ek) hozzájáruló nyilatkozata(i);
 • amennyiben a pályázó haszonélvezeti joggal rendelkezik:
  • a lakóingatlanban tulajdonjoggal bíró valamennyi tulajdonostárs hozzájáruló nyilatkozata;
  • amennyiben a lakóingatlanon több személy is haszonélvezeti joggal bír, a Pályázó mellett valamennyi haszonélvezeti joggal
   bíró személy hozzájáruló nyilatkozata;
 • amennyiben a pályázó lízingszerződéssel rendelkezik:
  • lízingszerződés;
  • lízingbe adó hozzájáruló nyilatkozata;
 • amennyiben az előregisztrációs kérelem, illetve ezt követően a támogatási kérelem meghatalmazott útján kerül benyújtásra, a meghatalmazás;
 • amennyiben a pályázó cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú magánszemély, a gondnoki nyilatkozat;
 • a pályázó személyi okmányai (személyi igazolvány, magyarországi állandó lakcímet igazoló lakcímkártya, magyarországi adóazonosító jelet tartalmazó adóigazolvány, vagy az adóhatóság által kiállított igazolás);
 • az előregisztrációs kérelem benyújtását megelőző legutolsó elszámolási időszakra vonatkozó villamosenergia-számla;
 • minden olyan dokumentum, amely az előregisztrációs kérelem megítélése szempontjából releváns

Támogatási kérelem benyújtásának módja és határideje: A támogatási kérelem benyújtása a Támogató által erre a célra létrehozott pályázati felületen [https://napenergiaplusz.nffku.hu] keresztül történik, a támogatási keret kimerüléséig.
Jogosultság: lakóingatlanonként (hrsz. alapján, osztatlan közös tulajdon esetén vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalt használati megállapodás alapján, vagy közjegyzői okiratba foglalt forma alapján).

Letölthető dokumentumok
Pályázati felhívás
Kivitelezői regisztrációs felhívás
Vállalkozási szerződés sablon
Költségvetés sablon (xlsx)
Meghatalmazás kivitelezőknek (docx)
Összevont nyilatkozat kivitelezőknek (minta)
Segédlet kivitelezők részére
Gyakran ismétel kérdések gyűjteménye v01

Pályázni szeretne?!
Töltse ki az alábbi adatlapot!

Csatolandó mellékletek listája:

 • köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás, amennyiben a pályázó nem szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban;
 • megkötött vállalkozási szerződés költségvetéssel, amely szerződés a Támogatói okirat kibocsátásával válik hatályossá – a vállalkozási szerződést a sikeres regisztrációval rendelkező kivitelező csatolja fel;
 • HMKE létesítésére irányuló csatlakozási kérelem benyújtásának igazolása;
 • amennyiben a tervezett beruházás bejelentés vagy engedélyköteles (pl. örökségvédelmi engedély), ezen dokumentumok;
 • minden olyan dokumentum, amely a támogatás megítélése, folyósítása szempontjából releváns

Ügyfélszolgálat: https://napenergiaplusz.nffku.hu honlapon elérhető e-mail-címen (napenergiaplusz@nffku.hu) és a +36 70 903 8735 telefonszámon (ügyfélszolgálati időben)