palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat a magyar-szlovák határ menti közös mezőgazdasági beruházások támogatására

mezőgazdasági pályázatok

A Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft. új pályázati felhívása a szlovák-magyar határ menti közös mezőgazdasági beruházások támogatására.

A vissza nem térítendő támogatás a magyar-szlovák határ menti térségben működő mikro-, kis-, és középvállalkozások számára, határon átnyúló együttműködés keretében megvalósuló, közös

 1. mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházásokhoz, melyek a Bizottság 702/2014/EU Rendelete 14. cikke alapján az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó, mezőgazdasági üzemekben végrehajtott, tárgyi eszközökre vagy immateriális javakra irányuló beruházásokhoz nyújtott támogatásra, vagy
 2. mezőgazdasági termékek feldolgozásához, vagy forgalmazásához kapcsolódó beruházásokhoz, melyek a Bizottság 702/2014/EU Rendelete 17. cikke alapján a mezőgazdasági termékek feldolgozásával és a mezőgazdasági termékek forgalmazásával kapcsolatos beruházásokhoz nyújtott támogatásra vonatkozik.

A pályázati konstrukció célja

A konstrukció átfogó célja a Kárpát-medencei egységes gazdasági tér erősítése a magyarországi és a szomszédos országokban működő gazdasági társaságok közötti együttműködés kialakítása, fokozása, a lehetséges szinergiák kihasználása által.
A másik fő cél a határmenti térségekben élők szülőföldön maradásának és boldogulásának támogatása a foglalkoztatottság és a beszállítói lehetőségek számának növelése által.
A közvetlen cél a támogatott vállalkozások üzleti hatékonyságának, versenyképességének növelése, technológiájuk fejlesztése, meglévő kapacitásaik jobb kihasználása, termelési kapacitásaik, a hozzáadott értékük növelése, összteljesítményük és fenntarthatóságuk javítása, különösen a termelési költségek csökkentése, illetve a termelés javítása és átcsoportosítása révén.
További közvetlen cél a mezőgazdaság fejlesztéséhez, átalakításához és korszerűsítéséhez – többek között a termőföld minőségének javításához, valamint az energia- és vízellátáshoz és az energia- és víztakarékossághoz – kapcsolódó infrastruktúra kiépítése és továbbfejlesztése.

A saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázat benyújtásakor csak nyilatkozni kell.
Az ÁFA (DPH) nem elszámolható.

3.2 A támogatás intenzitása és összege

Az 1. a) pont szerinti mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó beruházás esetén

 • a támogatás intenzitásának maximuma a projekt összes elszámolható költségének 50 %-a.
 • a támogatás minimális értéke: 50 000 000 Ft
 • a támogatás maximális értéke: 500 000 Eurónak a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes MNB  középárfolyamon számított Ft értéke (2019.01.21-én 318,20 Ft/Euro)

Az 1. b) pont szerinti mezőgazdasági termékek feldolgozásához kapcsolódó beruházás esetén

 • a támogatás intenzitásának maximuma a projekt összes elszámolható költségének 50 %-a.
 • a támogatás minimális értéke: 50 000 000 Ft
 • a támogatás maximális értéke: 500 000 000 Ft

Az 1. c) pont szerinti élelmiszeripari feldolgozáshoz kapcsolódó beruházáshoz, vagy élelmiszeripari termékek  forgalmazásához kapcsolódó induló regionális beruházás esetén

 • a támogatás intenzitásának maximuma az összes elszámolható költség %-ában az egyes célterületek besorolásának függvényében a következő:
  • Nyugat-Szlovákia régióban: 25 %
  • Közép-Szovákia régióban: 35 %
  • Kelet-Szlovákia régióban: 35 %

A támogatási intenzitás a középvállalkozások beruházásai esetén maximum 10 %-al, kis-, és mikrovállalkozások beruházásai esetében maximum 20 %-al növelhető, azzal, hogy a támogatás maximuma nem haladhatja meg az 50 %-ot.

 • a támogatás minimális értéke: 50 000 000 Ft
 • a támogatás maximális értéke: 500 000 000 Ft

