palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására

kormányzati portál pályázatA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására.

Pályázati felhívás megnevezése: ETT-2011

A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium megbízásából a Wekerle Sándor Alapkezelő (továbbiakban Alapkezelő) a 2007. évi XCIX. Törvény az európai területi együttműködési csoportosulásról (EGTC – European Grouping for Territorial Cooperation), az Európai Parlament és a Tanács 2006. július 5-i 1082/2006/EK rendelete, a 16/2010. (XII. 15) KIM rendelet, a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól szóló 12/2011. (III. 30.) KIM rendelet, az államháztartásról szóló 1992.évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), valamint a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet az Európai Területi Társulások 2011. évi támogatására.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy jogszabályváltozás eseten a pályázati felhívásban foglaltak módosulhatnak!

1. A pályázat célja:

A költségvetési támogatás célja, hogy a gazdasági és társadalmi kohézió megerősítése érdekében, és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében alakuló és a nyilvántartásba vett Európai Területi Társulásokat (továbbiakban ETT) megalapozó, kiszolgáló, fejlesztő és adminisztráló, a törvényeknek való megfelelést segítő és a társulás cél szerinti tevékenységek érdekében felmerült kiadásaikhoz állami szerepvállalás keretében kapjanak támogatást. Kormányzati célkitűzés, hogy a határ menti elszigetelt területek együttműködéseik során hatékonyabban juthassanak uniós forrásokhoz, működésük folytonossága a támogatások révén biztosított legyen.

2. A pályázat tárgya:

A. Magyarországi székhelyű ETT-k létrehozásával járó eljárási költségek támogatása: „A” komponens
A 1082/2006/EK rendelet, valamint a 2007. évi XCIX. törvény előírásaival összhangban:

  1. új csoportosulást a kiírás napja után kezdeményezők,
  2. bírósági bejegyzéssel még nem rendelkező, az új csoportosulást a kiírás napja előtt kezdeményezők,

B. ködési támogatás „B” komponens
A már joger
ősen bejegyzett magyar székhelyű ETT-k, valamint külföldi székhelyű ETT-k magyarországi intézményei a pályázat keretében támogatást igényelhetnek működésükkel kapcsolatos költségeikhez, fejlesztéseik (stratégiai tervezés, projektfejlesztés, megalapozó tanulmányok kidolgozása stb) költségeinek fedezéséhez, illetve nyertes ETE pályázataik önerejének biztosításához is.

A még jogerősen nem bejegyzett alapítás előtt álló, vagy az alapítást már megkezdett, bírósági végzéssel nem rendelkező pályázó is benyújthat az „A” alapítás mellett „B” működési pályázatot, ez esetben a bejegyzést követő tervezett mőködési kiadásokra igényelhet támogatást. A két pályázatot külön adatlapon, két külön pályázatként kell benyújtani!

Működési támogatás „B” komponens” keretében nyújtott támogatások kizárólag csekély összegű támogatás formájában nyújthatók, amennyiben az EUMSz 107. cikk szerinti gazdasági tevékenységhez (gazdasági célú fejlesztéshez, illetőleg az EUMSz 107. cikke szerinti állami támogatást tartalmazó nyertes ETE pályázatának önerejéhez) veszi igénybe a támogatást a pályázó.

Ebben az esetben a nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. és 88. cikkelyének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 2006. december 15-i 1998/2006/EK bizottsági rendelet (HL L 379/5. 2006.12.28.) szabályai alapján lehet nyújtani.

(Bővebb információért a de minimis támogatásokkal kapcsolatban ld. ETT tájékoztató a de minimis támogatásról)

3. Pályázat benyújtására jogosultak:

  1. A Magyarországon bejegyzett, már létező Európai Területi Társulások (a továbbiakban ETT),
  2. A 1082/2006/EK rendelet előírásaival összhangban új csoportosulást kezdeményezők, amelyek a pályázatukhoz be tudják csatolni a 16/2010 (XII.15) KIM rendelet 3§ (1) a, b, c pontja alapján elrendelt, a felettes szerv jóváhagyását bizonyító dokumentumot.
  3. a külföldi székhelyű ETT magyarországi intézményei.

