palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat díszüvegablak(ok) tervezésére

Pályázat díszüvegablak(ok) tervezésére a Városmajori Jézus Szíve templom részére.

A Városmajori templom a 20. századi magyar művészet és különösen az egyházművészet kiemelkedő értéke. Az építészekhez társult más alkotók révén valódi összművészeti alkotás, amelyet méltán nyilvánítottak műemlékké. A templombelső rendkívül fontos részét alkották az Árkayné Sztehlo Lili tervezte színes üvegablakok.
Az 1933-ban felszentelt Városmajori templomban először az oltárkép szerepét is betöltő szentélyablak és az Árpád-házi Szent Erzsébet életét ábrázoló ablakok készültek el. Ezeket követte a Mária, a Kálvária, a Magyar Szentek és a bejárat fölötti karzatot megvilágító Szent Cecília ablak. Az 1942 szeptemberében lezajlott szovjet bombatámadások során a gyönyörű üvegablakok megsemmisültek. A háború után még a művész felügyelete mellett rekonstruálták a szentély ablakot, majd újra elkészült a Kálvária ablak. A 2000-es években sikerült rekonstruálni az eredeti tervek alapján a Magyar Szentek és a Szent Cecília ablakot. A Sztehlo Lili Kulturális Egyesület célkitűzése nyomán 2018-2019-ben elkészült az Erzsébet ablak rekonstrukciója is. Felmerült az igény arra, hogy abba a két fennmaradó ablakba is kerüljenek színes kompozíciók, amelyekre Sztehlo Lili nem készített terveket. Első lépésként ezt egy pályázat kiírásával szeretnénk elősegíteni.

A pályázat kiírói
Sztehlo Lili Kulturális Egyesület
Magyarországi Mindszenty Alapítvány

A pályázat célja
A Városmajori Jézus Szíve templom két, még üresen álló, egyenként 35 négyzetméteres díszüvegablakának megtervezése

A tervezés témái:

1. téma: – Isten Tiszteletreméltó Szolgája Mindszenty József bíboros
Mindszenty József elszánt védelmezője volt az egyház és a magyar nép jogainak, amelyeket a rendszer erőszakosságával szemben a keresztény értékek megőrzésében ismert fel. Fáradhatatlan volt a társadalmi igazságosság és a munkások emberi méltóságának biztosítása terén, különös gondja volt a szegényekre és a kitaszítottakra. Nem maradt közömbös a deportáltak és a magyar menekültek sorsával szemben sem.
Mindig kiállt a hit, az evangéliumi értékek védelmében. Boldoggá és szentté avatási eljárása folyamatban van. Életszentségének híre már életében kialakult, és halálát követően mindmáig megmaradt, melyet a Szentszék idén hivatalosan is elismert.

2. téma: – Az Eucharisztia forrás a világ életéért
„ … Krisztus küldi tanítványait, hogy hirdessék az Örömhírt miden népnek.
Ez az Örömhír pedig abban áll, hogy Krisztus feltámadt és emberségünket bekapcsolta a Szentháromság életközösségébe. Ha hozzá tartozunk, nekünk is részünk lesz az örök életben és az örök boldogságban. A keresztségben Krisztust öltjük magunkra, az Eucharisztiában pedig eledelünkké, életünké válik.” Dr. Erdő Péter bíboros

Pályázók köre
A pályázat nyilvános, részt vehetnek benne megfelelő szakmai felkészültséggel bíró magyar (és külföldi) állampolgárságú alkotóművészek, tervezők, hazai felsőoktatásban jelenleg hallgatói jogviszonyban lévő alkotók, vagy alkotói csoportok. Egy személy vagy egyéni, vagy csoportos pályázatot adhat be, mindkét formában nem pályázhat.
A Pályázó csak saját, eddig nyilvánosságra nem hozott, illetve nyilvánosság előtt be nem mutatott művel pályázhat. Érvénytelen a pályázat, amennyiben a pályázó másolatot, vagy egyéb olyan tervet, művet nyújt be, amely nem saját szellemi tulajdona, vagy amely mások szellemi alkotáshoz fűződő jogait sértheti. Szintén érvénytelen a részben, vagy egészében már megvalósult munka tervének, rajzának pályázati benyújtása.

A pályázat lebonyolításának módja
A pályázat kétfordulós.
Az első forduló pályázati anyagát a Pályázónak jeligével szükséges ellátni.
Az első fordulóban a pályázatok név nélküli elbírálása történik meg, ennek során a zsűri kijelöli a második fordulóba kerülő pályaműveket. A zsűri által kiválasztott pályaművek jeligéjét a www. sztehlolili.hu honlapon tesszük közzé.
A második fordulóban már a pályázó neve is ismertté válik.

