palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a 2012-2013. tanévben megrendezendő tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (továbbiakban: Támogatáskezelő) a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat, illetve a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17) EMMI rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet a 2012-2013. tanévben megrendezendő tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatására.

A pályázat szakmai indoklása A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 10. pontja értelmében „támogatni kell mind új, mind pedig már hagyományokkal rendelkező, országosan meghirdetésre kerülő, a hazai alap- és középfokú oktatás és a szakképzés területén megrendezendő tehetséggondozó, tanulmányi, művészeti, sport versenyeket, továbbá hazai egyének és csapatok részvételét nemzetközi versenyeken”. Ehhez kapcsolódik jelen felhívás, amelynek célja a 2012-2013. tanévben megrendezésre kerülő országos tanulmányi, tehetséggondozó versenyek támogatása. A köznevelésben tanulók számára szervezett tanulmányi versenyek lehetőséget biztosítanak a versenyzők tudásának felmérésére és a megmérettetésre. Ezzel motivációt teremtenek a tanulásra, további ismeretek megszerzésére. Tekintettel arra, hogy a tanulmányi versenyek száma jelentősen megnőtt, elsősorban a hagyományokkal rendelkező, eredményes versenyek támogatása indokolt.

Pályázat kódja: NTP-KTTV-12

A pályázat célja

A 2012/2013. tanévre tanulmányi, tehetséggondozó versenyek megrendezésének, lebonyolításának támogatása. A megrendezendő versenyeken résztvevő diákok motivációjának növelése a továbbtanuláshoz. A tehetséges tanulók szakmai tanulmányi versenyek alkalmával képesek tantárgyi ismeretanyaguk bővítésére. Az egyes tanulmányi versenyeken résztvevő tehetséges diákok szakmai kapcsolatokat alakíthatnak ki egymással.

A támogatandó tevékenységek köre

Az ország valamennyi, a korcsoportnak megfelelő iskolájára kiterjedő tanulmányi, tehetséggondozó versenyek szervezése a köznevelésben tanuló 7-8. és/vagy 9-10. évfolyam tanulói részére a Nemzeti alaptanterv (továbbiakban: Nat.) műveltségi területeire vonatkozóan.

Pályázni lehet a következő versenytípusok szervezésére: A Nat több műveltségi területét átfogó komplex verseny (tantárgyközi kompetenciákra, műveltségi területekre vonatkozó versenyek hirdetése; a nemzetet alkotó hazai kisebbségek kultúrájára, közös történelmünkre vonatkozó ismeretek alapján szervezett verseny; az emberi jogokról, a gyermeki jogokról, a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól, a nők és férfiak esélyegyenlőségéről szóló tudástartalmak, készségek alapján szervezett verseny). b)A Nat valamely műveltségi területének egészére vonatkozó verseny. c)A Nat valamely műveltségi területének adott részletére (pl. tantárgy) vonatkozó verseny.

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 118.000.000 Ft, azaz száztizennyolcmillió forint. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/34 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 3.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke, intenzitása A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás intenzitása 100 %.

 A támogatás folyósítása: A Támogatáskezelő a támogatási összeget – az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek kivételével – a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását és a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén utalja át. Az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó szervek esetében az EMMI folyósítja a támogatást. A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 6. és 2013. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma

Jelen felhívásra egy Pályázó az alábbiak szerint nyújthat be pályázatot:

 • 7-8. évfolyamra,
 • 9-10. évfolyamra,

amennyiben egy pályázó szervezet 7-8. évfolyamra és 9-10. évfolyamra is meghirdeti versenyét, akkor azt egy pályázati dokumentumban teheti meg,

amennyiben egy pályázó szervezet más-más műveltségi területre, tantárgyra vonatkozóan is kíván pályázatot benyújtani, akkor azt külön pályázati dokumentációban teheti meg.

A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 39-118.

A Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

Hazai köznevelési intézmények közül (a 2011. évi CXC. törvény 7. § szerint):

 • általános iskola,
 • gimnázium,
 • szakközépiskola,
 • szakiskola,
 • alapfokú művészeti iskola,
 • gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézmény,
 • kollégium,
 • pedagógiai szakszolgálati intézmény,
 • pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény,

Felsőoktatási intézmény, illetve felsőoktatási intézmény kara, intézete a felsőoktatási intézménnyel, mint kötelezettségvállalóval együtt, továbbá a Magyarországon bejegyzett, közalapítvány, egyesület (ide nem értve a szakszervezetet és pártot) és alapítvány, amelynek alapító okiratában az oktatás vagy tehetséggondozás, mint tevékenység szerepel, amelyek a Támogatáskezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak.(A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.) A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Felhívásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Jelen Pályázati Felhívás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:

 • Önkormányzati fenntartású intézmény;
 • Állami fenntartású felsőoktatási intézmény;
 • Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény;
 • Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény;
 • Kistérségi fenntartású intézmény;
 • Egyházi fenntartású intézmény;
 • Alapítványi fenntartású intézmény;
 • Egyéb fenntartású intézmény;
 • Személyek egyéb közössége
 • Központi költségvetési szerv;
 • Alapítvány;
 • Közalapítvány;
 • Egyesület;
Letölthető dokumentumok

A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Támogatáskezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje 2013. január 31. 24.00 óra

Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely az EPER-ben véglegesítésre került. (A határidőben történő benyújtás részletes szabályait a Pályázati Útmutató 6. pontja tartalmazza.)

További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében. Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető az alábbi honlapokról: www.ofi.huwww.emet.gov.hu

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak: A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda, 1363 Budapest, Pf. 49. Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247, e-mail: ntp@ofi.hu

Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ: Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Postacím: 1381 Budapest, Postafiók 1412. Referens neve: Faragó Tamás: (06-1) 882-6814 Szűcs Judit: (06-1) 882-6814, e-mail: ntp@emet.gov.hu

 Forrás:  www.ofi.hu