palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a van-i gyermekek magyarországi rehabilitációs programjának támogatása tárgyában

Magyarország Külügyminisztériuma a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 4/2011. (IX. 6.) KüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 32. §-ának (2) bekezdésének a) pontja alapján pályázatot hirdet magyar civil szervezetek, valamint magyarországi önkormányzatok számára a földrengés sújtotta törökországi Van városból meghívott gyermekek balatoni rehabilitációs programjának előkészítésére és végrehajtására.

A pályázat kódszáma: KÜM-2012-3

A pályázók köre: Pályázatot nyújthatnak be a Rendelet 2. § a) pontjában meghatározottaknak megfelelő magyarországi székhelyű civil szervezetek, amelyeket a bíróság közhasznúként vagy kiemelkedően közhasznúként vett nyilvántartásba a pályázati kiírás előtt legalább 2 évvel és az alapszabálynak, alapító okiratnak megfelelő tevékenységet ténylegesen folytatják és helyi önkormányzatok.

A pályázattal elnyerhető költségvetési támogatás: A pályázat támogatására rendelkezésre álló összeg: 12.000.000,- Ft (tizenkétmillió forint), amely a Külügyminisztérium költségvetési előirányzatán rendelkezésre áll.

Egy pályázó által a projekt megvalósítására igényelhető támogatás összege a rendelkezésre álló teljes összeg lehet, azaz 12.000.000,- Ft (tizenkétmillió forint).

A költségvetési támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Hivatkozással a Rendelet 33. § (4) bekezdésére a kedvezményezett számára az elnyert támogatást a támogató a teljesítést megelőzően, utólagos elszámolási kötelezettséggel a velük kötött támogatási szerződés mindkét fél által történt aláírást követő 15 napon belül átutalja.

A pályázónak a támogatandó projekt költségvetésének legalább 5%-át saját forrásból kell biztosítania. Saját forrás a támogatandó tevékenység megvalósításához a pályázó által pénzben biztosított forrás. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás, kivéve az államháztartás alrendszereibe tartozó pályázó költségvetési szervnek, illetve ezen költségvetési szerv felügyeleti szervének költségvetésében az adott célra előirányzott összeget.

A költségvetési támogatás felhasználása: a nyertes pályázók a támogatást 2012. szeptember 10-ig megvalósuló projekthez kaphatnak. A költségvetési támogatás felhasználásáról készített beszámoló (tartalmi jelentés és pénzügyi elszámolás) megküldésének határideje: 2012. október 10.

Nem nyújtható költségvetési támogatás a pályázat benyújtásakor már megvalósult tevékenységre, projektre vagy programra.

A költségvetési támogatási összeg magába foglalja az útiköltséget és a magyarországi rehabilitációs program összes költségét, beleértve a tolmácsolási költségét is 15 fő 14-16 éves korú gyermek, valamint két kísérőjük balatoni programjának előkészítésére és végrehajtására.

A nyertes pályázó a pályázattal kapcsolatos kommunikációt a KüM-mel egyeztetve végzi.

A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag a projekthez, projektekhez közvetlenül kapcsolódó dologi és működési költségek fedezésére használhatja fel.

A pályázó a költségvetési támogatás összegét kizárólag akkor használhatja fel az egyes költségek után járó áfa kifizetésére, amennyiben a támogatással fedezett tevékenységével kapcsolatban áfa levonására vagy annak visszaigénylésére nem jogosult. A pályázó a költségvetési támogatás összegét köztartozás törlesztésére vagy más jellegű adó kifizetésére nem használhatja fel. A költségvetési támogatás összeget a pályázó nem használhatja fel a megbízási díjakkal kapcsolatban felmerülő más adók vagy járulékok kifizetésére. Eszközbeszerzés esetén, ha ez nem szolgálja közvetlenül a projekt célját, akkor a költségvetési támogatás terhére történő elszámolásra nincs lehetőség.

A pályázat tartalmi elemei

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó azonosító adatait, így különösen nevét/cégnevét, székhelyét/címét, telefon- és telefaxszámát, valamint elektronikus elérhetőségét (több elérhetőség esetén annak megjelölését, hogy az értesítéséket melyik elérhetőségre kéri),
 • a pályázó adóazonosító számát,
 • a pályázó képviselőjének és kapcsolattartójának nevét,
 • a projekt leírását: a pályázati kiírásban megjelölt jogcímek alapján igényelhető költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok ismertetését, (fél A/4 –es oldal) – a pályázati adatlap keretében,
 • megvalósítási ütemtervet: a megvalósítás és finanszírozás időbeni ütemezését (a KüM költségvetési támogatásából megvalósítandó programszakasz leírását, ütemezését a kezdő és befejező időpont megjelölésével),
 •  a megvalósításhoz igényelt költségvetési támogatás összegét, a részletezett költségvetési tervet (ebben külön szerepeltetni kell az áfa összegét és a saját forrás mértékét, valamint a saját forrás felhasználási módját),
 • a fiataloknak tervezett programok részletes listáját, melyeknek tartalmazniuk kell legalább:
 • a fiatalok korának megfelelő, Magyarországról szóló előadás megszervezésének leírása,
 • egy budapesti kirándulás leírása, melyben szerepel programként- a Köztársasági Elnöki Hivatallal történő előzetes egyeztetéssel- a köztársasági elnöki palota meglátogatása,
 • a rendelkezésre álló saját és egyéb forrás összegét, ezen belül:
  • az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összegét,
  •  az állam, az Országgyűlés, a Kormány, a miniszter, illetve költségvetési szerv által alapított vagy tulajdonolt alapítványtól, közalapítványtól, köztestülettől, nonprofit vagy más gazdasági társaságtól a pályázatban szereplő programhoz, projekthez igényelt, illetve kapott támogatás összegét és formáját, szervezetenként felsorolva.

  Letölthető dokumentum:

  pályázati kiírás, pályázati adatlap, mellékletek

  A pályázat benyújtásának módja, helye és határnapja: 2012. június 18.

  A 2012. június 18-i postai bélyegzővel feladott pályázatok szabályszerűen beérkezettnek tekintendőek, abban az esetben, ha 2012. június 24-ig megérkeznek a megadott címre.

  A 2012. június 18-át követően postára adott vagy 2012. június 24-ét követően beérkezett pályázatok nem kerülnek elbírálásra.

  A pályázat beérkezésének időpontját a Köztársasági Őrezred bélyegzője igazolja.

  A HATÁRIDŐ ELMULASZTÁSA MIATT IGAZOLÁSNAK HELYE NINCS!

  A pályázatot és valamennyi, a pályázati kiírásban előírt dokumentumot magyar nyelven, két példányban (egy eredeti és egy másolati), minden oldalon szignáltan vagy aláírtan, zárt borítékban, kódszámmal ellátva az alábbi címre kérjük benyújtani:

  Külügyminisztérium, Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály Pályáztatási és Közbeszerzési Osztály, “Van-i gyermekek rehabilitációja”, 1027 Budapest, Bem rkp. 47.

  A pályázat kódszáma: KüM-2012-3 – minden benyújtott anyagon kérjük feltüntetni.

  A pályázat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos mindennemű költség a pályázót terheli.

  A pályázattal kapcsolatban kiegészítő információt a Külügyminisztérium Gazdálkodási és Pénzügyi Főosztály Pályáztatási és Közbeszerzési Osztálya ad, kizárólag írásban (fax: 06-1-458-1059, e-mail: pako@mfa.gov.hu).

  Forrás: Kormányzati portál