palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat felvidéki mezőgazdasági termelők és feldolgozók eszközbeszerzéseinek támogatására

mezőgazdasági pályázatok

Pályázat felvidéki mezőgazdasági termelők és feldolgozók eszközbeszerzéseinek támogatására.

Pályázat azonosítója: Baross-19-KMG

1. A pályázati konstrukció tárgya
A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. által nyújtott vissza nem térítendő támogatás a felvidéki mikro-, kis-, és középvállalkozások számára a következő tevékenységekhez kapcsolódó eszközbeszerzéshez:

 • A kategória: mezőgazdasági termelés
 • B kategória: mezőgazdasági termékek feldolgozása, vagy élelmiszeripari feldolgozás

2. A pályázati konstrukció célja
A fő cél a határ menti térségekben élők szülőföldön maradásának és boldogulásának támogatása a családi gazdaságok megerősítése, a foglalkoztatottság és a beszállítói lehetőségek számának növelése révén.
A közvetlen cél a támogatott vállalkozások üzleti hatékonyságának, versenyképességének növelése, technológiájuk fejlesztése, meglévő kapacitásaik jobb kihasználása, termelési kapacitásaik, a hozzáadott értékük növelése, összteljesítményük és fenntarthatóságuk javítása, különösen a termelési költségek csökkentése, illetve a termelés javítása és átcsoportosítása révén.

Pénzügyi feltételek
A megvalósítandó projekt elszámolható költsége (továbbiakban. , Projekt Elszámolható Költsége” ) vissza nem térítendő támogatásból (továbbiakban: , Támogatás”) és saját forrásból (továbbiakban: ,Saját Forrás” ) tevődik össze, amelyek együttesen alkotják a projekt összes elszámolható költségét.
Saját Forrás lehet a pályázó által felvett hitel is, amennyiben a projekt céljaira történő felhasználásának akadálya nincs.
A Projekt Elszámolható Költségének legalább 30%-át a pályázó által biztosítandó kötelező Saját Forrásnak kell kitennie. A Saját Forrás rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor csak nyilatkozni kell.
Ha pályázó ÁFA visszaigénylésére jogosult, úgy csak a beszerzendő eszközök) nettó értéke után jogosult a támogatásra.

A támogatás maximuma a projekt összes elszámolható költségének 70 %-a.

A támogatás maximális összege: 5 019 150 Ft – 15 000 Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank ( MNB”) által közzétett Ft/Euro középárfolyamon számított forint értéke (2019. november 15-én 334,61 Ft/Euro).
A támogatás kiutalása minden esetben magyar forintban történik. A projeket megvalósítás során felmerülő árfolyamkockázat a pályázót terheli.
A rendelkezésre álló forrás: 800 000 000 Ft (nyolcszáz millió forint)
A kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a keretösszeg meghaladása esetén elsőbbséget biztosítson azoknak a pályázóknak, akik a Baross-17 Program keretében nem nyertek támogatást.

Támogatás halmozása
Pályázó jelen kiírás és a mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzéseinek támogatására kiírt pályázati felhívásra összesen 1 pályázatot nyújthat be.
Pályázó és kapcsolt vállalkozása egy pályázónak minősül.
Egy megvalósítási helyen azonos tárgyban, egy pályázat nyújtható be.

Jogosultsági feltételek
a) A Pályázó a Szlovák Köztársaság Szenci, Galántai, Dunaszerdahelyi, Komáromi, Vágsellyei, Érsekújvári, Nyitrai, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassavidéki, Nagymihályi, Tőketerebesi, Korponai, vagy Poltári járásának valamelyikében (a továbbiakban: , Jogosult Terület”) tényleges gazdasági tevékenységet folytató és itt állandó lakcímmel rendelkező természetes személy, aki regisztrált egyéni vállalkozó (szlovákul: zivnostník) vagy őstermelő (szlovákul: samostatne hospodáriaci rolníik), vagy
b) Pályázó vagy (1) a jogosult területen bejegyzett székhellyel, vagy (2) az Európai Unió valamely tagállamának területén bejegyzett székhellyel és a jogosult területen fiókteleppel (szlovákul: poboéka), vagy (3) szlovákiai székhely esetén a jogosult területen telephellyel (szlovákul: sídlo na oprávnenom územi) rendelkező jogi személynek minősülő gazdasági társaság, amely mikro- , kis-, vagy középvállalkozásnak minősül. A székhely/ztelephely/fióktelep bejegyzéseknek 2018 december 31.-ét megelőzőnek kell lenniük;
c) A pályázónak rendelkeznie kell a 2018. évre vonatkozóan lezárt (adóbevallással alátámasztott), üzleti évvel, vagy könyvelési zárással (Úétovná závierka).
d) A pályázó 2016., 2017, vagy 2018. évi adóbevallásában feltüntetett tevékenységi köre (azon tevékenységi kör, melyből a legnagyobb bevétele származik) NACE O1 főkategória és az alatti kategória, vagy NACE 10, 11, 46 és 52 főkategória és ezek alatti kategória.

