palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Magyarországon megvalósuló, a magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő helyi kisprojektek pályázat

amc pályázatAz Agrármarketing Centrum nyílt pályázati felhívást tesz közzé a 2010-2011. évi közösségi bormarketing program keretében a 2011-ben, Magyarországon megvalósuló, a magyar borkultúrát, borászatokat, borokat népszerűsítő ún. „helyi kisprojektek” úgymint  helyi, regionális rendezvényeken, fesztiválokon, vásárokon, valamint országos rendezvényeken társkiállítóként való megjelenések, publikációk, egyéb megjelenések és marketingkommunikáció, piac- és véleménykutatás támogatására.

A pályázati felhívást kiíró szerv: Agrármarketing Centrum

A támogatás célja: a magyar borkultúra, borászatok, borok népszerűsítése Magyarországon, marketingjének elősegítése

A támogatás igénybevételének feltételei:

Támogatott szolgáltatás igénybevételére jogosult: az a mezőgazdasági termék előállításával, feldolgozásával és értékesítésével foglalkozó természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki vagy amely megfelel a Bizottság 70/2001/EK rendeletében, valamint az azt módosító 364/2004/EK rendelet I. mellékletében meghatározott a mikro-, kis- és középvállalkozások Bizottság által elfogadott meghatározásának, 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti regisztrációs kötelezettségének eleget tett .

Támogatás igénybevételére jogosultak gazdasági társaságok (jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli társaságok), valamint non-profit szervezetek (non-profit gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, szövetségek) /de kizárólag olyan szervezetek, melyekben az állami tulajdon (állam, önkormányzatok, köztestületek) tulajdoni aránya nem haladja meg a 25%-ot / ,  az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet, amely

 • a 2007. évi XVII. sz. törvény szerinti ún. regisztrációs kötelezettségének eleget tett,
 • nem áll csőd- és felszámolási-, vagy végelszámolási, magánszemély esetében gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt,
 • nincs lejárt adó-, vám-, egészség-, nyugdíj-, társadalombiztosítási járulék tartozása,
 • nincs költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele miatt jogerős határozattal megállapított köztartozása.

Felhívjuk a pályázók figyelmét arra, hogy a támogatás igénybevételének feltétele még, hogy a támogató nevét és logóját a támogatott minden általa igénybevett megjelenési (hirdetési) felületen köteles feltüntetni.

A pályázat tartalmi és formai követelményei

A benyújtott pályázati anyagnak tartalmaznia kell a támogatni kívánt célt és annak indoklását, a megvalósítás tervezett módját, a vállalt tevékenységeket, részletes költségkalkulációt, az igényelt támogatás összegét, valamint a program várható eredményét.

A pályázat I. II. III. IV. és V.sz. és további mellékleteit kell benyújtani  1 eredeti és 2 másolati példányban.

Támogatásban részesíthető tevékenységek

 • Helyszín-, stand-, sátor-, faházbérlet, a kapcsolódó installáció szállítása, építése, dekorálása és bontása
 • A bemutatásra, kóstoltatásra, árusításra szánt minták helyszínre és visszaszállítása
 • A rendezvények személyi és technikai feltételeinek (hostess, hűtőszekrény, kóstoltatási eszközök bérlete vagy vásárlása, ízközömbösítő falatkák, víz, áram, őrző-védő szolgálat stb.) biztosítása maximum a pályázati összeg 25%-áig
 • A résztvevőkről szóló promóciós, reklám anyagok elkészítése, közös marketing kampányuk megszervezése
 • Reklám, hirdetés különböző médiában, hirdetési felület, adásidő- és felületfoglalás
 • A fesztivál népszerűsítését célzó kiadványok, táblák, molinók, plakátok, szórólapok stb. készítése, a kapcsolódó fotózás költsége
 • A rendezvények reklámozási költségei, kiemelve az AMC támogatást
 • Olyan kiadvány készítése, amely elősegíti a helyi termelők, a régió borászatainak az értékesítést és felhívja a figyelmet a borturisztikai és gasztronómiai szolgáltatásokra.
 • Személyi jellegű költségek. Személyi jellegű költségként kizárólag olyan tevékenységre vonatkozó költségek számolhatók el, amelyek nem tartoznak az adott személy, vagy megbízott (megbízási szerződéssel) munkahelyén, a munkaköri leírásában szereplő elvégzendő kötelezettségei közé.

Megjegyzés: A pályázatban nem szükséges valamennyi fenti tevékenységet szerepeltetni

Pályázó kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvényeken minimum 10, kizárólag olyan borászat, borászattal foglalkozó kis- és középvállalkozás megjelenését biztosítja, amely rendelkezik a borok forgalmazására, értékesítésére vonatkozó szakhatósági engedéllyel.

