palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak elnyerésére nyílt pályázati felhívás

okm pályázatokAz Oktatási és Kulturális Minisztérium (a továbbiakban: OKM) pályázatot hirdet a 2009. évre, határon túli magyar írók, irodalmárok részére, akik szépirodalmi vagy kritikai munkájukhoz kérnek támogatást.
Az ösztöndíj célja,hogy a tehetséges fiatal határon túli magyar íróknak, irodalmároknak támogatást nyújtson a pályakezdéshez, illetve – korosztálytól függetlenül – kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú alkotótevékenységhez. A pályázaton kizárólag a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó országokban élő alkotók vehetnek részt.

Pályázatot csak azon személyek nyújthatnak be, akik a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből (állami támogatás) az előző év(ek)ben biztosított, lejárt határidejű támogatással elszámoltak. Nem részesülhet támogatásban az a személy, aki a korábbi év(ek)ben a Magyar Köztársaság államháztartása alrendszeréből kapott, lejárt határidejű támogatással nem számolt el, azt nem a célnak megfelelően használta fel, illetve az elszámolást a támogató egyéb tartalmi, formai problémák, hiányosságok miatt nem fogadta el.

A Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak rendszere – műfaji megoszlás szerint – az alábbi ösztöndíj-kategóriákból áll:

1. Székely János ösztöndíj – költészeti és drámaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 4 fő.
Korhatár: legalább 2 (kettő) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda

2. Gion Nándor ösztöndíj – prózaírói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.
Korhatár: legalább 1 (egy) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda

3. Schöpflin Aladár ösztöndíj – kritikai ösztöndíj a határon túli magyar kritikusok részére az 1990-től kezdődően megjelent határon túli magyar irodalmi művek értékelésére
Ösztöndíjban részesülhet: évente 3 fő.
Korhatár: legalább 1 (egy) ösztöndíjat a pályázat elbírálásakor a 30. életévét be nem töltött alkotónak ítélnek oda

4. Benedek Elek ösztöndíj – ifjúsági regény-, mese-, bábjáték- és gyermekszíndarab-írói ösztöndíj
Ösztöndíjban részesülhet: évente 2 fő.
Korhatár: nincs

A kiírásban meghatározott életkori arányoktól az értékelő bizottság kizárólag abban az esetben térhet el, ha azt a pályázatok színvonala különösen indokolja. Az eltérés indokairól írásbeli jelentést készít az államtitkár (a továbbiakban: Államtitkár) részére.

Az ösztöndíjat 7 hónapra szóló programmal lehet megpályázni, és ösztöndíj-kategóriánként legfeljebb három alkalommal nyerhető el.

A nyertes pályázók teendői:
Az ösztöndíjat elnyerő pályázóknak vállalniuk kell, hogy a jelen pályázati felhívásban megjelölt határidőig egy kb. 10 flekkes köztes beszámolóval, az ösztöndíj lejártakor pedig egy kb. 20-30 flekkes, az ösztöndíj elnyerése előtt nem publikált szépirodalmi művel, tanulmánnyal adnak számot a támogatás idején végzett munkájukról, részt vesznek egy – az OKM által megjelölt – nyilvános kulturális rendezvényen, hozzájárulnak a beszámolóként beadott műnek az OKM által biztosított egyszeri publikálásához, továbbá az ösztöndíj ideje alatt keletkezett művek publikálásakor feltüntetik a támogató és az általa folyósított ösztöndíj nevét.
Az ösztöndíj megvonható, ha az ösztöndíjas vállalt kötelezettségének nem tesz eleget.

A jelen pályázaton nyertes programok megvalósítási határideje: 2009. december 1. – 2010. június 30.

A pályázatot 1 (egy) példányban kell benyújtani.

