palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat az Ipari Park cím elnyerésére

Az „Ipari Park” címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működtetéséről szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet alapján a nemzetgazdasági miniszter pályázatot ír ki az „Ipari Park” cím elnyerésére.

Kódszám: IPC-2011

A Nemzetgazdasági Minisztérium (a továbbiakban: NGM) célja, hogy jelen pályázattal lehetőséget adjon az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezetek számára, amelyek vonzó befektetési környezet megteremtésével a kis- és középvállalkozások versenyképességét növelik korszerű telephely kialakításával, és emelt szintű szolgáltatás nyújtásával, valamint olyan területnek, amely megfelel az előírásoknak.

A pályázók köre

Az „Ipari Park” cím elnyerésére pályázhat az ipari parkot megvalósítani, fejleszteni és üzemeltetni szándékozó

  • jogi személyiségű gazdasági társaság,
  • kistérségi társulás vagy
  • helyi önkormányzat

(a továbbiakban együtt: Pályázó), amely a következőkben meghatározott feltételeknek megfelelő telephelyekkel, infrastruktúrával, szolgáltatásokkal és szakmai háttérrel, a hatósági előírásoknak és a szakmai követelményeknek mindenben megfelelő befektetési lehetőséget kínál a vállalkozások betelepedéséhez.

Nem pályázhat az „Ipari Park” cím elnyerésére olyan szervezet, amely

a) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint – a pályázata benyújtásának időpontjában – nem minősül köztartozásmentes adózónak;

b) saját tőkéjét elvesztette vagy saját tőkével nem rendelkezik (kivéve helyi önkormányzat és kistérségi társulás);

c) az államháztartás alrendszereiből juttatott támogatásra vonatkozó szerződésben vállalt valamely kötelezettségét – a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül – nem teljesítette.

Letölthető dokumentumok

A pályázati feltételek

 1. Az „Ipari Park” cím elnyerésének ingatlanra vonatkozó feltételei:

 a) az ipari park céljára kialakított terület (telek) nagysága legalább 20 hektár, amely törzsterületből és fejlesztési területből áll;

b) a törzsterület: legalább 10 hektár nagyságú, az érvényes Településrendezési Terv szerinti iparterület, amelyet a mezőgazdasági művelési ágból kivontak, továbbá a használat szerint lehet:

ba) betelepített, ez esetben a betelepült vállalkozások (tulajdonosok és bérlők) nyilatkozattal csatlakoznak az ipari park megvalósításához, vagy

bb) betelepíthető, ez esetben a Pályázó a terület tulajdonjogával vagy tartós (legalább 25 éves) használati, hasznosítási jogával igazoltan rendelkezik, és a Pályázó 30 napnál nem régebbi tulajdoni lappal igazolja annak per- és igénymentességét;

c) a fejlesztési terület: szükséges, ha a törzsterület nem éri el a 20 hektárt, vagy tartalékterületként lehetséges a megvalósítás során jelentkező további fejlesztési igények kielégítéséhez. Ez olyan terület lehet,

ca) amelyet az érvényes Településrendezési Terv vagy az önkormányzati testület határozata iparterületté nyilvánított,

cb) amely a Földhivatalnak a mezőgazdasági művelési ágból való kivonásra vonatkozó elvi engedélyével rendelkezik,

cc) amelynél a Pályázó harminc napnál nem régebbi tulajdoni lapon feltüntetett tulajdonosok nyilatkozatával igazolja a terület ipari parki hasznosításának lehetőségét;

d) amennyiben az ipari park valamely területét korábban iparterületként hasznosították, a Pályázó rendelkezik a terület környezeti állapotának tényfeltárását tartalmazó dokumentációval;

e) amennyiben a d) pontban megjelölt dokumentáció szerint a terület környezetvédelmi szempontból szennyezett, akkor a Pályázó rendelkezik az elsőfokú környezetvédelmi hatóság által jóváhagyott kármentesítési programmal.

2. Az „Ipari Park” cím elnyerésének egyéb feltételei:

a) a Pályázó rendelkezik a tervezett ipari parkra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmánnyal;

b) a pályázat beadásakor már legalább 5 vállalkozás az ipari park területén működik, és a vállalkozások által teljes időben foglalkoztatottak együttes létszáma legalább 100 fő;

c) a Pályázó vállalja, hogy fejlesztő munkája eredményeként a pályázat elnyerésétől számított 5. év végére a betelepült vállalkozások száma legalább 10, illetve a meglévő és a létesítendő munkahelyeken a teljes munkaidőben foglalkoztatottak száma együttesen legalább 500 fő lesz;

d) a Pályázó rendelkezik a helyi önkormányzat ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával;

e) a Pályázó rendelkezik az illetékes regionális fejlesztési tanács, a megyei területfejlesztési tanács, valamint a kistérségi fejlesztési tanács, vagy a területfejlesztési feladatokat is ellátó többcélú kistérségi társulás ipari park létrehozását támogató nyilatkozatával.