Nem támogatható tevékenységek köre:

 • A szervezet és a székhely/telephely/iroda működéssel, személyzettel kapcsolatos általános költségei, valamint mindazon tevékenységek, melyek az V. pontban nem szerepelnek
 • Kulturális program, művészek fellépti díja, valamint kulturális műsorhoz kapcsolódó egyéb tevékenység
 • Rendezvénnyel/kiadvánnyal/műsorral kapcsolatos bármely szerzői jogdíj
 • Borversenyek szervezése, lebonyolítása
 • Amely a vonatkozó jogszabályok szerint „természetbeni juttatásnak” minősül

A pályázatok benyújtásának helye, határideje és módja

A pályázatok benyújtásának helye:

Agrármarketing Centrum
1042 Budapest, Árpád út 51-53.
Levélcím: 1325 Budapest, Pf. 340.

A pályázat meghirdetésének ideje:  2010. január 7.

A pályázatok beérkezésének határideje: folyamatos, de legkésőbb 2011.május 31-ig

A programok megvalósításának határideje: 2011.október 30..

A pályázatok benyújtásának módja: Kizárólag postai úton, és a postai feladást követő napon elektronikus formában is a XIV. pont szerinti e-mail címre történő megküldéssel.

A támogatások jellege és mértéke: A támogatás jellege és mértéke: vissza nem térítendő, utófinanszírozású, a pályázati tevékenységre (nem a rendezvény /program megvalósításának teljes költségeire vonatkozóan ) 70%-os támogatás.

A támogatást támogatott szolgáltatás formájában kell nyújtani, nem tartalmazhat a termelőknek adott közvetlen kifizetést.

Kizárólag a pályázat meghirdetése után keletkezett költségek számolhatóak el, azzal, hogy pályázó – saját kockázatára, a jelen pályázati felhívásban és a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon – jogosult megkezdeni a pályázat tárgyát képező tevékenységeket.

A pályázat anyagával együtt, de legkésőbb a szerződéskötést megelőzően be kell nyújtania Pályázónak a pályázati összeg 30%-át kitevő önrész meglétét igazoló, a számlavezető bank által kiadott okmányt.

Egy pályázat összege rendezvényenként: minimum 500.000,- Ft, maximum 3.000.000,- Ft. Jelen összegek a Pályázó adóalanyiságától függően a költségek nettó, vagy bruttó összege.

Egy pályázó maximum 3 különböző rendezvényre adhat be pályázatot.

Formai követelmények

 • A teljes pályázatot, annak minden mellékletét folyamatos lapszámozással és kézjeggyel (szignóval) kell ellátni. A pályázatot roncsolásmentesen, nem bontható kötésben kell benyújtani. A pályázatot tartalmazó zárt borítékon a pályázat címét fel kell tüntetni. A roncsolásmentes, nem bontható kötés feltételezi a pályázatok összefűzését is. Az összefűzés bármilyen zsinórral elvégezhető, a végén leragasztva, szignóval ellátva.
 • Pályázó a benyújtási határidőt követő napon köteles a pályázat anyagát elektronikus formában a megadott e-mail címre is elküldeni.
 • Hiánypótlásra van lehetőség.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kell csatolni:

 • Természetes személy esetén a személyazonosításra alkalmas okmánya, oktatási intézmény esetén az alapító okirat fénymásolata, itt fel nem sorolt más személy esetén a létrehozását tanúsító okirat fénymásolata, (gazdasági társaság és társadalmi szervezet esetén nyilvános adatbázisból hozzáférhető a cégkivonat illetőleg bírósági nyilvántartásba vétel igazolására szolgáló okirat),
 • a képviseletre jogosult személy aláírási címpéldánya
 • MVH regisztrációs igazolás másolata
 • A pályázati felhívás mellékletét képező nyomtatványon nyilatkozik:
  • a pályázó adószámáról, statisztikai számjeléről,
  • hogy pályázónak adó-, illeték-, járulék-, vagy vámtartozása nincs, és a támogatás folyósítója e nyilatkozat valóságtartalmának ellenőrzését kérheti,
  • hogy pályázó ellen végrehajtási eljárás nincs folyamatban,
  • hogy a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak megfelel – amennyiben foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében Magyarországon munkavállalót foglalkoztat,
  • hogy ÁFA visszaigénylést érvényesít-e
  • hogy a pályázatban foglalt adatok, dokumentációk, információk helytállóak,
  • hogy tudomásul veszi, hogy a támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban, illetve a pályázatban meghatározott ellenőrzését az AMC végzi,
  • hogy a megjelölt cél megvalósítására a tárgyévben milyen egyéb jogcímű és összegű közösségi, költségvetési vagy önkormányzati támogatásban részesült (ugyanazon költségekre vonatkozóan a különböző forrásból igénybe vett összesített támogatások mértéke nem haladhatja meg a 100 százalékot),
  • hogy a 2007. évi CLXXXI. tv.-ben foglalt összeférhetetlenségi körülmények esetében nem állnak fenn, illetve azokat a jogszabály szerint megszüntette
  • hogy támogatott a támogatás felhasználása során – amennyiben a jogszabály így rendelkezik – a 2003. évi CXXIX. törvény rendelkezéseit figyelembe veszi.
  • Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kizárólag olyan borászatok, borok kerülnek bemutatásra, kóstoltatásra és értékesítésre, amelyek rendelkeznek az illetékes szakhatóság engedélyével

