palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az egykori gödi Kincsem-istálló hasznosítására

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (2131 Göd Pesti út 81.) 77/2013. (V.29.) Ök. számú határozata alapján pályázatot hirdet a Göd, Pesti út (hrsz: 2690/1) ingatlan hasznosítására.

1. Az ingatlan legfontosabb jellemzői:

 • címe: Göd, Pesti út hrsz: 2690/1
 • a telek területe: 2282 m2, az épület alapterülete: 822 m2
 • művelési ág: kivett, gazdasági épület
 • tulajdonosi jogállás: önkormányzati tulajdon, a tulajdonos: Göd Város Önkormányzata,
 • az épület Göd középpontjában, a 2. számú, Bp-Vác főútvonal mellett található, az épület mögött halad el a Budapest-Szob kerékpárút
 • árvíztől védett
 • az épület U alaprajzú, állapota leromlott
 • a területen megtalálható két kút alépítménye
 • az ingatlanon található épület a Budapest-Vác vasútvonal 1846-os átadásáig postakocsi-állomás istállóépülete volt, utána versenyló-istálló. Innen aratta győzelmeit Kincsem, a világhírű csodakanca. A versenyekre az itteni kutakból szállították a vizet, mert Kincsem csak ezt itta
 • az Önkormányzat az épület előtti térre 2014-re Kincsem szobor állítását tervezi

Tulajdonosi nyilatkozat: A tulajdonos kijelenti, hogy az ingatlan per-, és tehermentes. Jelenleg a beépítés jellege és az épület belső udvari karaktere, főbb elemei helyi védelem   alatt állnak.

A hasznosítási pályázat az ingatlanon található épületre és udvarra vonatkozik. 

A Helyi Építési Szabályzat szerinti besorolási központi vegyes (Vk 2) létesíthető funkciók:

 • lakóépület,
 • igazgatási épület,
 • kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület,
 • egyéb közösségi szórakoztató épület,
 • egyházi, oktatási, egészségügyi, szociális épület
 • szálláshely legfeljebb 20 főre.

2. A pályázat fő céljai:

 • az ingatlan hagyományához méltó, védettségének megfelelő teljeskörű felújítása, korszerűsítése, 2015. december 31-ig jogerős használatbavételi engedély megszerzése,
 • Kincsemnek, a világhírű csodakancának méltó látogatható emlékhely kialakítása (cca 30 m2),
 • az ingatlan területén lévő két kút felújítása
 • a teljeskörűen felújított ingatlannak a komplex ingatlanhasznosítási szerződés időtartama alatti működtetése a Pályázó által.

3. Kikötések:

 • A felújítás, korszerűsítés során beépített anyagok a beépítéssel az Önkormányzat tulajdonába kerülnek.
 • A pályázatban megjelölt megvalósítási és hasznosítási időszak alatt a beruházás értéknövekményének ellenértékeként a pályázó bérleti és hasznosítási jogot nyer az ingatlanon.
 • A megvalósítási és hasznosítási időszak alatt az ingatlan fenntartásával és karbantartásával járó valamennyi költség Pályázót terheli, azért sem a projekt időtartama alatt, sem azt követően kompenzációt, beszámítást nem kérhet.
 • A megvalósítási majd hasznosítási időszak leteltét követően a beruházással kialakított állapotnak megfelelően karban tartott ingatlan teljes egészében Önkormányzat birtokába kerül vissza.
 • A Kincsem emlékhelynek legalább szombaton és még két napon, alkalmanként napközben legalább  4-4 órán át kell nyitva lennie.
 • A Kincsem emlékhelyet az ún. Göd Kártyával rendelkezők ingyenesen látogathatják.
 • Játékterem, diszkó és egyéb a gödi kertvárosi környezetet zavaró tevékenység kizárt.
 • Legfeljebb a hasznosítási időtartam végéig a pályázó az ingatlant vagy részeit egyedi tulajdonosi hozzájárulással albérletbe adhatja.
 • Jelentős gépkocsiforgalmat vonzó tevékenység nem támogatott. A gépkocsik elhelyezéséről az országos és helyi jogszabályoknak gondoskodni kell.
 • A beruházással felújított és/vagy korszerűsített épületnek meg kell felelnie a vonatkozó építési szabályoknak és energetikai szabványoknak.
 • A pályázathoz benyújtott előtervek a későbbi engedélyezési/kiviteli tervek vonatkozásában a pályázót kötik.
 • Amennyiben Pályázó a  benyújtott és kedvezően elbírált pályázatban megjelöltektől a saját érdekkörében felmerülő okból a megvalósítás vagy/és a hasznosítás során eltér úgy a Felek közötti szerződések megszűnnek.
 • A teljes vállalt építészeti megvalósítás érdekében banki vagy/és dologi garanciát kell felmutatni 125.000.000 HUF értékben.
 • Az Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázati eljárást indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

4. A pályázókra vonatkozó elvárások:

 • pályázhat magyar vagy közösségi lakhelyű/székhelyű jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet vagy büntetlen előéletű cselekvőképes természetes személy,
 • a pályázónak nem lehet magyarországi köztartozása és ezt 30 napnál nem régebbi hatósági „nullás” igazolással bizonyítja, vagy szerepel az állami adóhatóság honlapján közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban,
 • nincs lejárt határidejű tartozása Göd Város Önkormányzata vagy a Településellátó Szervezet felé,
 • a pályázó szervezet nem áll csődeljárás alatt, nem indítottak ellene felszámolási eljárást és nem áll végelszámolás vagy felfüggesztés alatt.