Támogatható tevékenységek

A.) Mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó eszközök beszerzése
A Pályázó csak olyan tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére pályázhat, amelyben megfelelő végzettséggel rendelkezik és/vagy gyakorlatot szerzett, gyakorlatát a pályázatában megfelelő részletességgel bemutatja, valamint a bemutatásra kerülő tevékenysége kapcsolódik a pályázat céljához.

 • Új gépek, berendezések és eszközök
  Az eszközöknek egyedi azonosításra alkalmasnak kell lennie.
  Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.
  Amennyiben a pályázat tárgyát képezi mezőgazdasági erőgép, úgy ebben az eseten a beszerzendő eszköz teljesítményének/kapacitásának arányosnak kell lennie a Pályázó által megművelt földterület nagyságával és a művelés bemutatott módjával. Nem megfelelően igazolt igény esetén a támogatás összege arányosan csökkentésre kerül.
  A Pályázó által megművelt földterület nagyságának meghatározásánál a Pályázó saját tulajdonában álló, valamint az általa bérleti vagy más, hosszú távú használatra jogosultságot biztosító szerződéssel, és tulajdoni lappal igazolt földeket vesszük figyelembe.
 • Tenyészállatok
  Tenyészállatok: azok az állatok, amelyek a tenyésztés során leválasztható terméket termelnek vagy pedig valamilyen hasznos tevékenységet végeznek. Kizárólag törzskönyvezett szarvasmarha, sertés, juh, vagy kecske beszerzése támogatható.
 • Többéves ültetvények telepítése
  Minden olyan haszonnövény vagy dísznövény, amely évelő és amelyet, vagy amelynek virágát vagy termését a pályázó eladás vagy feldolgozás céljából kívánja termeszteni.

B.) Mezőgazdasági termékek feldolgozásához, vagy élelmiszeripari feldolgozáshoz kapcsolódó eszközök beszerzése

 • Új gépek, berendezések és eszközök
  Az eszközöknek egyedi azonosításra alkalmasnak kell lennie.
  Kizárólag új eszköz beszerzése támogatható.
  A Pályázó csak olyan tevékenységhez kapcsolódó eszközök beszerzésére pályázhat, amelyben megfelelő végzettséggel rendelkezik és/vagy gyakorlatot szerzett, gyakorlatát a pályázatában megfelelő részletességgel bemutatja.