Részletes pályázati feltételek
A pályázatkiíró elsősorban a „Mindszenty” ablakra várja a nevezéseket. Egy nevezéssel beadható pályázat mindkét ablakra, vagy csak a „Mindszenty” ablakra, de nem adható be érvényes pályázat önállóan csak az „Eucharisztia” ablakra.
A pályázat nyelve magyar. Egy Pályázó legfeljebb 3 darab pályázatot adhat be ablakonként. A pályázati anyagon csak és kizárólag a borítékon is szereplő jelige tüntethető fel a Pályázó azonosítójaként. Bármilyen egyéb (név, felirat, jel, stb.) ami a Pályázó személyére utalhat, a pályázatból való kizárást vonja maga után. A jeligét maximum 10 betű és három szám szabadon választott sorából (nem szükséges, hogy értelmes szó legyen) kérjük megalkotni. A betűk és számok sora nem utalhat beazonosíthatóan a pályázóra.

I. forduló
A Sztehlo Lili Kulturális Egyesület honlapján található pályázati aloldaláról letölthető a Városmajori Jézus Szíve templom két üresen álló ablakának méretarányos rajza. Az adott dokumentumban szereplő méretek figyelembevételével kérjük:

 • Tetszőleges technikával elkészített, színezett vázlatterv, M=1:10 léptékben történő (megfelelő tartást biztosító hordozó anyagon) kidolgozását.
  Megengedett a terv maximum három részre hajtása a kisebb csomagolási méret miatt.
 • Műleírás – Nyomtatott, szöveges ismertető, legfeljebb 6000 karakterben (szóközökkel) csatolását. Aláírást, kézjegyet, vízjelet egyik nyomtatott oldal sem tartalmazhat. A pályázónak kell gondoskodnia a pályamű sértetlen és épségben való eljuttatásáról a megadott beadási helyszínre. A pályaműveket postai úton (a feladó nevét és címét nem tartalmazhatja), vagy személyesen a Zugligeti Iskola portáján (1121 Budapest, Béla király út 59-61) adhatják le hétköznap 8-18 óra között.
  A pályázókat a pályázati jeligék közzétételével tájékoztatjuk a pályaművük beérkezéséről. A jeligék közzétételének helye a www.sztehlolili.hu honlap, ideje: a pályázat kiírásának napjától a pályázat beadási határidő másnapjáig, minden nap este 8 után. E nap után jelezhetik, hogyha nem találják jeligéjüket, holott az anyagot leadták.

II. forduló
A második forduló kiírása a zsűri döntése után egy héttel várható. Az első fordulóban részt vett és a második fordulóba meghívást kapott pályázók dönthetnek a második fordulóban való részvételükről. A második fordulóban a Pályázók a következő kiegészítő anyagokat nyújthatják be:

Részletrajzok
Ez a terv egy jellemző részének M=1:1 léptékben kidolgozott részletét jelenti, mely megfelelően utal az üvegablakon is létrehozandó megoldásra.

 • Portfóliójuknak fotókkal dokumentált azon részét, mely alapján a zsűri felmérheti, miként látják megvalósíthatónak tervüket üvegablak formájában, vagy amelyet bemutatni óhajtanak a zsűri döntését segítendő

A kiíró nem felel a Pályázók a pályázattal kapcsolatban felmerülő költségeiért, kiadásaiért, vagy egyéb kötelezettségeiért.

Díjazás
A második fordulóba bejutott, de nem nyertes pályázók mindegyike egyenlő arányú, 30.000 Ft-os díjazásban részesül.

A nyertes pályázók díjazása:

 • I. helyezett : 500.000 Ft
 • II. helyezett: 300. 000 Ft
 • III. helyezett: 150.000 Ft

A pályázók a díjakat a kihirdetést követő 15 napon belül kapják meg. A pályázat kiírója vállalja, hogy a pályázati díj kifizetésével kapcsolatban felmerülő adókat és járulékokat megfizeti.
A kiíró, amennyiben a nyertes pályaművet alkalmasnak találja díszüvegablak kivitelezésére, úgy a nyertes pályázónak szerződés keretében ajánlatot tesz a pályamű megvételére.
A kiíró nem vállal kötelezettséget és nem kötelezhető a nyertes mű kivitelezésére.
A kiíró kötelezi magát arra, hogy a nyertes pályaművet, megvétele esetén, kizárólag a pályázati kiírásban megjelölt célra és helyen használja fel, más felhasználásra nem jogosult. A kiíró leszögezi, hogy tiszteletben tartja a szerzői jogokat, a pályaművekre sem azok egészét, sem részleteit illetően nem engedélyez harmadik személynek felhasználást, azokat harmadik személyek számára nem szolgáltatja ki, vagy adja el a szerző hozzájárulása nélkül.
A kiíró a második fordulóba bejutott munkákat bemutatja a Hegyvidék Galériában és a Városmajori Jézus Szíve templomban, a pályázók ehhez a pályázat beadásával hozzájárulásukat adják.

Eredménytelen a pályázat, ha
– a megadott beérkezési határidőig nem nyújtottak be érvényes pályázatot
– a benyújtott pályázatok egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek
– a döntésre jogosult eredménytelennek nyilvánítja

Eredményes a pályázat, ha
– a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt egy vagy több érvényes pályázat érkezett, és ennek alapján a döntésre jogosult azt eredményesnek nyilvánítja.

