palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programban való részvételre határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik részére

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen pályázatot hirdet a 2012/2013-as tanévben a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók és vezetőtanáraik (tutoraik) részére a Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Programban való részvételre

A pályázati kiírás tartalmát az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Balassi Intézettel együttműködve dolgozta ki, és a pályázatot a Balassi Intézet lebonyolítói közreműködésével hirdeti meg.

Általános tudnivalók:

 • Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet a pályázaton elnyerhető ösztöndíjjal a felsőoktatásban tanuló kiemelkedő tehetségű és szorgalmú külhoni magyar fiatalok tudományos-kutatói tevékenységét kívánja elősegíteni.
 • A Márton Áron Kutatói Szakkollégiumi Program a magyarországi és szülőföldi felsőoktatási intézményekben a 2012/2013-as tanévben tanulmányokat folytató határon túli magyar hallgatók részére tutorális (vezetőtanár által segített, koordinált) képzési, tudományos-kutatási programot biztosít, a szakkollégiumi programba felvett hallgatókhoz kapcsolódó vezetőtanárok (tutorok) bevonásával tudományos igénnyel mérhető tanulmány elkészítését támogatja.
 • A pályázat a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok 2012. évi felhasználásának szabályairól szóló 34/2012. (X.17.) EMMI rendeletben (továbbiakban: Rendelet) foglaltak alapján került kiírásra. A Rendeletnek, valamint Magyarország egyéb vonatkozó jogszabályainak – így különösen az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban Ávr.) és a határon túli költségvetési támogatások sajátos támogatásairól szóló 98/2012. (V. 15.) Korm. rendelet – a rendelkezései a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandók.
 •             – A pályázathoz rendelkezésre álló pénzügyi forrás a Magyarország 2012. évi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény XX. fejezet, 20/5/18/1. Határon túli oktatási feladatok támogatása nem feladatfinanszírozási körbe tartozó előirányzat (Áht azonosító: 295 002). Jelen pályázaton rendelkezésre álló pénzügyi forrás összege 7.500.000,- forint.
 • A vezetőtanár (tutor) a tutorált ösztöndíjas hallgatót a 2012/2013-as tanév során támogatja szakmai előmenetelében a meghatározott kommunikációs csatornákon keresztül (személyes találkozás, elektronikus levelezés, e-learning oktatás), útmutatást nyújt számára, haladási naplót készít és kiértékelést ad, biztosítja, hogy a szakmai munka megfeleljen a kutatásvezető által megfogalmazott minőségi követelményeknek.
 •             – A kutatások folyamatait a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma által felkért kutatásvezető koordinálja.
 • A kutatási témákat az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Balassi Intézet közösen jelöli ki és teszi közzé a pályázat megjelenésekor, a kutatási témák listája a Pályázati kiírás részét képezi, a www.martonaron.hu, illetve a www.balassi-intezet.hu weboldalról tölthető le.
 • A Kutatási Szakkollégiumi Program keretében készült tanulmányok digitális formában, ISBN kóddal ellátva a Balassi Intézet gondozásában jelennek meg. A megjelenés és felhasználás feltételeit az ösztöndíjassal kötött szerződés tartalmazza. A tanulmányok első közlésének jogát a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium (továbbiakban BI MÁSZ) fenntartja.
 • Az elektronikus feldolgozásra kerülő tanulmányt a kiírók által előre megadott formátumban kell elkészíteni, szorosan együttműködve a szerkesztőkkel. A szerkesztési paraméterektől való bármilyen, előzetesen nem egyeztetett eltérés a publikációból való kizárást vonja maga után. A kutatás során gyűjtött anyagok másolatát (visszaérkezett kérdőívek, hang- vagy képhordozóval rögzített interjúk, stb.) a munka lezárásakor le kell adni.
 • A programban résztvevő hallgatók és vezetőtanárok (tutorok) ösztöndíjban részesülnek. Az ösztöndíj folyósítása a pályázati feltételek teljesülését követően utófinanszírozással történik.
 • Az ösztöndíjazással és az ösztöndíjasokkal kapcsolatos adminisztratív feladatokat és kapcsolattartást a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégiuma végzi.