Beszerzések
a) Új gépek, berendezések és eszközök vásárlása esetén egyenként minimum nettó 100.O00 Ft értékű új gépek, eszközök, berendezések szerezhetők be. Kivételt képeznek a méhészeti eszközök, melyek nettó 100 000 Ht alatti értékben is beszerezhetők.
b) A bekerülési értéknek tartalmaznia kell a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is (nettó 100.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka€). Elszámolható a pályázó által korábban beszerzett eszközök felszerszámozásához új szerszámok,új kiegészítő berendezések költsége, amennyiben alkalmassá teszi a meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez.
c) A projekteta piaci árakhoz igazodóan, reális és takarékos módon kell megtervezni, figyelembe véve a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvét, valamint a szokásos piaci árnak történő megfelelést (az ár ne legyen irreálisan alacsony vagy indokolatlanul magas a piacon szereplő azonos, vagy más gyártók által előállított termékek árához képest). A támogatást igénylőnek legalább három, funkcionálisan azonos (összehasonlítható) műszaki tartalommal rendelkező részletes és tételes – egymástól és a kedvezményezettől független kibocsátótól származó – árajánlatot kell a támogatási kérelméhez csatolni. Ha a Pályázó nem a legalacsonyabb összegű árajánlatot választja, úgy köteles ennek okát indokolni.
d) Amennyiben az ajánlatok a piaci ár igazolására alkalmatlanok (különösen: nem összehasonlíthatóak, nem azonos tárgyúak, nem egymástól és a projektgazdától/ajánlatkérőtől független piaci szereplőktől származnak, a tényleges piaci árat jelentősen meghaladják), a felmerült költségek a projekt terhére nem elszámolhatóak.
e) A B és C kategóriákban a projekt keretében beszerezhető eszközök származási helye az Európai Gazdasági Térség tagállama, vagy az Európai Unió tagjelölt országa (Albánia, Macedónia, volt Jugoszláv Köztársaság, Montenegró, Szerbia, Törökország) lehet. Ha valamilyen eszköz, vagy az eszköz funkcióját betöltő más, hasonló eszköz sem szerezhető be ezekből az országokból, úgy a pályázó kivételesen a beszerezni kívánt eszköz pontos leírása és a jelen pontban engedélyezettektől eltérő országból történő beszerzést indokló piaci körülményeknek a pályázatban való bemutatása mellett tervezhet más országokból származó eszközt is.
Amennyiben az eszköz származási helyével kapcsolatban kétség merül fel, úgy a Kiíró jogosult kérni, hogy a Pályázó a területileg illetékes kereskedelmi kamara által kiállított igazolással bizonyítsa adott eszköz származási helyét;
f) A pályázónak, vagy a kivitelezőnek a projektben beszerzett eszközöket az érintett eszközök/tenyészállatok növények kereskedelmi forgalmával hivatalosan foglalkozó, kereskedőnek, gyártónak, tenyésztőnek, vagy termesztőnek minősülő szállítótól a szokásos piaci áron kell megvásárolnia, a piacon szokványos jótállási és szavatossági feltételek biztosítása mellett. Tárgyi eszköz esetén az elszámolható költséget a Támogató lecsökkenti és a szokásos piaci áron veszi figyelembe,ha az a pályázó és a pályázótól nem független harmadik vállalkozás között, vagy a szokásos piaci árnál magasabb áron kötött szerződés alapján merült fel.
g) A Pályázó a pályázatban benyújtotthoz képest másik eszközt kizárólag akkor szerezhet be, ha a választott új eszköz teljesítménye összességében azonos vagy jobb (egyes, az eszköz működésének összteljesítményére érdemben nem kiható paraméterekben való eltérés nem jelent kizáró okot a cserénél) az eredetileg megpályázott eszközénél. Ha az új eszköz ára magasabb a pályázatban szereplőnél, a felmerülő többlet költség a pályázót terheli.

Megvalósítási időszak
A projekt megvalósítása legkorábban a pályázat benyújtását követő napon indulhat meg.
Elszámolható a felhívás minden feltételének megfelelő, igazoltan a pályázat beadásának napját követően keletkezett költség.
A projekt megvalósítás határideje: 2020. október 31.
A projektmegvalósítás befejezésének minősül, ha a projektfizikailag és pénzügyileg is befejezett. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében beszerzett valamennyi eszköz átadásátvétele megtörtént, pénzügyileg pedig akkor, amikor a kapcsolódó pénzügyi rendezés is maradéktalanul teljesült.

Fenntartási időszak: A pályázat eredményeit a projekt megvalósítás befejezését követő 3 éves időszakban fent kell tartani.

Biztosítékok
A pályázat pozitív elbírálása esetén a Pályázó köteles a megkötött támogatási szerződés alapján benyújtott első fizetési lehívással egyidejűleg bemutatóra szóló (a kiállítás időpontját követően bármikor beváltható) váltót kiállítani az elnyert támogatási összeg erejéig. A váltó érvényességének a Fenntartási Időszak vége 360 nap időtartamig fenn kell állnia.

Letölthető dokumentum

Palyazati felhvas_KMG_honlapra.pdf

A pályázat benyújtás határideje: 2019. december 16. 16:00 óra.

A pályázatokat a honlapról elérhető HÁLÓ ONLINE PÁLYÁZATI RENDSZER-ben történő regisztráció után lehet kitölteni és benyújtani.

A pályázatok elbírálásának tervezett határideje: 2020. május 15.
Az eredményről történő értesítés tervezett határideje: 2020. május 31.

Kapcsolat
A pályázati felhívásról további információ telefonon, e-mailben, a program honlapján, valamint személyesen, a  Kiíró irodáiban ügyfélfogadási időben (12-18 óra között, pénteken 12-16 óra között) érhető el.
Email: kmgpalyazat@ced.hu
www.baross-palyazatok.eu

A CED Közép-európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. kapcsolattartásra kijelölt irodái:
1. 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23., 3. emelet Tel: 136-30-175 5718
2. 9021 Győr, Szent István út 10/a Tel: 136-30-214 3834
3. 2900 Komárom, Arany János u. 17. Tel: 136-30-214 1159
4. 2500 Esztergom, Deák Ferenc út 14. Tel: 136-30-214 3228
5. 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. Tel: 4136-30-214 3875
6. 3600 Óza, Jászi Oszkár u. 3. Tel: 436-30-214 1955
7. 3980 Sátoraljaújhely, Dózsa György utca 10. Tel: 4136-30-214 3357