palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2011–2012. évi cselekvési programjáról szóló 1373/2011. (XI. 8.) Korm. határozat, illetve a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 152/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet, valamint a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17) EMMI rendelete alapján nyílt pályázatot hirdet a tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézmények támogatására.

A pályázat szakmai indoklása

A Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a Nemzeti Tehetség Program céljai között szerepel a tehetségsegítő hagyományok őrzése és gazdagítása. A 2011-2012. évi cselekvési program II. 12. pontja értelmében „Támogatni kell pályázati úton a tehetséges fiatalok felkészítését végző, kiváló programmal dolgozó alapfokú művészetoktatási intézményeket”.

Az elfogadott nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 16. §-a kimondja, az alapfokú művészeti iskola feladata, hogy kibontakoztassa a művészi képességeket, fejlessze a művészi tehetségeket, igény esetén felkészítsen szakirányú továbbtanulásra. Az alapfokú művészeti iskolának legalább hat és legfeljebb tizenkettő évfolyama van, amelynek keretei között az oktatás előképző, alapfokú és továbbképző évfolyamokon, zeneművészet, képző- és iparművészet, báb- és színművészet, táncművészet ágakban folyhat.

A közoktatás minőségbiztosításáról és minőségfejlesztéséről szóló 3/2002. (II. 15.) OM rendelet alapján az alapfokú művészetoktatási intézmények szakmai tevékenységük alapján minősítést szerezhettek, ennek eredményeként rendelkezhetnek az intézmények a „kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmény” címmel.

A pályázat kódja: NTP-AMI -12

A pályázat célja: Támogatás biztosítása a szakmailag megalapozott, művészetoktatási tehetségsegítő programok megvalósításához, a programokhoz való egyenlő hozzáféréshez, a tehetségsegítő szolgáltatások bővítéséhez.

A támogatandó tevékenységek köre: A kiválóra minősített alapfokú művészetoktatási intézmények – a zeneművészet, táncművészet, színház/bábszínház, képző- és iparművészet területén tehetséges – tanulói számára, legalább 60 órás, a tanév folyamán megvalósítandó műhelyfoglalkozások kidolgozása és megvalósítása, a tehetségek önálló produktumainak bemutatása.

A képző- ill. iparművészeti területen: A programban részt vevő tehetséges tanulók legalább 1-1 önálló műalkotást, vagy 1 nagyméretű közös alkotást, installációt készítsenek el, amit pl. Tehetségnapon egy látványos kiállítás formájában a nyilvánosságnak be tudnak mutatni a helybéli vagy tágabb közösség számára.

A programnak legyen része legalább egy múzeumlátogatás, ahol az adott képző- vagy iparművészeti kiállítás megtekintésén túl egy muzeológus szakembertől kiállítás-rendezési ismereteket is elsajátíthatnak, amit a saját kiállításuk megrendezésében fel tudnak használni.

Az előadóművészeti területen: A program egy produkció kidolgozására koncentráljon, melynek során egy-egy (lehetőleg) kamarazenei, illetve egy tánc- báb- vagy színházi előadás – vagy ezen szakterületek közös – produkciója valósuljon meg, melyet a Tehetségnapon egy-egy előadás formájában a nyilvánosságnak bemutatnak a helybéli vagy tágabb közösség számára.

A programnak legyen része legalább egy koncert/színház/tánc/bábművészeti előadás meglátogatása is, ahol az adott előadás megtekintésén túl egy előadóművésztől az előadásra, mint művészi megnyilvánulási formára, illetve rendezésre vonatkozó ismereteket is elsajátíthatnak, amit a saját előadásuk megrendezésében felhasználnak.

A munkafolyamat elektronikus dokumentálása

A művészeti tehetségfejlesztő programok változatos kifejezőeszközeinek további gazdagítását kívánja a Nemzeti Tehetségprogram azáltal elősegíteni, hogy inspirálja, hogy a tehetségfejlesztő műhelymunka folyamatát és az azt lezáró rendezvényt a pályázó digitalizált formában is dokumentálja.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a pályázati felhívás alapján a pályázónak a tehetségfejlesztő műhelymunka folyamatát és az azt lezáró rendezvényt digitalizált formában is dokumentálni a szükséges, amely a szakmai beszámoló részét képezi!

A rendelkezésre álló keretösszeg: A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 50.000.000 Ft, azaz ötvenmillió forint. A Magyar Köztársaság 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 1. melléklete, XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20/4/34 Nemzeti Tehetség Program fejezeti előirányzat (ÁHT: 282178) terhére.

A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája: A pályázaton legalább 1.000.000 Ft, illetve legfeljebb 2.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatás igényelhető.

