palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a Szakáts-villa hasznosítására

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2131 Göd Pesti út 81) 78/2013. (V.29.) Ök. számú határozata alapján pályázatot hirdet a Vécsei u. 1. szám alatti (hrsz: 783 ) épületek hasznosítására.

1. Az ingatlan jellemzői:

Az épület Göd déli határánál, a Duna mellett található, cca 4 hektáros ártéri erdőben. Az épület mellett halad el a Bp-Szob kerékpárút. Árvíztől védett.

Az épület állapota erősen leromlott. A területen bérleti szerződéssel horgásztó és gyerek kalandpark üzemel. A mellette lévő telekrészen működik a Búzaszem Általános Iskola. Közvetlen folyatásában cca 5800 m2 patakvölgy, ártéri erdő található.

 • Címe: Göd, Vécsei u. 1.
 • Területe: cca 35.000 m2 , az épület alapterülete: 179 m2 (bővíthető)
 • Művelési ág: Kivett (belterület)
 • Tulajdonosi jogállás: Önkormányzati tulajdon – Tulajdonos: Göd Város Önkormányzata.

Története: Az épület az 1920-as években épült, a Szakáts család lakóépületeként. A II. világháború után államosították, majd úttörőtábor üzemelt benne a rendszerváltásig. A rendszerváltás óta üresen áll, az állapota folyamatosan romlik. A tábor egykori csónakháza is felújításra szorul.

Tulajdonosi nyilatkozat:

A telek területe 41.960 m2, jól elhatárolható részére (5783 m2) a Búzaszem Alapítványnak van földhasználati joga. A tulajdonos kijelenti, hogy az ingatlan ezen felül per- és tehermentes.

A pályázat az ingatlanon található villára és csónakházra vonatkozik.

A Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolása közpark, (Zkp 2) Az övezeti előírások FSZ+ tetőteres beépítést tesznek lehetővé.

      (1) Az övezetben a létesíthető beépítés paramétereit az alábbi táblázat tartalmazza:

Építési övezet jele Zkp-2

Beépítési mód szabadonálló

Kialakítható legkisebb telekterület (m2) Kialakult, 10.000

Minimális telekszélesség (m) 50

Minimális telekmélység (m) 60

Legnagyobb beépítettség (%) 1

Legnagyobb beépítettség terepszint alatt (%)

Legnagyobb építménymagasság (m) 3,0

Legnagyobb homlokzatmagasság (m) 3,5

Zöldfelület legkisebb mértéke (%) 75 (90)

(2) Az övezetbe tartozó telek nem osztható meg, de azonos övezetbe tartozó telekkel egyesíthető.

(3) Az övezetben a pihenést és testedzést szolgáló építmény (sétaút, pihenőhely, tornapálya, gyermekjátszótér stb.), vendéglátó épület, valamint a terület fenntartásához szükséges épület helyezhető el.

(4) Az övezet telkein létesíthető épületeken kizárólag magastető alkalmazása lehetséges. A tető hajlásszöge 20-45 fok között választható meg.

(5) Az övezet telkein a meglevő közparkokat legalább 75%-os növényzeti fedettséggel kell fenntartani. Az új építésnél, felújításnál alkalmazható legkisebb zöldfelületi arány mértéke 90%.

(6) Az övezethez tartozó zöldfelületek fenntartása során biztosítani kell a területén található természeti értékek maradéktalan megóvását, a területre vonatkozó természetvédelmi kezelési terv érvényesítését

 2. A pályázat fő céljai:

 • az ingatlan hagyományához méltó teljeskörű felújítása, korszerűsítése, újjáépítése, 2015. december 31-ig jogerős használatbavételi engedély megszerzése,
 • a teljeskörűen felújított ingatlannak a komplex ingatlanhasznosítási szerződés időtartama alatti működtetése a Pályázó által.

3. Kikötések:

 • A felújítás, korszerűsítés során beépített anyagok a beépítéssel az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
 • A pályázatban megjelölt megvalósítási és hasznosítási időszak alatt a beruházás értéknövekményének ellenértékeként a pályázó bérleti és hasznosítási jogot nyer az ingatlanon.
 • A megvalósítási és hasznosítási időszak alatt az ingatlan fenntartásával és karbantartásával járó valamennyi költség Pályázót terheli, azért sem a projekt időtartama alatt, sem azt követően kompenzációt, beszámítást nem kérhet.
 • A megvalósítási majd hasznosítási időszak leteltét követően a beruházással kialakított állapotnak megfelelően karban tartott ingatlan teljes egészében Önkormányzat birtokába kerül vissza.
 • Játékterem, diszkó és egyéb a gödi kertvárosi környezetet zavaró tevékenység kizárt.
 • Legfeljebb a hasznosítási időtartam végéig a pályázó az ingatlant vagy részeit egyedi tulajdonosi hozzájárulással albérletbe adhatja.
 • Jelentős gépkocsiforgalmat vonzó tevékenység nem támogatott. A gépkocsik elhelyezéséről az országos és helyi jogszabályoknak gondoskodni kell.
 • A villaépület nyugati homlokzatának jellege megőrzendő.
 • A beruházással felújított és/vagy korszerűsített épületnek meg kell felelnie a vonatkozó építési szabályoknak és energetikai szabványoknak.
 • A pályázathoz benyújtott előtervek a későbbi engedélyezési/kiviteli tervek vonatkozásában a pályázót kötik.
 • Amennyiben Pályázó a benyújtott és kedvezően elbírált pályázatban megjelöltektől a saját érdekkörében felmerülő okból a megvalósítás vagy/és a hasznosítás során eltér úgy a Felek közötti szerződések megszűnnek.
 • A teljes vállalt építészeti megvalósítás érdekében banki vagy/és dologi garanciát kell felmutatni 20.000.000 HUF értékben.
 • Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

