palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és tutoraik részére a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvételre

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és tutoraik (vezetőtanáraik) részére a Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban való részvételre.

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet a pályázaton elnyerhető ösztöndíjjal a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tehetséggondozását kívánja elősegíteni.
 • A Márton Áron Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben tanulmányokat folytató hallgatók részére tutorális képzési, tudományos-kutatási programot biztosít, a szakkollégiumi programba felvett hallgatóhoz kapcsolódó tutorok (vezetőtanárok) által értékelt tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum elkészítését vagy egyéb tudományos-kutatói vagy művészeti teljesítmény elérését támogatja.
 • A pályázat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos támogatásairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 • A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XX. fejezet, 20/5/18/1. Határon túli oktatási feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 295 002). Jelen pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 15.000.000,- forint.
 • A programban részt vevő hallgató adott félévben köteles felvenni a tutoránál (vezetőtanáránál) egy 2 kredit értékű konzultációt.
 •  A hallgató köteles továbbá a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium (a továbbiakban: BI MÁSZ) képzési kínálatából félévente legalább 2 kredit értékű tárgyat elvégezni, nyelvvizsga hiányában a nyelvi kurzusokat előnyben részesíteni.
 • A program részeként a BI MÁSZ Hallgatói Konferenciákat szervez. A konferenciákon a hallgató köteles legalább egy alkalommal szakmai előadást tartani, további legalább egy alkalommal részt venni. Az előadás megtartásáról a hallgató igazolást kap.
 • A Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban részt vevő azon hallgató, aki legalább 5 kutatási és publikációs kreditet szerzett, BI MÁSZ Oklevelet kap, amely – a teljesített kutatási és publikációs kreditek részletes felsorolása mellett – tanúsítja a programban való részvétel sikerességét.
 • A programban résztvevő hallgatók és tutorok ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj folyósítása a pályázati feltételek teljesülését követően utófinanszírozással történik.
 • Az ösztöndíjazással és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és kapcsolattartást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma végzi.
 • Egy pályázó egyidejűleg az alább felsorolt pályázati kategóriák („Famulus” /kezdő/ vagy „Magister” /haladó/) közül csak egyre nyújthat be pályázatot.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon, illetve a pályázathoz benyújtott mellékleteken valótlan, hamis adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez a pályázattal kapcsolatban pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető, amely csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Zsámboki Marcell, a Balassi Intézet oktatási igazgatója. Az Értékelő Bizottság tagjai: Gyetvai Árpád, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; Demeter József, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Debreceni Kollégiumának vezetője; Kanyári József a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Szegedi Kollégiumának vezetője; Vázsonyi Ottó, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Pécsi Kollégiumának vezetője.
 • A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának figyelembe vételével Dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára hozza meg 2012. december 31-ig. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium részéről postai feladásra kerül.
 • A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az emberi erőforrások miniszteréhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatóval (személyenként) az Emberi Erőforrás Minisztériuma által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas hallgató jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:

