palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pannónia ösztöndíj

Pályázat lehetőség nemzetközi hallgatói, oktatói, kutatói és munkatársi mobilitások megvalósítására a világ bármely felsőoktatási intézményébe. A felhívásra közérdekű vagyonkezelő alapítványok fenntartásában lévő felsőoktatási intézmények pályázhatnak.

A nemzetköziesítési program megvalósítása nemzetközi mobilitási ösztöndíjak nyújtásán, továbbá a kapcsolódó egyéb, meghatározott költségek támogatásán keresztül történik, amely a modellváltott egyetemek hallgatói, oktatói, kutatói és munkatársai, valamint a külföldi partnerintézmények oktatói, kutatói számára biztosít Magyarországon kívülre vagy Magyarországra irányuló rövid- vagy hosszú távú mobilitási lehetőséget a modellváltott intézmények által megkötött bilaterális szerződéseken keresztül. A mobilitási lehetőségek tekintetében a pályázati program az egyetemi polgárok tanulmányi, kutatási vagy oktatási célú mobilitását, szakmai gyakorlatát, részképzését támogatja.

A mobilitásokban részt vevő egyetemi polgárok kiválasztását és mobilitásainak támogatását a támogatásban részesülő intézmények – a TKA felügyelete mellett – saját belső szabályrendszerük alapján végzik a pályázati felhívásban és a támogatói okiratban meghatározott feltételek figyelembevételével, azok célkitűzései mentén, a rögzített kritériumrendszer(ek) folyamatos alkalmazása mellett.

Az egyetemi polgároknak nyújtható ösztöndíjak mértéke az egyes földrajzi célterületek tekintetében eltérő, továbbá más komponenseket, így tandíj-kompenzációt, utazási és lakhatási támogatást, esélyegyenlőségi vagy szociális alapú juttatást tartalmazhat (a továbbiakban együttesen: mobilitási össztámogatás). Az ösztöndíjakon és egyéb juttatásokon túl a támogatásban részesülő intézményeknek juttatott átalánytámogatás tartalmazza a mobilitásokhoz kapcsolódó szervezési költségek mobilitási mennyiségen alapuló támogatását (a továbbiakban: szervezési támogatás). A mobilitásokban részt vevő egyetemi polgároknak juttatott mobilitási össztámogatás a külföldi tartózkodás többletköltségeihez járul hozzá és nem feltétlenül fedezi az összes felmerülő költséget.

A magyarországi felsőoktatási intézmények a támogatás megfelelő felhasználása érdekében bilaterális megállapodásokat kötnek külföldi felsőoktatási intézményekkel, az azok által működtetett önálló jogi személyekkel, képző és kutatási helyekkel és központokkal, továbbá, amennyiben szükséges, a szakmai gyakorlatok esetében az adott gyakorlat szakterülete és szintje alapján kiválasztott forprofit és nonprofit, illetve állami és nem-állami szervezetekkel, intézményekkel. A támogatásiban részesülő intézményeknek a nemzetköziesítés itthon jegyében megfelelő mértékű mobilitási mennyiség vállalása és teljesítése esetén lehetősége nyílik arra, hogy külföldi felsőoktatási intézmények, képzési és kutatási helyek és központok oktatóit, kutatóit fogadják rövid távú Magyarországra irányuló mobilitás formájában és számukra ösztöndíjat biztosítsanak.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázatot a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény alapján létrehozott, felsőoktatási közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványok által fenntartott felsőoktatási intézmények jogosultak benyújtani a pályázati felhívás keretében.

A pályázat benyújtásának általános feltételei

Támogatás igénybevételére a 2. pont szerinti pályázók jogosultak azzal a kitétellel, hogy nem részesülhet támogatásban azon pályázó:

 • amely a jelen pályázati kiírás megjelentetését megelőzően a Tempus Közalapítvány által kiírt pályázati eljárás vagy a beszámolási kötelezettség teljesítése során valótlan, vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, valótlan tartalmú, hamis vagy hamisított tartalmú okiratot használt fel, illetve az elnyert pályázat alapján a támogatási jogviszony alapján fennálló kötelezettségeit – neki felróható okból – nem teljesítette, ideértve különösen a támogatás támogatási céltól eltérő felhasználását;
 • azon pályázó. aki a benyújtott támogatási kérelmében a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott, vagy ilyen nyilatkozatot tett;
 • azon pályázó, aki a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll, vagy nem tett eleget a Tempus Közalapítvány felé fennálló elszámolási, vagy visszafizetési kötelezettségének;
 • amely végelszámolás vagy csődeljárás alatt áll, illetve amellyel szemben felszámolási vagy egyéb megszüntetésre irányuló eljárás van folyamatban;
 • amellyel, vagy amely képviselőjével szemben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott valamely kizáró ok fennáll;
 • amely nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdésében foglaltaknak;
 • az a pályázó, amely esetében harmadik személy irányában olyan kötelezettsége áll fenn, amely a támogatási cél megvalósítását meghiúsíthatja;
 • azon pályázó, aki a pályázati felhívásban rögzített dokumentumokat nem nyújtja be, a szükséges nyilatkozatokat nem teszi meg.