A pályázatnak az alábbi irategyüttesből kell állnia:

  1. 1. kitöltött pályázati adatlap és nyilatkozat
  2. 2. szakmai önéletrajz (fel kell benne tüntetni, hogy a pályázó a jelen pályázat megvalósítási idejére vonatkozóan pályázott-e meg, illetve részesül-e más magyarországi vagy külföldi támogatásban, ösztöndíjban),
  3. 3. publikációs jegyzék,
  4. 4. részletes munkaterv (szinopszis)

Nem kötelező, de hasznos lehet a szakma elismert képviselőinek ajánlása.

Ha egy pályázó több támogatási kérelmet nyújt be, azokat rövid indoklással rangsorolnia kell.

A pályázat pénzügyi forrása: OKM XX. fejezet 11/7/18/2 Határon túli kulturális feladatok támogatása c.fejezeti kezelésű előirányzatból erre a célra elkülönített 7 500 000 Ft.

Az ösztöndíj bruttó összege 2009-ben: 600 000 Ft/fő

Az ösztöndíj folyósítására két egyenlő részletben kerül sor:
I. részlet folyósítása – a szerződés megkötését követő 15 napon belül
II. részlet folyósítása – a minden nyertes pályázó által 2010. február 28-ig kötelezően benyújtott köztes beszámoló minisztérium általi elfogadását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2010. március 31-ig. (A köztes beszámoló benyújtásának elmulasztása, illetve annak minisztériumi elutasítása a korábban folyósított I. részletnek az ösztöndíjas általi visszafizetését vonja maga után.)

A pályázatok benyújtásának határideje: 2009. szeptember 25. (postai bélyegző dátuma)
A benyújtási határidőt követően hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető Lakatos Mihály főtanácsostól a (00-36) 1-473-7587-es telefonszámon, illetve a lakatos.mihaly@okm.gov.hu e-mail címen.

A pályázati döntés közzétételének határideje: 2009. november 30.
Az ösztöndíjak odaítélésére a Miniszter által felkért értékelő bizottság tesz javaslatot, végleges döntést az Államtitkár hoz.
Az Értékelő Bizottság tagjai: Pécsi Györgyi (kritikus, a Bizottság elnöke), L. Simon László (az Erdélyi Magyar Írók Ligája képviseletében), Balázs Attila (a Magyar Rádió Irodalmi Szerkesztősége munkatársa), Barak László (a Szlovákiai Magyar Írók Társasága képviseletében),
Dr. Budai Katalin (OKM Művészeti Főosztály), Dérczy Péter (a Szépírók Társasága képviseletében), Gerevich András (a József Attila Kör Irodalmi Egyesület képviseletében), Vasy Géza (a Magyar Írószövetség képviseletében), Lakatos Mihály (OKM Közművelődési Főosztály), Szantner Viktor (OKM Határon Túli Magyarok Titkársága – megfigyelői minőségben).

A pályázatok elbírálásának főbb szempontjai:

  • a pályázatokat az értékelő bizottság tagjai a benyújtott pályázati anyag alapján értékelik;
  • a hiányos vagy formailag hibás pályázatokat az érdemi elbírálásból az értékelő bizottság egyedi döntéssel zárja ki;
  • a pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek azok, akik a meghirdetett időtartam alatt nem részesülnek egyéb itthoni vagy külföldi ösztöndíjban;
  • ugyanazon személy egy évben csak egy kategóriában részesülhet ösztöndíjban.

A minisztérium csak a nyertes pályázóknak küld külön értesítést, a támogatottak listáját a www.okm.gov.hu honlapon tesszük közzé a döntést követő 15 napon belül.

A nyertes pályázókkal a Hungarofest Kht. köt szerződést.

Az OKM fenntartja magának a jogot, hogy a Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjakat a megfelelő színvonalú beérkezett pályázatok arányában ítélje oda!

A pályázatokat az alábbi címre kérjük elküldeni:
Oktatási és Kulturális Minisztérium
Közművelődési Főosztály
1055 Budapest, Szalay u. 10-14.

Kérjük a borítékra ráírni: „Határon Túli Magyar Irodalmi Ösztöndíjak” – a megpályázott ösztöndíj-egység (Székely János, Gion Nándor stb.) megjelölésével.

Forrás: OKM