 • a hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél/személyi igazolvány – száma);
 • a hallgató idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
 • a hallgató tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses/önköltséges képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
 • a hallgató elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
 • Az ösztöndíjat elnyert hallgató vezetőtanárával (tutorával) az Emberi Erőforrás Minisztériuma által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szintén (személyenként) szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas vezetőtanár (tutor) jogait, valamint a vezetőtanárnak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
 • a vezetőtanár személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél/személyi igazolvány – száma);
 • a vezetőtanárnak a felsőoktatási intézménnyel vagy tudományos kutató műhellyel (intézménnyel) fennálló munkaviszonyának (jogviszonyának), státuszának megváltozása;
 • a vezetőtanár elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
A pályázók (a hallgatók és vezetőtanáraik) pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Balassi Intézet általi, a támogatás folyósításához szükséges kezeléséhez a támogatott jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a támogatott jogviszony megszűnését vonja maga után.
Az ösztöndíjat elnyerő pályázók (hallgatók és vezetőtanárok) részére a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. sz. melléklete 4.7. pontja értelmében adómentes. A pályázatot elnyerő hallgató és vezetőtanára (tutora) tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele
 • a magyarországi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló vagy (tutorok esetében) magyarországi felsőoktatási intézmények, tudományos-kutató műhelyek oktatói, kutatói tevékenységet folytató személyek esetében a magyarországi forintalapú bankszámla megléte;
 • a külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló vagy (tutorok esetében) külföldi felsőoktatási intézmények, tudományos-kutató műhelyek oktatói, kutatói tevékenységet folytató személyek esetében a külföldi devizaalapú vagy a magyarországi forintalapú bankszámla megléte
 • melynek létesítésével kapcsolatban az ösztöndíjas hallgató vagy vezetőtanár köteles eljárni.
 • Az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy részének visszafizetésére kötelezhető, amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi. Amennyiben az ösztöndíjast az ösztöndíj (vagy annak egy részének) visszafizetésére kötelezik, akkor az ösztöndíj Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő támogatás első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.
 • A pályázaton ösztöndíjat nyert hallgatók és vezetőtanárok névsora nyilvános. A pályázó hallgató és vezetőtanára a pályázaton való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy neve az ösztöndíj elnyerése esetén nyilvánosságra kerüljön a www.martonaron.hu és a www.balassi-intezet.hu honlapon, illetve tudomásul veszi, hogy a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény 26. §-a alapján az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet tájékoztatást küld a pályázattal kapcsolatos adatokról a Bethlen Gábor Alap által működtetett, a szomszédos államokban élő magyaroknak nyújtott támogatások központi nyilvántartása részére.
 • Pályázhat minden olyan külhoni magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló), Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező személy, aki

  • a 2012/13-as tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista képzésben folytat tanulmányokat, és
  • a Balassi Intézettel szakkollégiumi jogviszonyban áll, vagy vállalja, hogy a pályázat kedvező elbírálása esetén a 2012/2013-as tanévben szakkollégiumi jogviszonyt létesít, és
  • felsőoktatási tanulmányait nem szakította meg két szemeszternél hosszabb időszakra és rendelkezik két lezárt félévvel, melyek átlaga nem lehet rosszabb 4.00-nál (vagy a magyarországitól eltérő érdemjegy esetén az adott országban a 4.00-nak megfelelő átlagnál), és
  • pályázatában tutorként a 2012/13-as tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként

  és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázati adatlapon aláírásával elfogadja.

   Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

  A pályázásból kizáró feltétel:

  • Nem pályázhatnak azok a hallgatók, akik Magyarországon állandó lakcímmel rendelkeznek.

  További pályázati információk: Tehetséggondozó Szakkollégiumi Program egyéni munkaterv szerint végzett speciális képzést jelent, amelynek célja nem valamely kötött tanterv teljesítése, hanem a képzés során létrejövő, tudományos/művészeti igénnyel mérhető szakmai produktum megalkotása.

  A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 40 fő.

  Pályázati kategóriák:

  • „Famulus” (kezdő) pályázati kategória, melyre az a pályázó jelentkezhet, aki a pályázat kiírását megelőző tanévben nem vett részt a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban.
  • Magister” (haladó) pályázati kategória, melyre az a pályázó jelentkezhet, aki a pályázat kiírását megelőző tanévben részt vett a Tehetséggondozó Szakkollégiumi Programban, és azt eredményesen teljesítette.

  Az ösztöndíj mértéke:

  A hallgatói ösztöndíj 10 hónapra szól, mértéke:

  • 4-9 kreditpont elérése esetén 20.000,- Ft/hó;
  • 10 vagy több kreditpont elérése felett legalább 24.500,- Ft/hó és legfeljebb 30.000,- Ft/hó közötti összegben differenciáltan, a hallgatói ösztöndíjakra rendelkezésre álló pályázati keretösszeg mértéke, a nyertes pályázók száma és az elért kreditpontok mennyiségének függvényében kerül megállapításra.

  A pályázaton ösztöndíjban részesíthető vezetőtanárok (tutorok) száma szintén legfeljebb 40 fő.