Beadható pályázatok száma: Jelen pályázati felhívásra adott komponensre egy pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.

7. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke: Az Alapkezelő a kiíráson győztes pályázók részére 195.171.534 Ft-os keretből nyújthat támogatást. Ez az összeg lehetőséget biztosít arra is, hogy Európában is modellnek számító, szakmailag korrekt együttműködések valósulhassanak meg.

8. A pályázaton igényelhető támogatás összege:

  • „A” komponens esetében alapítási költségre legfeljebb 2.000.000 Ft támogatás igényelhető.
  • „B” komponens esetében működési költségre legfeljebb 30.000.000 Ft támogatás igényelhető.

9. A támogatás formája, mértéke: Vissza nem térítendő, a projekt keretén belül igényelt támogatás 100%-a. pályázathoz saját forrás biztosítása nem kötelező. A támogatás előfinanszírozás keretében kerül utalásra.

10. Támogatási időszak: 2011. január 1. – 2012. május 31.

A támogatás felhasználásáról szóló szakmai beszámoló, és pénzügyi elszámolás kedvezményezett általi benyújtásának határideje: 2012. június 30.

A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2011. január 1. és 2012. május 31. közötti támogatási időszakban felmerült költségekre vonatkozó számlák számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítésének az elszámolási időszak végéig (legkésőbb 2012. június 30-ig) meg kell történnie.

Letölthető dokumentumok

ETT pályázati felhívás
ETT tájékoztató de minimis támogatásokról
ETT támogatható kiadások magyarázat
ETT_1_sz_melleklet_nyilatkozat
ETT_2_sz_melléklet_nyilatkozat_osszeferhetetlensegrol_es_erintettsegrol
ETT_3_sz_melléklet_nyilatkozat_tamogatasi_donteshez
ETT_4_sz_melléklet_adott_targyban_beadott_tam_igenyekrol
ETT_5_sz_melleklet_koltsegterv
ETT_6_sz_melleklet_de minimis
ETT_Palyazati_adatlap

13. A pályázatok benyújtásának, módja, helye és határideje:

A pályázati felhívás és az adatlap letölthető az Alapkezelő honlapjáról, a www.wekerle.gov.hu, valamint a www.egtc.gov.hu oldalról.

A pályázatot csak a honlapokról letölthető adatlapon lehet benyújtani!

A pályázati dokumentáció egy eredeti és kettő a pályázó által hitelesített másolati példányát kell benyújtani!

Felhívjuk a tisztelt pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat kizárólag postai úton lehet benyújtani!

A borítékon kérjük feltüntetni a pályázati felhívás megnevezését. (Kérjük, ellenőrizzék, hogy a postán dátummal ellátott bélyegző kerüljön a borítékra!)

Beadási határidő: 2011. június 17, 24:00 óra

A pályázatot a következő címre kell eljuttatni:

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Wekerle Sándor Alapkezel
ő
Társadalmi Felzárkózási Támogatásokért Felel
ős Programigazgatóság
1374 Budapest, Pf.: 564

A határidőn túl postára adott pályázat, hiánypótlás nélkül elutasításra kerül!

Hiányos pályázat esetén a hiánypótlás iránt az Alapkezelő intézkedik. A hiányt az érintett pályázónak haladéktalanul, de legfeljebb az értesítés kézhezvételétől számított követő 8 napon belül pótolni kell. Azon pályázat, amely a hiánypótlást a megadott határidőn belül nem, vagy nem megfelelően teljesíti, érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

További információ az Alapkezelő e-mail címén info@wekerle.gov.hu, továbbá a (1) 301 3200 ügyfélszolgálati telefonszámon kérhető.