palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolásának feladataira

Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatok2010. évi pályázati felhívás a védett természeti területeken, valamint barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolásának feladataira. A Vidékfejlesztési Minisztérium  a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényben, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Ámr.), valamint a környezetvédelmi és a vízügyi előirányzatok felhasználásának és ellenőrzésének szabályairól szóló 4/2008. (II.14) KvVM rendeletben (továbbiakban: R) foglaltaknak megfelelően a védett természeti területeken, barlangokban és azok felszíni védőövezetén elhagyott hulladék felszámolásának feladataira nyílt pályázatot hirdet.

A támogatás célja
A támogatás célja a védett természeti területeken, barlangokban és azok felszíni védőövezetén illegálisan lerakott, elhagyott hulladék felszámolása, a hulladékelhagyó magatartás megváltoztatását, az ismétlődő lerakások megakadályozását célzó programok, tevékenységek (előzetes felmérés, takarítás, területek lezárása, utánkövetés, szemléletformálás stb.) támogatása.
Támogatási cél továbbá a Nemzeti Park Igazgatóságok központjaiban, tájegységi irodáiban, ökoturisztikai létesítményekben, bemutatóhelyeken, szálláshelyeken az elkülönített hulladék gyűjtésének bevezetése, a korábban kiépített rendszer fejlesztése (eszközbeszerzés), üzemeltetése.
Előnyt élveznek azok a pályázatok, ahol a védett természeti területeken jelentkező hulladékok kezelésével kapcsolatos problémákra komplex módon, hosszútávon fenntartható megoldást kínálnak, azaz a megelőzés, tájékoztatás, feltérképezés, felszámolás, ellenőrzés, a területek utógondozása és a tájékoztatás, szemléletformálás egyaránt fontos szerepet kap.

A támogatás forrása
A 20/2/30 a környezetvédelemmel kapcsolatos fejlesztések támogatása előirányzatból 86.694.844 Ft.

A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati forrásból támogatást a Magyarországon bejegyzett, a 1992. évi XXXVIII. törvény 100/H § (3) bek-nek megfelelően, a bírósági bejegyzés szerint közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú társadalmi szervezetek, alapítványok, közalapítványok pályázhatnak.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázati anyaghoz csatolandó az érintett Nemzeti Park Igazgatóság támogatói nyilatkozata. A Nemzeti Park Igazgatóságok a bemutatott pályázati programok alapján maximum 5 db támogatói nyilatkozatot adhatnak ki a területüket érintő pályázati programokkal kapcsolatban.
Egy Nemzeti Park Igazgatóság működési területén több program is részesülhet támogatásban.
Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be.

A támogatás formája és mértéke
Vissza nem térítendő vegyes finanszírozású támogatás.

Az igényelhető támogatás maximális mértéke 5.000.000 Ft.
A támogatás intenzitása: 100 %
A támogatási igénnyel benyújtott pályázati programokat 2 éves futamidőre kell tervezni.

A támogatás folyósítása

A megítélt támogatás folyósítása két részletben történik:
A támogatás 70 %-ának folyósítására a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 60 napon belül kerül sor.
A támogatás további 30 %-ának folyósítására az előfinanszírozás keretében átutalt 70 %-nyi támogatással való elszámolás és a program időarányos részének megvalósításáról szóló szakmai beszámoló benyújtását és annak elfogadását követően történik. A beszámoló ellenőrzésére a benyújtástól számított 2 hónapon belül kerül sor.
A támogatás 30 %-nyi részét legkésőbb a támogatási szerződésben rögzített befejezési határidőig kell felhasználni, és az erről szóló szakmai és pénzügyi beszámolót a befejezési határidőt követő 30 napon belül kell benyújtani a teljes programról szóló összefoglaló szakmai zárójelentéssel együtt.
A támogatási keretet meghaladó, illetve több évre szóló kötelezettség az előirányzat terhére nem vállalható.