A pályázatok elbírálásának rendje, határideje, a bírálat szempontjai,

A pályázatok elbírálását a miniszter által felkért 3 fős testület végzi. A Bormarketing Bizottság végzi szakmailag, azt követően, hogy az AMC mint  Közreműködő Szervezet formailag átvizsgálja a pályázatokat.

A pályázatokkal kapcsolatos döntést – a benyújtásra előírt határidő lejártát követő 60 napon belül, a szakértői testület által felállított rangsor alapján – az AMC hozza meg.

A pályázatok elbírálásakor kizárólag szakmai tényezők a meghatározók, ami alapján nyilvánvaló a sikeres és színvonalas végrehajtás.

A pályázatok elbírálási határideje: folyamatos, de legkésőbb a pályázat benyújtását követő 60 naptári napon belül .

A pályázat elbírálásával kapcsolatos döntés elleni jogorvoslat lehetőségét a 66/2008. (V.16.) FVM rendelet 7.§ (6) bek-e tartalmazza.

A pályázaton nyertes pályázó(k) köteles(ek) a 292/2009 (XII.19.) Korm. rendelet 11.§-ban foglalt írásbeli nyilatkozataikat Támogató felé megtenni..

A megvalósítás időtartama és az elszámolási időszak:

A programok megvalósításnak időtartama: 2011. január 7.-től 2011. október 30-ig

Elszámolási időszak: a pályázat meghirdetési napjától   2011. október 30-ig.

A végső pénzügyi és szakmai elszámolás leadási határideje: 2011. november 30-ig.

A támogatás igénybevételének és az ellenőrzésnek a rendje

A támogatást elnyert szervezettel az Agrármarketing Centrum (AMC) támogatási szerződést köt, melyben meghatározza a támogatás részletes feltételeit.

A támogatási szerződés megkötésének várható időpontja: a Miniszteri jóváhagyás kézhezvételét követő 30 nap.

Az AMC képviselője jogosult a támogatott eseményt a helyszínen, az elszámolást, valamint a jogosultságot a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján ellenőrizni.

A támogatás kifizetése

A támogatott tevékenység megvalósítását követően a támogatást igénybe vevő a szerződésben meghatározott időpontig részletes írásos jelentést és ehhez kapcsolódóan elszámolást készít, amit az AMC-nek nyújt be. Az AMC a helyszíni ellenőrzés, az elszámolás, valamint a benyújtott bizonylatok és dokumentumok alapján döntést hoz a támogatás kifizethetőségéről. A támogatás elszámolásának részletes feltételeit Támogató és Támogatott a támogatási szerződésben és mellékleteiben határozzák meg, a vonatkozó jogszabályok – így különösen a 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet, a 2007. évi XVII. tv és a 66/2008. (V.16. FVM r.) – alapján.

Ha a kérelmező által megvalósított akció eltér az eredeti, jóváhagyott tervtől, illetve a pályázati anyagban foglaltaktól, úgy arra támogatás nem fizethető.

Felhívjuk a támogatást kérők figyelmét arra, hogy az AMC a jelen pályázat alapján nyújtandó támogatást kizárólag abban az esetben fizetheti ki, amennyiben a támogatott a közbeszerzésekről szóló 2003.évi CXXIX.tv. hatályos szabályainak megfelelően járt el.

A rendelkezésre álló forrás nagysága: bruttó 125.000.000 Ft.

Érvénytelenség, kizáró okok

A pályázat érvénytelen, amennyiben

 • nem az előírt határidőig és módon nyújtották be,vagy a pályázat nem tartalmazza a jogszabályokban és a pályázati felhívásban előírtakat, vagy a pályázó nem/vagy nem teljes egészében teljesíti a hiánypótlási felhívásban foglaltakat,
 • valótlan adatszolgáltatást tartalmaz,
 • a pályázat kiírását megelőző 5 évben az államháztartás bármely alrendszeréből folyósított támogatást a pályázó a támogatási szerződésben megjelölt céltól részben vagy egészben eltérő célra használta fel,
 • az elmúlt 5 évben hasonló támogatást igénybe vevő pályázó nem számolt el, vagy nem megfelelően számolt el,
 • nem tartalmazza a pályázati felhívásban és az adatlapon előírt mellékleteket.

A pályázattal kapcsolatban információt ad: Urbán József , telefon: 450-8894, e-mail: jozsef_urban@amc.hu

Letölthető dokumentum

melleklet20101230.doc

Forrás: http://www.amc.hu