A támogatás mértéke, intenzitása: A projekt összes költségének 100%-a elszámolható, a pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező.

A támogatás intenzitása 100 %.

A támogatás folyósítása

A Támogatáskezelő a támogatási összeget – az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó központi költségvetési szervek kivételével – a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását és a folyósításhoz szükséges valamennyi feltétel teljesülése esetén utalja át. Az EMMI, illetve más fejezet irányítása alá tartozó szervek esetében az EMMI folyósítja a támogatást.

A támogatás folyósítása előfinanszírozási formában történik.

Támogatási időszak: A Pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. december 6. és 2013. június 30. közé eső időszak.

Beadható pályázatok száma: Jelen Pályázati Felhívásra egy Pályázó egy pályázatot nyújthat be.

A várhatóan támogatandó pályázatok száma: 20-40 db

A Pályázók köre

Jelen pályázati kiírás keretében az alábbi feltételeknek megfelelő szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

A hazai kiváló minősítést szerzett alapfokú művészetoktatási intézmények (Alapfokú művészetoktatási intézmény a köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 16.§ (1)-(3) bekezdés szerint meghatározott intézmény), valamint az ezek támogatására létrejött alapítványok, közalapítványok, egyesületek,

amelyek a Támogatáskezelő internetes Pályázatkezelő rendszerében (Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben, továbbiakban: EPER) regisztráltak. (A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.)

A regisztráció és a pályázat benyújtása során kérjük, fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a Pályázati Felhívásban meghatározott pályázói körnek megfelelően történjen a regisztráció és a pályázat benyújtása. Amennyiben ezen feltétel nem teljesül, az a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.

Amennyiben nem maga a köznevelési intézmény pályázik, a programot megvalósító, annak helyszínéül szolgáló köznevelési intézmény képviseletre jogosult vezetője által aláírt szándéknyilatkozat szükséges arról, hogy a támogatás elnyerése esetén a tehetséggondozó program lebonyolítására a köznevelési intézményben kerül sor. Ebben az esetben a program megvalósítási helyszínéül szolgáló köznevelési intézménynek a hazai kiváló minősítést szerzett alapfokú művészetoktatási intézmény feltételeinek kell megfelelnie.

Jelen Pályázati Felhívás keretében az alábbi, EPER rendszer szerinti jogi státuszoknak kell megfelelnie a Pályázóknak:

  • Alapítvány
  • Alapítványi fenntartású intézmény
  • Egyéb fenntartású intézmény Egyházi fenntartású intézmény
  • Fővárosi önkormányzat által fenntartott intézmény Kistérségi fenntartású intézmény
  • Megyei önkormányzat által fenntartott intézmény
  • Önkormányzati fenntartású intézmény
  • Közalapítvány
  • Egyesület.
Letölthető dokumentumok

 A pályázatok benyújtásának módja és helye

A pályázatot kizárólag elektronikus úton lehet benyújtani a Támogatáskezelő által működtetett EPER szoftveren keresztül. Az internetes pályázati adatlapot a Pályázati Felhívásban és Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, a kérdésekre választ adva és az ott megjelölt elektronikus mellékletek becsatolásával kell benyújtani.

A pályázat benyújtását megelőzően minden Pályázónak a www.eper.hu honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, melyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím). A regisztrációval és a Regisztrációs nyilatkozat benyújtásával kapcsolatos információkat a Pályázati Útmutató 5. pontja tartalmazza.

A pályázatok benyújtásának határideje: Az internetes pályázatok beadási határideje 2013. január 21. 24.00 óra

További információk

A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a Pályázati Útmutató tartalmazza.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget – a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt – nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás keretében.

Jelen Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató, továbbá az internetes pályázati adatlap együtt képezik a pályázati dokumentációt és tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt.

A Pályázati Felhívás és a Pályázati Útmutató letölthető az alábbi honlapokról:

www.ofi.hu

www.emet.gov.hu

A pályázattal kapcsolatosan további információkat az alábbi elérhetőségeken kaphatnak:

A pályázatok szakmai tartalmával kapcsolatos információ:

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Nemzeti Tehetség Programiroda,
1363 Budapest, Pf. 49.
Telefon: (06-1) 235-7261, (06-1) 235-7247,
e-mail: ntp@ofi.hu

Pénzügyi és formai értékeléssel kapcsolatos információ:

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Postacím: 1381 Budapest, Postafiók 1412.
Daróczi Ilona
Telefon: (06-1) 882-6811,
Fogarasi Krisztina
Telefon: (06-1) 882-6829,
e-mail: ntp@emet.gov.hu

 Forrás: www.ofi.hu