Támogatható tevékenységek:
Az elhagyott hulladék felszámolására, és a terület rehabilitációjára, hosszú távú tisztántartására irányuló tevékenységek:

 • az elhagyott hulladék összegyűjtése, elszállítása
 • a program lebonyolításakor a hulladék átvételére jogosító, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítás, ártalmatlanítás,
 • a megtisztított terület újraszennyeződésének megakadályozása, lezárás kiépítése
 • utánkövetés,
 • a hulladékelhagyó magatartás megváltoztatására irányuló szemléletváltoztató tevékenység (szemléletformálás, tájékoztatás, oktatási program)
 • kihelyezett iskolai órák megtartása a nemzeti park területén, oktatóközpontokban
 • környezetbe illő hulladékgyűjtő edények kihelyezése, üzemeltetése, karbantartása környezeti nevelést szolgáló létesítményekhez kapcsolódóan (pl. a tanösvények mentén)
 • környezetbe illő tájékoztató táblák kihelyezése, karbantartása
 • a megtisztított állapot fenntartását szolgáló kisértékű eszközbeszerzés, melynek egyedi beszerzési ára 100 ezer Ft alatti (pl. fűnyíró, láncfűrész, bozótvágó, aljnövényzet tisztító, stb.) Felhívjuk a figyelmet, hogy a megvalósítás során a programba bevont terület(ek) teljes megtisztítását kell elvégezni.
 • Az elkülönített gyűjtéssel kapcsolatban
  • Gyűjtőedények beszerzése
  • Gyűjtőhelyek kialakítása, üzemeltetése
  • A műanyag palackok térfogatának csökkentését szolgáló kézi prés beszerzése, kihelyezése
  • Szemléletformálás, tájékoztatás, oktatási program

Fontos, hogy a tervezett gyűjtőedények színe és jelölése egyértelmű legyen. Ahol korábban bevezetésre került a szelektív gyűjtés, ott továbbra is a már jól ismert jelöléseket kell alkalmazni.

Pályázati díj: A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetni.

A pályázatok formai és tartalmi követelményei, kötelezően csatolandó mellékletek
A benyújtandó pályázat egy eredeti, folyamatos oldalszámozással ellátott és minden oldalán a pályázó szervezet bejegyzett képviselője, vagy meghatalmazottja által eredetben cégszerűen aláírt, dátumozott és lebélyegzett példányból, továbbá kettő, a papír alapon benyújtott eredeti pályázat elektronikus (lehetőleg szkennelt), CD-re írt másolatából áll.
A papír alapon benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell egy, a pályázatot aláíró személy által adott nyilatkozatot, miszerint a CD-kre másolt elektronikus formátumú pályázatok mindenben megegyeznek a papír alapon benyújtott eredeti pályázattal (a nyilatkozat a pályázati adatlap melléklete).
A pályázat példányait egyetlen lezárt borítékban, az alább megadott címre, ajánlott küldeményként kell megküldeni, ügyelve arra, hogy az a beadási határidőn belül kerüljön postára (postabélyegző kelte).
A csomagoláson fel kell tüntetni a pályázó nevét, postacímét, valamint az „NPI Hulladékos feladatok” jeligét.

A pályázatok benyújtásának helye:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály
posta cím: 1860 Budapest
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

A pályázatok benyújtási határideje: jelen pályázati felhívás www.vm.gov.hu internetes oldalon való megjelentetésétől (2010. december 20.) számított 30. nap, azaz 2011. január 19.
Beadási határidő utáni postabélyegzővel ellátott pályázatok befogadása, valamint kézírással kitöltött adatlap és mellékletei befogadása nem lehetséges.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázattal kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség!
Amennyiben a papír alapú és az elektronikus pályázati példányok tartalmukat tekintve eltérnek egymástól, a Vidékfejlesztési Minisztérium az eredeti példányt tekinti irányadónak.

A pályázat összeállításával, benyújtásával kapcsolatban az alábbi telefonos elérhetőségeken lehet további információt kérni:
Vidékfejlesztési Minisztérium
Hulladékgazdálkodási Főosztály: 06-1-457-33-00/637 m.
Költségvetési és Gazdálkodási Főosztály: 06-1-301-4667

Mellékletek:
1. tartalomjegyzék (1. sz. melléklet)
2. pályázati adatlap (2. sz. melléklet)
3. pályázó nyilatkozata (3. sz. melléklet)
4. nyilatkozat a 2007. évi CLXXXI tv. alapján (4. sz. melléklet)
5. közzétételi kérelem (5. sz. melléklet)
6. adatlap a támogatási döntésről (6. sz. melléklet)
7. pályázó nyilatkozata a pályázati példányok egyezőségéről (7. sz. melléklet)

Forrás: Vidékfejlesztési Minisztérium