palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat költségtérítéses képzésben résztvevő roma fiatalok támogatására a 2009/2010. tanév első félévére

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a magyarországi államilag elismert egyetemek és főiskolák esti vagy levelező munkarend szerint szervezett költségtérítéses képzésben résztvevő szociálisan rászoruló roma fiatalok számára.  A pályázat célja:  A roma kisebbségi oktatás-nevelés hatékonyságának, illetve a kisebbségi oktatásban-nevelésben résztvevő roma értelmiség számának növelése.

Pályázhatnak: Az első diploma megszerzésére irányuló költségtérítéses esti vagy levelező képzésben résztvevő I-V. évfolyamos szociálisan rászoruló, magyar állampolgárságú roma hallgatók.

A támogatás elnyerésének feltétele: az előző félév sikeres teljesítése.

Az évet halasztó, az előző félévet sikertelenül záró, valamint közszolgálati jogviszonnyal rendelkező hallgatók nem részesülhetnek támogatásban.

A jelen pályázaton felhasználható keret:  8 MFt, azaz nyolcmillió forint, amelynek pénzügyi fedezete a XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium 11/7/4 Esélyegyenlőségi és integrációs programok támogatása 1. részfeladat Oktatási esélyegyenlőséget támogató feladatok és programok c. fejezeti kezelésű előirányzat kereten ténylegesen rendelkezésre áll.

A pályázathoz az alábbi dokumentumokat kérjük csatolni:

  1. Önéletrajz (mivel a támogatást szociálisan hátrányos helyzetű roma hallgató nyerheti el, feltétel, hogy a pályázó önéletrajza ezt a körülményt tartalmazza, valamint, pedagóguspályát választó hallgató esetében azt, hogy pedagógusként szívesen bekapcsolódna a kisebbségi oktatásba),
  2. igazolás az érvényes hallgatói jogviszonyról (aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva), amely tartalmazza a tanulmányi osztály igazolását az előző félév eredményes teljesítéséről,
  3. igazolás (aláírással és bélyegzőlenyomattal ellátva) a képzési költségtérítés féléves összegéről,
  4. a leckekönyv előző félévi hitelesített másolata,
  5. a helyi cigány kisebbségi önkormányzat, annak hiányában az Országos Cigány Önkormányzat támogató javaslata,
  6. a pályázati adatlap kitöltve, aláírva, mely tartalmazza a közpénzekről nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 14. §-a által előírt nyilatkozatot,
  7. a pályázó állandó lakhelye szerinti illetékes jegyzői igazolást a szociális ellátásban való részesedésről.(eredeti család, illetve önálló család esetében)
  8. A támogatás módja, mértéke

A rendelkezésre álló keret és a pályázók számának, illetve tanulmányi eredményének függvényében a támogatás mértéke a költségtérítés részleges vagy teljes összege lehet. Előnyben részesülnek az óvó- és tanítóképzésben, valamint romológiai képzésben résztvevő hallgatók. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a támogatást közvetlenül a felsőoktatási intézménynek folyósítja. A támogatás módja: költségtérítés.

A támogatásra az Oktatási és Kulturális Minisztérium által kijelölt Értékelő Bizottság tesz javaslatot.

Az Értékelő Bizottság összetétele:

Elnök:
OKM Nemzetiségi Főosztály
Simon Istvánné főosztályvezető
Tel: 06/1 473-7085

Szavazati joggal rendelkező tagok:
Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Főosztály
Németh Erika főigazgató, vagy az általa megbízott személy
Tel: 06/1 266 63 43
Országos Cigány Önkormányzat
Kolompár Orbán elnök, vagy az általa megbízott személy
Tel: 06/1 322 89 61
Szociális és Munkaügyi Minisztérium Roma Integrációs Főosztály
Dr. Ürmös Andor főosztályvezető, vagy az általa megbízott személy
Tel: 06/1 475 5820
OKM Nemzetiségi Főosztály
Főosztályvezető által megbízott személy
Tel: 06/1 473-7085
OKM Esélyegyenlőségi Főigazgatóság
Sárközi Gábor főigazgató helyettes, vagy az általa megbízott személy
Tel: 06/1 473-7023

A pályázat postára adási határideje: 2009. szeptember 25.
A pályázat elbírálásának határideje: 2009. október 7.
A pályázók értesítése levélben: 2009. október 13.

A határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a pályázó a pályázatát legkésőbb 2009. szeptember 25-ig postára adja (javasolt ajánlott küldeményként). A pályázatokkal kapcsolatban csak abban az esetben fogadunk el reklamációt, ha a pályázó postai tértivevénnyel igazolja, hogy a pályázati anyagát ajánlott küldeményként határidőben a megfelelő címre küldte meg. A pályázatot egy példányban kell benyújtani. A hiányos, vagy a határidőn túl postára adott pályázatok érvénytelenek.

A kedvezményezett a pályázat megvalósítása során az alábbi költségeket számolhatja el: Az előírt 2009/ 2010. tanév I. félévi képzési költségtérítése

A támogatás felhasználásának kezdő időpontja: 2009. szeptember 1.
A támogatás felhasználásának véghatárideje: 2009. december 30.

A pályázatot 2009. szeptember 25-ig (postabélyegző) az alábbi címre kérjük ajánlott küldeményként eljuttatni:

Oktatási és Kulturális Minisztérium
Nemzetiségi Főosztály
Budapest
Szalay u. 10-14.
1054

A borítékra írják rá: „Költségtérítéses képzést támogató pályázat”

Információ a (1) 473-7324-es telefonszámon kérhető.

A pályázaton nyertesek listáját a bonyolító legkésőbb 2009. október 16-áig közzéteszi a honlapon.

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium a Támogatási szerződést a pályázaton nyertes hallgatók felsőoktatási intézményeivel köti meg, és az abban foglaltak alapján folyósítja a támogatást.

A pályázati felhívás a XX. OKM költségvetési fejezethez tartozó fejezeti kezelésű előirányzatban a 2009. évi felhasználásának szabályairól szóló 20/2009. (IV. 3.) OKM rendelet hatálya alá tartozik, annak szabályai a pályázati eljárás valamennyi szakaszában alkalmazandóak.

Forrás: Oktatási és Kulturális Minisztérium