A pályázó a pályázaton való részvétellel elfogadja a következőket:

 • Kizárható az a pályázó, aki az adatlapon, illetve a pályázathoz benyújtott mellékleteken valótlan, hamis adatokat szolgáltat, ilyen nyilatkozatot tesz a pályázat benyújtásakor, illetve valamely, a pályázat elbírálását érintő valós tényt, adatot elhallgat.
 • Az értékeléshez a pályázattal kapcsolatban pontosítás, további adat, információ, dokumentum kérhető (hiánypótlás), amely a hiánypótlási felhívásban meghatározott határidőn belül csatolandó a pályázathoz.
 • A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság végzi. Az Értékelő Bizottság elnöke: Zsámboki Marcell, a Balassi Intézet oktatási igazgatója. Az Értékelő Bizottság tagjai: Gyetvai Árpád, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Oktatásért Felelős Államtitkári Kabinet Külhoni Magyarok Osztályának osztályvezetője; Hógenburg Tamás, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium igazgatója; Masát Ádám, a Balassi Intézet Hungarológia Tagozatának vezetője; Demeter József, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Debreceni Kollégiumának vezetője; Kanyári József a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Szegedi Kollégiumának vezetője; Vázsonyi Ottó, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium Pécsi Kollégiumának vezetője.
 • A pályázatokról a döntést az Értékelő Bizottság javaslatának figyelembe vételével Dr. Hoffmann Rózsa, az Emberi Erőforrások Minisztériumának oktatásért felelős államtitkára hozza meg 2012. december 31-ig. A pályázat eredményéről szóló írásos értesítés a döntést követően 7 munkanapon belül a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium részéről postai feladásra kerül.
 • A döntéssel szemben fellebbezésnek nincs helye, a pályázó azonban az emberi erőforrások miniszteréhez kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárás, a pályázat befogadása vagy a pályázati döntés jogszabálysértő. A kifogást a pályázónak a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított 10 munkanapon, de legkésőbb a kifogásolt intézkedés megtörténtéről vagy a mulasztástól számított 30 munkanapon belül kell benyújtania. A pályázónak a kifogás benyújtásakor az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 90. §-ában meghatározottak szerint kell eljárnia.
 • Az ösztöndíjat elnyert hallgatóval (személyenként) az Emberi Erőforrás Minisztériuma által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas hallgató jogait, valamint a hallgatónak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
 • hallgató személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél/személyi igazolvány – száma);
 • a hallgató idegenrendészeti státusza (különös tekintettel pl. a letelepedési engedély megszerzésére);
 • a hallgató tanulmányi és finanszírozási státuszának megváltozása (így pl. halasztás, átsorolása költségtérítéses/önköltséges képzésre, hallgatói jogviszony megszűnése);
 • a hallgató elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.
 • Az ösztöndíjat elnyert hallgató vezetőtanárával (tutorával) az Emberi Erőforrás Minisztériuma által e feladatra kijelölt Balassi Intézet szintén szerződést köt, amely tartalmazza az ösztöndíjas vezetőtanár (tutor) jogait, valamint a vezetőtanárnak az ösztöndíjazó felé teljesítendő beszámolási, illetve az alábbi adatokra (és azok megváltozására) vonatkozó adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettségeit:
 • a vezetőtanár személyes adatai (név, lakcím, azonosító okmány – útlevél/személyi igazolvány – száma);
 • a vezetőtanárnak a felsőoktatási intézménnyel vagy tudományos kutató műhellyel (intézménnyel) fennálló munkaviszonyának (jogviszonyának), státuszának megváltozása;
 • a vezetőtanár elérhetőségi címének, egyéb elérhetőségének (pl. e-mail cím) bejelentése, illetve ezen elérhetőségeinek megváltozása.

A pályázók (a hallgatók és vezetőtanáraik) pályázatuk benyújtásával hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adataiknak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Balassi Intézet, valamint a fentiekben meghatározott döntés-előkészítő testületek és döntéshozók általi kezeléséhez a döntéshez szükséges ideig. A nyertes pályázók pályázatuk benyújtásával továbbá hozzájárulnak a pályázati adatlapon szereplő személyes adatainak az Emberi Erőforrások Minisztériuma, valamint a Balassi Intézet általi, a támogatás folyósításához szükséges kezeléséhez a támogatott jogviszony időtartama alatt. Az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése a támogatott jogviszony megszűnését vonja maga után.