A rendelkezésre álló forrás: 3 500 000 000 Ft

Jogosultsági feltételek

 1. Pályázó a 7. pont szerinti célterületen bejegyzett, vagy ott fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, melyben a b) és c) pontban meghatározott tulajdonosok tulajdoni hányada minimum 25 %. és melynek működési formája korlátolt felelősségű társaság (Spoločnosť s ručením obmedzeným), részvénytársaság (Akciová spoločnosť), szövetkezet (Družstvo), vagy betéti társaság (Komanditná spoločnosť).
 2. A pályázó tulajdonosainak egyike a 7. pont szerinti célterületen székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és a 7. pont szerinti célterületen fiókteleppel rendelkező és ott tényleges gazdasági tevékenységet folytató 4 mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, melynek működési formája korlátolt felelősségű társaság (Spoločnosť s ručením obmedzeným), részvénytársaság (Akciová spoločnosť), szövetkezet (Družstvo), vagy betéti társaság (Komanditná spoločnosť)
 3. A pályázó tulajdonosainak egyike Magyarország Mosonmagyaróvári, Győri, Komáromi, Tatai, Esztergomi, Szobi, Rétsági, Balassagyarmati, Szécsényi, Salgótarjáni, Ózdi, Putnoki, Edelényi, Encsi, Gönci, Sátoraljaújhelyi, Cigándi, Záhonyi járásai valamelyikében székhellyel, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és ezen járások valamelyikében fiókteleppel rendelkező mikro-, kis-, vagy középvállalkozás, melynek működési formája korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság, szövetkezet, vagy betéti társaság.
 4. A pályázó tevékenységi köre (főtevékenység és/vagy melléktevékenység) a következő NACE főkategóriák alatti, a felhívás mellékletét képző táblázatban szereplő kategória: 01 – Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások, 10 – élelmiszergyártás, 11- italgyártás, 46 – nagykereskedelem (gépjárműveken és motorbicikliken kívül), 47 kiskereskedelem (gépjárműveken és motorbicikliken kívül), 52 – raktározás és szállítást kiegészítő tevékenységek.
 5. Pályázónak rendelkeznie kell legalább kettő lezárt (adóbevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele).
 6. A pályázó éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 5 fő volt, vagy árbevétele meghaladta az 500 ezer Eurót, vagy a pályázati felhívás közzétételének napján érvényes MNB középárfolyamon számított Forint összeget.
 7. Az e)-f) jogosultsági feltételeknek való megfelelés tekintetében figyelembe vehetőek a legalább 25 % tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozások adatai is (partner, vagy kapcsolt vállalkozások) . Ebben az esetben a vizsgált gazdálkodási adatok a pályázó saját, valamint a tulajdonos vállalkozások vagy magánszemély tulajdonoson keresztül kapcsolt vállalkozás(ok) jóváhagyott közgyűlése, taggyűlése, illetve a tulajdonosai által jóváhagyott éves beszámolója alapján együttesen, összegezve kerülnek figyelembevételre.

Támogatható tevékenységek
Az 1. a) pont szerinti beruházásnak az elsődleges mezőgazdasági termeléshez kell kapcsolódnia, meg kell felelnie a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (3) bekezdése szerinti célkitűzések valamelyikének, és nem nyújtható támogatás a 702/2014/EU bizottsági rendelet 14. cikk (9) bekezdése szerinti célokra.

Az 1. b) pont szerinti beruházásnak mezőgazdasági termékek feldolgozásához, vagy mezőgazdasági termékek forgalmazásához 10 kell kapcsolódnia. A támogatás nem nyújtható a 702/2014/EU bizottsági rendelet 17. cikk (3) bekezdése szerinti célra.

Az 1. c) pont szerinti beruházásnak élelmiszeripari feldolgozáshoz, vagy élelmiszeripari termékek forgalmazásához kell kapcsolódnia. Pályázat a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 41. pontja szerinti induló beruházásra nyújtható be.
Induló beruházáshoz támogatás nyújtásának előfeltétele, hogy a pályázó nyilatkozzon arról, hogy a pályázat benyújtását megelőző két évben nem telepítette át azt a létesítményt, amelyben a pályázat tárgyát képező induló beruházást meg kívánja valósítani, és kötelezettséget vállal arra, hogy ilyet legalább két évig nem is hajt végre azt követően, hogy a támogatási kérelem tárgyát képező induló beruházás befejeződött.

Támogatható beruházási elemek a beruházás érdekében felmerült tárgyi eszközök (földterület, épület, üzem, gép és berendezés) és immateriális javak költsége, a következők szerint:

 1. Tervezés és engedélyezés költségei (max. 5 %-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva)
 2. Ingatlanvásárlás (max. 10 %-ban a projekt elszámolható összköltségéhez viszonyítva) A beruházáshoz szükséges, a 7. pont szerinti célterületen található ingatlan megvásárlásának költsége.
 3. Infrastruktúra-fejlesztés
 4. Épület, építmény építése, bővítése, korszerűsítése
 5. Technológiafejlesztés
 6. Immateriális javak

A projekt megvalósításának helyszíne
A projektnek a következő területeken kell megvalósulnia: A Szlovák Köztársaság Dunaszerdahelyi, Komáromi, Érsekújvári, Lévai, Nagyrőcei, Nagykürtösi, Losonci, Rimaszombati, Rozsnyói, Kassa-vidéki, vagy Tőketerebesi járásai.

Megvalósítási időszak
A projekt megvalósítása legkorábban a pályázat benyújtását követően indulhat meg. Elszámolható a felhívás minden
feltételének megfelelő, igazoltan a pályázat beadását követően keletkezett költség. A projekt megvalósításának kezdőnapja:

 1. építési munka esetén az építési naplóba történő első bejegyzés vagy az építésre vonatkozó első visszavonhatatlan kötelezettségvállalás időpontja,
 2. tárgyi eszköz és immateriális javak beszerzése esetén
  • a vállalkozás általi első jogilag kötelező érvényűnek tekintett megrendelés napja,
  • az előző alpont szerinti megrendelés hiányában – az arra vonatkozóan megkötött, jogilag kötelező érvényűnek tekintett szerződés létrejöttének a napja,
 3. az a)-b) pontok közül több pont együttes megvalósulása esetén a legkorábbi időpont, azzal, hogy nem tekintendő a beruházás megkezdésének a földterület megvásárlása, ha az nem képezi a beruházás elszámolható költségét, valamint az előkészítő munka költségének felmerülése.

A projekt megvalósítás határideje: 2020. szeptember 30.

Letölthető dokumentumok

Pályázati felhívás
1. sz. melléklet
2. sz. melléklet
3. sz. melléklet

Az elektronikus benyújtás határideje (beleértve a szkennelt változatok felcsatolását is): 2019. március 1. 16:00.

Kapcsolat
A pályázati felhívásról további információ a Kiíró központi irodájában érhető el. A Kiíró elérhetőségei:
Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Nonprofit Kft.
1095 Budapest, Ipar utca 5.
Tel: +36-1-8101686
Email: palyazat@ceednetwork.hu
www.baross-palyazatok.eu