A pályázattal elnyerhető támogatás: Az „Ipari Park” cím elnyerése a jogszabályokban és más pályázati rendszerekben megfogalmazott támogatások és preferenciák elnyeréséhez, illetve igénybevételéhez előírt „Ipari Park” cím megszerzését jelenti, azonban annak elnyerése nem jelent közvetlen pénzügyi támogatást.

A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

1.    Pályázatot benyújtani csak magyar nyelven, kizárólag a pályázathoz készített, a pályázati útmutatóban közölteknek megfelelően kitöltött és cégszerűen aláírt pályázati adatlapokon és formanyomtatványon, valamint az előírt kötelező mellékletek hiánytalan csatolásával lehet.

2.    A pályázati útmutató és a pályázati adatlapok a NGM honlapjáról (www.ngm.gov.hu), valamint a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet) honlapjáról (www.szechenyiprogramiroda.hu ) letölthetőek. Az adatlapok és a formanyomtatvány sem tartalmukban, sem alakjukban nem változtathatóak.

 3.    A pályázatot 2 (1 eredeti és 1 másolati) példányban, valamint a pályázati adatlapokat, forma­nyomtatványt és az „E” melléklet szerinti megvalósíthatósági tanulmányt (Word formátumban) 2 példányban CD-n, kizárólag postai úton a Közreműködő Szervezet alábbi címére kell beküldeni:

Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.
1053 Budapest, Szép u. 2.

A pályázatokat egy kötetben, összefűzött (spirálozott) formában kell benyújtani. Az eredeti példány címlapján „E” megjelölést kérünk feltüntetni. Azokat a dokumentumokat, amelyek mérete, formája az összefűzést nem teszi lehetővé, külön dossziéban kell beadni, megjelölve azok sorszámát (melléklet, függelék). Amennyiben a Tulajdoni lapok másolatainak nagy mennyisége kezelhetetlenné teszi a pályázatot, megengedett azok külön kötetben történő benyújtása.

A pályázati adatlap és formanyomtatvány valamennyi lapját a megjelölt helyeken cégszerűen kell aláírni. Aláíró csak az lehet, aki(k)nek az aláírási címpéldányát becsatolták.

4.    A Pályázónak a pályázat benyújtásakor 50.000 Ft pályázati díjat a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220139-51000008 számú, NGM Nemzeti Beruházás-ösztönzési Célelőirányzat felhasználási keret számla javára átutalással kell teljesíteni. A pályázati díj átutalásakor az átutalási megbízás nyomtatványon a „Közlemény” rovatban „#310 ÁHT-T 262845” jelölést (működési bevételek kód) kell alkalmazni. A pályázati díj befizetését a banki terhelési értesítő hitelesített másolata vagy az átutalást végrehajtó bank igazolja.

5.    A pályázatokat a pályázati útmutatóban leírt érvényességi, formai és tartalmi követelmények szerint kell benyújtani.

6.    A pályázatok beadási határideje: 2011. december 31.

7.    A pályázatok elkészítésével kapcsolatosan a Közreműködő Szervezet 06-1-327-0841-es telefonszámán, illetve az info@szechenyiprogramiroda.hu e-mail címen adunk információt.

Az elbírálás folyamata
Az érvényességi és formai követelményeknek megfelelő pályázatok tartalmi értékelésére az adatlapok, a formanyomtatvány, a becsatolt megvalósíthatósági tanulmány kivonat szakmai elbírálása alapján kerül sor. A szakmai elbírálás a pályázati útmutatóban szereplő pontozási rendszerben történik.

Az „Ipari Park” címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer működtetéséről szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésében meghatározott előterjesztést a Közreműködő Szervezet készíti elő az elnök részére.

Az „Ipari Park” cím odaítéléséről a Bíráló Bizottság javaslatának figyelembevételével a nemzetgazdasági miniszter dönt. A pályázatok eredményeinek közlésére levélben, a döntést követő 15 munkanapon belül kerül sor.

Az NGM az „Ipari Park” címet elnyert területek és szervezetek (Pályázók) névsorát az NGM honlapján teszi közzé a Pályázók külön hozzájárulása nélkül. A benyújtott teljes pályázati dokumentációt, a pályázati adatlapokat, mellékleteket és – amennyiben a Pályázó másként nem nyilatkozik – a teljes formanyomtatványt a NGM és a megbízásából eljáró szervezetek, illetve az értékelésben résztvevő személyek bizalmasan kezelik.

Az NGM és az „Ipari Park” címet elnyert Pályázó az „Ipari Park” cím használati jogosultságainak feltételeiről határozatlan időtartalmú megállapodást köt. A megállapodás a pályázat adataira épül, tartalmazza a terület pontos meghatározását, valamint a következő öt évre vonatkozó betelepítési programot és a tervezett szolgáltatások vállalását.

Forrás: Kormányzati portál