Értékelés
A pályázat értékelését a kiíró által felkért zsűri végzi.

A zsűri tagjai:

 • Lambert Zoltán a Városmajori Jézus Szíve templom plébánosa
 • Habsburg-Lotharingiai Mihály a Magyarországi Mindszenty Alapítvány elnöke
 • dr. Bernyák Adrienn a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület elnöke
 • Lovas Pál belsőépítész, a Sztehlo Lili Kulturális Egyesület elnökhelyettese
 • Orosz István Kossuth-díjas grafikus, a Nemzet Művésze
 • Dragonits Márta belsőépítész, az Ars Sacra Alapítvány elnöke, a NEK művészeti albizottságának tagja
 • Ritoók Pál művészettörténész, a Magyar Építészeti Múzeum és Dokumentációs Központ főmuzeológus
 • Fűri Judit üvegtervező iparművész, restaurátor

A határidőre beérkezett pályázatok értékelése nem nyilvánosan történik. A bírálóbizottság döntése ellen fellebbezésnek helye nincs.
A zsűri fenntartja magának a jogot, hogy indokolt esetben ne hirdessen ki győztes pályázatot, illetve a pályázati díjat megosztva ítélje meg.
A II. fordulóba bekerült pályázatokat az ajánlattevők vagy meghatalmazottjaik is megismerhetik, a www.sztehlolili.hu honlapon a döntés meghozatala után megtekinthetik. A kiíró, illetőleg annak képviselője, meghatalmazottja a pályázatokról jogosult képfelvételt készíteni és azt közzétenni a honlapján, kiadványokban, és utcai plakátokon. Ehhez a Pályázók a pályázat benyújtásával hozzájárulásukat adják.
A pályaműveket kérésre a kiíró visszaadja. A nála maradó pályaműveket harmadik félnek a szerző hozzájárulása nélkül nem adja át.

A zsűri értékelésének szempontjai
A zsűri vizsgálja a terv templomtérbe illeszkedését, stílusban, színben, harmóniában, valamint a terv újszerűségét. A zsűri nem tartja célravezetőnek Sztehlo Lili stílusának követését, de fontosnak tartja, hogy az új ablakok illeszkedjenek a templom hangulatához.

A Pályázónak tervével alkalmazkodni kell:

 • a templomban található alkotások összhangjához
 • az ablakok szerkezetéhez, kiosztásához
 • tudnia kell, hogy a terve hogyan alakítható át üvegablakká (ólomsínek jelentősége a kompozícióban; telített, anyagában színezett üvegek használata; schwarzlot technika vagy egyéb.
 • a két szemben lévő ablaknak egymással harmonizálni kell

A pályázó hozzon egyedi ízt, stílust, és hagyja, hogy kibontakozzon saját személyisége, merjen friss előadásmódot megszólaltatni.

Letölthető dokumentumok

Városmajori Jézus Szíve templom-pályázat

Városmajor_Pályázati felhívás

Fontos időpontok, határidők

 • Helyszíni művészettörténeti tájékoztató időpontja: 2019. szeptember 6. 15-17 óra. Vezető: Ritoók Pál művészettörténész
 • A pályázat első fordulójának beérkezési határideje: 2019. november 30.
 • A pályázók tájékoztatása a második fordulóba jutásról: 2019. december 15.
 • A második forduló beadási határideje: 2020. május 30.
 • Eredményhirdetés: 2020. június 15.

A pályázat beadásának módja
– személyesen a Zugligeti Általános Iskola portáján (1121 Bp. Béla király út 59-61), hétköznapokon 8-18 óra között
– postai úton: Zugligeti Általános Iskola – 1121 Bp. Béla király út 59-61

Kapcsolattartás
A kiíró részéről: Lovas Borbála
Tel: 0620/770 87 51
E-mail: sztehlolili@gmail.com

Jogi nyilatkozat
A Pályázó a pályamunka benyújtásával felelősséget vállal azért, hogy a benyújtott pályamunkája a saját eredeti alkotása, továbbá felelősséget vállal azért, hogy az általa benyújtott pályamunka nem sérti más szerzői, felhasználói, illetve személyiségi jogát, a pályamunka közzététele semmilyen jogszabályt nem sért.
A fenti feltételek megsértése esetén a pályázat érvénytelenné válik, a Pályázó díjat nem kaphat.
Amennyiben a pályázati feltételek megsértése a díjátadást követően válik ismertté, a Pályázó köteles a díjat felhívásra 8 napon belül visszaszolgáltatni, és a jogsértéssel a Kiírónak okozott kárt megtéríteni.
A Kiíró a pályázatok benyújtására, valamint az eredményhirdetésre meghatározott határidő módosításának jogát fenntartja.
A Kiíró a pályázat visszavonásának és eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A visszavonást, illetve az eredménytelenné nyilvánítást a Kiíró a www.sztehlolili.hu honlapon közzéteszi. A Kiíró fenntartja továbbá a benyújtási határidő meghosszabbításának .