  A tutori ösztöndíj szintén a tanév 10 hónapjára szól, mértéke egységesen 130.000,- Ft/tanév.

  Egy vezetőtanár (tutor) legfeljebb 3 fő, a pályázaton nyertes hallgató vezetőtanári feladatait vállalhatja. Amennyiben egy vezetőtanár egynél több pályázaton nyertes hallgató vezetőtanári feladatait is ellátja, akkor a Balassi Intézet a vezetőtanárral az általa tutorált hallgatóként külön-külön köt szerződést, és a vezetőtanárt az általa tutorált hallgatóként járó tutori ösztöndíjak is megilletik. (Pl. ha valamely vezetőtanár két pályázaton nyertes hallgatót tutorál, akkor vele a két nyertes hallgató után a Balassi Intézet két szerződést köt, melyek szerint a vezetőtanárt kétszer 130.000,- Ft/tanév, összesen 260.000,- Ft/tanév) tutori ösztöndíj illeti meg.)

  A pályázatok értékelési szempontrendszere:

  A tehetséggondozói programra pályázó hallgatók érvényes pályázatait az Értékelő Bizottság konzultációs, tanulmányi, kutatási és publikációs kredit alapján rangsorolja. A teljesített krediteket a Balassi Intézet elektronikus tanulmányi rendszere dokumentálja.

  a) konzultációs kredit

  A programban részt vevő hallgató adott félévben köteles felvenni a tutoránál egy 2 kredit értékű konzultációt. A konzultáció a hallgató munkájának folyamatos irányítását és ellenőrzését szolgálja. Teljesítését a tutor igazolja. Nem teljesítés esetén a hallgató következő félévben nem kerülhet ismét a programba.

  b) szakkollégiumi kredit

  A BI MÁSZ TVSZ alapján félévente meghirdetett, sikeresen elvégzett szakkollégiumi kurzus, amely értéke 2 kredit

  c) produktív kredit

  A produktív kredit a hallgató által előző tanévben elért saját eredmények elismerésére szolgál, csak akkor adható, ha a teljesítmény eredménye dokumentált.

  Típusai:

  • elsőszerzős referált folyóirat közlemény 5 kredit/db
  • OTDK díjazott előadás, I–III. helyezés 5 kredit/db
  • Adott országban a magyarországi OTDK-nak megfelelő tanulmányi verseny I-III. helyezés 5 kredit/db
  • országos tervpályázat, I–III. díj 5 kredit/db
  •  igazolt hazai vagy nemzetközi művészeti, szakmai versenyhelyezés 4 kredit/db
  • nem elsőszerzős referált folyóirat közlemény 3 kredit/db
  • elsősszerzős, nem helyi és nem TDK előadás, poszter 3 kredit/db
  • OTDK előadás (és/vagy pályamunka), nem díjazott 3 kredit/db
  • országos tervpályázat, nem díjazott 3 kredit/db
  • adott országban a magyarországi KTDK-nak megfelelő tanulmányi verseny I-III. helyezés 3 kredit/db
  • intézményi TDK díjazott előadás I-III. helyezés 3 kredit/db
  • nem elsőszerzős, nem TDK előadás, poszter 2 kredit/db
  • előadás helyi, hallgatói konferencián 1 kredit/db
  • tervek kiállítása nyilvános kiállításon 1 kredit/db
  • igazolt hangverseny fellépés 1 kredit/db
  • művészeti alkotások kiállítása 1 kredit/db

  Az elért eredményt az oktatási intézmény, vagy egyéb szakmai szervezet (helyi TDK, OTDK, konferencián való előadást igazoló kiadvány, publikáció, stb.) által kiállított hivatalos dokumentum igazolja.

  A pályázat benyújtásának határideje és módja:

  A pályázatot legkorábban 2012. november 29-től lehet benyújtani.

  Az aláírt pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek személyes benyújtásának határideje: 2012. december 17., 14.00 óra., postai úton történő beérkezésének határideje: 2012. december 17.

