palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató cigány szervezetek megvalósított programjainak támogatására

MCK pályázatA pályázat célja: Az országban működő cigány kisebbségi önkormányzatok, roma kulturális és művészeti tevékenységet folytató – Magyarországon bejegyzett – cigány szervezetek együttműködésben megvalósított programjainak részben vagy egészben való támogatása, melyek a cigány kultúra és annak értékei ápolását, megőrzését, közvetítését szolgálják.

A pályázók köre:

 • cigány kisebbségi önkormányzatok, cigány kisebbségi önkormányzatokkal, vagy önálló jogi személyiséggel rendelkező cigány szervezetekkel kötött együttműködési megállapodás alapján,
 • önálló jogi személyiséggel rendelkező cigány szervezetek – melyek bírósági nyilvántartásba vétellel jöttek létre -, önálló jogi személyiséggel rendelkező cigány szervezetekkel vagy cigány kisebbségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodás alapján.


Pályázni kizárólag
kulturális rendezvények programjaihoz kapcsolódó közvetlen költségekre lehet: művészek tiszteletdíjaira, terembérletre, hangosításra, oklevelekre, tárgyjutalmakra, előadók és művészek útiköltség térítésére, szervezési költségre, a programhoz kapcsolódó kis értékű tárgyi eszközök beszerzésére.
Étkezésre és szervezésre a megítélt támogatás maximum 10%-10%-a fordítható.

A pályázati keretösszeg: 37,6 millió Ft.

A támogatás összege:

–    kistérségi szintű programok (min. 3 különböző település szervezeteinek összefogásával létrejövő rendezvény a közigazgatási kistérség meghatározásának megfelelően) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás                 300.000 Ft
–    megyei szintű programok (min. 3 különböző kistérségben működő szervezetek összefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás                                            500.000 Ft
–    regionális szintű programok (min. 3 különböző megyében működő szervezetek összefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás                                        800.000 Ft
–    országos szintű programok (min. 3 különböző régióban működő szervezetek összefogásával létrejövő rendezvény) megvalósítása esetében pályázatonként a maximálisan elnyerhető támogatás                                      1.000.000 Ft

FELHÍVJUK A PÁLYÁZÓK FIGYELMÉT!

 • Egy költségvetési évben egy szervezet csak egy pályázatot adhat be.
 • A gesztor szervezet a pályázati program megvalósításáért, a pályázat szakmai és pénzügyi elszámolásáért teljes felelősséggel tartozik. (Gesztor: az a szervezet, amely a pályázatban résztvevő társszervezeteket összefogja, a pályázatot benyújtja, a támogatási szerződést aláírja, valamint a program lebonyolításáért teljes felelősséggel tartozik.)
 • A határidőn túl érkezett pályázatok érvénytelenek! A Közalapítvány azokat nem őrzi meg és nem küldi vissza!
 • Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki a Közalapítványtól kapott támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve annak elszámolását a támogató egyéb tartalmi, formai hiányosságok miatt nem fogadta el!
 • A gazdasági társaságokról szóló törény hatálya alá tartozó szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton!
 • Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a pályázat benyújtását követően a Közalapítvány külön felszólítása nélkül egyszer van lehetősége hiánypótlásra!
 • Pályázni kizárólag a kuratórium döntését követően megrendezésre kerülő programokra lehet.


A pályázatnak tartalmaznia kell:

TÁRSADALMI SZERVEZETEK ESETÉBEN:

a hiánytalanul kitöltött, aláírt, lepecsételt adatlapot, valamint az alábbiakban felsorolt csatolandó dokumentumokat.

 1. A pályázati adatlap 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírt és lepecsételt példánya.
 2. A pályázati adatlap 2. sz. melléklete szerinti együttműködési megállapodást vállaló szervezetek képviselői által aláírt és lepecsételt példánya.
 3. Jegyzőkönyvi kivonat a pályázat benyújtásának elfogadásáról született határozatról. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a jegyzőkönyvi kivonatot az elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője is írja alá.)
 4. A bíróság által hitelesített alapító okirat vagy alapszabály másolata.
 5. A pályázat postára adásának napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi, a szervezet bírósági nyilvántartásba vételét igazoló eredeti bírósági hatályos kivonat. (Nyomatékosan felhívjuk a figyelmet, hogy a bírósági végzés nem pótolja az eredeti bírósági hatályos kivonatot!)
 6. Bank által hitelesített bankszámlaszerződés másolata. (Banki igazolást nem fogadunk el, az nem helyettesíti a bankszámlaszerződést!)
 7. A pályázat postára adásának napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi banki aláírási címpéldány bank által hitelesített másolata. (A banki aláírási címpéldány, a bank felé aláírási joggal bejelentett személyek aláírását tartalmazó banki karton hitelesített másolatát jelenti. A banki aláírási címpéldány hitelesített másolatát dátum nélkül nem áll módunkban elfogadni!)


CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZATOK ESETÉBEN:
a hiánytalanul kitöltött, aláírt, lepecsételt adatlapot, valamint az alábbiakban felsorolt csatolandó dokumentumokat.

 1. A pályázati adatlap 1. sz. melléklete szerinti nyilatkozat aláírt és lepecsételt példánya.
 2. A pályázati adatlap 2. sz. melléklete szerinti együttműködési megállapodást vállaló partnerek képviselője által aláírt és lepecsételt példánya.
 3. Jegyzőkönyvi kivonat a pályázat benyújtásának elfogadásáról született határozatról. (Felhívjuk a figyelmet, hogy a határozatot az elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője is írja alá.)
 4. A cigány kisebbségi önkormányzat alakuló ülés jegyzőkönyvének a település jegyzője által hitelesített másolata.
 5. A települési önkormányzat jegyzőjének igazolása az érintett helyi kisebbségi önkormányzat tagjai mandátumának fennállásáról.
 6. Önálló bankszámlaszámmal rendelkező cigány kisebbségi önkormányzatok esetében bank által hitelesített bankszámlaszerződés másolata. (Banki igazolást nem fogadunk el, az nem helyettesíti a bankszámlaszerződést!)
 7. Azon cigány kisebbségi önkormányzatok esetében, melyek nem rendelkeznek önálló bankszámlaszámmal:
 1. a polgármesteri hivatal bankszámlaszerződésének bank által hitelesített másolata,
 2. jegyzői igazolás a kisebbségi önkormányzat alszámlaszámáról, az esetleges tartozásairól,
 3. a jegyző nyilatkozata arról, hogy nyertes pályázat esetén a polgármesteri hivatal a számlájára érkezett támogatási összeget haladéktalanul a kisebbségi önkormányzat rendelkezésére bocsátja.
 • A pályázat postára adásának napjához viszonyítva 30 napnál nem régebbi banki aláírási címpéldány bank által hitelesített másolata. (A banki aláírási címpéldány, a bank felé aláírási joggal bejelentett személyek aláírását tartalmazó banki karton hitelesített másolatát jelenti. A banki aláírási címpéldány hitelesített másolatát dátum nélkül nem áll módunkban elfogadni!)
 • A pályázat kedvező elbírálása esetén – társadalmi szervezetek és cigány kisebbségi önkormányzatok esetében is – a szerződéskötés feltétele, egy 30 napnál nem régebbi eredeti APEH igazolás arról, hogy a pályázónak nincs adótartozása, továbbá egy azonnali beszedési megbízásra vonatkozó felhatalmazás.

  Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a megítélt támogatások egy összegű kifizetésére várhatóan 2010. február végéig kerül sor.

  A támogatási szerződés megkötéséhez szükséges dokumentumokat a pályázó által aláírt támogatási szerződéssel együtt az értesítő levélben foglalt határidőig szükséges megküldeni. A határidő elmulasztása a megítélt támogatás visszavonásának következményét vonja maga után.

  Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a kapott támogatás felhasználásáról keletkezett számlák kizárólag a kuratóriumi döntés időpontjától, az elszámolás benyújtásának határidejéig terjedő időszakra vonatkozhatnak!

  A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. szeptember 21.

  Az elbírálás várható ideje: 2009. november 16.


  Az elszámolási határidő: 2010. május 31.

  A pályázati felhívás és a pályázat benyújtásához szükséges adatlap átvehető a Közalapítvány Irodájában (1081 Budapest, Köztársaság tér 3.), valamint letölthető a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány honlapján (www.macika.hu).

  A pályázatot 1 példányban a szükséges mellékletekkel együtt, az alábbi címre kell beküldeni:
  Magyarországi Cigányokért Közalapítvány
  1081 Budapest, Köztársaság tér 3.
  (Tel.: 455-9039, 455-9030, Fax: 455-9038)

  Noivalto-Fesztival_2023