 • A támogatást elnyerő pályázók (hallgatók és vezetőtanárok) részére a Balassi Intézet folyósítja az ösztöndíjat. Az ösztöndíj a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) 1. sz. melléklete 4.7. pontja értelmében adómentes. A pályázatot elnyerő hallgató és vezetőtanára (tutora) tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírásának és az ösztöndíj folyósításának kötelező alaki feltétele
 • a magyarországi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló vagy (tutorok esetében) magyarországi felsőoktatási intézmények, tudományos-kutató műhelyek oktatói, kutatói tevékenységet folytató személyek esetében a magyarországi forintalapú bankszámla megléte;
 • a külföldi felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban álló vagy (tutorok esetében) külföldi felsőoktatási intézmények, tudományos-kutató műhelyek oktatói, kutatói tevékenységet folytató személyek esetében a külföldi devizaalapú vagy a magyarországi forintalapú bankszámla megléte melynek létesítésével kapcsolatban az ösztöndíjas hallgató vagy vezetőtanár köteles eljárni.
 • A megítélt ösztöndíjat az ösztöndíjazó időlegesen felfüggesztheti vagy véglegesen megszüntetheti, illetve az ösztöndíjas az ösztöndíj, vagy annak egy részének visszafizetésére kötelezhető, valamint a következő két év pályázati lehetőségeiből kizárhatja amennyiben az ösztöndíjas a pályázati felhívásban, az ösztöndíjszerződésben vagy a vonatkozó jogszabályban foglaltakat megszegi (pl. a hallgató nem végzi el év közben a kutatási részfeladatokat, nem vesz részt a workshopokon, nem adja le a kutatási terve alapján készített tanulmányt, a vezetőtanár nem teljesíti tutoriális feladatait). Amennyiben az ösztöndíjast az ösztöndíj (vagy annak egy részének) visszafizetésére kötelezik, akkor az ösztöndíj Ptk. szerinti kamattal megnövelt összegét kell visszafizetnie. A kamatszámítás kezdő időpontja a visszafizetendő támogatás első alkalommal történt folyósításának napja, utolsó napja a visszafizetési kötelezettség teljesítésének napja.

Pályázhat minden olyan külhoni magyar nemzetiségű (magát magyarnak valló), Magyarország területén állandó lakcímmel nem rendelkező személy, aki

 • a 2012/13-as tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben alap-, mester/magiszteri/specialista vagy doktori képzésben folytat tanulmányokat; és
 • pályázatában tutorként a 2012/13-as tanévben valamely magyarországi vagy ausztriai, horvátországi, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai vagy ukrajnai felsőoktatási intézményben vagy tudományos/kutató intézményben/szakmai műhelyben oktatóként és/vagy tudományos kutatóként tevékenykedő vezetőtanárt jelöl meg, aki ezt a pályázati adatlapon aláírásával elfogadja.

Figyelem! A pályázaton történő részvételnek nem akadálya a magyar állampolgárság (azaz a kettős állampolgárság) megléte, vagy az arra irányuló kérelem benyújtása!

A pályázásból kizáró feltételek:

 • Nem pályázhatnak a Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező személyek.
 • Nem részesülhetnek ösztöndíjban a közép- és felsőfokú szakképzésben részt vevő személyek.

 További pályázati információk:

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető hallgatók száma legfeljebb 25 fő.

A hallgatói ösztöndíj a 2012/2013-as tanév10 hónapjára nyerhető el, mértéke 20.000,- Ft/hó/fő, azaz összesen 200.000,- Ft/tanév/fő. Az ösztöndíj két részletben kerül folyósításra: 80.000,- Ft/fő a II. workshopon történő időszaki beszámoló megtartását követően, 120.000,- Ft/fő a tanulmánynak a záró konferencián való bemutatását követően (2013. év májusában).

A pályázaton ösztöndíjban részesíthető vezetőtanárok (tutorok) száma szintén legfeljebb 25 fő.

A tutori ösztöndíj mértéke 100.000,- Ft/tanév/fő, mely utólagos kifizetéssel, egy összegben kerül utalásra, amennyiben a tutor a szerződésben vállalt kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Egy vezetőtanár (tutor) legfeljebb 3 fő, a pályázaton nyertes hallgató vezetőtanári feladatait vállalhatja. Amennyiben egy vezetőtanár egynél több pályázaton nyertes hallgató vezetőtanári feladatait is ellátja, akkor a Balassi Intézet a vezetőtanárral az általa tutorált hallgatóként külön-külön köt szerződést, és a vezetőtanárt az általa tutorált hallgatóként járó tutori ösztöndíjak is megilletik. (Pl. ha valamely vezetőtanár két pályázaton nyertes hallgatót tutorál, akkor vele a két nyertes hallgató után a Balassi Intézet két szerződést köt, melyek szerint a vezetőtanárt kétszer 100.000,- Ft/tanév, összesen 200.000,- Ft/tanév) tutori ösztöndíj illeti meg.)

A pályázatok értékelése:

Az Értékelő Bizottság a beérkezett érvényes pályázatokat az alábbi szempontok figyelembe vételével, egyedi döntéssel rangsorolja:

 • A pályázati anyag tartalmi elemei;
 • A pályázati anyag kidolgozottsága;
 • A kutatási terv megvalósíthatósága az adott kutatási időszakban;
 • Szakmai ajánlások milyensége;
 • Szakmai előzmények, korábbi publikációk, kutatási, tudományos tevékenységek;
 • más, az Értékelő Bizottság által fontosnak ítélt szempontok.

 A pályázat benyújtásának határideje és módja:

A pályázatot legkorábban 2012. november 29-től lehet benyújtani.