5. A pályázati anyag tartalma, csatolandó dokumentumok:

 • Hasznosítási koncepció és üzleti terv, amely alátámasztja a beruházás hasznosítási időszak alatti megtérülését, az ingatlan folyamatos jókarbantartásának teljesülését, ezzel egy közép-hosszútávú, határozott időre szóló komplex hasznosítási szerződés megkötését.
 • A projekt futamidejének konkrét meghatározása.
 • Építészeti előterv, benne színes homlokzati rajz, a tervezett felújítási, korszerűsítési, rekonstrukciós munkák leírása.
 • Emlékhely előzetes terve, hasznosítási terve, elérhetőségének időszaka, felügyelete módjának leírása.
 • Megalapozott forgalombecslés gyalogos, kerékpáros és gépkocsis kategóriákban.
 • Az értékelési szempontokat alátámasztó terveket, számításokat a Pályázó saját belátása szerinti részletességgel, meggyőző erejű tartalommal és formában, közkeletű papír alapú vagy elektronikus formátumokban adja be.
 • A pályázó személyére vonatkozó fent említett iratok.

 6. A pályázatok benyújtásának határideje és módja:

 • 2013. július 15. (hétfő) 1600 óra
 • postai úton: Gödi Polgármesteri Hivatal címére való megküldésével (2131 Göd, Pesti út 81.)                                                     vagy
 • személyesen: Gödi Polgármesteri Hivatal Titkárságán (2131 Göd, Pesti út 81. I. emelet)
 • A pályázatot kérjük zárt borítékban, magyar nyelven benyújtani, a borítékon fel kell tüntetni a pályázó nevét, címét és a „Pályázat a Kincsem Istálló hasznosítására. Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” jelzetet.

7. A pályázatok értékelési szempontjai:

A pályázatokat az alábbi csökkenő fontosságú szempontok alapján rangsoroljuk:

 • A pályázó által vállalt megvalósítási és hasznosítási időszak hossza. A legkedvezőbb pályázat a legrövidebb időtartamú.
 • Az épület fellelhető forrásokból rekonstruálható eredeti kiviteléhez való hasonlóság mértéke. A legkedvezőbb pályázat az épület külső megjelenésében hűen adja vissza az eredetit.
 • Az épület tartóssága és környezettudatossága.
 • Az emlékhely mérete, minősége, szakmaisága, eredetisége nyitvatartási ideje.
 • Az épület környezetének forgalomtechnikai terhelése, a parkolás megoldásának minősége. A legkedvezőbb pályázat az esetleges gépkocsiforgalmat a környezet legkisebb zavarásával kezeli.

9. Az elbírálásra jogosultak, pályázat értékelése:

 • A borítékbontás és az eredményhirdetés nyilvános, a bírálat zárt eljárásban történik.
 • Borítékbontás időpontja: 2013. július 15. (hétfő) 1700 óra. A borítékbontásról külön értesítést a pályázó nem kap. A borítékbontást a polgármester által megbízott személy végzi és a pályázatok alaki feltételeit ellenőrzi. Megállapításait jegyzőkönyvben rögzíti, melyet kérésre átad a jelenlévő pályázónak.
 • A második értékelési szemponthoz kikérjük a Gödi Tervtanács véleményét.
 • Az érvényes pályázatokat a polgármester által felkért 3 tagú munkacsoport (értékelő bizottság) a fent szempontok szerint értékeli, rangsorolja, majd előterjeszti a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és a Pénzügyi Ellenőrzési, Közbeszerzési és Jogi Bizottság elé.
 • A pályázatokat a két említett bizottság együttesen értékeli. A két bizottság a saját értékelése szerinti első három helyezettet terjeszti fel a Képviselő-testülethez.
 • A bizottsági értékelés legkésőbbi időpontja: 2013. augusztus 31.
 • A bizottságok javaslatukat és véleményüket megküldik a Pályázóknak. A versenyben maradt Pályázók ez alapján pályázatukat kiegészíthetik.
 • A Képviselő-testület meghatározza a hozzá felterjesztett 3 legjobb pályázat sorrendjét, megállapítja a pályázat nyertesét.
 • Képviselő-testületi döntésének legkésőbbi időpontja: 2013. szeptember 30.
 • Az eredményről történő értesítés határideje: a Képviselő-testületi ülést követő 8 munkanapon belül. Az ajánlatkérő az eredményről levélben tájékoztatja az ajánlattevőket.

10. A szerződéskötés legkésőbbi időpontja: a pályázat benyújtását követő 90. nap.

11. Egyéb adatok:

Az ingatlan munkanapokon megtekinthető a helyszínen, Juhász Anita vagyongazdálkodási ügyintézővel előzetesen egyeztetett időpontban (tel: 27/ 530-056).

A felhívással, a pályázat részleteivel kapcsolatos további információk kérhetők Tarjányi Judit főépítésznél (tel: 27/530-064/208. mellék)