4. A pályázókra vonatkozó elvárások:

 • pályázhat magyar vagy közösségi lakhelyű/székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy büntetlen előéletű cselekvőképes természetes személy,
 • a pályázónak nem lehet magyarországi köztartozása és ezt 30 napnál nem régebbi hatósági „nullás” igazolással bizonyítja, vagy szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 • nincs lejárt határidejű tartozása Göd Város Önkormányzata vagy a Településellátó Szervezet felé,
 • a pályázó szervezet nem áll csődeljárás alatt, nem indítottak ellene felszámolási eljárást és nem áll végelszámolás vagy felfüggesztés alatt.

 5. A pályázati anyag tartalma, csatolandó dokumentumok:

 • Hasznosítási koncepció és üzleti terv, amely alátámasztja a beruházás hasznosítási időszak alatti megtérülését, az ingatlan folyamatos jókarbantartásának teljesülését, ezzel egy közép-hosszútávú, határozott időre szóló komplex hasznosítási szerződés megkötését.
 • A projekt futamidejének konkrét meghatározása.
 • Építészeti előterv, benne színes homlokzati rajz, a tervezett felújítási, korszerűsítési, rekonstrukciós munkák leírása.
 • Emlékhely előzetes terve, hasznosítási terve, elérhetőségének időszaka, felügyelete módjának leírása.
 • Megalapozott forgalombecslés gyalogos, kerékpáros és gépkocsis kategóriákban.
 • Az értékelési szempontokat alátámasztó terveket, számításokat a Pályázó saját belátása szerinti részletességgel, meggyőző erejű tartalommal és formában, közkeletű papír alapú vagy elektronikus formátumokban adja be.
 • A pályázó személyére vonatkozó fent említett iratok.

6. A pályázatok benyújtásának határideje és módja:

 • 2013. július 15. (hétfő) 1600 óra
 • postai úton: Gödi Polgármesteri Hivatal címére való megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.)                                                     vagy
 • személyesen: Gödi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2131 Göd, Pesti út 81. I. emelet)
 • A pályázatot kérjük zárt borítékban, magyar nyelven benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a „Pályázat a Szakáts-villa hasznosítására. Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” jelzetet.

7. A pályázatok értékelési szempontjai:

 • A pályázatokat az alábbi csökkenő fontosságú szempontok alapján rangsoroljuk:
 • A pályázó által vállalt megvalósítási és hasznosítási időszak hossza. A legkedvezőbb pályázat a legrövidebb időtartamú.
 • Az épület fellelhető forrásokból rekonstruálható eredeti kiviteléhez való hasonlóság mértéke. A legkedvezőbb pályázat az épület külső megjelenésében hűen adja vissza az eredetit.
 • Az épület tartóssága és környezettudatossága.
 • Az épület környezetének forgalomtechnikai terhelése, a parkolás megoldásának minősége. A legkedvezőbb pályázat az esetleges gépkocsiforgalmat a környezet legkisebb zavarásával kezeli.

9. Az elbírálásra jogosultak, pályázat értékelése:

 • A borítékbontás és az eredményhirdetés nyilvános, a bírálat zárt eljárásban történik.
 • Borítékbontás időpontja: 2013. július 15. (hétfő) 1700 óra. A borítékbontásról külön értesítést a pályázó nem kap. A borítékbontást a polgármester által megbízott személy végzi és a pályázatok alaki feltételeit ellenőrzi. Megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet kérésre átad a jelenlévő pályázónak.
 • A második értékelési szemponthoz kikérjük a Gödi Tervtanács véleményét.
 • Az érvényes pályázatokat a polgármester által felkért 3 tagú munkacsoport (értékelő bizottság) a fent szempontok szerint értékeli, rangsorolja, majd előterjeszti a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elé.
 • A pályázatokat a két említett bizottság együttesen értékeli. A két bizottság a saját értékelése szerinti első három helyezettet terjeszti fel a Képviselő-testülethez.
 • A bizottsági értékelés legkésőbbi időpontja: 2013. augusztus 31.
 • A bizottságok javaslatukat és véleményüket megküldik a Pályázóknak. A versenyben maradt Pályázók ez alapján pályázatukat kiegészíthetik.
 • A Képviselő-testület meghatározza a hozzá felterjesztett 3 legjobb pályázat sorrendjét, megállapítja a pályázat nyertesét.
 • Képviselő-testületi döntésének legkésőbbi időpontja: 2013. szeptember 30.
 • Az eredményről történő értesítés határideje: a Képviselő-testületi ülést követő 8 munkanapon belül. Az ajánlatkérő az eredményről levélben tájékoztatja az ajánlattevőket.

10. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: a pályázat benyújtását követő 90. nap.

11. Egyéb adatok:

Az ingatlan munkanapokon megtekinthető a helyszínen, Juhász Anita vagyongazdálkodási ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban. (tel: 27/ 530-056)

A felhívással, a pályázat részleteivel kapcsolatos további információk kérhetők Tarjányi Judit főépítésznél (tel: 27/530-064/208. mellék)

Forrás: Pályázat a Szakáts-villa hasznosítására