Az aláírt pályázati adatlap és a kötelezően csatolandó mellékletek személyes benyújtásának határideje: 2012. december 17., 14.00 óra., postai úton történő beérkezésének határideje: 2012. december 17.

A határidő után beérkezett, ill. a formailag hibás és hiányos benyújtott pályázatokat a lebonyolító, valamint a pályázatokat elbíráló testület nem veszi figyelembe!

A beadás menete

A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázó pályázatát az adatlap kitöltése után beadja az elektronikus Ügyfélkapu felületen keresztül, majd a PDF file-t kinyomtatva és saját kezűleg aláírva postai úton, vagy személyesen benyújtja a kötelezően csatolandó papír alapú mellékletekkel együtt és határidőig a megjelölt elérhetőségek valamelyikén.

Elektronikus beadás a Balassi Intézet elektronikus ÜGYFÉLKAPU felületén keresztül:

http://sao.bbi.hu

Az adatlap kitöltését követően a rendszer a pályázó adatait tartalmazó PDF típusú dokumentumot készít, melyet a pályázó az ügyfélkapu felületén, nyomtatványai között talál.

Az elektronikus beadást követően a pályázatot személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

Személyesen az alábbi címek valamelyikén:

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium

1037 Budapest

Kunigunda útja 35.

Tel: +36-1-368-8860/123 mellék

kutatas@bbi.hu

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium

Debreceni Szakkollégium

4027 Debrecen

Egyetem sugárút 13.

Tel: +36-52-536-722

masz@unideb.hu

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium

Pécsi Szakkollégium

7634 Pécs

Rácvárosi út 70.

Tel: +36-72-251-637

vazsonyi_otto@masz.pte.hu

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium

Szegedi Szakkollégium

6725 Szeged

Kálvária sugárút 87.

Tel: +36-62-420-140

kanyari@mad.hu

Vagy postai úton az alábbi címre:

Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium
1037 Budapest
Kunigunda útja 35.

Kutatói Szakkollégium” jeligére

Tájékozódás a pályázatról:

A beérkezett teljes pályázatokról annak iktatását követően a bonyolító a pályázót elektronikus levélben a pályázó által a BI MÁSZ Neptun rendszerében megadott elektronikus levélcímen értesíti a pályázati anyag beérkezéséről, legkésőbb 2012. december 21-ig. A pályázatról, a beadott pályázatok megérkezéséről, illetve a szerződésről a fenti címeken telefonszámokon és e-mail címeken lehet tájékozódni.

Szükséges mellékletek, igazolások

Az alábbiakban felsorolt mellékleteket, igazolásokat 1-1 példányban kell csatolni.

Kötelezően benyújtandó pályázati anyag és mellékletei:

 • elektronikus Ügyfélkapu felületen beadott pályázati adatlap – kinyomtatott és aláírt PDF dokumentum
 • hallgatói jogviszony fennállásáról szóló hiteles/eredeti igazolás (2012/2013-as tanév őszi szemeszter)
 • a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített igazolás az utolsó két lezárt félév (2011/2012-es tanév őszi és tavaszi szemeszter) indexoldalairól (Személyes beadásnál: az igazolást helyettesítheti, ha a pályázó a pályázati anyagot átvevő személynél a félév indexoldalait helyben kinyomtatja a hallgatói elektronikus felületről – Neptun vagy ETR -, amit az átvevő személy az aláírásával hitelesít. Postai beadásnál: a felsőoktatási intézmény tanulmányi osztálya által hitelesített igazolás).
 • legalább két szakmai ajánlás a kutatói programban való részvételre, melynek tartalmaznia kell az ajánló nevét, intézményének nevét és címét
 • (a formanyomtatványt a pályázó a www.martonaron.hu és a www.balassi-intezet.hu honlapokról töltheti le). A szakmai ajánlást a tutor aláírásával ellátva kell a pályázathoz csatolni.
 • kutatási terv a kiválasztott téma feltüntetésével, mely a pályázatban és a szakmai munkában való részvétel indítékait és a publikálással kapcsolatos terveket tartalmazza A kutatási tervet a tutor aláírásával ellátva kell benyújtani.
 • a tutor részletes szakmai életrajza
 • a tutor munkahelyi igazolása
 • a magyar nemzetiség igazolása (e célra alkalmas minden olyan dokumentum, amelyből a magyar nemzetiség megállapítható) – a hiteles dokumentum egyoldalú, a pályázó által tett jognyilatkozattal pótolható
 • az állandó lakóhelyet igazoló okmány egyszerű másolata

Az elbírálást segítő csatolható mellékletek:

eddig megjelent publikációk listája (címe, megjelenés helye, ideje, megjelenési sorrendben)

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás

Forrás: http://www.kormany.hu