  A határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos benyújtott pályázatokat a lebonyolító, valamint a pályázatokat elbíráló testület nem veszi figyelembe!

  A beadás menete

  A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó pályázatát az adatlap kitöltése után beadja az elektronikus Ügyfélkapu felületen keresztül, majd a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó papír alapú mellékletekkel együtt és határidőig a megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

  Elektronikus beadás a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül:

  http://sao.bbi.hu

  Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén, nyomtatványai között talál.

  Az elektronikus beadást követően a pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

  Személyesen az alábbi címek valamelyikén:

  Balassi Intézet

  Márton Áron Szakkollégium

  1037 Budapest

  Kunigunda útja 35.

  Tel: +36-1-368-8860/123 mellék

  tehetseg@bbi.hu

  Balassi Intézet

  Márton Áron Szakkollégium

  Debreceni Szakkollégium

  4027 Debrecen

  Egyetem sugárút 13.

  Tel: +36-52-536-722

  masz@unideb.hu

  Balassi Intézet

  Márton Áron Szakkollégium

  Pécsi Szakkollégium

  7634 Pécs

  Rácvárosi út 70.

  Tel: +36-72-251-637

  vazsonyi_otto@masz.pte.hu

  Balassi Intézet

  Márton Áron Szakkollégium

  Szegedi Szakkollégium

  6725 Szeged

  Kálvária sugárút 87.

  Tel: +36-62-420-140

  kanyari@mad.hu

   

  Vagy postai úton az alábbi címre:

  Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium
  1037 Budapest
  Kunigunda útja 35.

  Tehetséggondozó Szakkollégium” jeligére

  Tájékozódás a pályázatról: A beérkezett teljes pályázatokról annak iktatását követően a bonyolító a pályázót elektronikus levélben a pályázó által a BI MÁSZ Neptun rendszerében megadott elektronikus levélcímen értesíti a pályázati anyag beérkezéséről, legkésőbb 2012. december 21-ig. A pályázatról, a beadott pályázatok megérkezéséről, illetve a szerződésről a fenti címeken telefonszámokon és e-mail címeken lehet tájékozódni.

  Szükséges mellékletek, igazolások

  Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban kell csatolni.

  Kötelezően benyújtandó pályázati anyag és mellékletei:

  • elektronikus Ügyfélkapu felületen beadott pályázati adatlap – kinyomtatott és aláírt PDF dokumentum
  • hallgatói jogviszony fennállásról szóló hiteles/eredeti igazolás (2012/2013-as tanév őszi, majd tavaszi szemeszter)
  • a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített igazolás az utolsó két lezárt félév (2011/2012-es tanév őszi és tavaszi szemeszter) indexoldalairól (Személyes beadásnál: az igazolást helyettesítheti, ha a pályázó a pályázati anyagot átvevő személynél a félév indexoldalait helyben kinyomtatja a hallgatói elektronikus felületről – Neptun vagy ETR -, amit az átvevő személy az aláírásával hitelesít. Postai beadásnál: a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített igazolás).
  • szakmai ajánlás, melynek tartalmaznia kell az ajánló/tutor nevét, intézményének nevét és címét (a formanyomtatványt a pályázó a www.martonaron.hu és a www.balassi-intezet.hu honlapokról töltheti le). A szakmai ajánlást a tutor aláírásával ellátva kell a pályázathoz csatolni.
  • a tutor által jóváhagyott, aláírásával ellátott szakmai munkaterv
  • a tutor részletes szakmai életrajza
  • a magyar nemzetiség igazolása (e célra alkalmas minden olyan dokumentum, amelyből a magyar nemzetiség megállapítható) – a hiteles dokumentum egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal pótolható
  • az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata

  Az elbírálást segítő csatolható mellékletek: Magister” pályázó esetében a kiírást megelőző tanévben a Tehetséggondozói Szakkollégiumi Programon szerzett BI MÁSZ Oklevél.

  Letölthető dokumentumok

  Pályázati dokumentumok

  Forrás: http://www.kormany.hu