palyazatok.org

Pályázatok – Pályázatfigyelő – Pályázatírás

Pályázat főiskolai, egyetemi képzésben résztvevő cigány tanulók részére

macika pályázatokA Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, valamint a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Kuratóriuma közösen pályázatot hirdet a 2010-es évre, főiskolai vagy egyetemi, magyar állampolgárságú hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű cigány hallgatók részére, akik alapképzésben (BA, BSc) vagy osztatlan képzésben nappali tagozaton vesznek részt.

(Azok a tanulók, akik érettségi után felsőfokú oktatási intézmény vagy egyéb oktatási szolgáltató által indított felsőfokú végzettségi szintet nem biztosító képzésben (felsőfokú szakképzés, szakirányú továbbképzés) vesznek részt, nem pályázhatnak)

A pályázatnak kötelezően tartalmaznia kell:

  1. a kitöltött adatlapot;
  2. a 2009/2010-es tanév végi, tanulmányi átlaggal lezárt index hitelesített fénymásolatát, vagy az ETR/NEPTUN rendszerből kinyomtatott, a tanuló nevét tartalmazó, tanulmányi átlaggal lezárt hallgatói törzslapot, amelyet a tanintézet tintás aláírással és bélyegzővel hitelesít (az aláírás és a bélyegző nem lehet fénymásolat);
  3. akik a 2010/2011-es tanévben kezdik meg felsőfokú tanulmányaikat, az érettségi bizonyítvány hitelesített másolatát;
  4. a 2010/2011-es tanévről szóló eredeti hallgatói jogviszony igazolást;
  5. a törvényes felügyeletet ellátó szülő/k nyilatkozatát a legmagasabb iskolai végzettségükről (A nyilatkozathoz szükséges tartalmi követelmények az adatlapon szerepelnek);
  6. lakóhely szerinti település önkormányzat jegyzőjének határozatát vagy igazolását (eredeti vagy a jegyző által hitelesített) a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításáról vagy a halmozottan hátrányos helyzet megállapításáról, a tanuló védelembe vételéről illetve a gyámhivatal határozatának másolatát a tanuló tartós nevelésbe vételéről;
  7. helyi vagy megyei cigány kisebbségi önkormányzat – ennek hiányában helyi, megyei vagy országos cigány civil szervezet – ajánlását, mely tartalmazza a tanulmányi ösztöndíj pályázat keretében való támogatás indokolását. A pályázati kiírásban meghatározottakon kívül semmilyen más ajánlást nem fogadunk el.
  8. amennyiben az ösztöndíjat bankszámlaszámra szeretné kapni, abban az esetben kérjük csatolni a hallgató nevére szóló bankszámlaszerződés másolatát.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy kizárólag csak a pályázati adatlapon szereplő, alaki és tartalmi követelményeknek maradéktalanul megfelelő ajánlást fogadja el a Kuratórium.

HIÁNYPÓTLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

HIÁNYOS vagy HATÁRIDŐN TÚL BEKÜLDÖTT PÁLYÁZATOKAT NEM FOGADUNK EL, AZOKAT ÉRVÉNYTELENNEK TEKINTJÜK.

Az ösztöndíj támogatás összege: 90.000 Ft.

Az ösztöndíjat elnyert hallgatók részére a támogatást egy összegben folyósítjuk.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatokat a tanulmányi eredményt figyelembe véve és kizárólag a rendelkezésre álló keretösszeg erejéig tudjuk támogatni. A döntés során előnyt élveznek a halmozottan hátrányos helyzetű és a legjobb tanulmányi átlageredményt elért tanulók.

A pályázatok postára adási Határideje:   2010. december 15.

A pályázatok elbírálási határideje:   2011. MÁRCIUS 15.

A megítélt támogatás kifizetésének határideje legkésőbb:    2011. MÁRCIUS 31.

Faxon, email-en érkezett pályázatokat nem fogadunk el.

Kérjük, hogy a személyes adatokban bekövetkezett változásokat (név-, lakcímváltozás) a gyors és pontos ügyintézés érdekében a Közalapítvány Irodája felé -soron kívül- írásban jelezni szíveskedjék.

A pályázatot 1 eredeti példányban a szükséges mellékletekkel együtt a Közalapítvány Irodájába kérjük eljuttatni. Magyarországi Cigányokért Közalapítvány 1081 Budapest, Köztársaság tér 3.

A gyors és pontos adatfeldolgozás érdekében kérjük, hogy minden egyes pályázatot külön borítékban, ajánlott küldeményként szíveskedjen továbbítani a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány Irodája részére.

A problémák elkerülése (az esetleges vitás feladási határidők, a pályázati anyag megküldésének igazolása) végett az ajánlott szelvényt kérjük, őrizze meg.

A nem ajánlott küldeményként feladott pályázati anyagokért a Közalapítvány felelősséget nem tud vállalni.

Letölthető dokumentumok

pályázati kiírás
pályázati adatlap

Adatlap beszerezhető www.macika.hu internet oldalon. Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy postai úton nem áll módunkban adatlapokat küldeni.

Bővebb információ

Szirmai István: 455-9030

Szatmári Katalin: közösségi ház , ösztöndíj pályázat 455-9035
E-mail: szatmari.katalin@macika.hu

Forrás: www.macika.hu