A pályázat megvalósítására rendelkezésre álló időszak
A pályázatban foglalt tevékenységek megvalósításának támogathatósági időszaka 27 hónapos, kezdő dátuma 2024. június 1., befejező dátuma 2026. augusztus 31.

Beszámoló benyújtására előírt határidő: a kedvezményezettnek a program megvalósítását követő 90 napon belül szükséges a szakmai és pénzügyi beszámolót benyújtania.

A pályázat pénzügyi forrása és a pályázaton igényelhető összeg
A pályázatok támogatására Magyarország 2024. évi központi költségvetéséből a XX.20.12.3 fejezeti kezelésű előirányzat terhére 10.000.000.000 forint áll rendelkezésre. A támogatás folyósításának feltétele, hogy a pályázatok céljára megállapított keret a Támogatónál rendelkezésre álljon.

A rendelkezésre álló keretösszeg 20%-a, azaz 2.000.000.000 forint hallgatói kiválósági ösztöndíjakra kerül elkülönítésre, melynek maximum 50%-a igényelhető a pályázat során. Az elkülönített keretösszeg másik fele a támogatásban részesülő intézmények által kiegészítő támogatásként igényelhető a pályázatok megvalósítása során a támogatói okiratban rögzített feltételek mentén.

Az igényelhető támogatási összegek és az elszámolható költségek a jelen pályázati felhívás Támogatható költségek és Igényelhető támogatási összegek fejezeteiben kerülnek rögzítésre.

A TKA éves szinten a rendelkezésre álló támogatási keret erejéig biztosítja az igények finanszírozását. Amennyiben az igények túllépik a rendelkezésre álló keretet, úgy a TKA jogosult a támogatást felosztani a beérkezett igények között.

A támogatott pályázatok esetében a támogatási intenzitás 90%, a folyósítás egy összegben, támogatási előlegként történik. A fennmaradó 10%-ot a pályázati elszámolás elfogadását követően folyósítja a Támogató.

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat benyújtásához és megvalósításához saját forrás nem szükséges.

Támogatható tevékenységek

Hallgatói mobilitások

Hallgatói mobilitások (alap, mester, osztatlan, doktori szinten):

 • Tanulmányi célú mobilitás (2-12 hónap)
 • Szakmai gyakorlat és frissdiplomás szakmai gyakorlat (2-12 hónap)
 • Kutatási célú mobilitás (2-3 hónap): kizárólag mester, osztatlan és doktori szinten; osztatlan képzés esetén minimum 7 lezárt félévvel
 • Rövid távú hallgatói mobilitások (alap, mester, osztatlan, doktori szinten):

Tanulmányi célú mobilitás (2-30 nap)(1)
Kutatási célú mobilitás (2-30 nap): kizárólag mester, osztatlan és doktori szinten; osztatlan képzés esetén minimum 7 lezárt félévvel

Kiválósági ösztöndíjprogram:

 • Hallgatói mobilitások (mester, osztatlan, doktori szinten):Tanulmányi célú mobilitás (1-6 hónap): mesterképzésen minimum 1, osztatlan képzésen minimum 7, doktori képzésen minimum 2 lezárt félévvel
 • A kiválósági ösztöndíj keretében lehetőség van vegyes mobilitásra az alábbi feltétek mentén:Ösztöndíj a fizikai mobilitás idejére illeti meg a hallgatókat.
 • Lakhatási, valamint utazási támogatás a fizikai mobilitás idejére illeti meg a hallgatókat.
 • A tandíjat arányosan, maximum 6 hónap erejéig lehet támogatni a vegyes mobilitás esetén.

A hallgatói mobilitásokra vonatkozó további feltételek:

Kiválósági ösztöndíjban azok a hallgatók részesülhetnek, akiknek a mobilitása a Times Higher Education(2), illetve a Quacquarelli Symonds(3) nemzetközi felsőoktatási rangsorokban első 250 helyen szereplő külföldi felsőoktatási intézménybe irányul. A Támogató továbbá külön kérés alapján engedélyezheti a szakrangsorokban szereplő külföldi felsőoktatási intézmények kiválósági intézményként való elfogadását a Főtámogató iránymutatása alapján.

Minden külföldi tanulmányi időszak – ideértve a szakmai gyakorlatot is – részét kell, hogy képezze a hallgató bármely tanulmányi ciklus keretében történő, oklevélszerzésre irányuló tanulmányi programjának. A kreditszerzés és elismerés folyamatát a támogatásban részesülő intézménynek rögzíteni kell a mobilitáson részt vevő hallgató mobilitási megállapodásában, továbbá a megszerzett krediteket, avagy a mobilitás során elvégzett és teljesített tanulmányi/kutatási tevékenységet vagy szakmai gyakorlatot a küldő intézménynek meg kell feleltetnie a saját tantervi hálójának és képzési struktúrájának. Összességében tehát a hallgató mobilitási ideje alatt végzett tevékenységet a küldő intézmények el kell fogadnia és teljes mértékben meg kell feleltetnie a tantervi struktúrának, a hallgatói mobilitás idejét tekintve arányos jelleggel. A hallgatói mobilitások kizárólag kimenő mobilitások lehetnek.

Oktatói-munkatársi mobilitások

Oktatói, kutatói, munkatársi mobilitások:

 • Képzési célú mobilitás (2-60 nap)
 • Oktatási célú mobilitás (2 nap – 60 nap)
 • Kutatási célú mobilitás (2 nap – 60 nap)

Az oktatói, kutatói, munkatársi mobilitásokra vonatkozó további feltételek:

A ténylegesen igényelt, kiválósági keretet nem tartalmazó össztámogatás maximum 30%-a fordítható oktatói-kutatói-munkatársi mobilitásra. Az oktatói-kutatói-munkatársi mobilitásra fordított támogatás maximum 50%-a fordítható bejövő oktatói mobilitásra.

A mobilitásokra vonatkozó további feltételek:

Az egyetemi polgárok egyéni pályázatait a támogatásban részesülő intézmények a saját belső eljárásrendjüknek megfelelően írják ki és bírálják el azzal a kitétellel, hogy azoknak lehetőséget kell biztosítaniuk az egyetemi polgárság minden szegmensének részvételére – különös fókusszal a hallgatókra – minden képzési szinten (alap, mester, osztatlan és doktori).

Támogatható költségek

Tervezhető, elszámolható költségek:

 • ösztöndíjak;
 • esélyegyenlőségi kiegészítő ösztöndíj;
 • tandíj támogatása (kiválósági ösztöndíj esetén);
 • utazási támogatás (kiválósági ösztöndíj esetén);
 • lakhatási támogatás (kiválósági ösztöndíj esetén);
 • szervezési költségek.

A szervezési költségek keretében elszámolható bármely, a támogatott tevékenységek megvalósításával közvetlen összefüggésbe hozható szükséges, indokolt és arányos személyi vagy dologi költség, ha az kapcsolatos a mobilitásokat segítő tevékenységekkel (pl. nyelvi kurzusok, promóció, kulturális vagy pszichológiai felkészítés, a program lebonyolításával kapcsolatban felmerülő tevékenységekhez közvetlenül szükséges eszközök, a program intézményi megvalósításában közreműködők díjazása stb.)

A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem szerepel az 7.1. pontban, így a pályázók különösen gazdasági tevékenységükhöz és a pályázati céllal össze nem függő kiadásokhoz nem használhatják fel a támogatást.

Igényelhető támogatási összegek

A pályázó intézmények a támogatásokat átalányösszegek formájában igényelhetik meg az alábbiak szerint:

Hallgatói ösztöndíjak

Országcsoportok 
Célországok

I. országcsoport: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Írország, Izland, Liechtenstein, Luxemburg, Németország, Norvégia, Svédország, Svájc, Egyesült Királyság, Egyesült Államok, Kanada, Ausztrália, Új-Zéland, Hongkong, Japán, Dél-Korea, Makaó, Szingapúr, Tajvan.
II. országcsoport: Bosznia-Hercegovina, Koszovó, Montenegró, Bulgária, Csehország, Észtország, Görögország, Spanyolország, Horvátország, Olaszország, Ciprus, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovénia, Szlovákia, Észak-Macedónia, Szerbia, Örményország, Georgia, Moldova, Szíria, Banglades, Bhután, Kambodzsa, Kína, Laosz, Maldív-szigetek, Mianmar, Nepál, Pakisztán, Srí Lanka, Afganisztán, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Türkmenisztán, Üzbegisztán, Irak, Jemen.
III. országcsoport: Albánia, Azerbajdzsán, Bahrein, Brunei, Egyesült Arab Emírségek, Fülöp-szigetek, India, Indonézia, Irán, Jordánia, Katar, Kazahsztán, Libanon, Mongólia, Malajzia, Omán, Szaúd-Arábia, Thaiföld, Törökország, Vietnám, Kolumbia, Mexikó, Algéria, Angola, Dél-Afrika, Egyiptom, Líbia, Marokkó, Namíbia, Nigéria, Tunézia.

Hallgatói ösztöndíjak

 • 2-12 hónap: 350.000/375.000/400.000 Ft/hó (célországtól függően)
  • Rövid táv esetén (célországtól függően):Alap- és Mesterképzés és osztatlan képzés esetén:1-10 napig: 30.000/27.500/25.000 Ft/nap
 • 11-20 napig: 20.000/17.500/15.000 Ft/nap
 • 21-30 napig: 10.000/7.500/5.000 Ft/nap

Doktori képzés esetén:1-10 napig: 35.000/32.500/30.000 Ft/nap

 • 11-20 napig: 25.000/22.500/20.000 Ft/nap
 • 21-30 napig: 15.000/12.500/10.000 Ft/nap

 Hallgatói kiválósági ösztöndíj(4)
1-6 hónap: 450.000/475.000/500.000 Ft/hó (célországtól függően)

Oktatói-kutatói-munkatársi ösztöndíjak (célországtól függően):

 • 1-15. napig: 70.000/60.000/50.000 Ft/nap
 • 16-30. nap között: 46.200/39.600/33.000 Ft/nap
 • 31. naptól: 23.100/19.800/16.500 Ft/nap
 • Bejövő oktatói-kutatói mobilitás esetén a II.országcsoportra vonatkozó ösztöndíjak az irányadók.

Esélyegyenlőségi kiegészítő ösztöndíj

Az esélyegyenlőségi kiegészítő ösztöndíj a Támogató által a projektmenedzsment kézikönyvben meghatározott szempontok szerint, a támogatott intézmények által kiírt pályázat(ok) eredményeképpen a mobilitásokban részt vevő hallgatók (alap, mester, osztatlan és doktori szinten) számára opcionálisan megítélhető kiegészítő támogatás, amely csak a Támogató által meghatározott keret erejéig biztosítható.

Támogatás mértéke:

 • Részképzés esetén: 100.000 Ft/hó (egyetemi egyéni döntés/megítélés alapján)
 • Rövid távú mobilitás esetén egységesen 2.500 Ft/nap

Kiválósági ösztöndíj, tandíj támogatása, lakhatási támogatás, utazási támogatás 

Minden tervezett kiválósági ösztöndíjas hallgató után egységesen 10.000.000 forint előzetes támogatás (előfinanszírozás) igényelhető, mely összegből az alábbi támogatások nyújthatók a kiválósági ösztöndíjas hallgatók számára:

 • ösztöndíj, melynek mértéke a 8.1 pontban került rögzítésre;
 • tandíj támogatása (ténylegesen felmerült költségek alapján);
 • utazási támogatás (ténylegesen felmerült költségek alapján);
 • lakhatási támogatás (ténylegesen felmerült költségek alapján).

A hallgatóknak nyújtható tandíj, utazási és lakhatási támogatásoknak nincs felső korlátja, azonban egy kiválósági ösztöndíjas hallgatóra maximum 10.000.000 forint támogatás számolható el a fenti támogatási tételek összegéből, azzal a kitétellel, hogy az ösztöndíj minden esetben biztosítandó a mobilitásban részt vevő hallgató számára a fizikai mobilitás idejére.

Szervezési támogatás

A támogatásban részesülő intézmények a tervezett hallgatói, munkatársi és oktatói létszámok után szervezési átalánytámogatást jogosultak igényelni szervezési költségeik fedezésére.

A támogatás mértéke:

 • 92.000 forint / mobilitás
  184.000 forint / kiválósági ösztöndíjas mobilitás

Az igényelt szervezési támogatás nem haladhatja meg az igényelt támogatás teljes összegének 10%-át.(5)

A pályázat benyújtása, hiányosságok pótlása
A pályázatot 2024. január 15-től folyamatosan lehet benyújtani a kötelezően benyújtandó dokumentumokkal együtt a pannonia@tpf.hu e-mail címre történő megküldésével.

Letölthető dokumentum

pannonia_osztondijprogram_palyazati_felhivas_2024

A pályázati időszak kezdete: 2024. január 15., 8:00
A pályázatok benyújtási határideje: 2024. január 29., 23:59
Pályázatok elbírálási határideje: 2024. február 16.
Döntés: 2024. február 29.
Szerződéskötés: 2024. márciusától
Egyetemi pályázatok lebonyolítása: 2024. január – április

A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás, jogorvoslat
A pályázatokkal, eljárásokkal vagy a döntéssel kapcsolatos panasz a Tempus Közalapítvány panaszkezelési szabályzatának, valamint a panaszkezeléshez kapcsolódó adatkezelésre vonatkozó adatvédelmi tájékoztatónak megismerését követően az itt letölthető panaszbejelentő űrlap kitöltésével nyújtható be írásban a panaszbejelentes@tpf.hu címre.